Exodus - నిర్గమకాండము 15 | View All

1. అప్పుడు మోషేయు ఇశ్రాయేలీయులును యెహోవానుగూర్చి యీ కీర్తన పాడిరి-యెహోవానుగూర్చి గానముచేసెదను ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱ్ఱమును దాని రౌతును ఆయన సముద్రములో పడద్రోసెను.
ప్రకటన గ్రంథం 15:3

1. appuḍu mōshēyu ishraayēleeyulunu yehōvaanugoorchi yee keerthana paaḍiri-yehōvaanugoorchi gaanamuchesedanu aayana migula athishayin̄chi jayin̄chenu gurramunu daani rauthunu aayana samudramulō paḍadrōsenu.

2. యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను.ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వర్ణించెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను.

2. yehōvaayē naa balamu naa gaanamu aayana naaku rakshaṇayu aayenu.aayana naa dhevuḍu aayananu varṇin̄chedanu aayana naa pitharula dhevuḍu aayana mahima nuthin̄chedanu.

3. యెహోవా యుద్ధశూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.

3. yehōvaa yuddhashooruḍu yehōvaa ani aayanaku pēru.

4. ఆయన ఫరో రథములను అతని సేనను సముద్రములో పడద్రోసెను అతని అధిపతులలో శ్రేష్ఠులు ఎఱ్ఱసముద్రములో మునిగిపోయిరి

4. aayana pharō rathamulanu athani sēnanu samudramulō paḍadrōsenu athani adhipathulalō shrēshṭhulu errasamudramulō munigipōyiri

5. అగాధజలములు వారిని కప్పెను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి.

5. agaadhajalamulu vaarini kappenu vaaru raathivale aḍugaṇṭipōyiri.

6. యెహోవా, నీ దక్షిణహస్తము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ దక్షిణ హస్తము శత్రువుని చితక గొట్టును.

6. yehōvaa, nee dakshiṇahasthamu balamondi athishayin̄chunu yehōvaa, nee dakshiṇa hasthamu shatruvuni chithaka goṭṭunu.

7. నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయమువలన అణచివేయుదువు నీ కోపాగ్నిని రగులజేయుదువు అది వారిని చెత్తవలె దహించును.

7. nee meediki lēchuvaarini nee mahimaathishayamuvalana aṇachivēyuduvu nee kōpaagnini ragulajēyuduvu adhi vaarini chetthavale dahin̄chunu.

8. నీ నాసికారంధ్రముల ఊపిరివలన నీళ్లు రాశిగా కూర్చబడెను ప్రవాహములు కుప్పగా నిలిచెను అగాధజలములు సముద్రముమధ్య గడ్డకట్టెను

8. nee naasikaarandhramula oopirivalana neeḷlu raashigaa koorchabaḍenu pravaahamulu kuppagaa nilichenu agaadhajalamulu samudramumadhya gaḍḍakaṭṭenu

9. తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనియెదను వాటివలన నా ఆశ తీర్చుకొనియెదను నా కత్తి దూసెదను నా చెయ్యి వారిని నాశనము చేయునని శత్రువనుకొనెను.

9. tharimedanu kalisikoniyedanu dōpuḍusommu pan̄chukoniyedanu vaaṭivalana naa aasha theerchukoniyedanu naa katthi doosedanu naa cheyyi vaarini naashanamu cheyunani shatruvanukonenu.

10. నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముద్రము వారిని కప్పెను వారు మహా అగాధమైన నీళ్లలో సీసమువలె మునిగిరి.

10. neevu nee gaalini visarajēsithivi samudramu vaarini kappenu vaaru mahaa agaadhamaina neeḷlalō seesamuvale munigiri.

11. యెహోవా, వేల్పులలో నీవంటివాడెవడు పరిశుద్ధతనుబట్టి నీవు మహానీయుడవు స్తుతికీర్తనలనుబట్టి పూజ్యుడవు అద్భుతములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు
ప్రకటన గ్రంథం 15:3

11. yehōvaa, vēlpulalō neevaṇṭivaaḍevaḍu parishuddhathanubaṭṭi neevu mahaaneeyuḍavu sthuthikeerthanalanubaṭṭi poojyuḍavu adbhuthamulu cheyuvaaḍavu neevaṇṭivaaḍevaḍu

12. నీ దక్షిణహస్తమును చాపితివి భూమి వారిని మింగివేసెను.

12. nee dakshiṇahasthamunu chaapithivi bhoomi vaarini miṅgivēsenu.

13. నీవు విమోచించిన యీ ప్రజలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివి నీ బలముచేత వారిని నీ పరిశుద్ధాలయమునకు నడిపించితివి.

13. neevu vimōchin̄china yee prajalanu nee krupachetha thooḍukonipōthivi nee balamuchetha vaarini nee parishuddhaalayamunaku naḍipin̄chithivi.

14. జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిష్తియ నివాసులకు వేదన కలుగును.

14. janamulu vini digulupaḍunu philishthiya nivaasulaku vēdhana kalugunu.

15. ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిష్ఠులకు వణకు పుట్టును కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు.భయము అధికభయము వారికి కలుగును.

15. edōmu naayakulu kalavarapaḍuduru mōyaabu balishṭhulaku vaṇaku puṭṭunu kanaanu nivaasulandaru digulondi karigipōvuduru.Bhayamu adhikabhayamu vaariki kalugunu.

16. యెహోవా, నీ ప్రజలు అద్దరికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ ప్రజలు అద్దరికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు.

16. yehōvaa, nee prajalu addariki cheruvaraku neevu sampaadhin̄china yee prajalu addariki cheruvaraku nee baahubalamuchetha pagavaaru raathivale kadalakunduru.

17. నీవు నీ ప్రజను తోడుకొని వచ్చెదవు యెహోవా, నీ స్వాస్థ్యమైన కొండమీద నా ప్రభువా, నీవు నివసించుటకు నిర్మించుకొనిన చోటను

17. neevu nee prajanu thooḍukoni vacchedavu yehōvaa, nee svaasthyamaina koṇḍameeda naa prabhuvaa, neevu nivasin̄chuṭaku nirmin̄chukonina chooṭanu

18. నీ చేతులు స్థాపించిన పరిశుద్ధాలయమందు వారిని నిలువ పెట్టెదవు.యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు.
ప్రకటన గ్రంథం 11:15, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

18. nee chethulu sthaapin̄china parishuddhaalayamandu vaarini niluva peṭṭedavu.Yehōvaa nirantharamunu ēluvaaḍu.

19. ఫరో గుఱ్ఱములు అతని రథములు అతని రౌతులును సముద్రములో దిగగా యెహోవా వారి మీదికి సముద్ర జలములను మళ్లించెను. అయితే ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రము మధ్యను ఆరిన నేలమీద నడిచిరి.

19. pharō gurramulu athani rathamulu athani rauthulunu samudramulō digagaa yehōvaa vaari meediki samudra jalamulanu maḷlin̄chenu. Ayithē ishraayēleeyulu samudramu madhyanu aarina nēlameeda naḍichiri.

20. మరియు అహరోను సహోదరియు ప్రవక్త్రియునగు మిర్యాము తంబురను చేత పట్టుకొనెను. స్త్రీలందరు తంబురలతోను నాట్యములతోను ఆమె వెంబడి వెళ్లగా

20. mariyu aharōnu sahōdariyu pravaktriyunagu miryaamu thamburanu chetha paṭṭukonenu. streelandaru thamburalathoonu naaṭyamulathoonu aame vembaḍi veḷlagaa

21. మిర్యాము వారితో కలిసి యిట్లు పల్లవి యెత్తి పాడెను యెహోవాను గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱ్ఱమును దాని రౌతును సముద్రములో ఆయన పడద్రోసెను.

21. miryaamu vaarithoo kalisi yiṭlu pallavi yetthi paaḍenu yehōvaanu gaanamu cheyuḍi aayana migula athishayin̄chi jayin̄chenu gurramunu daani rauthunu samudramulō aayana paḍadrōsenu.

22. మోషే ఎఱ్ఱ సముద్రమునుండి జనులను సాగ చేయగా వారు షూరు అరణ్యములోనికి వెళ్లి దానిలో మూడు దినములు నడిచిరి; అచ్చట వారికి నీళ్లు దొరకలేదు. అంతలో వారు మారాకు చేరిరి.

22. mōshē erra samudramunuṇḍi janulanu saaga cheyagaa vaaru shooru araṇyamulōniki veḷli daanilō mooḍu dinamulu naḍichiri; acchaṭa vaariki neeḷlu dorakalēdu. Anthalō vaaru maaraaku cheriri.

23. మారా నీళ్లు చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళ్లు త్రాగలేకపోయిరి. అందువలన దానికి మారా అను పేరు కలిగెను.

23. maaraa neeḷlu chedainavi ganuka vaaru aa neeḷlu traagalēkapōyiri. Anduvalana daaniki maaraa anu pēru kaligenu.

24. ప్రజలు-మేమేమి త్రాగుదుమని మోషేమీద సణగు కొనగా

24. prajalu-mēmēmi traagudumani mōshēmeeda saṇagu konagaa

25. అతడు యెహోవాకు మొఱపెట్టెను. అంతట యెహోవా అతనికి ఒక చెట్టును చూపెను. అది ఆ నీళ్లలో వేసిన తరువాత నీళ్లు మధురము లాయెను. అక్కడ ఆయన వారికి కట్టడను విధిని నిర్ణయించి,అక్కడ వారిని పరీక్షించి,

25. athaḍu yehōvaaku moṟapeṭṭenu. Anthaṭa yehōvaa athaniki oka cheṭṭunu choopenu. adhi aa neeḷlalō vēsina tharuvaatha neeḷlu madhuramu laayenu. Akkaḍa aayana vaariki kaṭṭaḍanu vidhini nirṇayin̄chi,akkaḍa vaarini pareekshin̄chi,

26. మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి, ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడ లన్నిటిని అనుసరించి నడచినయెడల, నేను ఐగుప్తీయులకు కలుగ జేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియ్యను; నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అనెను.

26. mee dhevuḍaina yehōvaa vaakkunu shraddhagaa vini aayana drushṭiki nyaayamainadhi chesi, aayana aagnalaku vidhēyulai aayana kaṭṭaḍa lanniṭini anusarin̄chi naḍachinayeḍala, nēnu aiguptheeyulaku kaluga jēsina rōgamulalō ēdiyu meeku raaniyyanu; ninnu svasthaparachu yehōvaanu nēnē anenu.

27. తరువాత వారు ఏలీమునకు వచ్చిరి; అక్కడ పండ్రెండు నీటి బుగ్గలును డెబ్బది యీత చెట్లును ఉండెను. వారు అక్కడనే ఆ నీళ్లయొద్ద దిగిరి.

27. tharuvaatha vaaru ēleemunaku vachiri; akkaḍa paṇḍreṇḍu neeṭi buggalunu ḍebbadhi yeetha cheṭlunu uṇḍenu. Vaaru akkaḍanē aa neeḷlayoddha digiri.Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |