Psalms - కీర్తనలు 69 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. దేవా, జలములు నా ప్రాణముమీద పొర్లుచున్నవి నన్ను రక్షింపుము.

1. [To the chiefe musition vpon Sosanim (a psalme) of Dauid.] Saue me O Lorde: for waters haue entred in vnto my soule.

2. నిలుక యియ్యని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచున్నాను అగాధ జలములలో నేను దిగబడియున్నాను వరదలు నన్ను ముంచివేయుచున్నవి.

2. I am ouer the head in deepe myre where I feele no grounde: I plunge in deepe waters where the streame ouerwhelmeth me.

3. నేను మొఱ్ఱపెట్టుటచేత అలసియున్నాను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా దేవునికొరకు కనిపెట్టుటచేత నా కన్నులు క్షీణించిపోయెను.

3. I am weery of crying, my throte is drye: my syght fayleth me through the long attendaunce that I haue geuen vpon my Lorde.

4. నిర్నిమిత్తముగా నామీద పగపట్టువారు నా తలవెండ్రుకలకంటె విస్తారముగా ఉన్నారు అబద్ధమునుబట్టి నాకుశత్రువులై నన్ను సంహరింప గోరువారు అనేకులు నేను దోచుకొననిదానిని నేను ఇచ్చుకొనవలసి వచ్చెను.
యోహాను 15:25

4. They that hate me without a cause are mo then the heeres of my head: they that are myne enemies and woulde destroy me giltlesse are mightie, I payde them the thynges that I neuer toke.

5. దేవా, నా బుద్ధిహీనత నీకు తెలిసేయున్నది నా అపరాధములు నీకు మరుగైనవి కావు.

5. God thou knowest my folly: and my faultes are not hyd from thee.

6. ప్రభువా, సైన్యములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెట్టుకొనువారికి నావలన సిగ్గు కలుగ నియ్యకుము ఇశ్రాయేలు దేవా, నిన్ను వెదకువారిని నావలన అవమానము నొంద నియ్యకుము.

6. Let not them that trust in thee O Lorde God of hoastes, be for my cause ashamed: let not those that seke thee, be through me confounded O Lorde of Israel.

7. నీ నిమిత్తము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమిత్తము సిగ్గు నా ముఖమును కప్పెను.

7. For thy sake haue I suffered reprofe, shame hath couered my face:

8. నా సహోదరులకు నేను అన్యుడనైతిని నా తల్లి కుమారులకు పరుడనైతిని.

8. (69:7) I am become a straunger vnto my brethren, euen an aliaunt vnto my mothers children.

9. నీ యింటినిగూర్చిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించియున్నది నిన్ను నిందించినవారి నిందలు నామీద పడియున్నవి.
యోహాను 2:17, రోమీయులకు 15:3, హెబ్రీయులకు 11:26

9. (69:8) For the zeale of thine house hath euen eaten me: and the rebukes of them that rebuked thee, are fallen vpon me.

10. ఉపవాసముండి నేను కన్నీరు విడువగా అది నాకు నిందాస్పదమాయెను.

10. (69:9) And I wept [chastenyng] my soule with fastyng: and that was turned to my reproofe.

11. నేను గోనెపట్ట వస్త్రముగా కట్టుకొనినప్పుడు వారికి హాస్యాస్పదుడనైతిని.

11. (69:10) Also I put on sackcloth for my garment: and they iested at me.

12. గుమ్మములలో కూర్చుండువారు నన్నుగూర్చి మాట లాడుకొందురు త్రాగుబోతులు నన్నుగూర్చి పాటలు పాడుదురు.

12. (69:11) They that sit in the gate speake agaynst me: and they that drynke strong drynke [make] songes [vpon me.]

13. యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నిన్ను ప్రార్థించుచున్నాను. దేవా, నీ కృపాబాహుళ్యమునుబట్టి నీ రక్షణ సత్యమునుబట్టి నాకుత్తరమిమ్ము.

13. (69:12) But [I make] my prayer vnto thee O God in an acceptable tyme: heare me O Lord in the multitude of thy mercie, according to the trueth of thy saluation.

14. నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి నన్ను తప్పించుము నా పగవారిచేతిలోనుండి అగాధజలములలోనుండి నన్ను తప్పించుము.

14. (69:13) Take me out of the myre, that I sincke not: oh let me be delyuered from them that hate me, & out of the deepe waters.

15. నీటివరదలు నన్ను ముంచనియ్యకుము అగాధసముద్రము నన్ను మింగనియ్యకుము గుంట నన్ను మింగనియ్యకుము.

15. (69:14) Let not the water fludde drowne me, neither let the deepe swalowe me vp: & let not the pyt shut her mouth vpon me.

16. యెహోవా, నీ కృప ఉత్తమత్వమునుబట్టి నాకు ఉత్తర మిమ్ము నీ వాత్సల్యబాహుళ్యతనుబట్టి నాతట్టు తిరుగుము.

16. (69:15) Heare me O God, for thy louyng kindnesse is comfortable: turne thee vnto me accordyng vnto the multitude of thy mercies.

17. నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబ్బందిలోనున్నాను త్వరగా నాకు ఉత్తరమిమ్ము.

17. (69:16) And hyde not thy face from thy seruaunt, for I am in trouble: O haste thee [and] heare me.

18. నాయొద్దకు సమీపించి నన్ను విమోచింపుము. నా శత్రువులను చూచి నన్ను విడిపింపుము.

18. (69:17) Draw nigh vnto my soule & redeeme it: for myne enemies sake oh redeeme me.

19. నిందయు సిగ్గును అవమానమును నాకు కలిగెననినీకు తెలిసియున్నది. నా విరోధులందరు నీకు కనబడుచున్నారు.

19. (69:18) Thou hast knowen my reproofe, my shame, and my dishonour: myne aduersaries are all in thy syght.

20. నిందకు నా హృదయము బద్దలాయెను నేను బహుగా కృశించియున్నాను కరుణించువారికొరకు కనిపెట్టుకొంటినిగాని యెవ రును లేకపోయిరి. ఓదార్చువారికొరకు కనిపెట్టుకొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి.

20. (69:19) Reproofe hath broke my heart a peeces, I am full of heauinesse: I loked for some to haue pitie on me, but there was none, and for some that shoulde comfort me, but I coulde fynde none.

21. వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెట్టిరి నాకు దప్పియైనప్పుడు చిరకను త్రాగనిచ్చిరి.
మత్తయి 27:34-38, మార్కు 15:23-36, లూకా 23:36, యోహాను 19:28-29

21. (69:20) They gaue me for meate, gall to eate: and when I was thirstie, they gaue me vineger to drynke.

22. వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిర్భయులై యున్నప్పుడు అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక.
రోమీయులకు 11:9-10

22. (69:21) Let their table be as a snare before them: and in steade of aboundaunce of peace, let it be a meanes of destruction.

23. వారు చూడకపోవునట్లు వారి కన్నులు చీకటి కమ్మును గాక వారి నడుములకు ఎడతెగని వణకు పుట్టించుము.
రోమీయులకు 11:9-10

23. (69:22) Let their eyes be blynded that they see not: and euer bowe downe their loynes.

24. వారిమీద నీ ఉగ్రతను కుమ్మరించుము నీ కోపాగ్ని వారిని పట్టుకొనును గాక
ప్రకటన గ్రంథం 16:1

24. (69:23) Powre out thine indignation vpon them: and let thy wrathfull displeasure take holde of them.

25. వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును గాక
అపో. కార్యములు 1:20

25. (69:24) Let their habitation be desolate: and let no man dwell in their tabernacles.

26. నీవు మొత్తినవానిని వారు తరుముచున్నారు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను వివరించుచున్నారు.
మత్తయి 27:34, మార్కు 15:23, యోహాను 19:29

26. (69:25) For they persecute hym whom thou hast smitten: and they talke of the griefe of them whom thou hast wounded.

27. దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిమ్ము నీ నీతి వారికి అందనీయకుము.

27. (69:26) Let them fall from one wickednesse to another: and let them not enter into thy ryghteousnesse.

28. జీవగ్రంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపు పెట్టుము నీతిమంతుల పట్టీలో వారి పేరులు వ్రాయకుము.
ఫిలిప్పీయులకు 4:3, ప్రకటన గ్రంథం 3:5, ప్రకటన గ్రంథం 13:8, ప్రకటన గ్రంథం 17:8, ప్రకటన గ్రంథం 20:12-15, ప్రకటన గ్రంథం 21:27

28. (69:27) Let them be wyped out of the booke of the lyuyng: and not to be written among the ryghteous.

29. నేను బాధపడినవాడనై వ్యాకులపడుచున్నాను దేవా, నీ రక్షణ నన్ను ఉద్ధరించును గాక.

29. (69:28) As for me I am afflicted and in heauinesse: thy sauing helpe O Lorde shal defende me.

30. కీర్తనలతో నేను దేవుని నామమును స్తుతించెదను కృతజ్ఞతాస్తుతులతో నేనాయనను ఘనపరచెదను

30. (69:29) I wyll prayse the name of the Lorde with a song: and magnifie hym with a solemne confession.

31. ఎద్దుకంటెను, కొమ్ములును డెక్కలునుగల కోడె కంటెను అది యెహోవాకు ప్రీతికరము

31. (69:30) And it wyll please God: better then a bullocke that hath hornes and hoofes.

32. బాధపడువారు దాని చూచి సంతోషించుదురు దేవుని వెదకువారలారా, మీ ప్రాణము తెప్పరిల్లును గాక.

32. (69:31) The humble wyll consider this and be glad, such as seke after God: and your soule shall lyue.

33. యెహోవా దరిద్రుల మొఱ్ఱ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని ఆయన తృణీకరించు వాడు కాడు.

33. (69:32) For God heareth the poore: & dispiseth not his prisoners.

34. భూమ్యాకాశములు ఆయనను స్తుతించును గాక సముద్రములును వాటియందు సంచరించు సమస్త మును ఆయనను స్తుతించును గాక.

34. (69:33) Let heauen and earth prayse hym: the sea and all that moueth therin.

35. దేవుడు సీయోనును రక్షించును ఆయన యూదా పట్టణములను కట్టించును జనులు అక్కడ నివసించెదరు అది వారివశమగును.

35. (69:34) For the Lorde wyll saue Sion, and builde the cities of Iehuda: that men may dwel there and haue it in possession.

36. ఆయన సేవకుల సంతానము దానిని స్వతంత్రించు కొనును ఆయన నామమును ప్రేమించువారు అందులో నివ సించెదరు.

36. (69:35) The posteritie also of his seruauntes shall inherite it: and they that loue his name shall dwell therin.