Mark - మార్కు సువార్త 5 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. వారాసముద్రమునకు అద్దరినున్న గెరాసేనుల దేశ మునకు వచ్చిరి.

1. And they came over to the other side of the sea into the country of the Gaderens.

2. ఆయన దోనె దిగగానే, అపవిత్రాత్మ పట్టినవాడొకడు సమాధులలోనుండి వచ్చి, ఆయన కెదురు పడెను.

2. And when he was come out of the ship, anon (there) met him out of the graves a man possessed of an unclean spirit,

3. వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళ్లతోనైనను ఎవడును వాని బంధింప లేకపోయెను.

3. which had his abiding among the graves. And no man could bind him (no not) with chains,

4. పలుమారు వాని కాళ్లకును చేతులకును సంకెళ్లు వేసి బంధించినను, వాడు ఆ చేతిసంకెళ్లు తెంపి, కాలిసంకెళ్లను తుత్తునియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని సాధు పరచలేకపోయెను.

4. because that when he was often bound with fetters and chains, he plucked the chains asunder, and brake the fetters in pieces: Neither could any man tame him.

5. వాడు ఎల్లప్పుడును రాత్రింబగళ్లు సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, తన్నుతాను రాళ్లతో గాయపరచుకొనుచు నుండెను.

5. And always both night and day he cried in the mountains and in the graves and beat himself with stones.

6. వాడు దూరమునుండి యేసును చూచి, పరుగెత్తికొనివచ్చి, ఆయనకు నమస్కారముచేసి

6. When he had spied Jesus afar off, he ran, and worshipped him,(fell down before him)

7. యేసూ, సర్వోన్నతుడైన దేవునికుమారుడా, నాతో నీకేమి? నన్ను బాధపరచకుమని దేవుని పేరట నీకు ఆనబెట్టుచున్నానని బిగ్గరగా కేకలు వేసెను.
1 రాజులు 17:18

7. and cried with a loud voice and said: what have I to do, with thee Jesus the son of the most highest God? I require thee in the name of God, that thou torment me not.

8. ఎందుకనగా ఆయనఅపవిత్రాత్మా, యీ మనుష్యుని విడిచి పొమ్మని వానితో చెప్పెను.

8. For he had said unto him: Come forth(out) of the man thou foul spirit.

9. మరియు ఆయననీ పేరేమని వాని నడుగగా వాడునా పేరు సేన, యేలయనగా మేము అనేకులమని చెప్పి

9. And he asked him: what is thy name? and he answered him, (saying:) my name is Legion, for we are many.

10. తమ్మును ఆ దేశములోనుండి తోలివేయవద్దని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనెను.

10. And he prayed him instantly, that he would not send them away out of that region.(the country.)

11. అక్కడ కొండదగ్గర పందుల పెద్దమంద మేయుచుండెను.

11. (And) There was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding,

12. గనుకఆ పందులలో ప్రవే శించునట్లు మమ్మును వాటియొద్దకు పంపుమని, ఆ దయ్యములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను.

12. and all the devils besought him saying: send us into the herd of swine, that we may enter into them.

13. యేసు వాటికి సెలవియ్యగా ఆ అపవిత్రాత్మలు వానిని విడిచి పందులలో ప్రవేశించెను. ప్రవేశింపగా ఇంచుమించు రెండు వేల సంఖ్యగల ఆ మంద ప్రపాతమునుండి సముద్రపుదారిని వడిగా పరుగెత్తికొనిపోయి, సముద్రములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచ్చెను.

13. And anon Jesus gave them leave; And the unclean spirits went out and entered into the swine. And the herd startled, and ran headlong into the sea. They were about two thousand swine, and they were drowned in the sea.

14. ఆ పందులు మేపుచున్నవారు పారి పోయి పట్టణములోను గ్రామములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి.

14. And the swine herders fled, and told it in the city, and in the country. And they came out for to see, what had happened;

15. జనులు జరిగినది చూడ వెళ్లి యేసునొద్దకు వచ్చి, సేన అను దయ్యములు పట్టినవాడు బట్టలు ధరించు కొని, స్వస్థచిత్తుడై కూర్చుండియుండుట చూచి భయపడిరి.

15. And they came out to Jesus, and they saw him that was vexed with the fiend and had the legion sit, both clothed and in his right mind, and were afraid.

16. జరిగినది చూచినవారు దయ్యములు పట్టినవానికి కలిగిన స్థితియు పందుల సంగతియు ఊరివారికి తెలియ జేయగా

16. And they that saw it told them, how it had happened unto him that was possessed with the devil: and also of the swine.

17. తమ ప్రాంతములు విడిచిపొమ్మని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి.

17. And they began to pray him, that he would depart from their coasts.

18. ఆయన దోనెయెక్కినప్పుడు, దయ్యములు పట్టినవాడు ఆయనయొద్ద తన్నుండనిమ్మని ఆయనను బతిమాలుకొనెను గాని

18. And when he was come into the ship, he that had the devil prayed him that he might be with him.

19. ఆయన వానికి సెలవియ్యకనీవు నీ యింటివారియొద్దకు వెళ్లి, ప్రభువు నీయందు కనికరపడి, నీకు చేసిన కార్యములన్నిటిని వారికి తెలియజెప్పుమనెను.

19. (Howbeit) Jesus would not suffer him but said unto him: go home into thine own house and to thy friends, and shew them what (great) things the Lord hath done unto thee, and how he had compassion on(mercy upon) thee.

20. వాడు వెళ్లి, యేసు తనకు చేసిన వన్నియు దెకపొలిలో ప్రకటింప నారంభింపగా అందరు ఆశ్చర్యపడిరి.

20. And he departed, and began to publish in the ten cities, what (great) things Jesus had done unto him, and all men did marvel.

21. యేసు మరల దోనె యెక్కి అద్దరికి వెళ్లినప్పుడు బహు జనసమూహము ఆయనయొద్దకు కూడి వచ్చెను.

21. And when Jesus was come over(Iesus passed over) again in the(by) ship unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea.

22. ఆయన సముద్రతీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధి కారులలో యాయీరను నొకడు వచ్చి, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి

22. And behold, there came unto him one of the rulers of the Synagogue, whose name was Jairus: and when he saw him, he fell down at his feet,

23. నా చిన్నకుమార్తె చావనై యున్నది; అది బాగుపడి బ్రదుకునట్లు నీవు వచ్చి దానిమీద నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా

23. and besought him greatly saying: my daughter lieth at point of death, I would thou wouldst come and lay thy hand on her, that she might be safe and live.

24. ఆయన అతనితో కూడ వెళ్లెను; బహు జనసమూహమును ఆయనను వెంబడించి ఆయన మీద పడుచుండిరి.

24. And he went with him, and much people followed him, and thronged him.

25. పండ్రెండేండ్లనుండి రక్తస్రావ రోగము కలిగిన యొక స్త్రీ యుండెను. ఆమె అనేక వైద్యులచేత ఎన్నో తిప్పలుపడి

25. And there was a (certain) woman, which was diseased of an issue of blood twelve year,

26. తనకు కలిగినదంతయు వ్యయము చేసికొని, యెంతమాత్రమును ప్రయోజనములేక మరింత సంకట పడెను.

26. and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and felt none amendment at all:(was not helped) But waxed worse and worse.

27. ఆమె యేసునుగూర్చి వినినేను ఆయన వస్త్రములు మాత్రము ముట్టిన బాగుపడుదుననుకొని,

27. When she had heard of Jesus: she came into the press behind him, and touched his garment.

28. జనసమూహములో ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రము ముట్టెను.

28. For she said:(thought:) If I may but touch his clothing, I shall be whole.

29. వెంటనే ఆమె రక్తధార కట్టెను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని గ్రహించుకొనెను.

29. And straight way her fountain of blood was dried up, and she felt in her body, that she was healed of the plague.

30. వెంటనే యేసు తనలోనుండి ప్రభావము బయలువెళ్లెనని తనలోతాను గ్రహించి, జనసమూహమువైపు తిరిగినా వస్త్రములు ముట్టిన దెవరని అడుగగా

30. And Jesus immediately felt in himself, the virtue that went out of him, and turned him round about in the press, and said: Who touched my clothes?

31. ఆయన శిష్యులు జనసమూహము నీ మీద పడుచుండుట చూచుచున్నావే; నన్ను ముట్టినదెవడని అడుగుచున్నావా? అనిరి.

31. And his disciples said unto him: thou seest the people thrusting thee on every side, and yet sayest:(askest:) who did touch me?

32. ఆ కార్యము చేసిన ఆమెను కనుగొనవలెనని ఆయన చుట్టు చూచెను.

32. And he looked round about, for to see her that had done that thing.

33. అప్పుడా స్త్రీ తనకు జరిగినది యెరిగి, భయపడి, వణకుచువచ్చి, ఆయన ఎదుట సాగిలపడి, తన సంగతి యంతయు ఆయనతో చెప్పెను.

33. The woman feared and trembled, for she knew what was done within her. And she came and fell down before him and told him the truth of everything.

34. అందుకాయన కుమారీ, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపర చెను, సమాధానము గలదానవై పొమ్ము; నీ బాధ నివారణయై నీకు స్వస్థత కలుగుగాక అని ఆమెతో చెప్పెను.
1 సమూయేలు 1:17, 1 సమూయేలు 20:42, 2 సమూయేలు 15:9, 2 రాజులు 5:19

34. And he said unto her: Daughter, thy faith hath saved(made) thee, (whole) go in peace, and be whole of thy plague.

35. ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి కొందరు వచ్చినీ కుమార్తె చని పోయినది; నీవిక బోధకుని ఎందుకు శ్రమ పెట్టుదువనిరి.

35. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house, certain which said: thy daughter is dead: why diseasest thou the Master any further?

36. యేసు వారు చెప్పినమాట లక్ష్య పెట్టకభయ పడకుము, నమ్మిక మాత్రముంచుమని సమాజ మందిరపు అధికారితో చెప్పి

36. As soon as Jesus heard that word spoken, he said unto the ruler of the Synagogue: Be not afraid, only believe.

37. పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తప్ప మరి ఎవరి నైనను తన వెంబడి రానియ్యక

37. And he suffered no man to follow him more than Peter, and James and John James brother.(the brother of James)

38. సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచ్చి, వారు గొల్లుగానుండి చాల యేడ్చుచు, ప్రలాపించుచు నుండుట చూచి

38. And he came unto the house of the ruler of the Synagogue, and saw the wondering(business) and them that wept and wailed greatly;

39. లోపలికిపోయిమీరేలగొల్లుచేసి యేడ్చుచున్నారు? ఈ చిన్నది నిద్రించు చున్నదేగాని చనిపోలేదని వారితో చెప్పెను.

39. And he went in and said unto them: Why make ye this ado and weep? The maiden is not dead, but sleepeth.

40. అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారి నందరిని బయటకు పంపివేసి, ఆ చిన్నదాని తలిదండ్రులను తనతో ఉన్నవారిని వెంటబెట్టుకొని, ఆ చిన్నది పరుండి యున్న గదిలోనికి వెళ్లి

40. And they laughed him to scorn. Then he put them all out, and took the father and the mother of the maiden, and them that were with him, and entered in where the maiden lay;

41. ఆ చిన్నదాని చెయిపట్టి తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ మాటకు చిన్నదానా, లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నానని అర్థము.

41. And took the maiden by the hand, and said unto her: Tabitha, cumi: which is by interpretation: maiden I say unto thee, arise.

42. వెంటనే ఆ చిన్నది లేచి నడవసాగెను; ఆమె పండ్రెండు సంవత్సరముల ప్రాయము గలది. వెంటనే వారు బహుగా విస్మయ మొందిరి.

42. And straight the maiden arose, and went on her feet. For she was of the age of twelve year. And they were astonied at it out of measure.

43. జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గట్టిగా ఆజ్ఞాపించి, ఆమెకు ఆహారము పెట్టుడని చెప్పెను.

43. And he charged them straitly that no man should know of it. And commanded to give her meat.