Mark - మార్కు సువార్త 10 | View All

1. ఆయన అక్కడనుండి లేచి యూదయ ప్రాంతములకును యొర్దాను అద్దరికిని వచ్చెను. జనసమూహములు తిరిగి ఆయనయొద్దకు కూడివచ్చిరి. ఆయన తన వాడుక చొప్పున వారికి మరల బోధించుచుండెను.

1. aayana akkaḍanuṇḍi lēchi yoodaya praanthamulakunu yordaanu addarikini vacchenu. Janasamoohamulu thirigi aayanayoddhaku kooḍivachiri. aayana thana vaaḍuka choppuna vaariki marala bōdhin̄chuchuṇḍenu.

2. పరిసయ్యులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి, ఆయనను శోధించుటకైపురుషుడు తన భార్యను విడనాడుట న్యాయమా? అని ఆయన నడిగిరి.

2. parisayyulu aayanayoddhaku vachi, aayananu shōdhin̄chuṭakaipurushuḍu thana bhaaryanu viḍanaaḍuṭa nyaayamaa? Ani aayana naḍigiri.

3. అందుకాయన మోషే మీకేమి ఆజ్ఞాపించెనని వారినడిగెను.

3. andukaayana mōshē meekēmi aagnaapin̄chenani vaarinaḍigenu.

4. వారుపరిత్యాగ పత్రిక వ్రాయించి, ఆమెను విడనాడవలెనని మోషే సెలవిచ్చెనని చెప్పగా
ద్వితీయోపదేశకాండము 24:1-3

4. vaaruparityaaga patrika vraayin̄chi, aamenu viḍanaaḍavalenani mōshē selavicchenani cheppagaa

5. యేసుమీ హృదయకాఠిన్యమును బట్టి అతడీ ఆజ్ఞను మీకు వ్రాసి యిచ్చెను గాని

5. yēsumee hrudayakaaṭhinyamunu baṭṭi athaḍee aagnanu meeku vraasi yicchenu gaani

6. సృష్ట్యాదినుండి (దేవుడు) వారిని పురు షునిగాను స్త్రీనిగాను కలుగ జేసెను.
ఆదికాండము 1:27, ఆదికాండము 5:2

6. srushṭyaadhinuṇḍi (dhevuḍu) vaarini puru shunigaanu streenigaanu kaluga jēsenu.

7. ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండ్రులను విడిచి పెట్టి తన భార్యను హత్తుకొనును;
ఆదికాండము 2:24

7. ee hēthuvuchetha purushuḍu thana thalidaṇḍrulanu viḍichi peṭṭi thana bhaaryanu hatthukonunu;

8. వారిద్దరు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇద్దరుగా నుండక యేకశరీరముగా నుందురు.
ఆదికాండము 2:24

8. vaariddaru ēkashareeramai yunduru, ganuka vaarika iddarugaa nuṇḍaka yēkashareeramugaa nunduru.

9. కాబట్టి దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుష్యుడు వేరుపరచ కూడదని వారితో చెప్పెను.

9. kaabaṭṭi dhevuḍu jathaparachina vaarini manushyuḍu vēruparacha kooḍadani vaarithoo cheppenu.

10. ఇంటికి వచ్చి శిష్యులు ఈ సంగతినిగూర్చి ఆయనను మరల నడిగిరి.

10. iṇṭiki vachi shishyulu ee saṅgathinigoorchi aayananu marala naḍigiri.

11. అందుకాయన తన భార్యను విడనాడి మరియొకతెను పెండ్లిచేసికొనువాడు తాను విడనాడిన ఆమె విషయమై వ్యభిచరించువాడగును.

11. andukaayana thana bhaaryanu viḍanaaḍi mariyokatenu peṇḍlichesikonuvaaḍu thaanu viḍanaaḍina aame vishayamai vyabhicharin̄chuvaaḍagunu.

12. మరియు స్త్రీ తన పురుషుని విడనాడి మరియొకని పెండ్లిజేసికొనినయెడల ఆమె వ్యభిచరించునదగునని వారితో చెప్పెను.

12. mariyu stree thana purushuni viḍanaaḍi mariyokani peṇḍlijēsikoninayeḍala aame vyabhicharin̄chunadagunani vaarithoo cheppenu.

13. తమ చిన్నబిడ్డలను ముట్టవలెనని కొందరాయనయొద్దకు వారిని తీసికొని వచ్చిరి; అయితే శిష్యులు (వారిని తీసికొని వచ్చిన) వారిని గద్దించిరి.

13. thama chinnabiḍḍalanu muṭṭavalenani kondharaayanayoddhaku vaarini theesikoni vachiri; ayithē shishyulu (vaarini theesikoni vachina) vaarini gaddin̄chiri.

14. యేసు అది చూచి కోపపడిచిన్నబిడ్డలను నాయెద్దకు రానియ్యుడి, వారి నాటంక పరచవద్దు; దేవునిరాజ్యము ఈలాటివారిదే.

14. yēsu adhi chuchi kōpapaḍichinnabiḍḍalanu naayeddaku raaniyyuḍi, vaari naaṭaṅka parachavaddu; dhevuniraajyamu eelaaṭivaaridhe.

15. చిన్నబిడ్డవలె దేవునిరాజ్యము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంత మాత్రము ప్రవేశింపడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నానని చెప్పి

15. chinnabiḍḍavale dhevuniraajyamu naṅgeekarimpanivaaḍu andulō nentha maatramu pravēshimpaḍani meethoo nishchayamugaa cheppu chunnaanani cheppi

16. ఆ బిడ్డలను ఎత్తి కౌగిలించుకొని, వారి మీద చేతులుంచి ఆశీర్వదించెను.

16. aa biḍḍalanu etthi kaugilin̄chukoni, vaari meeda chethulun̄chi aasheervadhin̄chenu.

17. ఆయన బయలుదేరి మార్గమున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెత్తికొనివచ్చి ఆయనయెదుట మోకాళ్లూనిసద్బోధ కుడా, నిత్యజీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని ఆయన నడిగెను.

17. aayana bayaludheri maargamuna pōvuchuṇḍagaa okaḍu parugetthikonivachi aayanayeduṭa mōkaaḷloonisadbōdha kuḍaa, nityajeevamunaku vaarasuḍanaguṭaku nēnēmi cheyudunani aayana naḍigenu.

18. యేసునన్ను సత్పురుషుడని యేల చెప్పుచున్నావు? దేవుడొక్కడే గాని మరి ఎవడును సత్పురుషుడు కాడు.

18. yēsunannu satpurushuḍani yēla cheppuchunnaavu? dhevuḍokkaḍē gaani mari evaḍunu satpurushuḍu kaaḍu.

19. నరహత్య చేయవద్దు, వ్యభిచ రింపవద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధసాక్ష్యము పలుకవద్దు, మోస పుచ్చవద్దు, నీ తలిదండ్రులను సన్మానింపుము అను ఆజ్ఞలు నీకు తెలియును గదా అని అతనితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 20:12, నిర్గమకాండము 20:13-16, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:17-20, ద్వితీయోపదేశకాండము 24:14

19. narahatya cheyavaddu, vyabhicha rimpavaddu, doṅgilavaddu, abaddhasaakshyamu palukavaddu, mōsa pucchavaddu, nee thalidaṇḍrulanu sanmaanimpumu anu aagnalu neeku teliyunu gadaa ani athanithoo cheppenu.

20. అందు కతడుబోధకుడా, బాల్యమునుండి ఇవన్నియు అనుస రించుచునే యుంటినని చెప్పెను.

20. andu kathaḍubōdhakuḍaa, baalyamunuṇḍi ivanniyu anusa rin̄chuchunē yuṇṭinani cheppenu.

21. యేసు అతని చూచి అతని ప్రేమించినీకు ఒకటి కొదువగానున్నది; నీవు వెళ్లి నీకు కలిగినవన్నియు అమ్మి బీదలకిమ్ము, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించుమని చెప్పెను.

21. yēsu athani chuchi athani prēmin̄chineeku okaṭi koduvagaanunnadhi; neevu veḷli neeku kaliginavanniyu ammi beedalakimmu, paralōkamandu neeku dhanamu kalugunu; neevu vachi nannu vembaḍin̄chumani cheppenu.

22. అతడు మిగుల ఆస్తిగలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చిన్నబుచ్చుకొని, దుఃఖపడుచు వెళ్లిపోయెను.

22. athaḍu migula aasthigalavaaḍu, ganuka aa maaṭaku mukhamu chinnabuchukoni, duḥkhapaḍuchu veḷlipōyenu.

23. అప్పుడు యేసు చుట్టు చూచిఆస్తిగలవారు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట ఎంతో దుర్లభమని తన శిష్యు లతో చెప్పెను.

23. appuḍu yēsu chuṭṭu chuchi'aasthigalavaaru dhevuni raajyamulō pravēshin̄chuṭa enthoo durlabhamani thana shishyu lathoo cheppenu.

24. ఆయన మాటలకు శిష్యులు విస్మయ మొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో ఇట్లనెను పిల్లలారా, తమ ఆస్తియందు నమ్మికయుంచువారు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట ఎంతో దుర్లభము;
యెషయా 52:14

24. aayana maaṭalaku shishyulu vismaya mondiri. Anduku yēsu thirigi vaarithoo iṭlanenu pillalaaraa, thama aasthiyandu nammikayun̄chuvaaru dhevuni raajyamulō pravēshin̄chuṭa enthoo durlabhamu;

25. ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజ్జములో దూరుట సులభము.

25. dhanavanthuḍu dhevuni raajyamulō pravēshin̄chuṭakaṇṭe oṇṭe soodibejjamulō dooruṭa sulabhamu.

26. అందుకు వారు అత్యధికముగా ఆశ్చర్యపడి అట్లయితే ఎవడు రక్షణపొంద గలడని ఆయన నడిగిరి.

26. anduku vaaru atyadhikamugaa aashcharyapaḍi aṭlayithē evaḍu rakshaṇaponda galaḍani aayana naḍigiri.

27. యేసు వారిని చూచి ఇది మను ష్యులకు అసాధ్యమే గాని, దేవునికి అసాధ్యము కాదు; దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమే అనెను.
ఆదికాండము 18:14, యోబు 42:2, జెకర్యా 8:6

27. yēsu vaarini chuchi idi manu shyulaku asaadhyamē gaani, dhevuniki asaadhyamu kaadu; dhevuniki samasthamunu saadhyamē anenu.

28. పేతురు ఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితిమని ఆయనతో చెప్పసాగెను.

28. pēthuru idigō mēmu samasthamunu viḍichipeṭṭi ninnu vembaḍin̄chithimani aayanathoo cheppasaagenu.

29. అందుకు యేసు ఇట్లనెను నా నిమిత్తమును సువార్త నిమిత్తమును ఇంటినైనను అన్నదమ్ములనైనను అక్క చెల్లెండ్రనైనను తలిదండ్రులనైనను పిల్లలనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు

29. anduku yēsu iṭlanenu naa nimitthamunu suvaartha nimitthamunu iṇṭinainanu annadammulanainanu akka chelleṇḍranainanu thalidaṇḍrulanainanu pillalanainanu bhoomulanainanu viḍichinavaaḍu

30. ఇప్పుడు ఇహమందు హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను అన్నదమ్ములను అక్కచెల్లెండ్రను తల్లులను పిల్లలను భూములను, రాబోవు లోకమందు నిత్యజీవమును పొందు నని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

30. ippuḍu ihamandu hinsalathoo paaṭu nooranthalugaa iṇḍlanu annadammulanu akkachelleṇḍranu thallulanu pillalanu bhoomulanu, raabōvu lōkamandu nityajeevamunu pondu nani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaanu.

31. మొదటి వారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటి వారగుదురు అనెను.

31. modaṭi vaaru anēkulu kaḍapaṭivaaraguduru, kaḍapaṭivaaru modaṭi vaaraguduru anenu.

32. వారు ప్రయాణమై యెరూషలేమునకు వెళ్లుచుండిరి. యేసు వారికి ముందు నడుచుచుండగా వారు విస్మయ మొందిరి, వెంబడించువారు భయపడిరి. అప్పుడాయన మరల పండ్రెండుగురు శిష్యులను పిలుచుకొని, తనకు సంభవింపబోవువాటిని వారికి తెలియజెప్పనారంభించి

32. vaaru prayaaṇamai yerooshalēmunaku veḷluchuṇḍiri. Yēsu vaariki mundu naḍuchuchuṇḍagaa vaaru vismaya mondiri, vembaḍin̄chuvaaru bhayapaḍiri. Appuḍaayana marala paṇḍreṇḍuguru shishyulanu piluchukoni, thanaku sambhavimpabōvuvaaṭini vaariki teliyajeppanaarambhin̄chi

33. ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళ్లుచున్నాము; మనుష్య కుమారుడు ప్రధానయాజకులకును శాస్త్రులకును అప్పగింప బడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను అన్య జనుల కప్పగించెదరు.

33. idigō manamu yerooshalēmunaku veḷluchunnaamu; manushya kumaaruḍu pradhaanayaajakulakunu shaastrulakunu appagimpa baḍunu; vaaraayanaku maraṇashiksha vidhin̄chi aayananu anya janula kappagin̄chedaru.

34. వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయన మీద ఉమ్మివేసి, కొరడాలతో ఆయనను కొట్టి చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెప్పెను.

34. vaaru aayananu apahasin̄chi, aayana meeda ummivēsi, koraḍaalathoo aayananu koṭṭi champedaru; mooḍu dinamulaina tharuvaatha aayana thirigi lēchunani cheppenu.

35. జెబెదయి కుమారులైన యాకోబును యోహానును ఆయనయొద్దకు వచ్చిబోధకుడా, మేము అడుగునదెల్ల నీవు మాకు చేయ గోరుచున్నామని చెప్పగా

35. jebedayi kumaarulaina yaakōbunu yōhaanunu aayanayoddhaku vachibōdhakuḍaa, mēmu aḍugunadella neevu maaku cheya gōruchunnaamani cheppagaa

36. ఆయననేను మీకేమి చేయ గోరుచున్నారని వారి నడిగెను.

36. aayananēnu meekēmi cheya gōruchunnaarani vaari naḍigenu.

37. వారునీ మహిమయందు నీ కుడివైపున ఒకడును నీ యెడమవైపున ఒకడును కూర్చుండునట్లు మాకు దయ చేయుమని చెప్పిరి.

37. vaarunee mahimayandu nee kuḍivaipuna okaḍunu nee yeḍamavaipuna okaḍunu koorchuṇḍunaṭlu maaku daya cheyumani cheppiri.

38. యేసుమీరేమి అడుగుచున్నారో మీకు తెలియదు; నేను త్రాగుచున్న గిన్నెలోనిది త్రాగుటయైనను, నేను పొందుచున్న బాప్తిస్మము పొందుటయైనను మీచేత అగునా? అని వారి నడుగగా వారుమాచేత అగుననిరి.

38. yēsumeerēmi aḍuguchunnaarō meeku teliyadu; nēnu traaguchunna ginnelōnidi traaguṭayainanu, nēnu ponduchunna baapthismamu ponduṭayainanu meechetha agunaa? Ani vaari naḍugagaa vaarumaachetha agunaniri.

39. అప్పుడు యేసునేను త్రాగుచున్న గిన్నెలోనిది మీరు త్రాగెదరు; నేను పొందుచున్న బాప్తి స్మము మీరు పొందెదరు, గాని

39. appuḍu yēsunēnu traaguchunna ginnelōnidi meeru traagedaru; nēnu ponduchunna baapthi smamu meeru pondedaru, gaani

40. నా కుడివైపునను ఎడమ వైపునను కూర్చుండనిచ్చుట నావశములో లేదు; అది ఎవరికి సిద్ధపరచబడెనో వారికే (దొరకునని) వారితో చెప్పెను.

40. naa kuḍivaipunanu eḍama vaipunanu koorchuṇḍanichuṭa naavashamulō lēdu; adhi evariki siddhaparachabaḍenō vaarikē (dorakunani) vaarithoo cheppenu.

41. తక్కినపదిమంది శిష్యులు ఆ మాట విని, యాకోబు యోహానుల మీద కోపపడసాగిరి.

41. thakkinapadhimandi shishyulu aa maaṭa vini, yaakōbu yōhaanula meeda kōpapaḍasaagiri.

42. యేసు వారిని తనయొద్దకు పిలిచి వారితో ఇట్లనెను అన్యజనులలో అధికారులని యెంచబడినవారు వారిమీద ప్రభుత్వము చేయుదురు; వారిలో గొప్పవారు వారిమీద అధికారము చేయుదురని మీకు తెలియును.

42. yēsu vaarini thanayoddhaku pilichi vaarithoo iṭlanenu anyajanulalō adhikaarulani yen̄chabaḍinavaaru vaarimeeda prabhutvamu cheyuduru; vaarilō goppavaaru vaarimeeda adhikaaramu cheyudurani meeku teliyunu.

43. మీలో ఆలాగుండ కూడదు. మీలో ఎవడైనను గొప్పవాడై యుండగోరిన యెడల వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండ వలెను.

43. meelō aalaaguṇḍa kooḍadu. meelō evaḍainanu goppavaaḍai yuṇḍagōrina yeḍala vaaḍu meeku parichaaramu cheyuvaaḍai yuṇḍa valenu.

44. మీలో ఎవడైనను ప్రముఖుడై యుండగోరిన యెడల, వాడు అందరికి దాసుడై యుండవలెను.

44. meelō evaḍainanu pramukhuḍai yuṇḍagōrina yeḍala, vaaḍu andariki daasuḍai yuṇḍavalenu.

45. మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును, అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము ఇచ్చుటకును వచ్చెననెను.

45. manushya kumaaruḍu parichaaramu cheyin̄chukonuṭaku raalēdu gaani parichaaramu cheyuṭakunu, anēkulaku prathigaa vimōchana krayadhanamugaa thana praaṇamu ichuṭakunu vacchenanenu.

46. వారు యెరికో పట్టణమునకు వచ్చిరి. ఆయన తన శిష్యులతోను బహు జనసమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచ్చుచుండగా, తీమయి కుమారుడగు బర్తిమయియను గ్రుడ్డి భిక్షకుడు త్రోవప్రక్కను కూర్చుండెను.

46. vaaru yerikō paṭṭaṇamunaku vachiri. aayana thana shishyulathoonu bahu janasamoohamuthoonu yerikōnuṇḍi bayaludheri vachuchuṇḍagaa, theemayi kumaaruḍagu barthimayiyanu gruḍḍi bhikshakuḍu trōvaprakkanu koorchuṇḍenu.

47. ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, నన్ను కరుణింపుమని కేకలు వేయ మొదలుపెట్టెను.

47. eeyana najarēyuḍaina yēsu ani vaaḍu vini daaveedu kumaaruḍaa yēsoo, nannu karuṇimpumani kēkalu vēya modalupeṭṭenu.

48. ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గద్దించిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, నన్ను కరు ణింపుమని మరి ఎక్కువగా కేకలువేసెను.

48. oorakuṇḍumani anēkulu vaanini gaddin̄chiri gaani vaaḍu daaveedu kumaaruḍaa, nannu karu ṇimpumani mari ekkuvagaa kēkaluvēsenu.

49. అప్పుడు యేసు నిలిచివానిని పిలువుడని చెప్పగా వారా గ్రుడ్డివానిని పిలిచి ధైర్యము తెచ్చుకొనుము, ఆయన నిన్ను పిలుచు చున్నాడు, లెమ్మని వానితో చెప్పిరి.

49. appuḍu yēsu nilichivaanini piluvuḍani cheppagaa vaaraa gruḍḍivaanini pilichi dhairyamu techukonumu, aayana ninnu piluchu chunnaaḍu, lemmani vaanithoo cheppiri.

50. అంతట వాడు బట్టను పారవేసి, దిగ్గున లేచి యేసునొద్దకు వచ్చెను.

50. anthaṭa vaaḍu baṭṭanu paaravēsi, digguna lēchi yēsunoddhaku vacchenu.

51. యేసు నేను నీకేమి చేయ గోరుచున్నావని వాని నడుగగా, ఆ గ్రుడ్డివాడు బోధకుడా, నాకు దృష్టి కలుగగా, ఆ గ్రుడ్డివాడు బోధకుడా, నాకు దృష్టి కలుగ జేయుమని ఆయనతో అనెను.

51. yēsu nēnu neekēmi cheya gōruchunnaavani vaani naḍugagaa, aa gruḍḍivaaḍu bōdhakuḍaa, naaku drushṭi kalugagaa, aa gruḍḍivaaḍu bōdhakuḍaa, naaku drushṭi kaluga jēyumani aayanathoo anenu.

52. అందుకు యేసు నీవు వెళ్లుము; నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచెనని చెప్పెను. వెంటనే వాడు త్రోవను ఆయనవెంట చూపుపొందివెళ్లెను.

52. anduku yēsu neevu veḷlumu; nee vishvaasamu ninnu svasthaparachenani cheppenu. Veṇṭanē vaaḍu trōvanu aayanaveṇṭa choopupondiveḷlenu.Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |