Esther - ఎస్తేరు 8 | View All

1. ఆ దినమున రాజైన అహష్వేరోషు యూదులకు శత్రువుడైన హామాను ఇంటిని రాణియైన ఎస్తేరున కిచ్చెను ఎస్తేరు మొర్దెకై తనకు ఏమి కావలెనో రాజునకు తెలియ జేసినమీదట అతడు రాజు సన్నిధికి రాగా

1. That day King Ahasuerus gave the house of Haman, enemy of the Jews, to Queen Esther; and Mordecai was admitted to the king's presence, for Esther had revealed his relationship to her.

2. రాజు హామాను చేతిలోనుండి తీసికొనిన తన ఉంగరమును మొర్దెకైకి ఇచ్చెను. ఎస్తేరు మొర్దెకైని హామాను ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను.

2. The king removed his signet ring from Haman, and transferred it into the keeping of Mordecai; and Esther put Mordecai in charge of the house of Haman.

3. మరియఎస్తేరు రాజు ఎదుట మనవి చేసికొని, అతని పాదములమీద పడి, అగాగీయుడైన హామాను చేసిన కీడును అతడు యూదులకు విరోధ ముగా తలంచిన యోచనను వ్యర్థపరచుడని కన్నీళ్లతో అతని వేడుకొనగా

3. In another audience with the king, Esther fell at his feet and tearfully implored him to revoke the harm done by Haman the Agagite, and the plan he had devised against the Jews.

4. రాజు బంగారు దండమును ఎస్తేరు తట్టు చాపెను. ఎస్తేరు లేచి రాజు ఎదుట నిలిచి

4. The king stretched forth the golden scepter to Esther. So she rose and, standing in his presence,

5. రాజవైన తమకు సమ్మతియైన యెడలను,తమ దృష్టికి నేను దయపొందిన దాననై రాజవైన తమ యెదుట ఈ సంగతి యుక్తముగా తోచిన యెడలను, తమ దృష్టికి నేను ఇంపైన దాననైనయెడలను, రాజవైన తమ సకల సంస్థానములలో నుండు యూదులను నాశనముచేయవలెనని హమ్మెదాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను వ్రాయించిన తాకీదులచొప్పున జరుగకుండునట్లు వాటిని రద్దుచేయుటకు ఆజ్ఞ ఇయ్యుడి.

5. said: "If it pleases your majesty and seems proper to you, and if I have found favor with you and you love me, let a document be issued to revoke the letters which that schemer Haman, son of Hammedatha the Agagite, wrote for the destruction of the Jews in all the royal provinces.

6. నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వంశముయొక్క నాశనమును చూచి నేను ఏలాగు సహింప గలనని మనవిచేయగా

6. For how can I witness the evil that is to befall my people, and how can I behold the destruction of my race?"

7. రాజైన అహష్వేరోషు రాణియైన ఎస్తేరునకును యూదుడైన మొర్దెకైకిని ఈలాగు సెల విచ్చెనుహామాను ఇంటిని ఎస్తేరున కిచ్చియున్నాను; అతడు యూదులను హతముచేయుటకు ప్రయత్నించి నందున అతడు ఉరికొయ్యమీద ఉరితీయబడెను.

7. King Ahasuerus then said to Queen Esther and to the Jew Mordecai: "Now that I have given Esther the house of Haman, and they have hanged him on the gibbet because he attacked the Jews,

8. అయితే రాజుపేరట వ్రాయబడి రాజు ఉంగరముతో ముద్రింపబడిన తాకీదును ఏ మానవుడును మార్చజాలడు; కాగా మీకిష్టమైనట్లు మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున తాకీదు వ్రాయించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముద్రించుడి.

8. you in turn may write in the king's name what you see fit concerning the Jews and seal the letter with the royal signet ring." For whatever is written in the name of the king and sealed with the royal signet ring cannot be revoked.

9. సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దిన మందు రాజుయొక్క వ్రాతగాండ్రు పిలువబడిరి; మొర్దెకై ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషుదేశమువరకు వ్యాపించియున్న నూట ఇరువది యేడు సంస్థానములలోనున్న అధిపతులకును అధికారులకును, ఆయా సంస్థానములకును దాని దాని వ్రాతనుబట్టియు దాని దాని భాషనుబట్టియు తాకీదులు వ్రాయబడెను.

9. At that time, on the twenty-third day of the third month, Sivan, the royal scribes were summoned. Exactly as Mordecai dictated, they wrote to the Jews and to the satraps, governors, and officials of the hundred and twenty-seven provinces from India to Ethiopia: to each province in its own script and to each people in its own language, and to the Jews in their own script and language.

10. రాజైన అహష్వేరోషు పేరట తాకీదులు మొర్దెకై వ్రాయించి రాజు ఉంగరముతో ముద్రించి గుఱ్ఱములమీద, అనగా రాజనగరుపనికి పెంచ బడిన బీజాశ్వములమీద అంచెగాండ్ర నెక్కించి ఆ తాకీ దులను వారిచేత పంపెను.

10. These letters, which he wrote in the name of King Ahasuerus and sealed with the royal signet ring, he sent by mounted couriers riding thoroughbred royal steeds.

11. రాజైన అహష్వేరోషు యొక్క సంస్థానములన్నిటిలో ఒక్క దినమందే, అనగా అదారు అను పండ్రెండవ నెల పదమూడవ దినమందే ప్రతి పట్టణమునందుండు యూదులు కూడుకొని, తమ ప్రాణములు కాపాడుకొనుటకు ఆ యా ప్రదేశములలో నుండి తమకు విరోధులగు జనుల సైనికులనందరిని, శిశు వులను స్త్రీలను కూడ, సంహరించి హతముచేసి నిర్మూల పరచి

11. In these letters the king authorized the Jews in each and every city to group together and defend their lives, and to kill, destroy, wipe out, along with their wives and children, every armed group of any nation or province which should attack them, and to seize their goods as spoil

12. వారి వస్తువులను కొల్లపెట్టుటకు రాజు యూదులకు సెలవిచ్చెనని దానియందు వ్రాయబడెను.

12. throughout the provinces of King Ahasuerus, on a single day, the thirteenth of the twelfth month, Adar. (E:1) The following is a copy of the letter: "King Ahasuerus the Great to the governors of the provinces in the hundred and twenty-seven satrapies from India to Ethiopia, and to those responsible for our interests: Greetings! (E:2) "Many have become the more ambitious the more they were showered with honors through the bountiful generosity of their patrons. (E:3) Not only do they seek to do harm to our subjects; incapable of bearing such greatness, they even begin plotting against their own benefactors. (E:4) Not only do they drive out gratitude from among men; with the arrogant boastfulness of those to whom goodness has no meaning, they suppose they will escape the vindictive judgment of the all-seeing God. (E:5) "Often, too, the fair speech of friends entrusted with the administration of affairs has induced many placed in authority to become accomplices in the shedding of innocent blood, and has involved them in irreparable calamities (E:6) by deceiving with malicious slander the sincere good will of rulers. (E:7) This can be verified in the ancient stories that have been handed down to us, but more fully when one considers the wicked deeds perpetrated in your midst by the pestilential influence of those undeserving of authority. (E:8) We must provide for the future, so as to render the kingdom undisturbed and peaceful for all men, (E:9) taking advantage of changing conditions and deciding always with equitable treatment matters coming to our attention. (E:10) "For instance, Haman, son of Hammedatha, a Macedonian, certainly not of Persian blood, and very different from us in generosity, was hospitably received by us. (E:11) He so far enjoyed the good will which we have toward all peoples that he was proclaimed "father of the king,' before whom everyone was to bow down; he attained the rank second to the royal throne. (E:12) But, unequal to this dignity, he strove to deprive us of kingdom and of life; (E:13) and by weaving intricate webs of deceit, he demanded the destruction of Mordecai, our savior and constant benefactor, and of Esther, our blameless royal consort, together with their whole race. (E:14) For by such measures he hoped to catch us defenseless and to transfer the rule of the Persians to the Macedonians. (E:15) But we find that the Jews, who were doomed to extinction by this archcriminal, are not evildoers, but rather are governed by very just laws (E:16) and are the children of the Most High, the living God of majesty, who has maintained the kingdom in a flourishing condition for us and for our forebears. (E:17) "You will do well, then, to ignore the letter sent by Haman, son of Hammedatha, (E:18) for he who composed it has been hanged, together with his entire household, before the gates of Susa. Thus swiftly has God, who governs all, brought just punishment upon him. (E:19) "You shall exhibit a copy of this letter publicly in every place, to certify that the Jews may follow their own laws, (E:20) and that you may help them on the day set for their ruin, the thirteenth day of the twelfth month, Adar, to defend themselves against those who attack them. (E:21) For God, the ruler of all, has turned that day for them from one of destruction of the chosen race into one of joy. (E:22) Therefore, you too must celebrate this memorable day among your designated feasts with all rejoicing, (E:23) so that both now and in the future it may be, for us and for loyal Persians, a celebration of victory, and for those who plot against us a reminder of destruction. (E:24) "Every city and province, without exception, that does not observe this decree shall be ruthlessly destroyed with fire and sword, so that it will be left not merely untrodden by men, but even shunned by wild beasts and birds forever."

13. మరియు ఈ తాకీదుకు ప్రతులు వ్రాయించి ఆ యా సంస్థానముల లోని జనులకందరికి పంపించవలెననియు,యూదులు తమ శత్రువులమీద పగతీర్చుకొనుటకు ఒకానొక దినమందు సిద్ధముగా ఉండవలెననియు ఆజ్ఞ ఇయ్యబడెను.

13. A copy of the letter to be promulgated as law in each and every province was published among all the peoples, so that the Jews might be prepared on that day to avenge themselves on their enemies.

14. రాజ నగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశ్వములమీద నెక్కిన అంచె గాండ్రు రాజు మాటవలన ప్రేరేపింప బడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయ్యబడెను.

14. Couriers mounted on royal steeds sped forth in haste at the king's order, and the decree was promulgated in the stronghold of Susa.

15. అప్పుడు మొర్దెకై ఊదావర్ణమును తెలుపువర్ణ మునుగల రాజవస్త్రమును బంగారపు పెద్దకిరీటమును అవిసె నారతో చేయబడిన ధూమ్రవర్ణముగల వస్త్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజుసముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమిత్తము షూషను పట్టణము ఆనందించి సంతోష మొందెను.

15. Mordecai left the king's presence clothed in a royal robe of violet and of white cotton, with a large crown of gold and a cloak of crimson byssus. The city of Susa shouted with joy,

16. మరియు యూదులకు క్షేమమును ఆనందమును సంతుష్టియు ఘనతయు కలిగెను.

16. and there was splendor and merriment for the Jews, exultation and triumph.

17. రాజుచేసిన తీర్మానమును అతని చట్టమును వచ్చిన ప్రతి సంస్థానమందును ప్రతి పట్టణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోష మును కలిగెను, అది శుభదినమని విందుచేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయముకలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల మతము అవలంబించిరి.

17. In each and every province and in each and every city, wherever the king's order arrived, there was merriment and exultation, banqueting and feasting for the Jews. And many of the peoples of the land embraced Judaism, for they were seized with a fear of the Jews.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |