Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Psalms - కీర్తనలు 110

1. ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చినవాక్కు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుము.
మత్తయి 22:44, మార్కు 12:36, మార్కు 16:19, లూకా 20:42-43, లూకా 22:69, అపో. కార్యములు 2:34-35, రోమీయులకు 8:34, 1 కోరింథీయులకు 15:25, ఎఫెసీయులకు 1:20, కొలస్సీయులకు 3:1, హెబ్రీయులకు 1:3-13, హెబ్రీయులకు 8:1, హెబ్రీయులకు 10:12-13, హెబ్రీయులకు 12:2, 1 పేతురు 3:22

2. యెహోవా నీ పరిపాలనదండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచున్నాడు నీ శత్రువులమధ్యను నీవు పరిపాలన చేయుము.
మత్తయి 26:64, మార్కు 14:62

3. యుద్ధసన్నాహదినమున నీ ప్రజలు ఇష్టపూర్వకముగా వచ్చెదరు. నీ ¸యవనస్థులలో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధాలంకృతులైమంచు వలె అరుణోదయగర్భములోనుండి నీయొద్దకువచ్చెదరు

4. మెల్కీసెదెకు క్రమము చొప్పున నీవు నిరంతరము యాజకుడవైయుందువని యెహోవా ప్రమాణము చేసియున్నాడు, ఆయన మాట తప్పనివాడు.
యోహాను 12:34, హెబ్రీయులకు 5:6-10, హెబ్రీయులకు 6:20, హెబ్రీయులకు 7:11-15, హెబ్రీయులకు 7:17-28

5. ప్రభువు నీ కుడిపార్శ్వమందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొట్టును.
ప్రకటన గ్రంథం 6:17

6. అన్యజనులకు ఆయన తీర్పు తీర్చును దేశము శవములతో నిండియుండును విశాలదేశముమీది ప్రధానుని ఆయన నలుగగొట్టును.
మత్తయి 25:31-34

7. మార్గమున ఏటి నీళ్లు పానముచేసి ఆయన తల యెత్తును.