Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 104 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక ఘనతవహించిన వాడవు నీవు మహాత్మ్యమును ప్రభావమును ధరించియున్నావు.

1. Bless Jehovah, O my soul! Jehovah my God, thou art very great; thou art clothed with majesty and splendour;

2. వస్త్రమువలె వెలుగును నీవు కప్పుకొనియున్నావు. తెరను పరచినట్టు ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచి యున్నావు.
1 తిమోతికి 6:16

2. Covering thyself with light as with a garment, stretching out the heavens like a tent-curtain; --

3. జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసి యున్నాడు. మేఘములను తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెక్కలమీద గమనము చేయుచున్నాడు

3. Who layeth the beams of his upper chambers in the waters, who maketh clouds his chariot, who walketh upon the wings of the wind;

4. వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగ్నిజ్వాలలను తనకు పరిచారకులుగాను ఆయన చేసికొనియున్నాడు.
హెబ్రీయులకు 1:7

4. Who maketh his angels spirits; his ministers a flame of fire.

5. భూమి యెన్నటికిని కదలకుండునట్లు ఆయన దానిని పునాదులమీద స్థిరపరచెను.

5. He laid the earth upon its foundations: it shall not be removed for ever.

6. దానిమీద అగాధజలములను నీవు వస్త్రమువలె కప్పితివి. కొండలకుపైగా నీళ్లు నిలిచెను.

6. Thou hadst covered it with the deep, as with a vesture; the waters stood above the mountains:

7. నీవు గద్దింపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబ్దము విని అవి త్వరగా పారిపోయెను.

7. At thy rebuke they fled, at the voice of thy thunder they hasted away; --

8. నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పర్వతములెక్కెను పల్లములకు దిగెను.

8. The mountains rose, the valleys sank, unto the place which thou hadst founded for them; --

9. అవి మరలి వచ్చి భూమిని కప్పక యుండునట్లు అవి దాటలేని సరిహద్దులు నీవు వాటికి నియమించితివి.

9. Thou hast set a bound which they may not pass over, that they turn not again to cover the earth.

10. ఆయన కొండలోయలలో నీటిబుగ్గలను పుట్టించును అవి మన్యములలో పారును.

10. He sendeth the springs into the valleys: they run among the mountains;

11. అవి అడవిజంతువులన్నిటికి దాహమిచ్చును. వాటివలన అడవి గాడిదలు దప్పితీర్చుకొనును.

11. They give drink to every beast of the field; the wild asses quench their thirst.

12. వాటి ఒడ్డున ఆకాశపక్షులు వాసము చేయును కొమ్మల నడుమ అవి సునాదము చేయును.
మత్తయి 13:32

12. The birds of heaven dwell by them; they give forth their voice from among the branches.

13. తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారల నిచ్చును నీ క్రియల ఫలముచేత భూమి తృప్తిపొందుచున్నది.

13. He watereth the mountains from his upper-chambers: the earth is satisfied with the fruit of thy works.

14. పశువులకు గడ్డిని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొక్కలను ఆయన మొలిపించుచున్నాడు

14. He maketh the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man; bringing forth bread out of the earth,

15. అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును సంతోషపెట్టు ద్రాక్షారసమును వారి మొగములకు మెరుగు నిచ్చు తైలమును నరుల హృదయమును బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుట్టించుచున్నాడు

15. And wine which gladdeneth the heart of man; making [his] face shine with oil; and with bread he strengtheneth man's heart.

16. యెహోవా వృక్షములు తృప్తిపొందుచున్నవి. ఆయన నాటిన లెబానోను దేవదారు వృక్షములు తృప్తిపొందుచున్నవి.

16. The trees of Jehovah are satisfied, the cedars of Lebanon, which he hath planted,

17. అచ్చట పక్షులు తమ గూళ్లు కట్టుకొనును అచ్చట సరళవృక్షములపైన కొంగలు నివాసముచేయు చున్నవి.

17. Where the birds make their nests; [as for] the stork, the fir trees are her house.

18. గొప్ప కొండలు కొండమేకలకు ఉనికిపట్లు కుందేళ్లకు బండలు ఆశ్రయస్థానములు

18. The high mountains are for the wild goats; the cliffs, a refuge for the rock-badgers.

19. ఋతువులను తెలుపుటకై ఆయన చంద్రుని నియమించెను సూర్యునికి తన అస్తమయకాలము తెలియును

19. He made the moon for seasons: the sun knoweth its going down.

20. నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాత్రియగుచున్నది అప్పుడు అడవిజంతువులన్నియు తిరుగులాడుచున్నవి.

20. Thou makest darkness, and it is night, wherein all the beasts of the forest creep forth:

21. సింహపు పిల్లలు వేటకొరకు గర్జించుచున్నవి తమ ఆహారమును దేవుని చేతిలోనుండి తీసికొన జూచుచున్నవి.

21. The young lions roar after the prey, and to seek their food from *God.

22. సూర్యుడు ఉదయింపగానే అవి మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును.

22. The sun ariseth, they retreat, and lay them down in their dens.

23. సాయంకాలమువరకు పాటుపడి తమ పనులను జరుపు కొనుటకై మనుష్యులు బయలువెళ్లుదురు.

23. Man goeth forth unto his work, and to his labour until the evening.

24. యెహోవా, నీ కార్యములు ఎన్నెన్ని విధములుగా నున్నవి! జ్ఞానముచేత నీవు వాటన్నిటిని నిర్మించితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియున్నది.

24. How manifold are thy works, O Jehovah! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.

25. అదిగో విశాలమైన మహాసముద్రము అందులో లెక్కలేని జలచరములు దానిలో చిన్నవి పెద్దవి జీవరాసులున్నవి.

25. Yonder is the great and wide sea: therein are moving things innumerable, living creatures small and great.

26. అందులో ఓడలు నడుచుచున్నవి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిర్మించిన మకరము లున్నవి.

26. There go the ships; [there] that leviathan, which thou hast formed to play therein.

27. తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచ్చెదవని ఇవన్నియు నీ దయకొరకు కనిపెట్టుచున్నవి

27. These all look unto thee, that thou mayest give their food in its season:

28. నీవు వాటికి పెట్టునది అవి కూర్చుకొనును నీవు గుప్పిలి విప్పగా అవి మంచివాటిని తిని తృప్తి పరచబడును.

28. That thou givest unto them, they gather; thou openest thy hand, they are filled with good.

29. నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి తీసివేయునప్పుడు అవి ప్రాణములు విడిచి మంటి పాలగును.

29. Thou hidest thy face, they are troubled; thou takest away their breath, they expire and return to their dust.

30. నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అట్లు నీవు భూతలమును నూతనపరచుచున్నావు.

30. Thou sendest forth thy spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth.

31. యెహోవా మహిమ నిత్యముండునుగాక. యెహోవా తన క్రియలను చూచి ఆనందించును గాక.

31. The glory of Jehovah will endure for ever; Jehovah will rejoice in his works.

32. ఆయన భూమిని చూడగా అది వణకును ఆయన పర్వతములను ముట్టగా అవి పొగరాజును

32. He looketh on the earth, and it trembleth; he toucheth the mountains, and they smoke.

33. నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాకు కీర్తనలు పాడెదను నేనున్నంత కాలము నా దేవుని కీర్తించెదను.

33. I will sing unto Jehovah as long as I live; I will sing psalms to my God while I have my being.

34. ఆయననుగూర్చిన నా ధ్యానము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను యెహోవాయందు సంతోషించెదను.

34. My meditation shall be pleasant unto him; I will rejoice in Jehovah.

35. పాపులు భూమిమీదనుండి లయమగుదురు గాక భక్తిహీనులు ఇక నుండకపోదురు గాక నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము యెహోవాను స్తుతించుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 19:1-6

35. Sinners shall be consumed out of the earth, and the wicked shall be no more. Bless Jehovah, O my soul. Hallelujah!