Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Isaiah - యెషయా 65

1. నాయొద్ద విచారణచేయనివారిని నా దర్శనమునకు రానిచ్చితిని నన్ను వెదకనివారికి నేను దొరికితిని. నేనున్నాను ఇదిగో నేనున్నాను అని నా పేరు పెట్టబడని జనముతో చెప్పుచున్నాను.
రోమీయులకు 10:20-21

1. They shal seke me, that hitherto haue not axed for me: they shal fynde me, that hither to haue not sought me. Then shal I saye immediatly, to the people that neuer called vpon my name: I am here, I am here.

2. తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమార్గమున నడచు కొనుచు లోబడనొల్లని ప్రజలవైపు దినమంతయు నా చేతులు చాపుచున్నాను.
రోమీయులకు 10:20-21

2. For thus longe haue I euer holden out my hondes to an vnfaithful people, that go not the right waye, but after their owne ymaginacions:

3. వారు తోటలలో బల్యర్పణమును అర్పించుచు ఇటికెల మీద ధూపము వేయుదురు నా భయములేక నాకు నిత్యము కోపము కలుగజేయు చున్నారు.

3. To a people, that is euer defyenge me to my face. They make their oblacions in gardens, and their smoke vpon aulters of bricke,

4. వారు సమాధులలో కూర్చుండుచు రహస్యస్థలములలో ప్రవేశించుచు పందిమాంసము తినుచుందురు అసహ్యపాకములు వారి పాత్రలలో ఉన్నవి

4. they lurck amonge the graues, and lie in the dennes all night. They eate swyne flesh, and vnclene broth is in their vessels.

5. వారుమా దాపునకురావద్దు ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము పరిశుద్ధులమని చెప్పుదురు; వీరు నా నాసికారంధ్రములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు అగ్నివలెను ఉన్నారు.

5. Yf thou comest nye them, they saie: touch me not, for I am holyer then thou. All these men when I am angrie, shalbe turned to smoke and fyre, that shal burne for euer.

6. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నా యెదుట గ్రంథములో అది వ్రాయబడి యున్నది ప్రతికారముచేయక నేను మౌనముగా నుండను నిశ్చయముగా వారనుభవించునట్లు నేను వారికి ప్రతి కారము చేసెదను.

6. Beholde, it is written before my face, & shal not be forgotten, but recopensed. I shal rewarde it them in to their bosome:

7. నిశ్చయముగా మీ దోషములనుబట్టియు మీ పితరుల దోషములనుబట్టియు అనగా పర్వతములమీద ఈ జనులు ధూపమువేసిన దానినిబట్టియు కొండలమీద నన్ను దూషించినదానినిబట్టియు మొట్టమొదట వారి ఒడిలోనే వారికి ప్రతికారము కొలిచి పోయుదును.

7. I meane youre mysdedes, and the mysdedes of youre fathers together (saieth the LORDE) which haue made their smokes vpon the mountaynes, and blasphemed me vpon the hilles: therfore will I measure their olde dedes in to their bosome agayne.

8. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ద్రాక్షగెలలో క్రొత్తరసము కనబడునప్పుడు జనులుఇది దీవెనకరమైనది దాని కొట్టివేయకుము అని చెప్పుదురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను నశింపజేయకుండునట్లు వారినిబట్టి నేనాలాగే చేసెదను.

8. Morouer thus saieth the LORDE: like as when one wolde gather holy grapes, men saye vnto him: breake it not of, for it is holy: Euen so will I do also for my seruauntes sakes, that I will not destroye them all.

9. యాకోబునుండి సంతానమును యూదానుండి నా పర్వతములను స్వాధీనపరచుకొనువారిని పుట్టించె దను నేను ఏర్పరచుకొనినవారు దాని స్వతంత్రించు కొందురు నా సేవకులు అక్కడ నివసించెదరు.

9. But I will take a sede out of Iacob, and out of Iuda one, to take possession of my hill. My chosen shal possesse these thinges, & my seruauntes shall dwell there.

10. నన్నుగూర్చి విచారణచేసిన నా ప్రజలనిమిత్తము షారోను గొఱ్ఱెల మేతభూమియగును ఆకోరు లోయ పశువులు పరుండు స్థలముగా ఉండును.

10. Saron shalbe a shepefolde, and the valley of Achor shal geue stallinge for the catell of my people, that feare me.

11. యెహోవాను విసర్జించి నా పరిశుద్ధపర్వతమును మరచి గాదునకు బల్లను సిద్ధపరచువారలారా, అదృష్టదేవికి పానీయార్పణము నర్పించువారలారా, నేను పిలువగా మీరు ఉత్తరమియ్యలేదు

11. But as for you, ye are they, yt haue forsaken the LORDE, and forgotten my holy hill. Ye haue set vp an aulter vnto fortune, & geue rich drinkofferinges vnto treasure.

12. నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృష్టికి చెడ్డదైనదాని చేసితిరి నాకిష్టము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడ్గమును మీకు అదృష్టముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు లోనగుదురు.

12. Therfore wil I nombre you with the swerde, that ye shall be destroyed all together. For when I called, no man gaue me answere: when I spake, ye herkened not vnto me, but dyd wickednes before myne eyes, and chosed the thinge that pleased me not.

13. కావున ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చు చున్నాడు ఆలకించుడి నా సేవకులు భోజనముచేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని మీరు దప్పిగొనె దరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగ్గుపడెదరు

13. Therfore thus saieth the LORDE God: Beholde, my seruauntes shal eate, but ye shall haue honger. Beholde, my seruauntes shall drynke, but ye shal suffre thurste. Beholde, my seruauntes shal be mery, but ye shal be cofounded.

14. నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు చింతాక్రాంతులై యేడ్చెదరు మనోదుఃఖముచేత ప్రలాపించెదరు.

14. Beholde, my seruauntes shal reioyse for very quietnesse of herte. But ye shal crie for sorow of hert, and coplayne for vexacion of mynde.

15. నేనేర్పరచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు ప్రభువగు యెహోవా నిన్ను హతముచేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెట్టును.
ప్రకటన గ్రంథం 2:17, ప్రకటన గ్రంథం 3:12

15. Youre name shal not be sworne by amonge my chosen, for God the LORDE shal slaye you, and call his seruauntes by another name.

16. దేశములో తనకు ఆశీర్వాదము కలుగవలెనని కోరు వాడు నమ్మదగిన దేవుడు తన్నాశీర్వదింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో ప్రమాణము చేయువాడు నమ్మదగిన దేవుని తోడని ప్రమాణము చేయును పూర్వము కలిగిన బాధలు నా దృష్టికి మరువబడును అవి నా దృష్టికి మరుగవును.

16. Who so reioyseth vpo earth, shall reioyse in the true God: And Who so sweareth vpo earth, shal sweare in the true God. For the olde enemite shalbe forgotten, and taken awaye out of my sight.

17. ఇదిగో నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని సృజించుచున్నాను మునుపటివి మరువబడును జ్ఞాపకమునకురావు.
2 పేతురు 3:13, ప్రకటన గ్రంథం 21:1-4

17. For lo, I shal make a new heaue, & a new earth. And as for the olde, they shall neuer be thought vpo, ner kepte in mynde:

18. నేను సృజించుచున్నదానిగూర్చి మీరు ఎల్లప్పుడు హర్షించి ఆనందించుడి నిశ్చయముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన స్థలముగాను ఆమె ప్రజలను హర్షించువారినిగాను సృజించు చున్నాను.

18. but me shalbe glad and euermore reioyse, for the thinges, that I shall do. For why: Beholde, I shal make a ioyfull Ierusale,

19. నేను యెరూషలేమునుగూర్చి ఆనందించెదను నా జనులనుగూర్చి హర్షించెదను రోదనధ్వనియు విలాపధ్వనియు దానిలో ఇకను విన బడవు.
ప్రకటన గ్రంథం 21:4

19. yee I myself will reioyse with Ierusalem, & be glad with my people: And the voyce of wepinge and waylinge shall not be herde in her from thece forth.

20. అక్కడ ఇకను కొద్దిదినములే బ్రదుకు శిశువులుండరు కాలమునిండని ముసలివారుండరు బాలురు నూరు సంవత్సరముల వయస్సుగలవారై చని పోవుదురు పాపాత్ముడై శాపగ్రస్తుడగువాడు సహితము నూరు సంవత్సరములు బ్రదుకును

20. There shall neuer be childe ner olde man, that haue not their full dayes. But whe the childe cometh to an huderth yeare olde, it shall dye. And yf he that is an huderth yeare of age do wronge, he shalbe cursed.

21. జనులు ఇండ్లు కట్టుకొని వాటిలో కాపురముందురు ద్రాక్షతోటలు నాటించుకొని వాటి ఫలముల ననుభ వింతురు.

21. They shal buylde houses, and dwel in them: they shal plante vynyardes, and eate the frute of them.

22. వారు కట్టుకొన్న యిండ్లలో వేరొకరు కాపురముండరు వారు నాటుకొన్నవాటిని వేరొకరు అనుభవింపరు నా జనుల ఆయుష్యము వృక్షాయుష్యమంత యగును నేను ఏర్పరచుకొనినవారు తాము చేసికొనినదాని ఫలమును పూర్తిగా అనుభ వింతురు

22. They shall not buylde, & another possesse: they shall not plante, and another eate: But the life of my people shalbe like a tre, and so shal the worke of their hondes.

23. వారు వృథాగా ప్రయాసపడరు ఆకస్మికముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై పిల్లలను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీర్వదింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొద్దనే యుందురు.
ఫిలిప్పీయులకు 2:16

23. My chosen shal lyue longe, they shall not laboure in vayne, ner beget wt trouble: for they are the hie blessed sede of the LORDE, & their frutes with them.

24. వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉత్తరమిచ్చెదను వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.

24. And it shalbe, that or euer they call, I shal answere them. Whyle they are yet but thinkinge how to speake, I shal heare them.

25. తోడేళ్లును గొఱ్ఱపిల్లలును కలిసి మేయును సింహము ఎద్దువలె గడ్డి తినును సర్పమునకు మన్ను ఆహారమగును నా పరిశుద్ధపర్వతములో అవి హానియైనను నాశన మైనను చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

25. The wolff and the lambe shal fede together, and the lyon shal eate haye like the bullocke. But earth shalbe the serpetes meate. There shal no man hurte ner slaye another, in all my holy hill, saieth the LORDE.