Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Isaiah - యెషయా 7

1. యూదా రాజైన ఉజ్జియా మనుమడును యోతాము కుమారుడునైన ఆహాజు దినములలో సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశ్రాయేలు రాజును రెమల్యా కుమారుడునైన పెకహును యుద్ధము చేయవలెనని యెరూషలేముమీదికి వచ్చిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను

1. It happened in the tyme of Ahas the sonne of Ionathas, which was the sonne of Ioathan Kynge of Iuda: that Rezin the Kinge of Siria, and Poca Romelies sonne, Kynge of Israel: wente vp toward Ierusalem to besege it (but wanne it not.)

2. అప్పుడుసిరియనులు ఎఫ్రాయిమీయులను తోడు చేసికొనిరని దావీదు వంశస్థులకు తెలుపబడగా, గాలికి అడవి చెట్లు కదలినట్లు వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును కదిలెను.

2. Now when the house of Dauid (that is Ahas) herde worde therof, yt Siria and Ephraim were confederate together: his herte quaked (yee and ye hertes also of his people) like as a tre in the felde, that is moued with the wynde.

3. అప్పుడు యెహోవా యెషయాతో ఈలాగు సెల విచ్చెనుఆహాజు నెదుర్కొనుటకు నీవును నీ కుమారుడైన షెయార్యాషూబును చాకిరేవు మార్గమున పై కోనేటి కాలువకడకు పోయి అతనితో ఈలాగు చెప్పుము

3. Then sayde God vnto Esay: go mete Ahas (thou and thy sonne Sear Iasub) at the heade of ye ouer pole, in the fote path by the fullers grounde,

4. భద్రముసుమీ, నిమ్మళించుము; పొగ రాజుచున్న యీ రెండు కొరకంచు కొనలకు, అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమల్యా కుమారుడును అనువారి కోపాగ్నికి జడియకుము, నీ గుండె అవియ నీయకుము.

4. and saye vnto him: take hede to thyself and be still, but feare not, nether be faynt harted, for these two tales: that is: for these two smokynge fyre brandes, the wrath and furiousnes of Rezin the Sirian and Romelies sonne:

5. సిరియాయు, ఎఫ్రాయి మును, రెమల్యా కుమారుడును నీకు కీడుచేయవలెనని ఆలోచించుచు

5. because that the Kynge of Siria Ephraim and Romelies sonne haue wekedly conspyred agaynst the,

6. మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెట్టి దాని ప్రాకారములను పడగొట్టి టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించె దము రండని చెప్పుకొనిరి.

6. sayenge: We will go downe in to Iuda, vexe the, and brynge them vnder vs, and set a Kynge there, euen the sonne of Taball.

7. అయితే ప్రభువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడుఆ మాట నిలువదు, జరు గదు.

7. For thus saieth the LORDE God ther to, It shall not so go forth, nether come so to passe:

8. దమస్కు సిరియాకు రాజధాని; దమస్కునకు రెజీనురాజు; అరువదియయిదు సంవత్సరములు కాకమునుపు ఎఫ్రాయిము జనము కాకుండ నాశనమగును.

8. for the headcitie of ye Sirians is Damascus, but the head of Damascus is Rezin. And after fyue and threscore yeare, shal Ephraim be nomore a people.

9. షోమ్రోను ఎఫ్రాయిమునకు రాజధాని; షోమ్రోనునకు రెమల్యా కుమారుడు రాజు; మీరు నమ్మకుండినయెడల స్థిరపడక యుందురు.

9. And the chefe citie of Ephraim is Samaria, but the head of Samaria is Romelies sonne. And yf ye beleue not, there shall no promyse be kepte with you.

10. యెహోవా ఇంకను ఆహాజునకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

10. Morouer, God spake vnto Ahas, sayenge:

11. నీ దేవుడైన యెహోవావలన సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను సరే ఊర్థ్వలోకమంత ఎత్తయినను సరే.

11. requyre a token of the LORDE thy God, whether it be towarde the depth beneth or towarde ye hight aboue.

12. ఆహాజునేను అడుగను యెహోవాను శోధింప నని చెప్పగా

12. The sayde Ahas: I will requyre none, nether will I tempte the LORDE.

13. అతడుఈలాగు చెప్పెను, దావీదు వంశస్థులారా, వినుడి; మనుష్యులను విసికించుట చాలదను కొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా?

13. The LORDE answered: Then heare to, ye of the house of Dauid: Is it not ynough for you, that ye be greuous vnto men, but ye must greue my God also?

14. కాబట్టి ప్రభువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కన్యక గర్భవతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టును.
మత్తయి 1:23, లూకా 1:31, యోహాను 1:45, ప్రకటన గ్రంథం 12:5

14. And therfore the LORDE shal geue you a token of himself: Beholde, a virgin shal coceaue and beare a sonne, and shal call his name Emanuel.

15. కీడును విసర్జించుటకును మేలును కోరు కొనుటకును అతనికి తెలివి వచ్చునప్పుడు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును.

15. Butter and hony shal he eate, yt he maye knowe the euel, and chose ye good.

16. కీడును విసర్జించుటకును మేలును కోరు కొనుటకును ఆ బాలునికి తెలివిరాక మునుపు నిన్ను భయపెట్టు ఆ యిద్దరు రాజుల దేశము పాడుచేయ బడును.

16. But or euer that childe come to knowlege, to eschue the euel and chose the good: The londe (that thou art so afrayde for) shalbe desolate of both hir kynges.

17. యెహోవా నీ మీదికిని నీ జనము మీదికిని నీ పితరుల కుటుంబపువారి మీదికిని శ్రమ దినములను, ఎఫ్రా యిము యూదానుండి తొలగిన దినము మొదలుకొని నేటి వరకు రాని దినములను రప్పించును; ఆయన అష్షూరు రాజును నీమీదికి రప్పించును.

17. The LORDE also shal sende a tyme vpon the, vpon thy people, and vpo thy fathers house (soch as neuer came sence the tyme yt Ephraim departed from Iuda) thorow ye kynge of the Assirians.

18. ఆ దినమున ఐగుప్తు నదుల అంతమందున్న జోరీగలను, అష్షూరుదేశములోని కందిరీగలను యెహోవా ఈలగొట్టి పిలుచును.

18. For at the same tyme shal the LORDE whistle for the flyes yt are aboute the water of Egipte, and for ye Beyes in the Assirians londe.

19. అవి అన్నియు వచ్చి మెట్టల లోయలలోను బండల సందులలోను ముండ్ల పొదలన్నిటిలోను గడ్డి బీళ్లన్నిటిలోను దిగి నిలుచును.

19. These shall come, and shal light all in the valeyes, in ye vowtes of stone, vpon all grene thinges, and in all corners.

20. ఆ దినమున యెహోవా నది (యూప్రటీసు) అద్దరి నుండి కూలికి వచ్చు మంగలకత్తిచేతను, అనగా అష్షూరు రాజు చేతను తలవెండ్రుకలను కాళ్లవెండ్రుకలను క్షౌరము చేయించును, అది గడ్డముకూడను గీచివేయును.

20. At the same tyme shal the LORDE shaue the hayre of the heade and the fete and the beerd clene of, with the rasoure that he shall paye them withall beyonde the water: namely, with ye kynge of the Assirians.

21. ఆ దినమున ఒకడు ఒక చిన్న ఆవును రెండు గొఱ్ఱ లను పెంచుకొనగా

21. At the same tyme shall a man lyue with a cowe, and two shepe.

22. అవి సమృద్ధిగా పాలిచ్చినందున అతడు పెరుగు తినును; ఏలయనగా ఈ దేశములో విడువ బడిన వారందరును పెరుగు తేనెలను తిందురు.

22. Then because of the aboundaunce of mylck, he shal make butter and eat it. So that euery one which remayneth in the londe, shal eate butter and hony.

23. ఆ దినమున వెయ్యి వెండి నాణముల విలువగల వెయ్యి ద్రాక్షచెట్లుండు ప్రతి స్థలమున గచ్చపొదలును బలు రక్కసి చెట్లును పెరుగును.

23. At the same tyme all vynyardes (though there be a thousand vynes in one, and were solde for a thousand siluerlinges) shalbe turned to brears and thornes.

24. ఈ దేశమంతయు గచ్చ పొదలతోను బలురక్కసి చెట్లతోను నిండియుండును గనుక బాణములను విండ్లను చేత పట్టుకొని జనులు అక్క డికి పోవుదురు.

24. Like as they shal come in to the londe with arowes and bowes, so shal all the londe become brears and thornes.

25. పారచేత త్రవ్వబడుచుండిన కొండ లన్నిటిలోనున్న బలురక్కసి చెట్ల భయముచేతను గచ్చ పొదల భయముచేతను జనులు అక్కడికి పోరు; అది యెడ్లను తోలుటకును గొఱ్ఱెలు త్రొక్కుటకును ఉప యోగమగును.

25. And as for all hilles that now are hewen downe, thou shalt not come vpo them, for feare of brears and thornes. But the catel shalbe dryuen thither, and the shepe shal fede there.