Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Exodus - నిర్గామకాండము 20

1. దేవుడు ఈ ఆజ్ఞలన్నియు వివరించి చెప్పెను.
అపో. కార్యములు 7:38

1. And God spoke all these words, saying,

2. నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుప్తుదేశములోనుండి నిన్ను వెలుపలికి రప్పిం చితిని;

2. "I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3. నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు.

3. "You shall have no other gods before me.

4. పైన ఆకాశమందేగాని క్రింది భూమియందేగాని భూమిక్రింద నీళ్లయందేగాని యుండు దేని రూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు.

4. "You shall not make for yourself a graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth;

5. ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; నన్ను ద్వేషించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండ్రుల దోషమును కుమారులమీదికి రప్పించుచు
యోహాను 9:2

5. you shall not bow down to them or serve them; for I the LORD your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and the fourth generation of those who hate me,

6. నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొనువారిని వెయ్యితరములవరకు కరుణించు వాడనై యున్నాను.

6. but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments.

7. నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపకూడదు; యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపువానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు.
మత్తయి 5:33

7. "You shall not take the name of the LORD your God in vain; for the LORD will not hold him guiltless who takes his name in vain.

8. విశ్రాంతిదినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపక ముంచుకొనుము.
మార్కు 2:27

8. "Remember the sabbath day, to keep it holy.

9. ఆరు దినములు నీవు కష్ట పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను
లూకా 13:14

9. Six days you shall labor, and do all your work;

10. ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమార్తెయైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ యిండ్లలో నున్న పరదేశి యైనను ఏపనియు చేయ కూడదు.
మత్తయి 12:2, లూకా 23:56, లూకా 13:14

10. but the seventh day is a sabbath to the LORD your God; in it you shall not do any work, you, or your son, or your daughter, your manservant, or your maidservant, or your cattle, or the sojourner who is within your gates;

11. ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును సృజించి, యేడవ దినమున విశ్ర మించెను; అందుచేత యెహోవా విశ్రాంతిదినమును ఆశీర్వదించి దాని పరిశుద్ధపరచెను.
అపో. కార్యములు 4:24, అపో. కార్యములు 14:15, ప్రకటన గ్రంథం 10:6, ప్రకటన గ్రంథం 14:7

11. for in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested the seventh day; therefore the LORD blessed the sabbath day and hallowed it.

12. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము.
మత్తయి 15:4, మత్తయి 19:19, మార్కు 7:10, మార్కు 10:19, ఎఫెసీయులకు 6:2-3, లూకా 18:20

12. "Honor your father and your mother, that your days may be long in the land which the LORD your God gives you.

14. వ్యభిచరింపకూడదు.
మత్తయి 5:27, రోమీయులకు 7:7

14. "You shall not commit adultery.

15. దొంగిలకూడదు.

15. "You shall not steal.

16. నీ పొరుగువానిమీద అబద్ధసాక్ష్యము పలుకకూడదు.

16. "You shall not bear false witness against your neighbor.

17. నీ పొరుగువాని యిల్లు ఆశింపకూడదు.నీ పొరుగువాని భార్యనైనను అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెద్దునైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింప కూడదు అని చెప్పెను.

17. "You shall not covet your neighbor's house; you shall not covet your neighbor's wife, or his manservant, or his maidservant, or his ox, or his ass, or anything that is your neighbor's."

18. ప్రజలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధ్వనియు ఆ పర్వత ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇట్లనిరి
హెబ్రీయులకు 12:18-19

18. Now when all the people perceived the thunderings and the lightnings and the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembled; and they stood afar off,

19. నీవు మాతో మాటలాడుము మేము విందుము; దేవుడు మాతో మాటలాడిన యెడల మేము చనిపోవుదుము

19. and said to Moses, "You speak to us, and we will hear; but let not God speak to us, lest we die."

20. అందుకు మోషేభయపడకుడి; మిమ్ము పరీక్షించుట కును, మీరు పాపము చేయకుండునట్లు ఆయన భయము మీకు కలు గుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని ప్రజలతో చెప్పెను.

20. And Moses said to the people, "Do not fear; for God has come to prove you, and that the fear of him may be before your eyes, that you may not sin."

21. ప్రజలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడున్న ఆ గాఢాంధకారమునకు సమీపింపగా

21. And the people stood afar off, while Moses drew near to the thick darkness where God was.

22. యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెనుఇశ్రాయేలీయులతో ఈలాగు చెప్పుమునేను ఆకాశమునుండి మీతో మాటలాడితినని మీరు గ్రహించితిరి.

22. And the LORD said to Moses, "Thus you shall say to the people of Israel: `You have seen for yourselves that I have talked with you from heaven.

23. మీరు నన్ను కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను చేసి కొనకూడదు.

23. You shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make for yourselves gods of gold.

24. మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను సమాధానబలులను నీ గొఱ్ఱెలను నీ యెద్దులను అర్పింపవలెను. నేను నా నామమును జ్ఞాపకార్థముగానుంచు ప్రతి స్థలములోను నీయొద్దకు వచ్చి నిన్ను ఆశీర్వ దించెదను.

24. An altar of earth you shall make for me and sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen; in every place where I cause my name to be remembered I will come to you and bless you.

25. నీవు నాకు రాళ్లతో బలిపీఠమును చేయునప్పుడు మలిచిన రాళ్లతో దాని కట్టకూడదు; దానికి నీ పనిముట్టు తగలనిచ్చిన యెడల అది అపవిత్రమగును.

25. And if you make me an altar of stone, you shall not build it of hewn stones; for if you wield your tool upon it you profane it.

26. మరియు నా బలిపీఠముమీద నీ దిగంబరత్వము కనబడక యుండునట్లు మెట్లమీదుగా దానిని ఎక్క కూడదు.

26. And you shall not go up by steps to my altar, that your nakedness be not exposed on it.'