Malachi - మలాకీ 3 | View All

1. ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచున్నాను; మీరు వెదకుచున్న ప్రభువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాత్తుగా వచ్చును; ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.
మత్తయి 11:3-10, మార్కు 1:2, లూకా 1:17-76, లూకా 7:19-27, యోహాను 3:28

1. idigō naaku mundhugaa maargamu siddhaparachuṭakai nēnu naa doothanu pampuchunnaanu; meeru vedakuchunna prabhuvu, anagaa meeru kōru nibandhana dootha, thana aalayamunaku haṭhaatthugaa vachunu; idigō aayana vachuchunnaaḍani sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa selavichu chunnaaḍu.

2. అయితే ఆయన వచ్చుదినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు ఓర్వగలరు? ఆయన కంసాలి అగ్నివంటివాడు, చాకలివాని సబ్బువంటి వాడు;
ప్రకటన గ్రంథం 6:17

2. ayithē aayana vachudinamunu evaru sahimpagalaru? aayana agupaḍagaa evaru ōrvagalaru? aayana kansaali agnivaṇṭivaaḍu, chaakalivaani sabbuvaṇṭi vaaḍu;

3. వెండిని శోధించి నిర్మలము చేయువాడైనట్లు కూర్చునియుండును.లేవీయులు నీతిని అనుసరించి యెహో వాకు నైవేద్యములు చేయునట్లు వెండి బంగారములను నిర్మలము చేయురీతిని ఆయన వారిని నిర్మలులను చేయును.
1 పేతురు 1:7

3. veṇḍini shōdhin̄chi nirmalamu cheyuvaaḍainaṭlu koorchuniyuṇḍunu.Lēveeyulu neethini anusarin̄chi yehō vaaku naivēdyamulu cheyunaṭlu veṇḍi baṅgaaramulanu nirmalamu cheyureethini aayana vaarini nirmalulanu cheyunu.

4. అప్పుడు మునుపటి దినములలో ఉండినట్లును, పూర్వపు సంవత్సరములలో ఉండినట్లును, యూదావారును యెరూష లేము నివాసులును చేయు నైవేద్యములు యెహోవాకు ఇంపుగా ఉండును.

4. appuḍu munupaṭi dinamulalō uṇḍinaṭlunu, poorvapu samvatsaramulalō uṇḍinaṭlunu, yoodhaavaarunu yeroosha lēmu nivaasulunu cheyu naivēdyamulu yehōvaaku impugaa uṇḍunu.

5. తీర్పు తీర్చుటకై నేను మీయొద్దకు రాగా, చిల్లంగివాండ్ర మీదను వ్యభిచారులమీదను అప్ర మాణికులమీదను, నాకు భయపడక వారి కూలివిషయ ములో కూలివారిని విధవరాండ్రను తండ్రిలేనివారిని బాధ పెట్టి పరదేశులకు అన్యాయము చేయువారిమీదను దృఢ ముగా సాక్ష్యము పలుకుదునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
యాకోబు 5:4

5. theerpu theerchuṭakai nēnu meeyoddhaku raagaa, chillaṅgivaaṇḍra meedanu vyabhichaarulameedanu apra maaṇikulameedanu, naaku bhayapaḍaka vaari koolivishaya mulō koolivaarini vidhavaraaṇḍranu thaṇḍrilēnivaarini baadha peṭṭi paradheshulaku anyaayamu cheyuvaarimeedanu druḍha mugaa saakshyamu palukudunani sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

6. యెహోవానైన నేను మార్పులేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు లయము కాలేదు.

6. yehōvaanaina nēnu maarpulēnivaaḍanu ganuka yaakōbu santhathivaaraina meeru layamu kaalēdu.

7. మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కట్టడలను గైకొనక వాటిని త్రోసివేసితిరి; అయితే మీరు నాతట్టు తిరిగిన యెడల నేను మీతట్టు తిరుగుదునవి సైన్యములకు అధిపతి యగు యెహోవా సెలవియ్యగామేము దేనివిషయ ములో తిరుగుదుమని మీరందురు.
యాకోబు 4:8

7. mee pitharulanaaṭanuṇḍi meeru naa kaṭṭaḍalanu gaikonaka vaaṭini trōsivēsithiri; ayithē meeru naathaṭṭu thirigina yeḍala nēnu meethaṭṭu thirugudunavi sainyamulaku adhipathi yagu yehōvaa selaviyyagaamēmu dhenivishaya mulō thirugudumani meeranduru.

8. మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలునా? అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలితిరి; దేనివిషయములో మేము నీయొద్ద దొంగిలితిమని మీరం దురు. పదియవ భాగమును ప్రతిష్ఠితార్పణలను ఇయ్యక దొంగిలితిరి.

8. maanavuḍu dhevuni yoddha doṅgilunaa? Ayithē meeru naa yoddha doṅgilithiri; dhenivishayamulō mēmu neeyoddha doṅgilithimani meeraṁ duru. Padhiyava bhaagamunu prathishṭhithaarpaṇalanu iyyaka doṅgilithiri.

9. ఈ జనులందరును నాయొద్ద దొంగిలుచునే యున్నారు, మీరు శాపగ్రస్తులై యున్నారు.

9. ee janulandarunu naayoddha doṅgiluchunē yunnaaru, meeru shaapagrasthulai yunnaaru.

10. నా మందిరములో ఆహారముండునట్లు పదియవభాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు నన్ను శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండ్లను విప్పి,పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించెదనని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

10. naa mandiramulō aahaaramuṇḍunaṭlu padhiyavabhaagamanthayu meeru naa mandirapu nidhilōniki theesikoniraṇḍi; deeni chesi meeru nannu shōdhin̄chinayeḍala nēnu aakaashapuvaakiṇḍlanu vippi,paṭṭajaalanantha visthaaramugaa deevenalu kummarin̄chedhanani sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa selavichu chunnaaḍu.

11. మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గద్దించెదను, అవి మీ భూమిపంటను నాశనముచేయవు, మీ ద్రాక్షచెట్లు అకాలఫలములను రాల్పకయుండునని సైన్య ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు

11. mee paṇṭanu thinivēyu purugulanu nēnu gaddin̄chedanu, avi mee bhoomipaṇṭanu naashanamucheyavu, mee draakshacheṭlu akaalaphalamulanu raalpakayuṇḍunani sainya mulaku adhipathiyagu yehōvaa selavichuchunnaaḍu

12. అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అన్యజనులందరును మిమ్మును ధన్యులందురని సైన్య ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

12. appuḍu aanandakaramaina dheshamulō meeru nivasinthuru ganuka anyajanulandarunu mimmunu dhanyulandurani sainya mulaku adhipathiyagu yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

13. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగానన్నుగూర్చి మీరు బహు గర్వపుమాటలు పలికినిన్నుగూర్చి యేమి చెప్పితి మని మీరడుగుదురు.

13. yehōvaa selavichunadhemanagaanannugoorchi meeru bahu garvapumaaṭalu palikininnugoorchi yēmi cheppithi mani meeraḍuguduru.

14. దేవుని సేవచేయుట నిష్ఫల మనియు, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సన్నిధిని మనము దుఃఖాక్రాంతులుగా తిరుగుటవలన ప్రయోజనమేమనియు,

14. dhevuni sēvacheyuṭa nishphala maniyu, aayana aagnalanu gaikoni sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa sannidhini manamu duḥkhaakraanthulugaa thiruguṭavalana prayōjanamēmaniyu,

15. గర్విష్ఠులు ధన్యు లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దుర్మార్గులు వర్ధిల్లుదురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెప్పు కొనుచున్నారు.

15. garvishṭhulu dhanyu laguduraniyu yehōvaanu shōdhin̄chu durmaargulu vardhilluduraniyu, vaaru sanrakshaṇa ponduduraniyu meeru cheppu konuchunnaaru.

16. అప్పుడు, యెహోవాయందు భయ భక్తులుగలవారు ఒకరితో ఒకరు మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు భయభక్తులుకలిగి ఆయన నామమును స్మరించుచు ఉండువారికి జ్ఞాపకార్థముగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమునందు వ్రాయబడెను.

16. appuḍu, yehōvaayandu bhaya bhakthulugalavaaru okarithoo okaru maaṭalaaḍukonuchuṇḍagaa yehōvaa cheviyoggi aalakin̄chenu. Mariyu yehōvaa yandu bhayabhakthulukaligi aayana naamamunu smarin̄chuchu uṇḍuvaariki gnaapakaarthamugaa oka granthamu aayana samukhamunandu vraayabaḍenu.

17. నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా స్వకీయ సంపాద్యమై యుందురు; తండ్రి తన్ను సేవించు కుమారుని కనికరించు నట్టు నేను వారిని కనికరింతునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

17. nēnu niyamimpabōvu dinamu raagaa vaaru naavaarai naa svakeeya sampaadyamai yunduru; thaṇḍri thannu sēvin̄chu kumaaruni kanikarin̄chu naṭṭu nēnu vaarini kanikarinthunani sainyamulaku adhipathiyagu yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

18. అప్పుడు నీతిగలవా రెవరో దుర్మార్గులెవరో దేవుని సేవించు వారెవరో ఆయనను సేవించనివారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు.

18. appuḍu neethigalavaa revarō durmaargulevarō dhevuni sēvin̄chu vaarevarō aayananu sēvin̄chanivaarevarō meeru thirigi kanugonduru.Shortcut Links
మలాకీ - Malachi : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |