Psalms - కీర్తనలు 109 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. నా స్తుతికి కారణభూతుడవగు దేవా, మౌనముగా ఉండకుము

1. [To the chiefe musition, a psalme of Dauid.] Holde not thy tongue: O thou the Lorde of my prayse.

2. నన్ను చెరపవలెనని భక్తిహీనులు తమ నోరు కపటముగల తమ నోరు తెరచియున్నారు వారు నామీద అబద్ధములు చెప్పుకొనుచున్నారు.

2. For the mouth of the vngodly and the mouth of the deceiptfull is opened vpon me: they haue spoken against me with a false tongue.

3. నన్ను చుట్టుకొని నా మీద ద్వేషపు మాటలాడు చున్నారు నిర్నిమిత్తముగా నాతో పోరాడుచున్నారు
యోహాను 15:25

3. And they haue compassed me about with hatefull wordes: and fought against me without a cause.

4. నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా వారు నామీద పగ పట్టియున్నారు అయితే నేను మానక ప్రార్థనచేయుచున్నాను.

4. For the loue that I bare vnto them, they are become mine aduersaries: but I geue my selfe vnto prayer.

5. నేను చేసిన మేలునకు ప్రతిగా కీడు చేయుచున్నారు. నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా నామీద ద్వేష ముంచుచున్నారు.

5. Thus haue they rewarded me euyll for good: and hatred for my good wyll.

6. వానిమీద భక్తిహీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిప్రక్కను నిలుచును గాక.

6. Set thou an vngodly man to be ruler ouer him: and let Satan stande at his right hande.

7. వాడు విమర్శలోనికి తేబడునప్పుడు దోషియని తీర్పు నొందును గాక వాని ప్రార్థన పాపమగునుగాక
2 థెస్సలొనికయులకు 2:3

7. When sentence is geuen vpon hym, let him be condemned: and let his prayer be turned into sinne.

8. వాని జీవితదినములు కొద్దివగును గాక వాని ఉద్యోగమును వేరొకడు తీసికొనును గాక.
యోహాను 17:12, అపో. కార్యములు 1:20

8. Let his dayes be fewe: and let another take his office.

9. వాని బిడ్డలు తండ్రిలేనివారవుదురు గాక వాని భార్య విధవరాలగును గాక

9. Let his chyldren be fatherlesse: and his wyfe a wydowe.

10. వాని బిడ్డలు దేశద్రిమ్మరులై భిక్షమెత్తుదురు గాక పాడుపడిన తమ యిండ్లకు దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక

10. Let his children be vagaboundes and go a begging: and let them seeke [foode] out of their barren groundes.

11. వాని ఆస్తి అంతయు అప్పులవారు ఆక్రమించు కొందురు గాక వాని కష్టార్జితమును పరులు దోచుకొందురుగాక

11. Let the extortioner bryng into his snare all that he hath: and let straungers spoyle his labour.

12. వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండ్రిలేనివాని బిడ్డలకు దయచూపువారు ఉండక పోదురు గాక

12. Let there be no man to shewe hym any gentlenes: nor to haue compassion vpon his fatherlesse children.

13. వాని వంశము నిర్మూలము చేయబడును గాక వచ్చుతరమునందు వారి పేరు మాసిపోవును గాక

13. Let his posteritie come to destruction: and in the next generation let his name be cleane put out.

14. వాని పితరులదోషము యెహోవా జ్ఞాపకములోనుంచు కొనును గాక వాని తల్లి పాపము తుడుపుపెట్టబడక యుండును గాక

14. Let the wyckednes of his fathers be had in remembraunce in the sight of God: and let not the sinne of his mother be wyped away.

15. ఆయన వారి జ్ఞాపకమును భూమిమీదనుండి కొట్టి వేయునట్లు ఆ పాపములు నిత్యము యెహోవా సన్నిధిని కనబడు చుండునుగాక.

15. Let them be alway before God: that he may roote out the memorial of them from the earth.

16. ఏలయనగా కృప చూపవలెనన్నమాట మరచి శ్రమనొందినవానిని దరిద్రుని నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను.

