Exodus - నిర్గమకాండము 3 | View All

1. మోషే మిద్యాను యాజకుడైన యిత్రో అను తన మామ మందను మేపుచు, ఆ మందను అరణ్యము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పర్వతమైన హోరేబుకు వచ్చెను.
అపో. కార్యములు 7:30

1. mōshē midyaanu yaajakuḍaina yitrō anu thana maama mandanu mēpuchu, aa mandanu araṇyamu avathalaku thoolukoni dhevuni parvathamaina hōrēbuku vacchenu.

2. ఒక పొద నడిమిని అగ్నిజ్వాలలో యెహోవా దూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను. అతడు చూచినప్పుడు అగ్ని వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు.
మార్కు 12:26, లూకా 20:37, అపో. కార్యములు 7:35, అపో. కార్యములు 7:30-31

2. oka poda naḍimini agnijvaalalō yehōvaa dootha athaniki pratyakshamaayenu. Athaḍu chuchinappuḍu agni valana aa poda maṇḍuchuṇḍenu. Gaani poda kaalipōlēdu.

3. అప్పుడు మోషే-ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తట్టు వెళ్లి యీ గొప్పవింత చూచెదననుకొనెను.
అపో. కార్యములు 7:30-31

3. appuḍu mōshē-aa poda yēla kaalipōlēdō nēnu aa thaṭṭu veḷli yee goppavintha chuchedhananukonenu.

4. దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తట్టు వచ్చుట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ పొద నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను.

4. daanini choochuṭaku athaḍu aa thaṭṭu vachuṭa yehōvaa chuchenu. dhevuḍu aa poda naḍumanuṇḍi mōshē mōshē ani athanini pilichenu. Andukathaḍu chitthamu prabhuvaa anenu.

5. అందుకాయన దగ్గరకు రావద్దు, నీ పాదముల నుండి నీ చెప్పులు విడువుము, నీవు నిలిచియున్న స్థలము పరిశుద్ధ ప్రదేశము అనెను.
అపో. కార్యములు 7:33

5. andukaayana daggaraku raavaddu, nee paadamula nuṇḍi nee cheppulu viḍuvumu, neevu nilichiyunna sthalamu parishuddha pradheshamu anenu.

6. మరియు ఆయన నేను నీ తండ్రి దేవుడను, అబ్రాహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెప్పగా మోషే తన ముఖమును కప్పుకొని దేవునివైపు చూడ వెరచెను.
మత్తయి 22:32, మార్కు 12:26, లూకా 20:37, Acts,3,13,-732, హెబ్రీయులకు 11:16

6. mariyu aayana nēnu nee thaṇḍri dhevuḍanu, abraahaamu dhevuḍanu issaaku dhevuḍanu yaakōbu dhevuḍanu ani cheppagaa mōshē thana mukhamunu kappukoni dhevunivaipu chooḍa verachenu.

7. మరియయెహోవా యిట్లనెను-నేను ఐగుప్తులోనున్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచితిని, పనులలో తమ్మును కష్టపెట్టువారినిబట్టి వారు పెట్టిన మొరను వింటిని, వారి దుఃఖములు నాకు తెలిసే యున్నవి.
అపో. కార్యములు 7:34

7. mariyu yehōvaa yiṭlanenu-nēnu aigupthulōnunna naa prajala baadhanu nishchayamugaa chuchithini, panulalō thammunu kashṭapeṭṭuvaarinibaṭṭi vaaru peṭṭina moranu viṇṭini, vaari duḥkhamulu naaku telisē yunnavi.

8. కాబట్టి ఐగుప్తీయుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ దేశములోనుండి విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హిత్తీయులకు అమోరీయులకు పెరిజ్జీయులకు హివ్వీయులకు యెబూసీయులకు నివాసస్థానమై, పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచ్చి యున్నాను.

8. kaabaṭṭi aiguptheeyula chethilōnuṇḍi vaarini viḍipin̄chuṭakunu, aa dheshamulōnuṇḍi vishaalamaina man̄chi dheshamunaku, anagaa kanaaneeyulaku hittheeyulaku amōreeyulaku perijjeeyulaku hivveeyulaku yebooseeyulaku nivaasasthaanamai, paalu thēnelu pravahin̄chu dheshamunaku vaarini naḍipin̄chuṭakunu digivachi yunnaanu.

9. ఇశ్రాయేలీయుల మొర నిజముగా నాయొద్దకు చేరినది, ఐగుప్తీయులు వారిని పెట్టుచున్న హింస చూచితిని.

9. ishraayēleeyula mora nijamugaa naayoddhaku cherinadhi, aiguptheeyulu vaarini peṭṭuchunna hinsa chuchithini.

10. కాగా రమ్ము, నిన్ను ఫరోయొద్దకు పంపెదను; ఇశ్రాయేలీయులైన నా ప్రజలను నీవు ఐగుప్తులోనుండి తోడుకొని పోవలెననెను.

10. kaagaa rammu, ninnu pharōyoddhaku pampedanu; ishraayēleeyulaina naa prajalanu neevu aigupthulōnuṇḍi thooḍukoni pōvalenanenu.

11. అందుకు మోషే-నేను ఫరో యొద్దకు వెళ్లుటకును, ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు లోనుండి తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా

11. anduku mōshē-nēnu pharō yoddhaku veḷluṭakunu, ishraayēleeyulanu aigupthu lōnuṇḍi thooḍukoni pōvuṭakunu enthaṭivaaḍanani dhevunithoo anagaa

12. ఆయననిశ్చయముగా నేను నీకు తోడై యుందును, నేను నిన్ను పంపితిననుటకు ఇది నీకు సూచన; నీవు ఆ ప్రజలను ఐగుప్తులోనుండి తోడుకొని వచ్చిన తరువాత మీరు ఈ పర్వతముమీద దేవుని సేవించెదరనెను.
అపో. కార్యములు 7:7

12. aayananishchayamugaa nēnu neeku thooḍai yundunu, nēnu ninnu pampithinanuṭaku idi neeku soochana; neevu aa prajalanu aigupthulōnuṇḍi thooḍukoni vachina tharuvaatha meeru ee parvathamumeeda dhevuni sēvin̄chedharanenu.

13. మోషే చిత్తగించుము; నేను ఇశ్రాయేలీయులయొద్దకు వెళ్లి వారిని చూచి మీ పితరుల దేవుడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపెనని వారితో చెప్పగా వారు ఆయన పేరేమి అని అడిగిన యెడల వారితో నేనేమి చెప్పవలెనని దేవుని నడిగెను.

13. mōshē chitthagin̄chumu; nēnu ishraayēleeyulayoddhaku veḷli vaarini chuchi mee pitharula dhevuḍu mee yoddhaku nannu pampenani vaarithoo cheppagaa vaaru aayana pērēmi ani aḍigina yeḍala vaarithoo nēnēmi cheppavalenani dhevuni naḍigenu.

14. అందుకు దేవుడునేను ఉన్నవాడను అను వాడనైయున్నానని మోషేతో చెప్పెను. మరియు ఆయనఉండుననువాడు మీయొద్దకు నన్ను పంపెనని నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పవలెననెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:4-8, ప్రకటన గ్రంథం 4:8, ప్రకటన గ్రంథం 11:17, ప్రకటన గ్రంథం 16:5

14. anduku dhevuḍunēnu unnavaaḍanu anu vaaḍanaiyunnaanani mōshēthoo cheppenu. Mariyu aayana'uṇḍunanuvaaḍu meeyoddhaku nannu pampenani neevu ishraayēleeyulathoo cheppavalenanenu.

15. మరియదేవుడు మోషేతో నిట్లనెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా అబ్రాహాము దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీ యొద్దకు నన్ను పంపెనని నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పవలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది నా జ్ఞాపకార్థక నామము.
మార్కు 22:32, లూకా 12:26, అపో. కార్యములు 20:37, హెబ్రీయులకు 11:16

15. mariyu dhevuḍu mōshēthoo niṭlanenu mee pitharula dhevuḍaina yehōvaa, anagaa abraahaamu dhevuḍu issaaku dhevuḍu yaakōbu dhevuḍunaina yehōvaa mee yoddhaku nannu pampenani neevu ishraayēleeyulathoo cheppavalenu. Nirantharamu naa naamamu idhe, tharatharamulaku idi naa gnaapakaarthaka naamamu.

16. నీవు వెళ్లి ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలను పోగు చేసిమీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబుదేవుడు, నాకు ప్రత్యక్షమై యిట్లనెను నేను మిమ్మును, ఐగుప్తులో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశ్చయముగా చూచితిని,
మత్తయి 22:32, మార్కు 12:26

16. neevu veḷli ishraayēleeyula peddalanu pōgu chesimee pitharula dhevuḍaina yehōvaa, anagaa abraahaamu issaaku yaakōbula dhevuḍu, naaku pratyakshamai yiṭlanenu nēnu mimmunu, aigupthulō meeku sambhavin̄china daanini, nishchayamugaa chuchithini,

17. ఐగుప్తు బాధలోనుండి పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమునకు, అనగా కనానీయులు హిత్తీయులు అమోరీయులు పెరిజ్జీయులు హివ్వీయులు యెబూసీయులున్న దేశమునకు మిమ్ము రప్పించెదనని సెలవిచ్చితినని వారితో చెప్పుము.

17. aigupthu baadhalōnuṇḍi paalu thēnelu pravahin̄chu dheshamunaku, anagaa kanaaneeyulu hittheeyulu amōreeyulu perijjeeyulu hivveeyulu yebooseeyulunna dheshamunaku mimmu rappin̄chedhanani selavichithinani vaarithoo cheppumu.

18. వారు నీ మాట విందురు గనుక నీవును ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలును ఐగుప్తు రాజు నొద్దకు వెళ్లి అతని చూచిహెబ్రీయుల దేవుడైన యెహోవా మాకు ప్రత్యక్షమాయెను గనుక మేము అరణ్యమునకు మూడుదినముల ప్రయాణ మంత దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు బలిని సమర్పించుదుము సెలవిమ్మని అతనితో చెప్పవలెను.

18. vaaru nee maaṭa vinduru ganuka neevunu ishraayēleeyula peddalunu aigupthu raaju noddhaku veḷli athani chuchihebreeyula dhevuḍaina yehōvaa maaku pratyakshamaayenu ganuka mēmu araṇyamunaku mooḍudinamula prayaaṇa mantha dooramu pōyi maa dhevuḍaina yehōvaaku balini samarpin̄chudumu selavimmani athanithoo cheppavalenu.

19. ఐగుప్తు రాజు మహాబలముతో మీ మీదికి వచ్చి మిమ్ము పోనియ్యడని నేనెరుగుదును;

19. aigupthu raaju mahaabalamuthoo mee meediki vachi mimmu pōniyyaḍani nēnerugudunu;

20. కాని, నేను నా చెయ్యి చాపి ఐగుప్తు మధ్యమున నేను చేయదలచియున్న నా అద్భుతములన్నిటిని చూపి దాని పాడుచేసెదను. అటుతరువాత అతడు మిమ్ము పంపివేయును.

20. kaani, nēnu naa cheyyi chaapi aigupthu madhyamuna nēnu cheyadalachiyunna naa adbhuthamulanniṭini choopi daani paaḍuchesedanu. Aṭutharuvaatha athaḍu mimmu pampivēyunu.

21. జనుల యెడల ఐగుప్తీయులకు కటాక్షము కలుగజేసెదను గనుక మీరు వెళ్లునప్పుడు వట్టిచేతులతో వెళ్లరు.

21. janula yeḍala aiguptheeyulaku kaṭaakshamu kalugajēsedanu ganuka meeru veḷlunappuḍu vaṭṭichethulathoo veḷlaru.

22. ప్రతి స్త్రీయు తన పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండి నగలను బంగారునగలను వస్త్రములను ఇమ్మని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును మీ కుమార్తెలకును ధరింపచేసి ఐగుప్తీయులను దోచుకొందురనెను.

22. prathi streeyu thana porugudaanini thana yiṇṭanuṇḍu daanini veṇḍi nagalanu baṅgaarunagalanu vastramulanu immani aḍigi theesikoni, meeru vaaṭini mee kumaarulakunu mee kumaarthelakunu dharimpachesi aiguptheeyulanu dōchukonduranenu.Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |