Jeremiah - యిర్మియా 30 | View All

1. యెహోవాయొద్ద నుండి వచ్చి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు.

1. yehōvaayoddha nuṇḍi vachi yirmeeyaaku pratyakshamaina vaakku.

2. ఇశ్రాయేలు దేవుడగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

2. ishraayēlu dhevuḍagu yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu

3. రాబోవు దినములలో నేను ఇశ్రాయేలువారును యూదావారునగు నా ప్రజలను చెరలోనుండి విడిపించి, వారి పితరులకు నేనిచ్చిన దేశమును వారు స్వాధీనపరచుకొనునట్లు వారిని తిరిగి రప్పించెదనని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. కావున నేను నీతో చెప్పిన మాటలన్నిటిని ఒక పుస్తకములో వ్రాసియుంచుకొనుము.

3. raabōvu dinamulalō nēnu ishraayēluvaarunu yoodhaavaarunagu naa prajalanu cheralōnuṇḍi viḍipin̄chi, vaari pitharulaku nēnichina dheshamunu vaaru svaadheenaparachukonunaṭlu vaarini thirigi rappin̄chedhanani yehōvaa selavichuchunnaaḍu. Kaavuna nēnu neethoo cheppina maaṭalanniṭini oka pusthakamulō vraasiyun̄chukonumu.

4. యెహోవా ఇశ్రాయేలువారిని గూర్చియు యూదా వారినిగూర్చియు సెలవిచ్చినమాటలివి.

4. yehōvaa ishraayēluvaarini goorchiyu yoodhaa vaarinigoorchiyu selavichinamaaṭalivi.

5. యెహోవా యిట్లనెను సమాధానములేని కాలమున భీతిచేతను దిగులు చేతను జనులు కేకవేయగా వినుచున్నాము.

5. yehōvaa yiṭlanenu samaadhaanamulēni kaalamuna bheethichethanu digulu chethanu janulu kēkavēyagaa vinuchunnaamu.

6. మీరు విచారించి తెలిసికొనుడి; పురుషులు ప్రసూతి వేదనతో పిల్లలను కందురా? ప్రసవవేదనపడు స్త్రీలవలె పురుషులందరును నడుముమీద చేతులుంచుకొనుటయు, వారి ముఖములు తెల్లబారుటయు నాకు కనబడుచున్నదేమి?

6. meeru vichaarin̄chi telisikonuḍi; purushulu prasoothi vēdhanathoo pillalanu kanduraa? Prasavavēdhanapaḍu streelavale purushulandarunu naḍumumeeda chethulun̄chukonuṭayu, vaari mukhamulu tellabaaruṭayu naaku kanabaḍuchunnadhemi?

7. అయ్యో, యెంత భయంకరమైన దినము! అట్టి దినము మరియొకటి రాదు; అది యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచ్చుదినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రక్షింపబడుదురు.

7. ayyō, yentha bhayaṅkaramaina dinamu! Aṭṭi dinamu mariyokaṭi raadu; adhi yaakōbu santhathivaariki aapada techudinamu; ayinanu vaaru daanilō paḍakuṇḍa rakshimpabaḍuduru.

8. సెన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చు చున్నాడు నీకున్న కాడి నీ మెడనుండకుండ ఆ దినమున నేను దాని విరిచి నీ కట్లను తెంపెదను; ఇకను అన్యులు యాకోబు సంతతివారిచేత దాస్యము చేయించుకొనరు గాని

8. senyamulakadhipathiyagu yehōvaa eelaagu selavichu chunnaaḍu neekunna kaaḍi nee meḍanuṇḍakuṇḍa aa dinamuna nēnu daani virichi nee kaṭlanu tempedanu; ikanu anyulu yaakōbu santhathivaarichetha daasyamu cheyin̄chukonaru gaani

9. వారు తమ దేవుడైన యెహోవా నగు నేను వారిమీద రాజుగా నియమించు దావీదును సేవించుదురు.
లూకా 1:69, అపో. కార్యములు 2:30

9. vaaru thama dhevuḍaina yehōvaa nagu nēnu vaarimeeda raajugaa niyamin̄chu daaveedunu sēvin̄chuduru.

10. మరియు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నా సేవకుడవైన యాకోబూ, భయపడకుము; ఇశ్రాయేలూ, విస్మయమొందకుము,నేను దూరముననుండు నిన్నును, చెర లోనికి పోయిన దేశముననుండు నీ సంతానపువారిని రక్షించుచున్నాను; బెదరించువాడు లేకుండ యాకోబు సంతతి తిరిగి వచ్చి నిమ్మళించి నెమ్మది పొందును.

10. mariyu yehōvaa selavichunadhemanagaa naa sēvakuḍavaina yaakōboo, bhayapaḍakumu; ishraayēloo, vismayamondakumu,nēnu dooramunanuṇḍu ninnunu, chera lōniki pōyina dheshamunanuṇḍu nee santhaanapuvaarini rakshin̄chuchunnaanu; bedarin̄chuvaaḍu lēkuṇḍa yaakōbu santhathi thirigi vachi nimmaḷin̄chi nemmadhi pondunu.

11. యెహోవా వాక్కు ఇదేనిన్ను రక్షించుటకు నేను నీకు తోడైయున్నాను, నిన్ను చెదరగొట్టిన జనములన్నిటిని నేను సమూలనాశనము చేసెదను గాని నిన్ను సమూల నాశనము చేయను, అయితే ఏమాత్రమును నిర్దోషినిగా ఎంచకుండనే నిన్ను మితముగా శిక్షించుదును.

11. yehōvaa vaakku idheninnu rakshin̄chuṭaku nēnu neeku thooḍaiyunnaanu, ninnu chedharagoṭṭina janamulanniṭini nēnu samoolanaashanamu chesedanu gaani ninnu samoola naashanamu cheyanu, ayithē ēmaatramunu nirdōshinigaa en̄chakuṇḍanē ninnu mithamugaa shikshin̄chudunu.

12. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడునీ వ్యాధి ఘోరమైనది, నీ గాయము బాధకరమైనది;

12. yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍunee vyaadhi ghōramainadhi, nee gaayamu baadhakaramainadhi;

13. నీ పాపములు విస్తరింపగా శత్రువు కొట్టినట్లు నీ గొప్ప దోషమును బట్టి నేను నీకు కఠినశిక్షచేసి నిన్ను గాయపరచియున్నాను; కాగా నీ పక్షమున వ్యాజ్యెమాడువాడెవడును లేడు, నీ గాయములకు చికిత్స చేయదగిన మందు నీకు లేదు.

13. nee paapamulu vistharimpagaa shatruvu koṭṭinaṭlu nee goppa dōshamunu baṭṭi nēnu neeku kaṭhinashikshachesi ninnu gaayaparachiyunnaanu; kaagaa nee pakshamuna vyaajyemaaḍuvaaḍevaḍunu lēḍu, nee gaayamulaku chikitsa cheyadagina mandu neeku lēdu.

14. నీ స్నేహితులందరు నిన్ను మరచియున్నారు, వారు నిన్ను గూర్చి విచారింపరు.

14. nee snēhithulandaru ninnu marachiyunnaaru, vaaru ninnu goorchi vichaarimparu.

15. నీ గాయముచేత నీవు అరచెదవేమి? నీకు కలిగిన నొప్పి నివారణ కాదు; నీ పాపములు విస్తరించినందున నీ దోషములనుబట్టి నేను నిన్ను ఈలాగు చేయుచున్నాను.

15. nee gaayamuchetha neevu arachedavēmi? neeku kaligina noppi nivaaraṇa kaadu; nee paapamulu vistharin̄chinanduna nee dōshamulanubaṭṭi nēnu ninnu eelaagu cheyuchunnaanu.

16. నిన్ను మింగువారందరు మింగి వేయబడుదురు, నిన్ను బాధించువారందరు ఎవడును తప్పకుండ చెరలోనికి పోవుదురు, నిన్ను దోచుకొనువారు దోపుడు సొమ్మగుదురు, నిన్ను అపహరించువారినందరిని దోపుడు సొమ్ముగా అప్పగించెదను.

16. ninnu miṅguvaarandaru miṅgi vēyabaḍuduru, ninnu baadhin̄chuvaarandaru evaḍunu thappakuṇḍa cheralōniki pōvuduru, ninnu dōchukonuvaaru dōpuḍu sommaguduru, ninnu apaharin̄chuvaarinandarini dōpuḍu sommugaa appagin̄chedanu.

17. వారుఎవరును లక్ష్యపెట్టని సీయోననియు వెలివేయబడినదనియు నీకు పేరుపెట్టుచున్నారు; అయితే నేను నీకు ఆరోగ్యము కలుగజేసెదను నీ గాయములను మాన్పెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

17. vaaru'evarunu lakshyapeṭṭani seeyōnaniyu velivēyabaḍinadaniyu neeku pērupeṭṭuchunnaaru; ayithē nēnu neeku aarōgyamu kalugajēsedanu nee gaayamulanu maanpedanu; idhe yehōvaa vaakku.

18. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడుయాకోబు నివాసస్థలములను కరుణించి వాని గుడారములను నేను చెరలోనుండి రప్పింతును; అప్పుడు పట్టణము దాని కొండమీద కట్టబడును, నగరియు యథాప్రకారము నివాసులుగలదగును.

18. yehōvaa ee maaṭa selavichuchunnaaḍuyaakōbu nivaasasthalamulanu karuṇin̄chi vaani guḍaaramulanu nēnu cheralōnuṇḍi rappinthunu; appuḍu paṭṭaṇamu daani koṇḍameeda kaṭṭabaḍunu, nagariyu yathaaprakaaramu nivaasulugaladagunu.

19. వాటిలో కృతజ్ఞతాస్తోత్రములను సంభ్రమ పడువారి స్వరమును వినబడును, జనులు తక్కువ మంది కాకుండ నేను వారిని విస్తరింపజేసెదను, అల్పులు కాకుండ నేను వారిని ఘనులుగా జేసెదను.

19. vaaṭilō kruthagnathaasthootramulanu sambhrama paḍuvaari svaramunu vinabaḍunu, janulu thakkuva mandi kaakuṇḍa nēnu vaarini vistharimpajēsedanu, alpulu kaakuṇḍa nēnu vaarini ghanulugaa jēsedanu.

20. వారి కుమా రులు మునుపటివలెనుందురు, వారి సమాజము నా యెదుట స్థాపింపబడును, వారిని బాధపరచువారి నందరిని శిక్షించెదను.

20. vaari kumaa rulu munupaṭivalenunduru, vaari samaajamu naa yeduṭa sthaapimpabaḍunu, vaarini baadhaparachuvaari nandarini shikshin̄chedanu.

21. వారిలో పుట్టినవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధ్యను పుట్టినవాడొకడు వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచ్చుటకు ధైర్యము తెచ్చుకొనువాడెవడు? నా సన్నిధికి వచ్చునట్లుగా నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

21. vaarilō puṭṭinavaaḍu vaariki raajugaa uṇḍunu, vaari madhyanu puṭṭinavaaḍokaḍu vaari nēlunu, naa sameepamunaku vachuṭaku dhairyamu techukonuvaaḍevaḍu? Naa sannidhiki vachunaṭlugaa nēnu vaanini cheradeesedanu; idhe yehōvaa vaakku.

22. అప్పుడు మీరు నాకు ప్రజలై యుందురు నేను మీకు దేవుడనై యుందును.

22. appuḍu meeru naaku prajalai yunduru nēnu meeku dhevuḍanai yundunu.

23. ఇదిగో యెహోవా మహోగ్రతయను పెనుగాలి బయలుదేరుచున్నది, అది గిరగిర తిరుగు సుడిగాలి, అది దుష్టులమీద పెళ్లున దిగును.

23. idigō yehōvaa mahōgrathayanu penugaali bayaludheruchunnadhi, adhi giragira thirugu suḍigaali, adhi dushṭulameeda peḷluna digunu.

24. తన కార్యము ముగించు వరకు తన హృదయాలోచనలను నెరవేర్చువరకు యెహోవా కోపాగ్ని చల్లారదు, అంత్యదినములలో మీరీ సంగతిని గ్రహింతురు.

24. thana kaaryamu mugin̄chu varaku thana hrudayaalōchanalanu neravērchuvaraku yehōvaa kōpaagni challaaradu, antyadhinamulalō meeree saṅgathini grahinthuru.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |