Esther - ఎస్తేరు 8 | View All

1. ఆ దినమున రాజైన అహష్వేరోషు యూదులకు శత్రువుడైన హామాను ఇంటిని రాణియైన ఎస్తేరున కిచ్చెను ఎస్తేరు మొర్దెకై తనకు ఏమి కావలెనో రాజునకు తెలియ జేసినమీదట అతడు రాజు సన్నిధికి రాగా

1. aa dinamuna raajaina ahashvērōshu yoodulaku shatruvuḍaina haamaanu iṇṭini raaṇiyaina esthēruna kicchenu esthēru mordekai thanaku ēmi kaavalenō raajunaku teliya jēsinameedaṭa athaḍu raaju sannidhiki raagaa

2. రాజు హామాను చేతిలోనుండి తీసికొనిన తన ఉంగరమును మొర్దెకైకి ఇచ్చెను. ఎస్తేరు మొర్దెకైని హామాను ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను.

2. raaju haamaanu chethilōnuṇḍi theesikonina thana uṅgaramunu mordekaiki icchenu. Esthēru mordekaini haamaanu iṇṭimeeda adhikaarigaa un̄chenu.

3. మరియఎస్తేరు రాజు ఎదుట మనవి చేసికొని, అతని పాదములమీద పడి, అగాగీయుడైన హామాను చేసిన కీడును అతడు యూదులకు విరోధ ముగా తలంచిన యోచనను వ్యర్థపరచుడని కన్నీళ్లతో అతని వేడుకొనగా

3. mariyu esthēru raaju eduṭa manavi chesikoni, athani paadamulameeda paḍi, agaageeyuḍaina haamaanu chesina keeḍunu athaḍu yoodulaku virōdha mugaa thalan̄china yōchananu vyarthaparachuḍani kanneeḷlathoo athani vēḍukonagaa

4. రాజు బంగారు దండమును ఎస్తేరు తట్టు చాపెను. ఎస్తేరు లేచి రాజు ఎదుట నిలిచి

4. raaju baṅgaaru daṇḍamunu esthēru thaṭṭu chaapenu. Esthēru lēchi raaju eduṭa nilichi

5. రాజవైన తమకు సమ్మతియైన యెడలను,తమ దృష్టికి నేను దయపొందిన దాననై రాజవైన తమ యెదుట ఈ సంగతి యుక్తముగా తోచిన యెడలను, తమ దృష్టికి నేను ఇంపైన దాననైనయెడలను, రాజవైన తమ సకల సంస్థానములలో నుండు యూదులను నాశనముచేయవలెనని హమ్మెదాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను వ్రాయించిన తాకీదులచొప్పున జరుగకుండునట్లు వాటిని రద్దుచేయుటకు ఆజ్ఞ ఇయ్యుడి.

5. raajavaina thamaku sammathiyaina yeḍalanu,thama drushṭiki nēnu dayapondina daananai raajavaina thama yeduṭa ee saṅgathi yukthamugaa thoochina yeḍalanu, thama drushṭiki nēnu impaina daananainayeḍalanu, raajavaina thama sakala sansthaanamulalō nuṇḍu yoodulanu naashanamucheyavalenani hammedaathaa kumaaruḍaina agaageeyuḍagu haamaanu vraayin̄china thaakeedulachoppuna jarugakuṇḍunaṭlu vaaṭini radducheyuṭaku aagna iyyuḍi.

6. నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వంశముయొక్క నాశనమును చూచి నేను ఏలాగు సహింప గలనని మనవిచేయగా

6. naa janulameediki raabōvu keeḍunu, naa vanshamuyokka naashanamunu chuchi nēnu ēlaagu sahimpa galanani manavicheyagaa

7. రాజైన అహష్వేరోషు రాణియైన ఎస్తేరునకును యూదుడైన మొర్దెకైకిని ఈలాగు సెల విచ్చెనుహామాను ఇంటిని ఎస్తేరున కిచ్చియున్నాను; అతడు యూదులను హతముచేయుటకు ప్రయత్నించి నందున అతడు ఉరికొయ్యమీద ఉరితీయబడెను.

7. raajaina ahashvērōshu raaṇiyaina esthērunakunu yooduḍaina mordekaikini eelaagu sela vicchenuhaamaanu iṇṭini esthēruna kichiyunnaanu; athaḍu yoodulanu hathamucheyuṭaku prayatnin̄chi nanduna athaḍu urikoyyameeda uritheeyabaḍenu.

8. అయితే రాజుపేరట వ్రాయబడి రాజు ఉంగరముతో ముద్రింపబడిన తాకీదును ఏ మానవుడును మార్చజాలడు; కాగా మీకిష్టమైనట్లు మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున తాకీదు వ్రాయించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముద్రించుడి.

8. ayithē raajupēraṭa vraayabaḍi raaju uṅgaramuthoo mudrimpabaḍina thaakeedunu ē maanavuḍunu maarchajaalaḍu; kaagaa meekishṭamainaṭlu meeru raajunaina naa pēraṭa yoodula pakshamuna thaakeedu vraayin̄chi raaju uṅgaramuthoo daani mudrin̄chuḍi.

9. సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దిన మందు రాజుయొక్క వ్రాతగాండ్రు పిలువబడిరి; మొర్దెకై ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషుదేశమువరకు వ్యాపించియున్న నూట ఇరువది యేడు సంస్థానములలోనున్న అధిపతులకును అధికారులకును, ఆయా సంస్థానములకును దాని దాని వ్రాతనుబట్టియు దాని దాని భాషనుబట్టియు తాకీదులు వ్రాయబడెను.

9. seevaanu anu mooḍava nelalō iruvadhi mooḍava dina mandu raajuyokka vraathagaaṇḍru piluvabaḍiri; mordekai aagnaapin̄china prakaaramanthayu yoodulakunu, hindoo dheshamu modalukoni kooshudheshamuvaraku vyaapin̄chiyunna nooṭa iruvadhi yēḍu sansthaanamulalōnunna adhipathulakunu adhikaarulakunu, aayaa sansthaanamulakunu daani daani vraathanubaṭṭiyu daani daani bhaashanubaṭṭiyu thaakeedulu vraayabaḍenu.

10. రాజైన అహష్వేరోషు పేరట తాకీదులు మొర్దెకై వ్రాయించి రాజు ఉంగరముతో ముద్రించి గుఱ్ఱములమీద, అనగా రాజనగరుపనికి పెంచ బడిన బీజాశ్వములమీద అంచెగాండ్ర నెక్కించి ఆ తాకీ దులను వారిచేత పంపెను.

10. raajaina ahashvērōshu pēraṭa thaakeedulu mordekai vraayin̄chi raaju uṅgaramuthoo mudrin̄chi gurramulameeda, anagaa raajanagarupaniki pen̄cha baḍina beejaashvamulameeda an̄chegaaṇḍra nekkin̄chi aa thaakee dulanu vaarichetha pampenu.

11. రాజైన అహష్వేరోషు యొక్క సంస్థానములన్నిటిలో ఒక్క దినమందే, అనగా అదారు అను పండ్రెండవ నెల పదమూడవ దినమందే ప్రతి పట్టణమునందుండు యూదులు కూడుకొని, తమ ప్రాణములు కాపాడుకొనుటకు ఆ యా ప్రదేశములలో నుండి తమకు విరోధులగు జనుల సైనికులనందరిని, శిశు వులను స్త్రీలను కూడ, సంహరించి హతముచేసి నిర్మూల పరచి

11. raajaina ahashvērōshu yokka sansthaanamulanniṭilō okka dinamandhe, anagaa adaaru anu paṇḍreṇḍava nela padamooḍava dinamandhe prathi paṭṭaṇamunanduṇḍu yoodulu kooḍukoni, thama praaṇamulu kaapaaḍukonuṭaku aa yaa pradheshamulalō nuṇḍi thamaku virōdhulagu janula sainikulanandarini, shishu vulanu streelanu kooḍa, sanharin̄chi hathamuchesi nirmoola parachi

12. వారి వస్తువులను కొల్లపెట్టుటకు రాజు యూదులకు సెలవిచ్చెనని దానియందు వ్రాయబడెను.

12. vaari vasthuvulanu kollapeṭṭuṭaku raaju yoodulaku selavicchenani daaniyandu vraayabaḍenu.

13. మరియు ఈ తాకీదుకు ప్రతులు వ్రాయించి ఆ యా సంస్థానముల లోని జనులకందరికి పంపించవలెననియు,యూదులు తమ శత్రువులమీద పగతీర్చుకొనుటకు ఒకానొక దినమందు సిద్ధముగా ఉండవలెననియు ఆజ్ఞ ఇయ్యబడెను.

13. mariyu ee thaakeeduku prathulu vraayin̄chi aa yaa sansthaanamula lōni janulakandariki pampin̄chavalenaniyu,yoodulu thama shatruvulameeda pagatheerchukonuṭaku okaanoka dinamandu siddhamugaa uṇḍavalenaniyu aagna iyyabaḍenu.

14. రాజ నగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశ్వములమీద నెక్కిన అంచె గాండ్రు రాజు మాటవలన ప్రేరేపింప బడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయ్యబడెను.

14. raaja nagaru paniki pen̄chabaḍina beejaashvamulameeda nekkina an̄che gaaṇḍru raaju maaṭavalana prērēpimpa baḍi athivēgamugaa bayaludheriri. aa thaakeedu shooshanu kōṭalō iyyabaḍenu.

15. అప్పుడు మొర్దెకై ఊదావర్ణమును తెలుపువర్ణ మునుగల రాజవస్త్రమును బంగారపు పెద్దకిరీటమును అవిసె నారతో చేయబడిన ధూమ్రవర్ణముగల వస్త్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజుసముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమిత్తము షూషను పట్టణము ఆనందించి సంతోష మొందెను.

15. appuḍu mordekai oodaavarṇamunu telupuvarṇa munugala raajavastramunu baṅgaarapu peddakireeṭamunu avise naarathoo cheyabaḍina dhoomravarṇamugala vastramulanu dharin̄chukoninavaaḍai raajusamukhamunuṇḍi bayaludherenu; andunimitthamu shooshanu paṭṭaṇamu aanandin̄chi santhoosha mondhenu.

16. మరియు యూదులకు క్షేమమును ఆనందమును సంతుష్టియు ఘనతయు కలిగెను.

16. mariyu yoodulaku kshēmamunu aanandamunu santhushṭiyu ghanathayu kaligenu.

17. రాజుచేసిన తీర్మానమును అతని చట్టమును వచ్చిన ప్రతి సంస్థానమందును ప్రతి పట్టణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోష మును కలిగెను, అది శుభదినమని విందుచేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయముకలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల మతము అవలంబించిరి.

17. raajuchesina theermaanamunu athani chaṭṭamunu vachina prathi sansthaanamandunu prathi paṭṭaṇamandunu yoodulaku aanandamunu santhoosha munu kaligenu, adhi shubhadhinamani vinduchesikoniri. Mariyu dheshajanulalō yoodulayeḍala bhayamukaligenu kanuka anēkulu yoodula mathamu avalambin̄chiri.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |