Zephaniah - జెఫన్యా 3 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. ముష్కరమైనదియు భ్రష్టమైనదియు అన్యాయము చేయునదియునగు పట్టణమునకు శ్రమ.

ప్రవక్త జెరుసలం గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. యెహోవా అందులో ఉన్నాడు అని చెప్పగలిగిన నగరం అదొక్కటే – వ 5. “భ్రష్టత్వం”– తిరుగుబాటు చేసే నగరం (యెషయా 1:2-5). “కల్మషం”– యెహేజ్కేలు 23:30; కీర్తనలు 106:39. “దౌర్జన్యం”– యిర్మియా 6:6; యిర్మియా 22:3.

2. అది దేవుని మాట ఆలకించదు, శిక్షకు లోబడదు, యెహోవాయందు విశ్వాస ముంచదు, దాని దేవునియొద్దకు రాదు.

3. దాని మధ్య దాని అధిపతులు గర్జనచేయు సింహములు, దాని న్యాయాధి పతులు రాత్రియందు తిరుగులాడుచు తెల్లవారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భక్షించు తోడేళ్లు.

బలహీనులనూ నిస్సహాయులనూ వాళ్ళు వేటాడతారు.

4. దాని ప్రవక్తలు గప్పాలు కొట్టువారు, విశ్వాసఘాతకులు; దాని యాజకులు ధర్మశాస్త్రమును నిరాకరించి ప్రతిష్ఠిత వస్తువు లను అపవిత్రపరతురు.

వీరు అబద్ధ ప్రవక్తలు. యిర్మియా 5:31; యిర్మియా 14:14; యిర్మియా 23:16, యిర్మియా 23:32 పోల్చి చూడండి. యాజుల పని దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధిస్తూ, ప్రజలు దాన్ని ఆచరించేలా చూడడమే – ద్వితియోపదేశకాండము 31:9-13; 2 దినవృత్తాంతములు 17:8-9; యిర్మియా 2:8; యిర్మియా 23:11. “న్యాయవంతుడు”– కీర్తనలు 11:7; కీర్తనలు 89:14; ద్వితియోపదేశకాండము 32:4.

5. అయితే న్యాయము తీర్చు యెహోవా దాని మధ్యనున్నాడు; ఆయన అక్రమము చేయువాడు కాడు, అనుదినము తప్పకుండ ఆయన న్యాయ విధులను బయలుపరచును, ఆయనకు రహస్యమైనదేదియు లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగ్గెరుగరు

“ఆ నగరంలో”– దేవుని మహిమ ప్రకాశం, ఆయన సన్నిధి జెరుసలంలోని ఆయన ఆలయంలో ఉన్నాయి. అక్కడినుంచి ఆయన లోకంలో న్యాయం జరిగిస్తూ న్యాయవంతులకు ఫలితాన్ని ప్రసాదిస్తూ, దుర్మార్గులను శిక్షిస్తూ ఉన్నాడు. “న్యాయవంతుడు”– కీర్తనలు 11:7; కీర్తనలు 89:14; ద్వితియోపదేశకాండము 32:4. “సిగ్గు”– జెఫన్యా 2:1.

6. నేను అన్య జనులను నిర్మూలము చేయగా వారి కోటలును పాడగును, ఒకడైన సంచరించకుండ వారి వీధులను పాడుచేసి యున్నాను, జనము లేకుండను వాటియందెవరును కాపుర ముండకుండను వారి పట్టణములను లయపరచినవాడను నేనే.

లోకంలో తాను నెరవేర్చే న్యాయానికి ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు దేవుడు.

7. దాని విషయమై నా నిర్ణయమంతటి చొప్పున మీ నివాసస్థలము సర్వనాశము కాకుండునట్లు, నాయందు భయభక్తులు కలిగి శిక్షకులోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు దుష్‌క్రియలు చేయుటయందు అత్యాశగలవా రైరి.

“నగరం”– అంటే జెరుసలం. ఆ నగరాన్ని శిక్షించకుండా వదిలెయ్యాలని దేవుని కోరిక – కీర్తనలు 132:13; మత్తయి 23:37-39. అయితే ఆ ప్రజల దుష్టత్వాన్ని ఆయన చూచీ చూడనట్లు ఉండలేడు. “ఆసక్తితో”– హోషేయా 2:5; హోషేయా 11:7; ఎఫెసీయులకు 4:19.

8. కాబట్టి యెహోవా సెలవిచ్చు వాక్కు ఏదనగా నాకొరకు కనిపెట్టుడి, నేను లేచి యెరపట్టుకొను దినము కొరకు కనిపెట్టియుండుడి, నా ఉగ్రతను నాకోపాగ్ని అంతటిని వారిమీద కుమ్మరించుటకై అన్యజనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజ్యములను సమ కూర్చుటకును నేను నిశ్చయించుకొంటిని; నా రోషాగ్ని చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.
ప్రకటన గ్రంథం 16:1

“చూస్తూ ఉండండి”– వారికి తగినట్టుగానే దేవుడు వారిపట్ల జరిగిస్తాడు. “ఆగ్రహాన్ని”– సంఖ్యాకాండము 25:3; కీర్తనలు 90:7-11. “కాలిపోతుంది”– జెఫన్యా 1:2-3, జెఫన్యా 1:18; యెషయా 24:1-13.

9. అప్పుడు జనులందరు యెహోవా నామమునుబట్టి యేకమనస్కులై ఆయనను సేవించునట్లు నేను వారికి పవిత్రమైన పెదవుల నిచ్చెదను.

లోకంలో గొప్ప విపత్తులనూ వినాశనాలనూ దేవుడు పంపించినప్పటికీ, ఆయన శుద్ధీకరించడానికి కొన్ని జాతులు మిగులుతాయి. ఆయన అలా చేసినప్పుడు ప్రపంచమంతా నిజ దేవుని ఆరాధనలో ఏకమవుతుంది – జెఫన్యా 2:11; జెకర్యా 14:8.

10. చెదరిపోయినవారై నాకు ప్రార్థనచేయు నా జనులు కూషుదేశపు నదుల అవతలనుండి నాకు నైవేద్యముగా తీసి కొని రాబడుదురు.

11. ఆ దినమున నీ గర్వమునుబట్టి సంతో షించువారిని నీలోనుండి నేను వెళ్లగొట్టుదును గనుక నా పరిశుద్ధమైన కొండయందు నీవిక గర్వము చూపవు, నామీద తిరుగబడి నీవుచేసిన క్రియలవిషయమై నీకు సిగ్గు కలుగదు

“నీవు”– జెరుసలంతో దేవుడు అంటున్నాడు. ఆ నాటినుండి నేటివరకు ఇస్రాయేల్‌ప్రజల్లో ఇలాంటి స్థితి కనిపించలేదు. రాబోయే కాలంలో కనిపిస్తుంది – యిర్మియా 31:33-34; యెహేజ్కేలు 36.24-29; హోషేయా 2:14-23. “గర్వంతో”– జెఫన్యా 2:10.

12. దుఃఖితులగు దీనులను యెహోవా నామము నాశ్రయించు జనశేషముగా నీమధ్య నుండ నిత్తును.

“సాధువైన”– జెఫన్యా 2:3.

13. ఇశ్రాయేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబద్ధమాడరు, కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశ్రాంతిగల వారై అన్నపానములు పుచ్చుకొందురు;
ప్రకటన గ్రంథం 14:5

“మిగతా వారు”– జెఫన్యా 2:7.

14. సీయోను నివాసు లారా, ఉత్సాహధ్వని చేయుడి; ఇశ్రాయేలీయులారా, జయధ్వని చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, పూర్ణ హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి.

యెషయా 12:1, యెషయా 12:6; యెషయా 40:1-2; యెషయా 51:11 పోల్చి చూడండి. భవిష్యత్తులో జరగబోయేదాన్ని అది జరిగిపోయినట్టే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు. యెషయా 46:10 చూడండి. “సీయోను కుమారి”– యెషయా 1:8 నోట్.

15. తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొట్టివేసియున్నాడు; మీ శత్రువులను ఆయన వెళ్లగొట్టి యున్నాడు; ఇశ్రాయేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధ్య ఉన్నాడు, ఇక మీదట మీకు అపాయము సంభవింపదు.
యోహాను 1:49

“రాజైన యెహోవా”– యెహేజ్కేలు 37:26-28; జెకర్యా 14:16; యెషయా 44:6. “భయపడరు”– యెషయా 32:18; యెషయా 43:14. “ఇక మీదట” అనే మాటను గమనించండి. ఇది ఇంకా నెరవేరలేదు.

16. ఆ దినమున జనులు మీతో ఇట్లందురు యెరూషలేమూ, భయపడ కుము, సీయోనూ, ధైర్యము తెచ్చుకొనుము;

“ఆ కాలంలో”– వ 9,11. “దించకు”– యెషయా 35:3-4; హెబ్రీయులకు 12:12.

17. నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధ్య ఉన్నాడు; ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మును రక్షించును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హర్షించును.

తన ప్రజల విషయంలో దేవునికి కలిగే ఆనందాన్నీ, సంతృప్తినీ, తెలియజేసే గొప్ప వచనం. భవిష్యత్తులో జెరుసలం, దాని ప్రజల విషయంలో ఇది నెరవేరుతుంది. ఇప్పుడు క్రీస్తు విశ్వాసుల విషయంలో కూడా ఇది నిజం. “ఆనందభరితుడౌతాడు”– కీర్తనలు 147:11; యెషయా 62:4; ఎఫెసీయులకు 1:3-6. “ప్రేమ చేత”– యెషయా 40:1; హోషేయా 14:4; రోమీయులకు 5:5; 1 యోహాను 4:16-18. “ఆనంద ధ్వనులతో”– తన చేతుల్లో క్షేమంగా ఉన్న పాపాయికి తల్లి గానీ తండ్రి గానీ లాలి పాటలు పాడినట్టు దేవుడు విమోచన పొందిన జనులకు పాడతాడు.

18. నీ నియామక కాలపు పండుగలకు రాలేక చింతపడు నీ సంబంధులను నేను సమకూర్చెదను, వారు గొప్ప అవమానము పొందినవారు.

దేవుడు మాట్లాడుతూ తన ప్రజలను ఆదరిస్తున్నాడు. “నియామక మహోత్సవాలు”– లేవీ 23 అధ్యాయం.

19. ఆ కాలమున నిన్ను హింసపెట్టువారినందరిని నేను శిక్షింతును, కుంటుచు నడుచువారిని నేను రక్షింతును, చెదరగొట్టబడినవారిని సమకూర్చుదును, ఏ యే దేశములలో వారు అవమానము నొందిరో అక్కడనెల్ల నేను వారికి ఖ్యాతిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను,

“హింసించిన వారందరినీ”– అంటే శత్రు దేశాలు. “చెదరగొట్టబడ్డవారిని”– యెషయా 11:12; యెహేజ్కేలు 34:16; మీకా 4:6-7.

20. ఆ కాలమున మీరు చూచు చుండగా నేను మిమ్మును చెరలోనుండి రప్పించి, మిమ్మును సమకూర్చిన తరువాత మిమ్మును నడిపింతును; నిజముగా భూమిమీద నున్న జనులందరి దృష్టికి నేను మీకు ఖ్యాతిని మంచి పేరును తెప్పింతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.