Jeremiah - యిర్మియా 8 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. యెహోవా వాక్కుఆ కాలమున శత్రువులు యూదారాజుల యెముకలను అధిపతుల యెముకలను యాజకుల యెముకలను ప్రవక్తల యెముకలను యెరూష లేము నివాసుల యెముకలను సమాధుల లోనుండి వెలుపలికి తీసి

వారిపట్ల చూపదగిన అమర్యాద, తిరస్కారాలను వారి ఎముకల పట్ల కూడా చూపడం జరుగుతుంది.

2. వారు ప్రేమించుచు పూజించుచు అనుసరించుచు విచారణచేయుచు నమస్కరించుచు వచ్చిన ఆ సూర్య చంద్ర నక్షత్రముల యెదుట వాటిని పరచెదరు; అవి కూర్చబడకయు పాతిపెట్టబడకయు భూమిమీద పెంట వలె పడియుండును.
అపో. కార్యములు 7:42

వారు సృష్టికర్తను కాక సృష్టినే సేవించి ఆరాధించడమనే అర్థంలేని ఘోర పాపాన్ని జరిగించారు (2 రాజులు 23:5; యిర్మియా 19:13; అపో. కార్యములు 7:42; రోమీయులకు 1:25).

3. అప్పుడు నేను తోలివేసిన స్థలము లన్నిటిలో మిగిలియున్న యీ చెడ్డ వంశములో శేషించిన వారందరు జీవమునకు ప్రతిగా మరణమును కోరుదురు; సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా వాక్కు ఇదే.
ప్రకటన గ్రంథం 9:6

ప్రకటన గ్రంథం 9:6 పోల్చి చూడండి.

4. మరియు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడని వారితో చెప్పుముమనుష్యులు పడి తిరిగి లేవకుందురా? తొలగిపోయిన తరువాత మనుష్యులు తిరిగిరారా?

5. యెరూషలేము ప్రజలు ఏల విశ్వాసఘాతకులై నిత్యము ద్రోహము చేయుచున్నారు? వారు మోసమును ఆశ్రయము చేసికొని తిరిగి రామని యేల చెప్పుచున్నారు?

“మోసం”– వారిని నాశనం చేస్తూవున్నదాన్ని విడిచిపెట్టేందుకు వారు అంగీకరించలేదు.

6. నేను చెవియొగ్గి వారి మాటలు వినియున్నాను, పనికిమాలిన మాటలు వారాడుకొనుచున్నారునేనేమి చేసితినని చెప్పితన చెడుతనమునుగూర్చి పశ్చాత్తాపపడువాడొకడును లేక పోయెను? యుద్ధమునకు చొరబడు గుఱ్ఱమువలె ప్రతి వాడును తనకిష్టమైన మార్గమునకు తిరుగుచున్నాడు.

7. ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెల్ల గువ్వయు మంగలకత్తిపిట్టయు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా ప్రజలు యెహోవా న్యాయవిధిని ఎరుగరు.

యిర్మియా 4:22; ద్వితియోపదేశకాండము 32:28; యెషయా 1:2-3; యెషయా 5:13; యెషయా 27:11. వారి అజ్ఞానం ఉద్దేశపూర్వకమైనదే, అందుకని అది నిందార్హం. తెలుసుకోగలిగి ఉండగా తెలుసుకోవడానికి ఇష్టం లేక అజ్ఞానంలో నిలిచివున్నారు. దేవుడు దీన్ని అపరాధంగా ఎంచుతాడు.

8. మేము జ్ఞానులమనియు, యెహోవా ధర్మశాస్త్రము మాయొద్దనున్న దనియు మీరేల అందురు? నిజమే గాని శాస్త్రుల కల్లకలము అబద్ధముగా దానికి అపార్థము చేయుచున్నది.

వారి మత బోధకులు దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి వక్ర భాష్యాలు చెప్పారు. మత్తయి 15:3-9 పోల్చి చూడండి.

9. జ్ఞానులు అవమానము నొందిన వారైరి, వారు విస్మయమొంది చిక్కున పడియున్నారు, వారు యెహోవా వాక్యమును నిరాక రించినవారు, వారికి ఏపాటి జ్ఞానము కలదు?

దేవుని వాక్కుకు విధేయత చూపని వారిలో నిజమైన జ్ఞానం లేదు. జ్ఞానం గురించి నోట్స్ కీర్తనలు 111:10; సామెతలు 1:7.

10. గనుక వారి భార్యలను అన్యుల కప్పగింతును, వారిని జయించువారికి వారి పొలములను అప్పగింతును. అల్పులేమి ఘనులేమి అందరును మోసముచేసి దోచుకొనువారు; ప్రవక్తలేమి యాజకులేమి అందరును వంచకులు.

11. సమాధానము లేని సమయమునసమాధానము సమాధానము అని వారు చెప్పుచు, నా జనుల గాయమును పైపైన మాత్రమే బాగు చేయుదురు.
1 థెస్సలొనికయులకు 5:3

12. తాము హేయమైన క్రియలు చేయు చున్నందున సిగ్గుపడవలసి వచ్చెనుగాని వారేమాత్రమును సిగ్గుపడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమర్శించుకాలమున వారు తొట్రిల్లుదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు

13. ద్రాక్షచెట్టున ఫల ములు లేకుండునట్లును, అంజూరపుచెట్టున అంజూరపు పండ్లు లేకుండునట్లును, ఆకులు వాడిపోవునట్లును నేను వారిని బొత్తిగా కొట్టివేయుచున్నాను; వారిమీదికి వచ్చు వారిని నేనాలాగున పంపుచున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

దేవుడు ఇచ్చినదాన్ని ఆయనే న్యాయసమ్మతంగా తిరిగి తీసేయగలడు. అది అన్యాయం అనిపించుకోదు.

14. మనమేల కూర్చుండియున్నాము? మనము పోగు బడి ప్రాకారములుగల పట్టణములలోనికి పోదము, అక్క డనే చచ్చిపోదము రండి; యెహోవాయే మనలను నాశనము చేయుచున్నాడు, ఆయనకు విరోధముగా మనము పాపము చేసినందున మన దేవుడైన యెహోవా మనకు విషజలమును త్రాగించుచున్నాడు.

దేశాన్ని బబులోనువారు నాశనం చేయబోయే కాలంలో విన వచ్చే మాటలు. యిర్మీయా ప్రజల తరఫుగా మాట్లాడుతున్నాడు. తమ పైకి వచ్చిన శిక్షకు కారణమేమిటో ఒకవేళ ఆ ప్రజలకు తెలియకపోయినా యిర్మీయాకు తెలుసు.

15. మనము సమాధానము కొరకు కనిపెట్టుకొనుచున్నాము గాని మేలేమియు రాదా యెను; క్షేమముకొరకు కనిపెట్టుచున్నాముగాని భీతియే కలుగుచున్నది అని చెప్పుదురు.

16. దానునుండి వచ్చువారి గుఱ్ఱముల బుసలు వినబడెను, వారి గుఱ్ఱముల సకిలింపు ధ్వనిచేత దేశమంతయు కంపించుచున్నది, వారు వచ్చి దేశ మును అందులోనున్న యావత్తును నాశనము చేయు దురు, పట్టణమును అందులో నివసించువారిని నాశ నము చేయుదురు.

17. నేను మిడునాగులను మీలోనికి పంపు చున్నాను, అవి మిమ్మును కరచును, వాటికి మంత్రము లేదు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

వారి చరిత్రలో తాను జరిగించిన దానిని మరో సారి జరిగిస్తానని ప్రభువు చెప్తున్నాడు (సంఖ్యాకాండము 21:6; ద్వితియోపదేశకాండము 32:24 కూడా చూడండి).

18. నా గుండె నా లోపల సొమ్మసిల్లుచున్నది, నేను దేనిచేత దుఃఖోపశాంతి నొందుదును?

రానున్న వినాశనాన్ని తలచుకుని దేవునికి మొరపెడుతున్నాడు యిర్మీయా.

19. యెహోవా సీయో నులో లేకపోయెనా? ఆమె రాజు ఆమెలో లేకపోయెనా? అని బహు దూరదేశమునుండి నా ప్రజల రోదనశబ్దము విన బడుచున్నది; వారి విగ్రహముల చేతను అన్యమైన మాయా రూపములచేతను నాకేల కోపము తెప్పించిరి?

ఈ వచనం మొదటి భాగంలో యూదాప్రజలు బబులోను దేశాంతరంలో ఉన్నట్టుగానే యిర్మీయా వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. రెండవ భాగంలో యెహోవాదేవుడు మాట్లాడుతూ తన ప్రజలను తానెందుకు శిక్షించినదీ మరో కారణం చెప్తున్నాడు. దేవుని కోపం పై నోట్స్ సంఖ్యాకాండము 25:3; కీర్తనలు 90:7-11.

20. కోత కాలము గతించియున్నది, గ్రీష్మకాలము జరిగిపోయెను, మనము రక్షణనొందకయే యున్నాము అని చెప్పుదురు.

దేశాంతరంలో ఉన్న ప్రజలు తమ నిరాశను వెలిబుచ్చుతున్నారు.

21. నా జనుల వేదననుబట్టి నేను వేదనపడుచున్నాను, వ్యాకుల పడుచున్నాను, ఘోరభయము నన్ను పట్టియున్నది.

యిర్మియా 4:19-20; విలాపవాక్యములు 2:11. యిర్మీయా తిరిగి మాట్లాడుతూ తన జాతి విషయం తన మనోవేదన బయట పెడుతున్నాడు. వారు తనను తృణీకరించి, హింసించి చంపాలని ప్రయత్నించినా కూడా వారితో తనకు ఐక్యత ఉన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. లూకా 19:41-44; నిర్గామకాండము 32:32; రోమీయులకు 9:1-3 పోల్చి చూడండి.

22. గిలాదులో గుగ్గిలము ఏమియు లేదా? అక్కడ ఏ వైద్యు డును లేడా? నా జనులకు స్వస్థత ఎందుకు కలుగక పోవు చున్నది?