Exodus - నిర్గమకాండము 19 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవనెలలో, వారు బయలు దేరిన నాడే మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి అరణ్యమునకు వచ్చిరి.
అపో. కార్యములు 7:38

1. The thyrde moneth after the childern of Israel were gone out of Egipte: the same daye they came in to the wildernesse of Sinai.

2. వారు రెఫీదీము నుండి బయలుదేరి సీనాయి అరణ్యమునకు వచ్చి ఆ అరణ్యమందు దిగిరి. అక్కడ ఆ పర్వతము ఎదుట ఇశ్రాయేలీయులు విడసిరి.

2. For they were departed from Raphidim, and were come to the deserte of Sinay and had pitched their tentes in the wildernesse. And there Israel pitched before the mounte.

3. మోషే దేవునియొద్దకు ఎక్కి పోవగా యెహోవా ఆ పర్వతము నుండి అతని పిలిచినీవు యాకోబు కుటుంబికులతో ముచ్చటించి ఇశ్రాయేలీయులకు తెలుపవలసిన దేమనగా

3. And Moses went vpp vnto God.And the Lorde called to him out of the mountayne saynge: thus saye vnto the housse of Iacob and tell the childern of Israel,

4. నేను ఐగుప్తీయులకు ఏమి చేసితినో, మిమ్మును గద్ద రెక్కలమీద మోసి నా యొద్దకు మిమ్ము నెట్లు చేర్చుకొంటినో మీరు చూచితిరి.

4. ye haue sene what I dyd vnto the Egiptians and how I toke you vpp apon Egles wynges, and haue broughte you vnto my selfe.

5. కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్య మగు దురు.
తీతుకు 2:14, 1 పేతురు 2:9

5. Now therfore yf ye will heare my voyce and kepe myne appoyntment: ye shall be myne awne aboue all nations, for all the erth is myne.

6. సమస్త భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనము గాను ఉందురని చెప్పుము; నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో పలుకవలసిన మాటలు ఇవే అని చెప్పగా
1 పేతురు 2:5-9, ప్రకటన గ్రంథం 1:6, ప్రకటన గ్రంథం 5:10, ప్రకటన గ్రంథం 20:6

6. Ye shall be vnto me a kyngdome of preastes and and holie people: these are the wordes which thou shalt saye vnto the childern of Israel.

7. మోషే వచ్చి ప్రజల పెద్దలను పిలిపించి యెహోవా తన కాజ్ఞాపించిన ఆ మాటలన్నియు వారియెదుట తెలియపరచెను.

7. And Moses came and called for the elders of Israel, and layde before them all these wordes which the Lorde had commaunded him.

8. అందుకు ప్రజలందరు యెహోవా చెప్పినదంతయు చేసెదమని యేకముగా ఉత్తరమిచ్చిరి. అప్పుడు మోషే తిరిగి వెళ్లి ప్రజల మాటలను యెహోవాకు తెలియచేసెను.

8. And the people answered all together and sayde: All that the Lorde hath sayde, we will doo. And Moses broughte the wordes of the people vnto the Lorde.

9. యెహోవా మోషేతో-ఇదిగో నేను నీతో మాటలాడు నప్పుడు ప్రజలు విని నిరంతరము నీయందు నమ్మక ముంచునట్లు నేను కారు మబ్బులలో నీయొద్దకు వచ్చెదనని చెప్పెను. మోషే ప్రజల మాటలను యెహోవాతో చెప్పగా

9. And the Lorde sayde vnto Moses: Loo, I will come vnto the in a thicke clowde, that the people maye heare when I talke with the and also beleue the for euer. And Moses shewed the wordes of the people vnto the Lorde

10. యెహోవా మోషేతో నీవు ప్రజలయొద్దకు వెళ్లి నేడును రేపును వారిని పరిశుద్ధపరచుము; వారు తమ బట్టలు ఉదుకుకొని

10. And the Lorde sayde vnto Moses: Go vnto the people and sanctifie them to daye and tomorow, and let them wash their clothes:

11. మూడవనాటికి సిద్ధముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా ప్రజలందరి కన్నుల ఎదుట సీనాయి పర్వతముమీదికి దిగివచ్చును.

11. that they maye be redie agaynst the thyrde daye. For the thyrde daye the Lorde will come doune in the sighte of all the people vpon mounte Sinai.

12. నీవు చుట్టు ప్రజలకు మేరను ఏర్పరచిమీరు ఈ పర్వతము ఎక్కవద్దు, దాని అంచును ముట్టవద్దు, భద్రము సుమీ ఈ పర్వతము ముట్టు ప్రతివానికి మరణశిక్ష తప్పక విధింపబడవలెను.
హెబ్రీయులకు 12:20

12. And sett markes rounde aboute the people and saye: beware that ye go not vp in to the mounte and that ye twych not the bordres of it, for whosoeuer twicheth the mounte, shall surely dye

13. ఎవడును చేతితో దాని ముట్టకూడదు, ముట్టినవాడు రాళ్లతో కొట్టబడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుష్యుడుగాని మృగముగాని బ్రదుకకూడదు, బూరధ్వని చేయునప్పుడు వారు పర్వతముయొద్దకు రావలెననెను.
హెబ్రీయులకు 12:20

13. There shall not an hande twych it, but that he shall ether be stoned or els shot thorow: whether it be beest or man, it shall not lyue. when the horne bloweth: than let the come vp in to the mounten

14. అప్పుడు మోషే పర్వతముమీదనుండి ప్రజల యొద్దకు దిగి వచ్చి ప్రజలను పరిశుద్ధపరచగా వారు తమ బట్టలను ఉదుకు కొనిరి.

14. And Moses went doune from the mounte vnto the people and sanctifyed them, ad they wasshed their clothes:

15. అప్పుడతడు మూడవనాటికి సిద్ధముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు స్త్రీని చేరకూడదని చెప్పెను.

15. And he sayde vnto the people: be redie agenst the thirde daye, and se that ye come not at youre wiues.

16. మూడవనాడు ఉదయమైనప్పుడు ఆ పర్వతముమీద ఉరుములు మెరుపులు సాంద్రమేఘము బూర యొక్క మహాధ్వనియు కలుగగా పాళెములోని ప్రజలందరు వణకిరి.
హెబ్రీయులకు 12:19, ప్రకటన గ్రంథం 4:1-5, ప్రకటన గ్రంథం 8:5, ప్రకటన గ్రంథం 11:19, ప్రకటన గ్రంథం 16:18

16. And the thirde daye in the mornynge there was thunder, and lightenynge and a thicke clowde apo the mounte, ad the voyce of the horne waxed exceadynge lowde, and all the people that was in the hoste was afrayde.

17. దేవునిని ఎదుర్కొనుటకు మోషే పాళెము లోనుండి ప్రజలను అవతలకు రప్పింపగా వారు పర్వతము దిగువను నిలిచిరి.

17. And Moses brought the people out of the tetes to mete with God. and they stode vnder the hyll.

18. యెహోవా అగ్నితో సీనాయి పర్వతముమీదికి దిగి వచ్చినందున అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, పర్వతమంతయు మిక్కిలి కంపించెను.
హెబ్రీయులకు 12:26, ప్రకటన గ్రంథం 9:2

18. And mounte Sinai was all togither on a smoke: because the Lorde descended doune vpon it in fyre. And the smoke therof asceded vp, as it had bene the smoke of a kylle, and all the mounte was exceadinge fearfull.

19. ఆ బూరధ్వని అంతకంతకు బిగ్గరగా మ్రోగెను. మోషే మాటలాడుచుండగా దేవుడు కంఠస్వరముచేత అతనికి ఉత్తరమిచ్చుచుండెను.

19. And the voyce of the horne blewe and waxed lowder, ad lowder. Moses spake, ad God answered hi ad that with a voyce.

20. యెహోవా సీనాయి పర్వతముమీదికి, అనగా ఆ పర్వత శిఖరముమీదికి దిగి వచ్చెను. యెహోవా పర్వత శిఖరముమీదికి రమ్మని మోషేను పిలువగా మోషే ఎక్కిపోయెను
ప్రకటన గ్రంథం 4:1

20. And the Lord came doune vppon mounte Sinai: euen in the toppe of the hyll, ad called Moses vp in to the toppe of the hyll. And Moses went vppe.

21. అప్పుడు యెహోవాప్రజలు చూచుటకు యెహోవా యొద్దకు హద్దుమీరి వచ్చి వారిలో అనేకులు నశింపకుండునట్లు నీవు దిగిపోయి వారికి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించుము.

21. And the Lorde sayde vnto Moses: go doune and charge the people that they prease not vp vnto the Lorde for to se hi, ad so many off the perissh.

22. మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునట్లు యెహోవాయొద్దకు చేరు యాజకులు తమ్ముతామే పరిశుద్ధ పరచుకొన వలెనని మోషేతో చెప్పగా

22. And let the preastes also which come to the Lordes presence, sanctifie them selues: lest the Lorde smyte them,

23. మోషే యెహోవాతో ప్రజలు సీనాయి పర్వతము ఎక్కలేరు. నీవు పర్వతమునకు మేరలను ఏర్పరచి దాని పరిశుద్ధపరచ వలెనని మాకు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించితివనెను.

23. Then Moses sayde vnto the Lorde: the people can not come vp in to mounte Sinai, for thou chargedest vs saynge: sett markes aboute the hyll and sanctifie it.

24. అందుకు యెహోవానీవు దిగి వెళ్లుము, నీవును నీతో అహరోనును ఎక్కి రావలెను. అయితే యెహోవా వారి మీద పడకుండునట్లు యాజకులును ప్రజలును ఆయన యొద్దకు వచ్చుటకు మేరను
ప్రకటన గ్రంథం 4:1

24. And the Lorde sayde vnto him: awaye, and get the doune: and come vp both thou ad Aaron with the. But let not the preastes and the people presume for to come vp vnto the Lorde: lest he smyte them.

25. మోషే ప్రజలయొద్దకు వెళ్లి ఆ మాట వారితో చెప్పెను.

25. And Moses wet doune vnto the people and tolde them.