Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Exodus - నిర్గామకాండము 19

1. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవనెలలో, వారు బయలు దేరిననాడే మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి అరణ్యమునకు వచ్చిరి.
అపో. కార్యములు 7:38

1. In the thirde moneth after that the children of Israel were gone out of the londe of Egipte, they came the same daye in to the wyldernes of Sinai

2. వారు రెఫీదీమునుండి బయలుదేరి సీనాయి అరణ్యమునకు వచ్చి ఆ అరణ్యమందు దిగిరి. అక్కడ ఆ పర్వతము ఎదుట ఇశ్రాయేలీయులు విడసిరి.

2. (for they were departed from Raphidim, and wolde in to the wyldernes of Sinai) and there they pitched in the wyldernes ouer against the mounte.

3. మోషే దేవునియొద్దకు ఎక్కి పోవగా యెహోవా ఆ పర్వతము నుండి అతని పిలిచినీవు యాకోబు కుటుంబికులతో ముచ్చటించి ఇశ్రాయేలీయులకు తెలుపవలసిన దేమనగా

3. And Moses wente vp vnto God. And the LORDE called vnto him out of the mount, and sayde: Thus shalt thou saye vnto the house of Iacob, and tell the children of Israel:

4. నేను ఐగుప్తీయులకు ఏమి చేసితినో, మిమ్మును గద్ద రెక్కలమీద మోసి నా యొద్దకు మిమ్ము నెట్లు చేర్చు కొంటినో మీరు చూచితిరి.

4. Ye haue sene what I haue done vnto the Egipcians, and how I haue borne you vpon Aegles wynges, & brought you vnto my self.

5. కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరు సమస్తదేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్య మగు దురు.
తీతుకు 2:14, 1 పేతురు 2:9

5. Yf ye wyll harken now vnto my voyce, and kepe my couenaunt, ye shalbe myne owne before all people: for the whole earth is myne:

6. సమస్తభూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనము గాను ఉందురని చెప్పుము; నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో పలుకవలసిన మాటలు ఇవే అని చెప్పగా
1 పేతురు 2:5-9, ప్రకటన గ్రంథం 1:6, ప్రకటన గ్రంథం 5:10, ప్రకటన గ్రంథం 20:6

6. and ye shall be vnto me a presterly kingdome, and an holy people. These are the wordes that thou shalt saye vnto the children of Israel.

7. మోషే వచ్చి ప్రజల పెద్దలను పిలిపించి యెహోవా తన కాజ్ఞాపించిన ఆ మాటలన్నియు వారియెదుట తెలియపరచెను.

7. Moses came and called for the elders of the people, and layed before them all these wordes, that the LORDE had commaunded.

8. అందుకు ప్రజలందరుయెహోవా చెప్పినదంతయు చేసెద మని యేకముగా ఉత్తరమిచ్చిరి. అప్పుడు మోషే తిరిగి వెళ్లి ప్రజల మాటలను యెహోవాకు తెలియచేసెను.

8. And all the people answered together, and sayde: All that the LORDE hath sayde, wyll we do. And Moses tolde the wordes of the people vnto the LORDE agayne.

9. యెహోవా మోషేతోఇదిగో నేను నీతో మాటలాడు నప్పుడు ప్రజలు విని నిరంతరము నీయందు నమ్మక ముంచు నట్లు నేను కారు మబ్బులలో నీయొద్దకు వచ్చెదనని చెప్పెను. మోషే ప్రజల మాటలను యెహోవాతో చెప్పగా

9. And the LORDE sayde vnto Moses: Beholde, I wyll come vnto the in a thicke cloude, that the people maye heare my wordes, which I speake vnto the, and beleue the for euer. And Moses shewed the wordes of the people vnto the LORDE.

10. యెహోవా మోషేతోనీవు ప్రజలయొద్దకు వెళ్లి నేడును రేపును వారిని పరిశుద్ధపరచుము; వారు తమ బట్టలు ఉదుకుకొని

10. The LORDE sayde vnto Moses: Go vnto the people, and sanctifie the to daye and tomorow, yt they maye wash their clothes,

11. మూడవనాటికి సిద్ధముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా ప్రజలందరి కన్నుల ఎదుట సీనాయి పర్వతముమీదికి దిగివచ్చును.

11. and be ready agaynst the thirde daye: for vpon the thirde daye shall the LORDE come downe vpon mount Sinai before all the people.

12. నీవు చుట్టు ప్రజలకు మేరను ఏర్పరచిమీరు ఈ పర్వతము ఎక్కవద్దు, దాని అంచును ముట్టవద్దు, భద్రము సుమీ ఈ పర్వతము ముట్టు ప్రతివానికి మరణశిక్ష తప్పక విధింపబడవలెను.
హెబ్రీయులకు 12:20

12. And set markes rounde aboute the people, and saye vnto them: Bewarre, that ye go not vp in to ye mount, ner touch ye border of it. For whosoeuer toucheth ye mout, shal dye ye death.

13. ఎవడును చేతితో దాని ముట్టకూడదు, ముట్టినవాడు రాళ్లతో కొట్టబడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుష్యుడుగాని మృగముగాని బ్రదుకకూడదు, బూరధ్వని చేయునప్పుడు వారు పర్వతముయొద్దకు రావలె ననెను.
హెబ్రీయులకు 12:20

13. There shal no hade touch it, but he shall either be stoned, or shot thorow: whether it be beest or man, it shal not lyue. Whan the horne bleweth, then shal they come vp vnto the mounte.

14. అప్పుడు మోషే పర్వతముమీదనుండి ప్రజల యొద్దకు దిగి వచ్చి ప్రజలను పరిశుద్ధపరచగా వారు తమ బట్టలను ఉదుకు కొనిరి.

14. Moses wente downe from the mount vnto the people, and sanctified them. And they wasshed their clothes.

15. అప్పుడతడుమూడవనాటికి సిద్ధముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు స్త్రీని చేరకూడదని చెప్పెను.

15. And he sayde vnto them: Be ready agaynst the thirde daye, and no man come at his wife.

16. మూడవనాడు ఉదయమైనప్పుడు ఆ పర్వ తముమీద ఉరుములు మెరుపులు సాంద్రమేఘము బూర యొక్క మహాధ్వనియు కలుగగా పాళెములోని ప్రజలందరు వణకిరి.
హెబ్రీయులకు 12:19, ప్రకటన గ్రంథం 4:1-5, ప్రకటన గ్రంథం 8:5, ప్రకటన గ్రంథం 11:19, ప్రకటన గ్రంథం 16:18

16. Now whan the thirde daye came (and it was early) it beganne to thonder and lighten, and there was a thicke cloude vpon the mount, and a noyse of a trompet exceadinge mightie. And the people that were in the tentes, were afrayde.

17. దేవునిని ఎదుర్కొనుటకు మోషే పాళెము లోనుండి ప్రజలను అవతలకు రప్పింపగా వారు పర్వతము దిగువను నిలిచిరి.

17. And Moses brought the people out of the tentes to mete wt God, and they stode vnder the mount.

18. యెహోవా అగ్నితో సీనాయి పర్వతముమీదికి దిగి వచ్చినందున అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, పర్వతమంతయు మిక్కిలి కంపించెను.
హెబ్రీయులకు 12:26, ప్రకటన గ్రంథం 9:2

18. But all mount Sinai smoked, because ye LORDE came downe vpo it with fyre. And the smoke therof wente vp as the smoke of a fornace, so that the whole mount was exceadinge terrible.

19. ఆ బూరధ్వని అంతకంతకు బిగ్గరగా మ్రోగెను. మోషే మాటలాడుచుండగా దేవుడు కంఠస్వరముచేత అతనికి ఉత్తరమిచ్చుచుండెను.

19. And the noyse of the trompet wete out, and was mightie. Moses spake, & God answered him loude.

20. యెహోవా సీనాయి పర్వతముమీదికి, అనగా ఆ పర్వత శిఖరముమీదికి దిగి వచ్చెను. యెహోవా పర్వత శిఖరముమీదికి రమ్మని మోషేను పిలువగా మోషే ఎక్కిపోయెను
ప్రకటన గ్రంథం 4:1

20. Now whan the LORDE was come downe vpon mount Sinai, euen vpon the toppe of it, he called Moses vp vnto ye toppe of the mount. And Moses wente vp.

21. అప్పుడు యెహోవాప్రజలు చూచుటకు యెహోవా యొద్దకు హద్దుమీరి వచ్చి వారిలో అనేకులు నశింపకుండునట్లు నీవు దిగిపోయి వారికి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించుము.

21. Then sayde the LORDE vnto him: Go downe, and charge the people, yt they preasse not vnto the LORDE to se him, and so many of them perishe.

22. మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునట్లు యెహోవాయొద్దకు చేరు యాజకులు తమ్ముతామే పరిశుద్ధ పరచుకొన వలెనని మోషేతో చెప్పగా

22. The rulers also that come nye vnto ye LORDE, shal sanctifie themselues, lest the LORDE smyte the.

23. మోషే యెహోవాతోప్రజలు సీనాయి పర్వతము ఎక్కలేరు. నీవుపర్వతమునకు మేరలను ఏర్పరచి దాని పరిశుద్ధపరచ వలెనని మాకు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించితివనెను.

23. But Moses sayde vnto the LORDE: The people cannot come vp vpon mount Sinai, for thou hast charged vs, & sayde: Set markes aboute the mount, and sanctifie it.

24. అందుకు యెహోవానీవు దిగి వెళ్లుము, నీవును నీతో అహరోనును ఎక్కి రావలెను. అయితే యెహోవా వారి మీద పడకుండునట్లు యాజకులును ప్రజలును ఆయన యొద్దకు వచ్చుటకు మేరను
ప్రకటన గ్రంథం 4:1

24. The LORDE sayde vnto him: Go thy waye, get ye downe. Thou and Aaron with the shalt come vp: but the rulers and ye people shal not preasse to come vp vnto ye LORDE, lest he smyte the.

25. మోషే ప్రజలయొద్దకు వెళ్లి ఆ మాట వారితో చెప్పెను.

25. And Moses wente downe to the people, and tolde them.