Isaiah - యెషయా 7 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. యూదా రాజైన ఉజ్జియా మనుమడును యోతాము కుమారుడునైన ఆహాజు దినములలో సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశ్రాయేలు రాజును రెమల్యా కుమారుడునైన పెకహును యుద్ధము చేయవలెనని యెరూషలేముమీదికి వచ్చిరి గాని అది వారివలన కాకపోయెను

1. Ahaz was king of Judah. Rezin was king of Aram. And Pekah was king of Israel. Rezin and Pekah marched up to fight against Jerusalem. But they couldn't overpower it. Ahaz was the son of Jotham and the grandson of Uzziah. Pekah was the son of Remaliah.

2. అప్పుడుసిరియనులు ఎఫ్రాయిమీయులను తోడు చేసికొనిరని దావీదు వంశస్థులకు తెలుపబడగా, గాలికి అడవి చెట్లు కదలినట్లు వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును కదిలెను.

2. The royal family of Ahaz was told, "The army of Aram has joined forces with Ephraim's army." So the hearts of Ahaz and his people trembled with fear. They shook just as trees in the forest shake when the wind blows through them.

3. అప్పుడు యెహోవా యెషయాతో ఈలాగు సెల విచ్చెనుఆహాజు నెదుర్కొనుటకు నీవును నీ కుమారుడైన షెయార్యాషూబును చాకిరేవు మార్గమున పై కోనేటి కాలువకడకు పోయి అతనితో ఈలాగు చెప్పుము

3. The Lord said to me, "Go out and see Ahaz. Take your son Shear-Jashub with you. Meet Ahaz at the end of the channel that brings water from the Upper Pool. It is on the road to the Washerman's Field.

4. భద్రముసుమీ, నిమ్మళించుము; పొగ రాజుచున్న యీ రెండు కొరకంచు కొనలకు, అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమల్యా కుమారుడును అనువారి కోపాగ్నికి జడియకుము, నీ గుండె అవియ నీయకుము.

4. "Tell Ahaz, 'Be careful. Stay calm. Do not be afraid. Do not lose hope because of the burning anger of Rezin, Aram and the son of Remaliah. After all, they are nothing but a couple of pieces of smoking firewood.

5. సిరియాయు, ఎఫ్రాయి మును, రెమల్యా కుమారుడును నీకు కీడుచేయవలెనని ఆలోచించుచు

5. Aram, Ephraim and Remaliah's son have planned to destroy you. They said,

6. మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెట్టి దాని ప్రాకారములను పడగొట్టి టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించె దము రండని చెప్పుకొనిరి.

6. "Let's march into Judah and attack it. Let's tear everything down. Then we can share the land among ourselves. And we can make Tabeel's son king over it."

7. అయితే ప్రభువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడుఆ మాట నిలువదు, జరు గదు.

7. " 'But I am the Lord and King. I say, " ' "That will not happen. It will not take place.

8. దమస్కు సిరియాకు రాజధాని; దమస్కునకు రెజీనురాజు; అరువదియయిదు సంవత్సరములు కాకమునుపు ఎఫ్రాయిము జనము కాకుండ నాశనమగును.

8. The capital of Aram is Damascus. And the ruler of Damascus is only Rezin. Do not worry about the people of Ephraim. They will be too crushed to be considered a people. That will happen before 65 years are over.

9. షోమ్రోను ఎఫ్రాయిమునకు రాజధాని; షోమ్రోనునకు రెమల్యా కుమారుడు రాజు; మీరు నమ్మకుండినయెడల స్థిరపడక యుందురు.

9. The capital of Ephraim is Samaria. And the ruler of Samaria is only Remaliah's son. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all." ' "

10. యెహోవా ఇంకను ఆహాజునకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

10. The Lord spoke to Ahaz through me again. He said,

11. నీ దేవుడైన యెహోవావలన సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను సరే ఊర్థ్వలోకమంత ఎత్తయినను సరే.

11. "I am the Lord your God. Ask me to give you a miraculous sign. It can be anything in the deepest grave or in the highest heaven."

12. ఆహాజునేను అడుగను యెహోవాను శోధింప నని చెప్పగా

12. But Ahaz said, "I won't ask. I won't put the Lord to the test."

13. అతడుఈలాగు చెప్పెను, దావీదు వంశస్థులారా, వినుడి; మనుష్యులను విసికించుట చాలదను కొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా?

13. Then I said, "Listen, you members of the royal family of Ahaz! Isn't it enough for you to test the patience of men? Are you also going to test the patience of my God?

14. కాబట్టి ప్రభువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కన్యక గర్భవతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టును.
మత్తయి 1:23, లూకా 1:31, యోహాను 1:45, ప్రకటన గ్రంథం 12:5

14. The Lord himself will give you a miraculous sign. The virgin is going to have a baby. She will give birth to a son. And he will be called Immanuel.

15. కీడును విసర్జించుటకును మేలును కోరు కొనుటకును అతనికి తెలివి వచ్చునప్పుడు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును.

15. "The time will come when he is old enough to decide between what is wrong and what is right. By that time he will have only butter and honey to eat.

16. కీడును విసర్జించుటకును మేలును కోరు కొనుటకును ఆ బాలునికి తెలివిరాక మునుపు నిన్ను భయపెట్టు ఆ యిద్దరు రాజుల దేశము పాడుచేయ బడును.

16. But even before that happens, the lands of the two kings you are afraid of will be completely destroyed.

17. యెహోవా నీ మీదికిని నీ జనము మీదికిని నీ పితరుల కుటుంబపువారి మీదికిని శ్రమ దినములను, ఎఫ్రా యిము యూదానుండి తొలగిన దినము మొదలుకొని నేటి వరకు రాని దినములను రప్పించును; ఆయన అష్షూరు రాజును నీమీదికి రప్పించును.

17. "The Lord will also bring the king of Assyria against you. And he will bring him against your people and the whole royal family. That will be a time of trouble unlike any since the people of Ephraim broke away from Judah."

18. ఆ దినమున ఐగుప్తు నదుల అంతమందున్న జోరీగలను, అష్షూరుదేశములోని కందిరీగలను యెహోవా ఈలగొట్టి పిలుచును.

18. At that time the Lord will whistle for the Egyptians. They will come like flies from the streams of Egypt. He will also whistle for the Assyrians. They will come from their country like bees.

19. అవి అన్నియు వచ్చి మెట్టల లోయలలోను బండల సందులలోను ముండ్ల పొదలన్నిటిలోను గడ్డి బీళ్లన్నిటిలోను దిగి నిలుచును.

19. All of them will come and camp in the deep valleys. They will camp in caves in the rocks. And they'll camp near bushes and water holes.

20. ఆ దినమున యెహోవా నది (యూప్రటీసు) అద్దరి నుండి కూలికి వచ్చు మంగలకత్తిచేతను, అనగా అష్షూరు రాజు చేతను తలవెండ్రుకలను కాళ్లవెండ్రుకలను క్షౌరము చేయించును, అది గడ్డముకూడను గీచివేయును.

20. At that time the Lord will use the Assyrians to punish you. Ahaz had hired them earlier from east of the Euphrates River. Now their king will be like a razor in the Lord's hand. He will shave the hair from your head and legs. He will also shave off your beards.

21. ఆ దినమున ఒకడు ఒక చిన్న ఆవును రెండు గొఱ్ఱ లను పెంచుకొనగా

21. At that time a man will only be able to keep one young cow and two goats alive.

22. అవి సమృద్ధిగా పాలిచ్చినందున అతడు పెరుగు తినును; ఏలయనగా ఈ దేశములో విడువ బడిన వారందరును పెరుగు తేనెలను తిందురు.

22. But they will give enough milk and butter to live on. Everyone who is left alive in the land will have nothing but butter and honey to eat.

23. ఆ దినమున వెయ్యి వెండి నాణముల విలువగల వెయ్యి ద్రాక్షచెట్లుండు ప్రతి స్థలమున గచ్చపొదలును బలు రక్కసి చెట్లును పెరుగును.

23. The land used to have vineyards with 1,000 vines worth 25 pounds of silver. But soon the whole land will be covered with thorns and bushes.

24. ఈ దేశమంతయు గచ్చ పొదలతోను బలురక్కసి చెట్లతోను నిండియుండును గనుక బాణములను విండ్లను చేత పట్టుకొని జనులు అక్క డికి పోవుదురు.

24. Men will go there to hunt with bows and arrows. That's because it will be covered with bushes and thorns.

25. పారచేత త్రవ్వబడుచుండిన కొండ లన్నిటిలోనున్న బలురక్కసి చెట్ల భయముచేతను గచ్చ పొదల భయముచేతను జనులు అక్కడికి పోరు; అది యెడ్లను తోలుటకును గొఱ్ఱెలు త్రొక్కుటకును ఉప యోగమగును.

25. All of the hills used to be plowed with hoes. But you won't go there anymore. That's because you will be afraid of the thorns and bushes. Cattle will be turned loose on those hills. And sheep will run there.