Isaiah - యెషయా 40 | View All

1. మీ దేవుడు సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా,
లూకా 2:25

1. mee dhevuḍu selavichina maaṭa ēdhanagaa,

2. నా జనులను ఓదార్చుడి ఓదార్చుడి యెరూషలేముతో ప్రేమగా మాటలాడుడి ఆమె యుద్ధకాలము సమాప్తమయ్యెను ఆమె దోషరుణము తీర్చబడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన సమస్త పాపముల నిమిత్తము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు ప్రకటించుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 1:5

2. naa janulanu ōdaarchuḍi ōdaarchuḍi yerooshalēmuthoo prēmagaa maaṭalaaḍuḍi aame yuddhakaalamu samaapthamayyenu aame dōsharuṇamu theerchabaḍenu yehōvaa chethivalana aame thana samastha paapamula nimitthamu reṇḍinthalu pondenanu samaachaaramu aameku prakaṭin̄chuḍi.

3. ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనగా అరణ్యములో యెహోవాకు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గము సరాళము చేయుడి.
మత్తయి 3:3, మార్కు 1:3, లూకా 1:76, యోహాను 1:23, లూకా 3:4-6

3. aalakin̄chuḍi, aḍavilō okaḍu prakaṭin̄chuchunnaaḍu eṭlanagaa araṇyamulō yehōvaaku maargamu siddhaparachuḍi eḍaarilō maa dhevuni raajamaargamu saraaḷamu cheyuḍi.

4. ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలెను ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అణచవలెను వంకరవి చక్కగాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండ వలెను.

4. prathi lōyanu etthu cheyavalenu prathi parvathamunu prathi koṇḍanu aṇachavalenu vaṅkaravi chakkagaanu karukainavi samamugaanu uṇḍa valenu.

5. యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తప్పకుండ సర్వశరీరులు దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు.
లూకా 2:30-31, అపో. కార్యములు 28:28

5. yehōvaa mahima bayaluparachabaḍunu okaḍunu thappakuṇḍa sarvashareerulu daani chuchedaru eelaaguna jarugunani yehōvaa selavichiyunnaaḍu.

6. ఆలకించుడి, ప్రకటించుమని యొకడు ఆజ్ఞ ఇచ్చు చున్నాడు నేనేమి ప్రకటింతునని మరి యొకడడుగుచున్నాడు. సర్వశరీరులు గడ్డియై యున్నారు వారి అందమంతయు అడవిపువ్వువలె ఉన్నది
యాకోబు 1:10-11, 1 పేతురు 1:24-25

6. aalakin̄chuḍi, prakaṭin̄chumani yokaḍu aagna ichu chunnaaḍu nēnēmi prakaṭinthunani mari yokaḍaḍuguchunnaaḍu. Sarvashareerulu gaḍḍiyai yunnaaru vaari andamanthayu aḍavipuvvuvale unnadhi

7. యెహోవా తన శ్వాసము దానిమీద ఊదగా గడ్డి యెండును పువ్వు వాడును నిశ్చయముగా జనులు గడ్డివంటివారే.
యాకోబు 1:10-11

7. yehōvaa thana shvaasamu daanimeeda oodagaa gaḍḍi yeṇḍunu puvvu vaaḍunu nishchayamugaa janulu gaḍḍivaṇṭivaarē.

8. గడ్డి యెండిపోవును దాని పువ్వు వాడిపోవును మన దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును.

8. gaḍḍi yeṇḍipōvunu daani puvvu vaaḍipōvunu mana dhevuni vaakyamu nityamu niluchunu.

9. సీయోనూ, సువార్త ప్రటించుచున్నదానా, ఉన్నతపర్వతము ఎక్కుము యెరూషలేమూ, సువార్త ప్రకటించుచున్నదానా, బలముగా ప్రకటించుము భయపడక ప్రకటింపుమి- ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పట్టణములకు ప్రకటించుము.
యోహాను 12:15

9. seeyōnoo, suvaartha praṭin̄chuchunnadaanaa, unnathaparvathamu ekkumu yerooshalēmoo, suvaartha prakaṭin̄chuchunnadaanaa, balamugaa prakaṭin̄chumu bhayapaḍaka prakaṭimpumi- idigō mee dhevuḍu ani yoodhaa paṭṭaṇamulaku prakaṭin̄chumu.

10. ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా ప్రభువగు యెహోవా తానే శక్తిసంపన్నుడై వచ్చును ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయనయొద్దనున్నది ఆయన చేయు ప్రతికారము ఆయనకు ముందుగానడచుచున్నది.
ప్రకటన గ్రంథం 22:7-12

10. idigō thana baahuvē thana pakshamuna ēluchuṇḍagaa prabhuvagu yehōvaa thaanē shakthisampannuḍai vachunu aayana ichu bahumaanamu aayanayoddhanunnadhi aayana cheyu prathikaaramu aayanaku mundhugaanaḍachuchunnadhi.

11. గొఱ్ఱెలకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో గొఱ్ఱపిల్లలను కూర్చి రొమ్మున ఆనించుకొని మోయును పాలిచ్చువాటిని ఆయన మెల్లగా నడిపించును.
యోహాను 10:11

11. gorrelakaaparivale aayana thana mandanu mēpunu thana baahuvuthoo gorrapillalanu koorchi rommuna aanin̄chukoni mōyunu paalichuvaaṭini aayana mellagaa naḍipin̄chunu.

12. తన పుడిసిటిలో జలములు కొలిచినవాడెవడు? జేనతో ఆకాశముల కొల చూచినవాడెవడు? భూమిలోని మన్ను కొలపాత్రలో ఉంచినవాడెవడు? త్రాసుతో పర్వతములను తూచినవాడెవడు? తూనికచేత కొండలను తూచినవాడెవడు?

12. thana puḍisiṭilō jalamulu kolichinavaaḍevaḍu? Jēnathoo aakaashamula kola chuchinavaaḍevaḍu? bhoomilōni mannu kolapaatralō un̄chinavaaḍevaḍu? Traasuthoo parvathamulanu thoochinavaaḍevaḍu? thoonikachetha koṇḍalanu thoochinavaaḍevaḍu?

13. యెహోవా ఆత్మకు నేర్పినవాడెవడు? ఆయనకు మంత్రియై ఆయనకు బోధపరచినవాడెవడు? ఎవనియొద్ద ఆయన ఆలోచన అడిగెను?
1 కోరింథీయులకు 2:16, రోమీయులకు 11:34-35

13. yehōvaa aatmaku nērpinavaaḍevaḍu? aayanaku mantriyai aayanaku bōdhaparachinavaaḍevaḍu? Evaniyoddha aayana aalōchana aḍigenu?

14. ఆయనకు వివేకము కలుగజేసినవాడెవడు? న్యాయమార్గమును గూర్చి ఆయనకు నేర్పినవాడెవడు? ఆయనకు జ్ఞానమును ఆభ్యసింపజేసినవాడెవడు? ఆయనకు బుద్ధిమార్గము బోధించినవాడెవడు?
రోమీయులకు 11:34-35

14. aayanaku vivēkamu kalugajēsinavaaḍevaḍu? nyaayamaargamunu goorchi aayanaku nērpinavaaḍevaḍu? aayanaku gnaanamunu aabhyasimpajēsinavaaḍevaḍu? aayanaku buddhimaargamu bōdhin̄chinavaaḍevaḍu?

15. జనములు చేదనుండి జారు బిందువులవంటివి జనులు త్రాసుమీది ధూళివంటివారు ద్వీపములు గాలికి ఎగురు సూక్ష్మ రేణువులవలె నున్నవి.

15. janamulu chedanuṇḍi jaaru binduvulavaṇṭivi janulu traasumeedi dhooḷivaṇṭivaaru dveepamulu gaaliki eguru sookshma rēṇuvulavale nunnavi.

16. సమిధలకు లెబానోను చాలకపోవును దహనబలికి దాని పశువులు చాలవు

16. samidhalaku lebaanōnu chaalakapōvunu dahanabaliki daani pashuvulu chaalavu

17. ఆయన దృష్టికి సమస్త జనములు లేనట్టుగానే యుండును ఆయన దృష్టికి అవి అభావముగాను శూన్యముగాను ఎంచబడును.

17. aayana drushṭiki samastha janamulu lēnaṭṭugaanē yuṇḍunu aayana drushṭiki avi abhaavamugaanu shoonyamugaanu en̄chabaḍunu.

18. కావున మీరు ఎవనితో దేవుని పోల్చుదురు? ఏ రూపమును ఆయనకు సాటిచేయగలరు?
అపో. కార్యములు 17:29

18. kaavuna meeru evanithoo dhevuni pōlchuduru? Ē roopamunu aayanaku saaṭicheyagalaru?

19. విగ్రహమును చూడగా శిల్పి దానిని పోతపోయును కంసాలి దానిని బంగారు రేకులతో పొదుగును దానికి వెండి గొలుసులు చేయును

19. vigrahamunu chooḍagaa shilpi daanini pōthapōyunu kansaali daanini baṅgaaru rēkulathoo podugunu daaniki veṇḍi golusulu cheyunu

20. విలువగలదానిని అర్పింపజాలని నీరసుడు పుచ్చని మ్రాను ఏర్పరచుకొనును కదలని విగ్రహమును స్థాపించుటకు నేర్పుగల పని వాని వెదకి పిలుచుకొనును.

20. viluvagaladaanini arpimpajaalani neerasuḍu pucchani mraanu ērparachukonunu kadalani vigrahamunu sthaapin̄chuṭaku nērpugala pani vaani vedaki piluchukonunu.

21. మీకు తెలియదా? మీరు వినలేదా? మొదటినుండి ఎవరును మీతో చెప్పలేదా? భూమిని స్థాపించుటనుబట్టి మీరుదాని గ్రహింపలేదా?

21. meeku teliyadaa? meeru vinalēdaa? Modaṭinuṇḍi evarunu meethoo cheppalēdaa? bhoomini sthaapin̄chuṭanubaṭṭi meerudaani grahimpalēdaa?

22. ఆయన భూమండలముమీద ఆసీనుడై యున్నాడు దాని నివాసులు మిడతలవలె కనబడుచున్నారు ఒకడు తెరను విప్పినట్లు ఆయన ఆకాశవైశాల్యమును వ్యాపింపజేసెను ఒకడు గుడారము వేసినట్లు ఆయన దానిని నివాస స్థలముగా ఏర్పరచెను.

22. aayana bhoomaṇḍalamumeeda aaseenuḍai yunnaaḍu daani nivaasulu miḍathalavale kanabaḍuchunnaaru okaḍu teranu vippinaṭlu aayana aakaashavaishaalyamunu vyaapimpajēsenu okaḍu guḍaaramu vēsinaṭlu aayana daanini nivaasa sthalamugaa ērparachenu.

23. రాజులను ఆయన లేకుండచేయును భూమియొక్క న్యాయాధిపతులను మాయాస్వరూపులుగా చేయును.

23. raajulanu aayana lēkuṇḍacheyunu bhoomiyokka nyaayaadhipathulanu maayaasvaroopulugaa cheyunu.

24. వారు నాటబడగనే విత్తబడగనే వారి మొదలు భూమిలో వేరు తన్నకమునుపే ఆయన వారిమీద ఊదగా వారు వాడిపోవుదురు సుడిగాలి పొట్టును ఎగరగొట్టునట్లు ఆయన వారిని ఎగరగొట్టును.

24. vaaru naaṭabaḍaganē vitthabaḍaganē vaari modalu bhoomilō vēru thannakamunupē aayana vaarimeeda oodagaa vaaru vaaḍipōvuduru suḍigaali poṭṭunu egaragoṭṭunaṭlu aayana vaarini egaragoṭṭunu.

25. నీవు ఇతనితో సమానుడవని మీరు నన్నెవనికి సాటి చేయుదురు? అని పరిశుద్ధుడు అడుగుచున్నాడు.

25. neevu ithanithoo samaanuḍavani meeru nannevaniki saaṭi cheyuduru? Ani parishuddhuḍu aḍuguchunnaaḍu.

26. మీకన్నులు పైకెత్తి చూడుడి వీటిని ఎవడు సృజించెను? వీటి లెక్కచొప్పున వీటి సమూహములను బయలు దేరజేసి వీటన్నిటికిని పేరులు పెట్టి పిలుచువాడే గదా. తన అధికశక్తిచేతను తనకు కలిగియున్న బలాతిశయము చేతను ఆయన యొక్కటియైనను విడిచిపెట్టడు.

26. meekannulu paiketthi chooḍuḍi veeṭini evaḍu srujin̄chenu? Veeṭi lekkachoppuna veeṭi samoohamulanu bayalu dherajēsi veeṭanniṭikini pērulu peṭṭi piluchuvaaḍē gadaa. thana adhikashakthichethanu thanaku kaligiyunna balaathishayamu chethanu aayana yokkaṭiyainanu viḍichipeṭṭaḍu.

27. యాకోబూనా మార్గము యెహోవాకు మరుగై యున్నది నా న్యాయము నా దేవుని దృష్టికి కనబడలేదు అని నీవేల అనుచున్నావు? ఇశ్రాయేలూ, నీవేల ఈలాగు చెప్పుచున్నావు?

27. yaakōboonaa maargamu yehōvaaku marugai yunnadhi naa nyaayamu naa dhevuni drushṭiki kanabaḍalēdu ani neevēla anuchunnaavu? Ishraayēloo, neevēla eelaagu cheppuchunnaavu?

28. నీకు తెలియలేదా? నీవు వినలేదా? భూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా నిత్యుడగు దేవుడు ఆయన సొమ్మసిల్లడు అలయడు ఆయన జ్ఞానమును శోధించుట అసాధ్యము.

28. neeku teliyalēdaa? neevu vinalēdaa? bhoodiganthamulanu srujin̄china yehōvaa nityuḍagu dhevuḍu aayana sommasillaḍu alayaḍu aayana gnaanamunu shōdhin̄chuṭa asaadhyamu.

29. సొమ్మసిల్లినవారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయువాడు ఆయనే.

29. sommasillinavaariki balamichuvaaḍu aayanē shakthiheenulaku balaabhivruddhi kalugajēyuvaaḍu aayanē.

30. బాలురు సొమ్మసిల్లుదురు అలయుదురు ¸యౌవనస్థులు తప్పక తొట్రిల్లుదురు

30. baaluru sommasilluduru alayuduru ¸yauvanasthulu thappaka toṭrilluduru

31. యెహోవాకొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షిరాజులవలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెత్తుదురు సొమ్మసిల్లక నడిచిపోవుదురు.

31. yehōvaakoraku eduru choochuvaaru noothana balamu ponduduru vaaru pakshiraajulavale rekkalu chaapi paiki eguruduru alayaka parugetthuduru sommasillaka naḍichipōvuduru.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |