Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Proverbs - సామెతలు 28

1. ఎవడును తరుమకుండనే దుష్టుడు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె ధైర్యముగా నుందురు.

1. The lawless, fleeth when no man pursueth, but, the righteous, like a lion, are confident.

2. దేశస్థుల దోషమువలన దాని అధికారులు అనేకు లగుదురు బుద్ధిజ్ఞానములు గలవారిచేత దాని అధికారము స్థిర పరచబడును.

2. For the transgressions of a land, many are the rulers thereof, but, under an intelligent and discerning man, stability is prolonged.

3. బీదలను బాధించు దరిద్రుడు ఆహారవస్తువులను ఉండనియ్యక కొట్టుకొనిపోవు వానతో సమానుడు.

3. A poor man, who oppresseth the helpless, is like a rain beating down, leaving no food.

4. ధర్మశాస్త్రమును త్రోసివేయువారు దుష్టులను పొగడు చుందురు ధర్మశాస్త్రము ననుసరించువారు వారితో పోరాడు దురు.

4. They who forsake instruction, praise one who is lawless, while, they who keep instruction, are at strife with them.

5. దుష్టులు న్యాయమెట్టిదైనది గ్రహింపరు యెహోవాను ఆశ్రయించువారు సమస్తమును గ్రహిం చుదురు.

5. Wicked men, consider not justice, but, they who seek Yahweh, consider everything.

6. వంచకుడై ధనము సంపాదించినవానికంటె యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడు వాసి.

6. Better a poor man walking in his integrity, than one who is crooked�turning two ways, though, he, be rich.

7. ఉపదేశము నంగీకరించు కుమారుడు బుద్ధిగలవాడు తుంటరుల సహవాసము చేయువాడు తన తండ్రికి అపకీర్తి తెచ్చును.

7. He that keepeth instruction, is a son with discernment, but, a companion of squanderers, bringeth shame to his father.

8. వడ్డిచేతను దుర్లాభముచేతను ఆస్తి పెంచుకొనువాడు దరిద్రులను కరుణించువానికొరకు దాని కూడబెట్టును.

8. He that increaseth his substance by interest and profit, for one ready to favour the poor, doth gather it.

9. ధర్మశాస్త్రమువినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని ప్రార్థన హేయము.

9. He that turneth away his ear from hearing instruction, even his prayer, is an abomination.

10. యథార్థవంతులను దుర్మార్గమందు చొప్పించువాడు తాను త్రవ్విన గోతిలో తానే పడును యథార్థవంతులు మేలైనదానిని స్వతంత్రించుకొం దురు.

10. He that misguideth the upright into a hurtful way! into his own pit, he himself, shall fall, but, men of integrity, shall inherit good.

11. ఐశ్వర్యవంతుడు తన దృష్టికి తానే జ్ఞాని వివేకముగల దరిద్రుడు వానిని పరిశోధించును.

11. Wise in his own eyes, is the man that is rich, but, a poor man of discernment, searcheth him out.

12. నీతిమంతులకు జయము కలుగుట మహాఘనతకు కార ణము దుష్టులు గొప్పవారగునప్పుడు జనులు దాగియుం దురు.

12. In the exulting of the righteous, there is great glorying, but, when the lawless arise, a man must be sought for.

13. అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందును.
1,Joh,1,9

13. He that covereth his transgressions, shall not prosper, but, he that confesseth and forsaketh, shall find compassion.

14. నిత్యము భయముగలిగి ప్రవర్తించువాడు ధన్యుడు హృదయమును కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును.

14. How happy the man who is ever circumspect, whereas, he that hardeneth his heart, shall fall into calamity.

15. బొబ్బరించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిద్రులైన జనుల నేలు దుష్టుడును సమానములు.

15. A growling lion, and a ranging bear, is a lawless ruler, over a poor people.

16. వివేకములేనివాడవై జనులను అధికముగా బాధపెట్టు అధికారీ, దుర్లాభమును ద్వేషించువాడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును.

16. A leader, may lack intelligence, yet abound in oppressions, The hater of greed, shall lengthen out days.

17. ప్రాణము తీసి దోషము కట్టుకొనినవాడు గోతికి పరుగెత్తుచున్నాడు ఎవరును అట్టివానిని ఆపకూడదు.

17. A man oppressed with a person's blood, unto a pit, shall flee, let them not hold him back.

18. యథార్థముగా ప్రవర్తించువాడు రక్షింపబడును మూర్ఖప్రవర్తన గలవాడు హఠాత్తుగా పడిపోవును.

18. He that walketh with integrity, shall be saved, but, he that is crooked, turning two ways, shall fall in one.

19. తన పొలము సేద్యము చేసికొనువానికి కడుపునిండ న్నము దొరకును వ్యర్థమైనవాటిని అనుసరించువారికి కలుగు పేదరికము ఇంతంతకాదు.

19. He that tilleth his ground, shall have plenty of bread, but, he that pursueth empty-heads, shall have plenty of poverty.

20. నమ్మకమైనవానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును. ధనవంతుడగుటకు ఆతురపడువాడు శిక్షనొందక పోడు.

20. A man of fidelity, aboundeth in blessings, but, one hasting to be rich, shall not be held innocent.

21. పక్షపాతము చూపుట మంచిది కాదు రొట్టెముక్కకొరకు ఒకడు దోషముచేయును.

21. To take note of faces in judgment , is not good, and, for a bit of bread, a man will transgress.

22. చెడు దృష్టిగలవాడు ఆస్తి సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిద్రత వచ్చునని వానికి తెలియదు.
1 తిమోతికి 6:9

22. A man, hasting to be rich, hath an evil eye, and knoweth not when want may overtake him.

23. నాలుకతో ఇచ్చకములాడు వానికంటె నరులను గద్దించువాడు తుదకు ఎక్కువ దయపొం దును.

23. He that reproveth a man, shall, afterwards, find more, favour, than he that useth a flattering tongue.

24. తన తలిదండ్రుల సొమ్ము దోచుకొని అది ద్రోహముకాదనుకొనువాడు నశింపజేయువానికి జతకాడు.

24. He that robbeth his father or his mother, and saith, It is no transgression, companion, is he to one who wasteth.

25. పేరాసగలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమ్మకముంచువాడు వర్ధిల్లును.

25. The ambitious in soul, stirreth up strife, but, he that trusteth in Yahweh, shall be enriched.

26. తన మనస్సును నమ్ముకొనువాడు బుద్ధిహీనుడు జ్ఞానముగా ప్రవర్తించువాడు తప్పించుకొనును.

26. He that trusteth his own heart, the same, is a dullard, but, he that walketh wisely, the same, shall be delivered.

27. బీదలకిచ్చువానికి లేమి కలుగదు కన్నులు మూసికొనువానికి బహు శాపములు కలు గును.

27. One who giveth to the poor, shall have no want, but, he that hideth his eyes, shall receive many a curse.

28. దుష్టులు గొప్పవారగునప్పుడు జనులు దాగుకొందురు వారు నశించునప్పుడు నీతిమంతులు ఎక్కువగుదురు.

28. When lawless men rise, a common man will hide himself, but, when they perish, righteous men multiply.