Psalms - కీర్తనలు 69 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. దేవా, జలములు నా ప్రాణముమీద పొర్లుచున్నవి నన్ను రక్షింపుము.

1. Save me, O God; for the waters are come in unto [my] soul.

2. నిలుక యియ్యని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచున్నాను అగాధ జలములలో నేను దిగబడియున్నాను వరదలు నన్ను ముంచివేయుచున్నవి.

2. I sink in deep mire where [there is] no standing; I am come into deep waters, where the floods overflow me.

3. నేను మొఱ్ఱపెట్టుటచేత అలసియున్నాను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా దేవునికొరకు కనిపెట్టుటచేత నా కన్నులు క్షీణించిపోయెను.

3. I am weary of my crying; my throat is dried; my eyes fail while I wait for my God.

4. నిర్నిమిత్తముగా నామీద పగపట్టువారు నా తలవెండ్రుకలకంటె విస్తారముగా ఉన్నారు అబద్ధమునుబట్టి నాకుశత్రువులై నన్ను సంహరింప గోరువారు అనేకులు నేను దోచుకొననిదానిని నేను ఇచ్చుకొనవలసి వచ్చెను.
యోహాను 15:25

4. Those that hate me without a cause are more than the hairs of my head; those that would destroy me, [being] my enemies wrongfully, are mighty; then I restored [that] which I did not take away.

5. దేవా, నా బుద్ధిహీనత నీకు తెలిసేయున్నది నా అపరాధములు నీకు మరుగైనవి కావు.

5. O God, thou knowest my foolishness, and my guiltiness is not hid from thee.

6. ప్రభువా, సైన్యములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెట్టుకొనువారికి నావలన సిగ్గు కలుగ నియ్యకుము ఇశ్రాయేలు దేవా, నిన్ను వెదకువారిని నావలన అవమానము నొంద నియ్యకుము.

6. Do not let those that wait on thee, O Lord GOD of the hosts, be ashamed for my sake; do not let those that seek thee be confounded for my sake, O God of Israel.

7. నీ నిమిత్తము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమిత్తము సిగ్గు నా ముఖమును కప్పెను.

7. Because for thy sake I have borne reproach; shame has covered my face.

8. నా సహోదరులకు నేను అన్యుడనైతిని నా తల్లి కుమారులకు పరుడనైతిని.

8. I am become a stranger unto my brethren and an alien unto my mother's sons.

9. నీ యింటినిగూర్చిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించియున్నది నిన్ను నిందించినవారి నిందలు నామీద పడియున్నవి.
యోహాను 2:17, రోమీయులకు 15:3, హెబ్రీయులకు 11:26

9. For the zeal of thy house has consumed me, and the reproaches of those that reproached thee are fallen upon me.

10. ఉపవాసముండి నేను కన్నీరు విడువగా అది నాకు నిందాస్పదమాయెను.

10. When I wept with fasting of my soul, thou hast been a reproach unto me.

11. నేను గోనెపట్ట వస్త్రముగా కట్టుకొనినప్పుడు వారికి హాస్యాస్పదుడనైతిని.

11. I made sackcloth also my garment, and I became a proverb to them.

12. గుమ్మములలో కూర్చుండువారు నన్నుగూర్చి మాట లాడుకొందురు త్రాగుబోతులు నన్నుగూర్చి పాటలు పాడుదురు.

12. They that sat in the gate spoke against me, and I [was] the song of the drunkards.

13. యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నిన్ను ప్రార్థించుచున్నాను. దేవా, నీ కృపాబాహుళ్యమునుబట్టి నీ రక్షణ సత్యమునుబట్టి నాకుత్తరమిమ్ము.

13. But I [corrected] my prayer unto thee, O LORD, [in] the time of [thy] good pleasure; O God, in the multitude of thy mercy hear me, in the truth of thy saving health.

14. నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి నన్ను తప్పించుము నా పగవారిచేతిలోనుండి అగాధజలములలోనుండి నన్ను తప్పించుము.

14. Deliver me out of the mire, and let me not drown; let me be delivered from those that hate me and out of the deep waters.

15. నీటివరదలు నన్ను ముంచనియ్యకుము అగాధసముద్రము నన్ను మింగనియ్యకుము గుంట నన్ను మింగనియ్యకుము.

15. Let not the violent force of the waters overcome me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me.

16. యెహోవా, నీ కృప ఉత్తమత్వమునుబట్టి నాకు ఉత్తర మిమ్ము నీ వాత్సల్యబాహుళ్యతనుబట్టి నాతట్టు తిరుగుము.

16. Hear me, O LORD, for thy mercy [is] perceptible, look upon me according to the multitude of thy acts of compassion

17. నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబ్బందిలోనున్నాను త్వరగా నాకు ఉత్తరమిమ్ము.

17. And hide not thy face from thy servant, for I am in trouble; hear me speedily.

18. నాయొద్దకు సమీపించి నన్ను విమోచింపుము. నా శత్రువులను చూచి నన్ను విడిపింపుము.

18. Draw near unto my soul [and] redeem it; deliver me because of my enemies.

19. నిందయు సిగ్గును అవమానమును నాకు కలిగెననినీకు తెలిసియున్నది. నా విరోధులందరు నీకు కనబడుచున్నారు.

19. Thou hast known my reproach and my shame and my dishonour; my adversaries [are] all before thee.

20. నిందకు నా హృదయము బద్దలాయెను నేను బహుగా కృశించియున్నాను కరుణించువారికొరకు కనిపెట్టుకొంటినిగాని యెవ రును లేకపోయిరి. ఓదార్చువారికొరకు కనిపెట్టుకొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి.

20. Reproach has broken my heart, and I am full of heaviness, and I looked [for some] to take pity, but [there was] no one, and for comforters, but I found none.

21. వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెట్టిరి నాకు దప్పియైనప్పుడు చిరకను త్రాగనిచ్చిరి.
మత్తయి 27:34-38, మార్కు 15:23-36, లూకా 23:36, యోహాను 19:28-29

21. They also gave me gall for my food; and in my thirst they gave me vinegar to drink.

22. వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిర్భయులై యున్నప్పుడు అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక.
రోమీయులకు 11:9-10

22. Let their table become a snare before them, and [that which should have been] for [their] prosperity, [let it become] a stumbling block.

23. వారు చూడకపోవునట్లు వారి కన్నులు చీకటి కమ్మును గాక వారి నడుములకు ఎడతెగని వణకు పుట్టించుము.
రోమీయులకు 11:9-10

23. Let their eyes be darkened that they see not and make their loins continually to shake.

24. వారిమీద నీ ఉగ్రతను కుమ్మరించుము నీ కోపాగ్ని వారిని పట్టుకొనును గాక
ప్రకటన గ్రంథం 16:1

24. Pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them.

25. వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును గాక
అపో. కార్యములు 1:20

25. Let their palace be desolate, [and] let no one dwell in their tents.

26. నీవు మొత్తినవానిని వారు తరుముచున్నారు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను వివరించుచున్నారు.
మత్తయి 27:34, మార్కు 15:23, యోహాను 19:29

26. For they persecute [him] whom thou hast smitten, and they boast that thou hast slain their enemies.

27. దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిమ్ము నీ నీతి వారికి అందనీయకుము.

27. Add iniquity unto their iniquity, and let them not come into thy righteousness.

28. జీవగ్రంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపు పెట్టుము నీతిమంతుల పట్టీలో వారి పేరులు వ్రాయకుము.
ఫిలిప్పీయులకు 4:3, ప్రకటన గ్రంథం 3:5, ప్రకటన గ్రంథం 13:8, ప్రకటన గ్రంథం 17:8, ప్రకటన గ్రంథం 20:12-15, ప్రకటన గ్రంథం 21:27

28. Let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous.

29. నేను బాధపడినవాడనై వ్యాకులపడుచున్నాను దేవా, నీ రక్షణ నన్ను ఉద్ధరించును గాక.

29. But I [am] poor and sorrowful; let thy saving health, O God, set me up on high.

30. కీర్తనలతో నేను దేవుని నామమును స్తుతించెదను కృతజ్ఞతాస్తుతులతో నేనాయనను ఘనపరచెదను

30. I will praise the name of God with a song and will magnify him with praises.

31. ఎద్దుకంటెను, కొమ్ములును డెక్కలునుగల కోడె కంటెను అది యెహోవాకు ప్రీతికరము

31. [This] also shall please the LORD better [than the sacrifice of an ox or] bullock that [struggles] with horns and hoofs.

32. బాధపడువారు దాని చూచి సంతోషించుదురు దేవుని వెదకువారలారా, మీ ప్రాణము తెప్పరిల్లును గాక.

32. The humble shall see [this] [and] be glad; seek God and thy heart shall live.

33. యెహోవా దరిద్రుల మొఱ్ఱ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని ఆయన తృణీకరించు వాడు కాడు.

33. For the LORD hears the destitute and does not despise his prisoners.

34. భూమ్యాకాశములు ఆయనను స్తుతించును గాక సముద్రములును వాటియందు సంచరించు సమస్త మును ఆయనను స్తుతించును గాక.

34. Let the heavens and the earth praise him, the seas, and every thing that moves in them.

35. దేవుడు సీయోనును రక్షించును ఆయన యూదా పట్టణములను కట్టించును జనులు అక్కడ నివసించెదరు అది వారివశమగును.

35. For God will protect Zion and will rebuild the cities of Judah; they shall dwell there and inherit it.

36. ఆయన సేవకుల సంతానము దానిని స్వతంత్రించు కొనును ఆయన నామమును ప్రేమించువారు అందులో నివ సించెదరు.

36. The seed of his servants shall inherit it, and those that love his name shall dwell therein.: