Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Exodus - నిర్గామకాండము 20

1. దేవుడు ఈ ఆజ్ఞలన్నియు వివరించి చెప్పెను.
అపో. కార్యములు 7:38

1. Then God spoke all these words, saying,

2. నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుప్తుదేశములోనుండి నిన్ను వెలుపలికి రప్పిం చితిని;

2. "I am the Lord your God, Who brought you out of the land of Egypt, out of the house where you were servants.

3. నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు.

3. "Have no gods other than Me.

4. పైన ఆకాశమందేగాని క్రింది భూమియందేగాని భూమిక్రింద నీళ్లయందేగాని యుండు దేని రూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు.

4. "Do not make for yourselves a god to look like anything that is in heaven above or on the earth below or in the waters under the earth.

5. ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; నన్ను ద్వేషించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండ్రుల దోషమును కుమారులమీదికి రప్పించుచు
యోహాను 9:2

5. "Do not worship them or work for them. For I, the Lord your God, am a jealous God. I punish the children, even the great-grandchildren, for the sins of their fathers who hate Me.

6. నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొనువారిని వెయ్యితరములవరకు కరుణించు వాడనై యున్నాను.

6. But I show loving-kindness to thousands of those who love Me and keep My Laws.

7. నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపకూడదు; యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపువానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు.
మత్తయి 5:33

7. "Do not use the name of the Lord your God in a false way. For the Lord will punish the one who uses His name in a false way.

8. విశ్రాంతిదినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపక ముంచుకొనుము.
మార్కు 2:27

8. "Remember the Day of Rest, to keep it holy.

9. ఆరు దినములు నీవు కష్ట పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను
లూకా 13:14

9. Six days you will do all your work.

10. ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమార్తెయైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ యిండ్లలో నున్న పరదేశి యైనను ఏపనియు చేయ కూడదు.
మత్తయి 12:2, లూకా 23:56, లూకా 13:14

10. But the seventh day is a Day of Rest to the Lord your God. You, your son, your daughter, your male servant, your female servant, your cattle, or the traveler who stays with you, must not do any work on this day.

11. ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును సృజించి, యేడవ దినమున విశ్ర మించెను; అందుచేత యెహోవా విశ్రాంతిదినమును ఆశీర్వదించి దాని పరిశుద్ధపరచెను.
అపో. కార్యములు 4:24, అపో. కార్యములు 14:15, ప్రకటన గ్రంథం 10:6, ప్రకటన గ్రంథం 14:7

11. For in six days the Lord made the heavens, the earth, the sea and all that is in them. And He rested on the seventh day. So the Lord gave honor to the Day of Rest and made it holy.

12. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము.
మత్తయి 15:4, మత్తయి 19:19, మార్కు 7:10, మార్కు 10:19, ఎఫెసీయులకు 6:2-3, లూకా 18:20

12. "Honor your father and your mother, so your life may be long in the land the Lord your God gives you.

13. "Do not kill other people.

14. వ్యభిచరింపకూడదు.
మత్తయి 5:27, రోమీయులకు 7:7

14. "Do not do sex sins.

15. దొంగిలకూడదు.

15. "Do not steal.

16. నీ పొరుగువానిమీద అబద్ధసాక్ష్యము పలుకకూడదు.

16. "Do not tell a lie about your neighbor.

17. నీ పొరుగువాని యిల్లు ఆశింపకూడదు.నీ పొరుగువాని భార్యనైనను అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెద్దునైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింప కూడదు అని చెప్పెను.

17. "Do not have a desire for your neighbor's house. Do not have a desire for his wife or his male servant, his female servant, or his bull or his donkey or anything that belongs to your neighbor."

18. ప్రజలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధ్వనియు ఆ పర్వత ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇట్లనిరి
హెబ్రీయులకు 12:18-19

18. All the people heard and saw the thunder and lightning, the sound of the horn, and the mountain smoking. And when the people saw it, they shook with fear and stood far away.

19. నీవు మాతో మాటలాడుము మేము విందుము; దేవుడు మాతో మాటలాడిన యెడల మేము చనిపోవుదుము

19. They said to Moses, "You speak to us and we will listen. But do not let God speak to us or we will die."

20. అందుకు మోషేభయపడకుడి; మిమ్ము పరీక్షించుట కును, మీరు పాపము చేయకుండునట్లు ఆయన భయము మీకు కలు గుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని ప్రజలతో చెప్పెను.

20. Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so you may have enough fear of Him to keep you from sinning."

21. ప్రజలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడున్న ఆ గాఢాంధకారమునకు సమీపింపగా

21. The people stood far away, while Moses came near to the cloud where God was.

22. యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెనుఇశ్రాయేలీయులతో ఈలాగు చెప్పుమునేను ఆకాశమునుండి మీతో మాటలాడితినని మీరు గ్రహించితిరి.

22. Then the Lord said to Moses, "Say this to the people of Israel: 'You have seen for yourselves that I have spoken to you from heaven.

23. మీరు నన్ను కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను చేసి కొనకూడదు.

23. Do not make any gods other than Me. Do not make for yourselves gods of silver or gods of gold.

24. మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను సమాధానబలులను నీ గొఱ్ఱెలను నీ యెద్దులను అర్పింపవలెను. నేను నా నామమును జ్ఞాపకార్థముగానుంచు ప్రతి స్థలములోను నీయొద్దకు వచ్చి నిన్ను ఆశీర్వ దించెదను.

24. Make an altar of earth for Me, and on it give your burnt and peace gifts in worship, your sheep and cattle. In every place where My name is to be remembered, I will come to you and bring good to you.

25. నీవు నాకు రాళ్లతో బలిపీఠమును చేయునప్పుడు మలిచిన రాళ్లతో దాని కట్టకూడదు; దానికి నీ పనిముట్టు తగలనిచ్చిన యెడల అది అపవిత్రమగును.

25. If you make an altar of stone for Me, do not build it of cut stones. For if you use an object to cut it, it will be unclean.

26. మరియు నా బలిపీఠముమీద నీ దిగంబరత్వము కనబడక యుండునట్లు మెట్లమీదుగా దానిని ఎక్క కూడదు.

26. And do not go up on steps to My altar, so no part of your body may be seen without being covered.'