Isaiah - యెషయా 58 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. తాళక బూర ఊదినట్లు ఎలుగెత్తి బిగ్గరగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియ జేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను తెలియ జేయుము

అన్ని యుగాల్లోనూ దేవుని ప్రవక్తలు దేవుని ప్రజల పాపాలను ధైర్యంగా, బహిరంగంగా వారికి ప్రకటించాలి.

2. తమ దేవుని న్యాయవిధిని విడువక నీతిని అనుసరించువారైనట్టు అనుదినము వారు నాయొద్ద విచారణ చేయుచు నా మార్గములను తెలిసికొన నిచ్ఛ కనుపరచుదురు తమకు న్యాయమైన తీర్పులు తీర్చవలెనని వారడు గుదురు దేవుడు తమకు ప్రత్యక్షుడు కావలెనని యిచ్ఛ యింతురు.

పాపం, తిరుగుబాటు నిండివున్న జీవితంతో ఏమేమి కలిసి ఉండవచ్చో మరోసారి చూడండి – మతాచారాలు, ప్రార్థనలు, అంతరంగంలో మోసం, తాము కోరినంతగా దేవుడు తమపట్ల న్యాయంగా దయగా వ్యవహరించడం లేదని వారి మనస్సులోని నమ్మకం. మనుషుల్లో ఇలాంటి వెర్రితనానికి మూలకారణమేమిటో యిర్మియా 17:9 లో రాసి ఉంది.

3. మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా ప్రాణములను ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్ష్యపెట్టవు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ వ్యాపారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు

“కఠినమైన పని చేయించుకుంటారు.”– యెషయా 3:14-15; యెషయా 10:2.

4. మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అన్యాయ ముగా గుద్దులాడుచు ఉపవాసముందురు మీ కంఠధ్వని పరమున వినబడునట్లుగా మీరిప్పుడు ఉపవాసముండరు.

వారు ఉపవాసముండేది మంచి ఉద్దేశంతో కాదు. దేవునికి ఏది ఇష్టమో అది తెలుసుకొని కాదు వారు అలా చేసేది. అప్పటివారు ఉపవాసం ఉండడం (ఇతర మతాచారాన్ని బట్టి పాటించడం) పుణ్యం సంపాదించుకొనేందుకూ తన సొంత నీతిన్యాయాలు ఇతరులకు ప్రదర్శించుకొనేందుకూ అవకాశమని అనుకొంటారు. మత్తయి 6:16; లూకా 18:10-12 పోల్చిచూడండి.

5. అట్టి ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనష్యుడు తన ప్రాణమును బాధపరచుకొనవలసిన దినము అట్టిదేనా? ఒకడు జమ్మువలె తలవంచుకొని గోనెపట్ట కట్టుకొని బూడిదె పరచుకొని కూర్చుండుట ఉపవాసమా? అట్టి ఉపవాసము యెహోవాకు ప్రీతికరమని మీరను కొందురా?
మత్తయి 6:16

6. దుర్మార్గులు కట్టిన కట్లను విప్పుటయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు ప్రతి కాడిని విరుగగొట్టుటయు నే నేర్పరచుకొనిన ఉపవాసము గదా?
లూకా 4:18-19, అపో. కార్యములు 8:23

ఉపవాసంతో బాటు పశ్చాత్తాపం, న్యాయంగా జీవించాలన్న అభిలాష, దేవుని ఆజ్ఞలను అంటే ముఖ్యంగా పేదలకు, నిస్సహాయులకు, బలహీనులకు సంబంధించిన ఆదేశాలు పాటించాలన్న ఇంగితం ఉండాలని దేవుడు నిర్దేశించాడు. (యెషయా 1:17; యెహేజ్కేలు 18:5-9; మత్తయి 25:35-36). దేవుడు చూడగోరేది ఇదే. అంతేగాని ఉపవాసమున్నామని తామే న్యాయవంతులమని మనుషులు గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు. మన మతం మన సాటి మానవుల పట్ల జాలి చూపడం నేర్పకపోతే, ఇతరులకు సహాయపడేలా మనలను చెయ్యకపోతే అది వ్యర్థం, నిరుపయోగం (యాకోబు 1:27).

7. నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెట్టుటయు నీ రక్త సంబంధికి ముఖము తప్పింపకుండుటయు దిక్కుమాలిన బీదలను నీ యింట చేర్చుకొనుటయు
మత్తయి 25:35-36

8. వస్త్రహీనుడు నీకు కనబడినప్పుడు వానికి వస్త్రము లిచ్చుటయు ఇదియే గదా నాకిష్టమైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువ చుక్క వలె ఉదయించును స్వస్థత నీకు శీఘ్రముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైన్యపు వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.
లూకా 1:78-79, ప్రకటన గ్రంథం 21:11

ఇస్రాయేల్ పశ్చాత్తాపపడి, వెదకవలసిన రీతిలో దేవుణ్ణి వెతికి, దేవుని వాక్కులను ఆచరణలో పెట్టినట్టయితే ఫలితాలు దివ్యంగా, వింతగా ఉంటాయి. ఈనాటి విశ్వాసులు కూడా వారు దేవుని వాక్కుకు లోబడినంత మేరకు ఈ వచనాల్లోని దీవెనలు అనుభవించవచ్చు. వెలుగు, ఆరోగ్యం, నీతిన్యాయాలు వారికి ముందుగా నడుస్తాయి. దేవుని మహిమ వారిని సంరక్షిస్తుంది. ప్రార్థనలకు జవాబులూ, దేవుడు దారి చూపడమూ సంతృప్తి, బలం, సాఫల్యం, కట్టేందుకూ బలపరచేందుకూ సామర్థ్యమూ ఇవన్నీ వారివౌతాయి.

9. అప్పుడు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉత్తర మిచ్చును నీవు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయననేనున్నాననును. ఇతరులను బాధించుటయు వ్రేలుపెట్టి చూపి తిరస్కరించుటయు చెడ్డదానినిబట్టి మాటలాడుటయు నీవు మాని

10. ఆశించినదానిని ఆకలిగొనినవానికిచ్చి శ్రమపడినవానిని తృప్తిపరచినయెడల చీకటిలో నీ వెలుగు ప్రకాశించును అంధకారము నీకు మధ్యాహ్నమువలె నుండును.

11. యెహోవా నిన్ను నిత్యము నడిపించును క్షామకాలమున ఆయన నిన్ను తృప్తిపరచి నీ యెముక లను బలపరచును నీవు నీరు కట్టిన తోటవలెను ఎప్పుడును ఉబుకుచుండు నీటి ఊటవలెను ఉండెదవు.
యోహాను 7:38

12. పూర్వకాలమునుండి పాడైపోయిన స్థలములను నీ జనులు కట్టెదరు అనేకతరముల క్రిందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కట్టెదవు విరుగబడినదానిని బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునట్లుగా త్రోవలు సిద్ధపరచువాడ వనియు నీకు పేరు పెట్టబడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను.

13. నా విశ్రాంతిదినమున వ్యాపారము చేయకుండ నాకు ప్రతిష్ఠితమైన దినమని నీవు ఊరకుండినయెడల విశ్రాంతిదినము మనోహరమైనదనియు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితదినమనియు ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించినయెడల నీకిష్టమైన పనులు చేయకయు వ్యాపారము చేయ కయు లోకవార్తలు చెప్పుకొనకయు ఉండినయెడల

“విశ్రాంతి దినం”– యెషయా 56:2-8 చూడండి. “సంతోషకరమైన దినంగా...భావించుకొంటే”– ప్రభువులోను, ఆయన వాక్కులోను ఆనందించినట్టే (కీర్తనలు 1:2; కీర్తనలు 37:4; కీర్తనలు 84:2, కీర్తనలు 84:10). “పనిలేని మాటలు” – యాకోబు 1:26.

14. నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొక్క ఉన్నతస్థలములమీద నేను నిన్నెక్కిం చెదను నీ తండ్రియైన యాకోబు స్వాస్థ్యమును నీ యనుభవ ములో ఉంచెదను యెహోవా సెలవిచ్చిన వాక్కు ఇదే.

“ఆనందం”– యెషయా 61:10; రోమీయులకు 14:17. “ఎత్తయిన స్థలాలు” ఇస్రాయేల్ భూభాగం (కీర్తనలు 105:10-11).