16. Because that he remembred not to do good: but he persecuted the afflicted and poore man, and hym whose heart was broken with sorow, that he might take his life from hym.

17. శపించుట వానికి ప్రీతి గనుక అది వానిమీదికి వచ్చి యున్నది. దీవెనయందు వానికిష్టము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.

17. His delight was in cursing, and it shal happen vnto him: he loued not blessing, therfore it hath ben farre from him.

18. తాను పైబట్ట వేసికొనునట్లు వాడు శాపము ధరించెను అది నీళ్లవలె వాని కడుపులో చొచ్చియున్నది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియున్నది

18. He clothed hym selfe with cursing, as with his garment: and it hath entred into his bowels like water, and like oyle into his bones.

19. తాను కప్పుకొను వస్త్రమువలెను తాను నిత్యము కట్టుకొను నడికట్టువలెను అది వానిని వదలకుండును గాక.

19. Let it be vnto hym as the garment that he is wrapt in: and as the gyrdle that he is alway gyrded withall.

20. నా విరోధులకు నా ప్రాణమునకు విరోధముగా మాట లాడువారికి ఇదే యెహోవావలన కలుగు ప్రతికారము.

20. Let this rewarde be from God vnto myne aduersaries: and vnto those that speake euill against my soule.

21. యెహోవా ప్రభువా, నీ నామమునుబట్టి నాకు సహాయము చేయుము నీ కృప ఉత్తమమైనది గనుక నన్ను విడిపింపుము.

21. But thou O God my Lorde, do vnto me according vnto thy name: for sweete is thy mercy.

22. నేను దీనదరిద్రుడను నా హృదయము నాలో గుచ్చ బడియున్నది.

22. Deliuer me, for truely I am afflicted: and I am poore, and my heart is wounded within me.

23. సాగిపోయిన నీడవలె నేను క్షీణించియున్నాను మిడతలను పారదోలునట్లు నన్ను పారదోలుదురు

23. I passe away like a vading shadowe: and I am dryuen from place to place lyke the grashopper.

24. ఉపవాసముచేత నా మోకాళ్లు బలహీనమాయెను నా శరీరము పుష్టి తగ్గి చిక్కిపోయెను.

24. My knees are weake through fasting: my fleshe is dryed vp for want of fatnesse.

25. వారి నిందలకు నేను ఆస్పదుడనైతిని వారు నన్ను చూచి తమ తలలు ఊచెదరు
మత్తయి 27:39, మార్కు 15:29

25. I am become also a reproche vnto them: they gase vpon me [and] they shake their head.

26. యెహోవా నాదేవా, యిది నీచేత జరిగినదనియు యెహోవావైన నీవే దీని చేసితివనియు వారికి తెలియు నట్లు

26. Helpe me O my Lorde: oh saue me according to thy mercy.

27. నాకు సహాయము చేయుము నీ కృపనుబట్టి నన్ను రక్షింపుము.

27. And let the know how that this is thy hande: & that thou O God hast done it.

28. వారు శపించుచున్నారు గాని నీవు దీవించుదువు వారు లేచి అవమానము పొందెదరు గాని నీ సేవకుడు సంతోషించును.
1 కోరింథీయులకు 4:12

28. They will curse, but thou wylt blesse: they wyl rise vp [against me] but let them be confounded, and thy seruaunt wyll reioyce.

29. నా విరోధులు అవమానము ధరించుకొందురు గాక తమ సిగ్గునే నిలువుటంగీవలె కప్పుకొందురు గాక

29. Let mine aduersaries be clothed with shame: & let them couer the selues with their owne cofusion, as with a garment.

30. నా నోటితో నేను యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు మెండుగా చెల్లించెదను అనేకుల మధ్యను నేనాయనను స్తుతించెదను.

30. As for me I will greatly prayse God with my mouth: and I wyll prayse hym among the multitude.

31. దరిద్రుని ప్రాణమును విమర్శకు లోపరచువారి చేతి లోనుండి అతని రక్షించుటకై యెహోవా అతని కుడిప్రక్కను నిలుచుచున్నాడు.

31. For he wyll stande at the right hande of the poore: to saue him from the iudges of his soule.