Contact us for any Support 8898 318 318

Matthew - మత్తయి సువార్త 22

1. యేసు వారికుత్తరమిచ్చుచు తిరిగి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లనెను.

1. And he went out from there; and he comes into his own country; and his disciples follow him.

2. పరలోకరాజ్యము, తన కుమారునికి పెండ్లి విందుచేసిన యొక రాజును పోలియున్నది.

2. And when the Sabbath came, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From where has this man these things? And, What [is] the wisdom that is given to this man, and [what is the meaning of] such mighty works being done by his hands?

3. ఆ పెండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారిని రప్పించుటకు అతడు తనదాసు లను పంపినప్పుడు వారు రానొల్లక పోయిరి.

3. Isn't this the son of the carpenter and Mary, and the brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended in him.

4. కాగా అతడుఇదిగో నా విందు సిద్ధపరచియున్నాను; ఎద్దు లును క్రొవ్విన పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిద్ధ ముగా ఉన్నది; పెండ్లి విందుకు రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుడని వేరే దాసులను పంపెను గాని

4. And Jesus said to them, A prophet is not without honor, except in his own country, and among his own kin, and in his own house.

5. వారు లక్ష్యము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన వర్తకమునకును వెళ్లిరి.

5. And he could there do no mighty work, except that he laid his hands on a few sick folk, and healed them.

6. తక్కినవారు అతని దాసులను పట్టుకొని అవమానపరచి చంపిరి.

6. And he marveled because of their unbelief. And he went around the surrounding villages teaching.

7. కాబట్టి రాజు కోప పడి తన దండ్లను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి పట్టణము తగలబెట్టించెను.

7. And he calls to him the twelve, and began to send them forth by two and two; and he gave them authority over the unclean spirits;

8. అప్పుడతడుపెండ్లి విందు సిద్ధముగా ఉన్నది గాని పిలువబడినవారు పాత్రులు కారు.

8. and he charged them that they should take nothing for [their] journey, except a staff only; no bread, no bag, no money in their belt;

9. గనుక రాజమార్గములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండ్లి విందుకు పిలువుడని తన దాసులతో చెప్పెను.

9. but [he said], fasten on sandals and don't put on two coats.

10. ఆ దాసులు రాజమార్గములకు పోయి చెడ్డ వారినేమి మంచివారినేమి తమకు కనబడినవారి నందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచ్చినవారితో ఆ పెండ్లి శాల నిండెను.

10. And he said to them, Wherever you+ enter into a house, stay there until you+ depart from there.

11. రాజు కూర్చున్న వారిని చూడ లోపలికి వచ్చి, అక్కడ పెండ్లివస్త్రము ధరించుకొనని యొకని చూచి

11. And whatever place will not receive you+, and they do not hear you+, as you+ go forth from there, shake off the dust that is under your+ feet for a testimony to them.

12. స్నేహితుడా, పెండ్లి వస్త్రములేక ఇక్కడి కేలాగు వచ్చితి వని అడుగగా వాడు మౌనియై యుండెను.

12. And they went out, and preached that [men] should repent.

13. అంతట రాజువీని కాళ్లు చేతులు కట్టి వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెప్పెను.

13. And they cast out many demons, and anointed with oil many who were sick, and healed them.

14. కాగా పిలువబడిన వారు అనేకులు, ఏర్పరచబడినవారు కొందరే అని చెప్పెను.

14. And King Herod heard [of it], for his name had become known. And they said, John the Baptist is risen from the dead, and therefore do these powers work in him.

15. అప్పుడు పరిసయ్యులు వెళ్లి, మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచవలెనని ఆలోచనచేయుచు

15. But others said, It is Elijah. And others said, [It is] a prophet, [even] as one of the prophets.

16. బోధకుడా, నీవు సత్యవంతుడవై యుండి, దేవుని మార్గము సత్యముగా బోధించుచున్నావనియు, నీవు ఎవనిని లక్ష్యపెట్టవనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము.

16. But Herod, when he heard [of it], said, John, whom I beheaded, he is risen.

17. నీకేమి తోచుచున్నది? కైసరుకు పన్నిచ్చుట న్యాయమా? కాదా? మాతో చెప్పుమని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిష్యులను ఆయనయొద్దకు పంపిరి.

17. For Herod himself had sent forth and laid hold on John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife; for he had married her.

18. యేసు వారి చెడుతన మెరిగివేషధారులారా, నన్నెందుకు శోధించు చున్నారు?
1 సమూయేలు 16:7

18. For John said to Herod, It is not lawful for you to have your brother's wife.

19. పన్నురూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెప్పగా వారాయనయొద్దకు ఒక దేనారము1 తెచ్చిరి.

19. And Herodias set herself against him, and desired to kill him; and she could not;

20. అప్పుడాయనఈ రూపమును పైవ్రాతయు ఎవరివని వారినడుగగా వారుకైసరువనిరి.

20. for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and kept him safe. And when he heard him, he was much perplexed; and he heard him gladly.

21. అందుకాయనఆలా గైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెల్లించు డని వారితో చెప్పెను.

21. And when a convenient day came, that Herod on his birthday made a supper to his lords, and the generals, and the chief men of Galilee;

22. వారీమాట విని ఆశ్చర్యపడి ఆయనను విడిచి వెళ్లి పోయిరి.
యెషయా 52:14

22. and when the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and those who sat to eat with him; the king said to the girl, Ask of me whatever you will, and I will give it to you.

23. పునరుత్థానములేదని చెప్పెడి సద్దూకయ్యులు ఆ దిన మున ఆయనయొద్దకు వచ్చి
యెషయా 52:14

23. And he emphatically swore to her, Whatever you will ask of me, I will give it you, to the half of my kingdom.

24. బోధకుడా, ఒకడు పిల్లలు లేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని భార్యను పెండ్లిచేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయ వలెనని మోషే చెప్పెను;
ఆదికాండము 38:8, ద్వితియోపదేశకాండము 25:5

24. And she went out, and said to her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist.

25. మాలో ఏడుగురు సహోదరు లుండిరి; మొదటివాడు పెండ్లిచేసికొని చనిపోయెను; అతనికి సంతానము లేనందున అతని సహోదరుడు అతని భార్యను తీసికొనెను.

25. And she came in right away in a hurry to the king, and asked, saying, I want that you forthwith give me on a platter the head of John the Baptist.

26. రెండవ వాడును మూడవ వాడును ఏడవ వానివరకు అందరును ఆలాగే జరిగించి చనిపోయిరి.

26. And the king was exceedingly sorry; but for the sake of his oaths, and of those who sat to eat, he would not reject her.

27. అందరి వెనుక ఆ స్త్రీయు చనిపోయెను.

27. And right away the king sent forth a soldier of his guard, and commanded to bring his head: and he went and beheaded him in the prison,

28. పునరుత్థాన మందు ఈ యేడుగురిలో ఆమె ఎవనికి భార్యగా ఉండును? ఆమె వీరందరికిని భార్యగా ఉండెను గదా అని ఆయనను అడిగిరి.

28. and brought his head on a platter, and gave it to the girl; and the girl gave it to her mother.

29. అందుకు యేసులేఖనములనుగాని దేవుని శక్తినిగాని ఎరుగక మీరు పొరబడుచున్నారు.

29. And when his disciples heard [of it], they came and took up his corpse, and laid it in a tomb.

30. పునరుత్థానమందు ఎవరును పెండ్లిచేసికొనరు, పెండ్లి కియ్య బడరు; వారు పరలోకమందున్న దూతలవలె2 ఉందురు.

30. And the apostles gather themselves together to Jesus; and they told him all things that they had done, and that they had taught.

31. మృతుల పునరుత్థానమునుగూర్చినేను అబ్రాహాము దేవు డను, ఇస్సాకు దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యున్నా నని దేవుడు మీతో చెప్పినమాట మీరు చదువలేదా?

31. And he says to them, You+ come yourselves apart into a desert place, and rest awhile. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat.

32. ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెప్పెను.
నిర్గామకాండము 3:6, నిర్గామకాండము 3:16

32. And they went away in the boat to a desert place apart.

33. జనులది విని ఆయన బోధ కాశ్చర్యపడిరి.

33. And [the people] saw them going, and many knew [them], and they ran together there on foot from all the cities, and outwent them.

34. ఆయన సద్దూకయ్యుల నోరు మూయించెనని పరి సయ్యులు విని కూడివచ్చిరి.

34. And he came forth and saw a great multitude, and he had compassion on them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

35. వారిలో ఒక ధర్మశాస్త్రో పదేశకుడు ఆయనను శోధించుచు

35. And when the day was now far spent, his disciples came to him, and said, The place is desert, and the day is now far spent;

36. బోధకుడా, ధర్మ శాస్త్రములో ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏదని అడిగెను.

36. send them away, that they may go into the surrounding country and villages, and buy themselves something to eat.

37. అందు కాయననీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణమనస్సుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింప వలెననునదియే.
ద్వితియోపదేశకాండము 6:5, యెహోషువ 22:5

37. But he answered and said to them, You+ give them to eat. And they say to him, Shall we go and buy $20,000 worth of bread, and give them to eat?

38. ఇది ముఖ్య మైనదియు మొదటిదియునైన ఆజ్ఞ.

38. And he says to them, How many loaves do you+ have? Go [and] see. And when they knew, they say, Five, and two fish.

39. నిన్నువలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింపవలెనను రెండవ ఆజ్ఞయు దానివంటిదే.
లేవీయకాండము 19:18

39. And he commanded them that all should sit down by companies on the green grass.

40. ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మ శాస్త్రమంతటికిని ప్రవక్తలకును ఆధారమై యున్నవని అత నితో చెప్పెను.

40. And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.

41. ఒకప్పుడు పరిసయ్యులు కూడియుండగా యేసు వారిని చూచి

41. And he took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he blessed, and broke the loaves; and he gave to his disciples to set before them; and the two fish he divided among them all.

42. క్రీస్తునుగూర్చి మీకేమి తోచు చున్నది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెప్పిరి.

42. And they all ate, and were filled.

43. అందుకాయనఆలా గైతే నేను నీ శత్రువులను నీ పాదముల క్రింద ఉంచువరకు
2 సమూయేలు 23:2

43. And they took up broken pieces, twelve basketfuls, and also of the fish.

44. నీవు నా కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుమని ప్రభువునా ప్రభువుతో చెప్పెను అని దావీదు ఆయనను ప్రభువని ఆత్మవలన ఏల చెప్పు చున్నాడు?
కీర్తనలు 110:1

44. And those who ate the loaves were five thousand men.

45. దావీదు ఆయనను ప్రభువని చెప్పినయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి కుమారుడగునని వారినడుగగా

45. And right away he constrained his disciples to enter into the boat, and to go before [him] to the other side to Bethsaida, while he himself sends the multitude away.

46. ఎవడును మారుమాట చెప్పలేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును ఆయనను ఒక ప్రశ్నయు అడుగ తెగింపలేదు.

46. And after he had taken leave of them, he departed into the mountain to pray.