Luke - లూకా సువార్త 17 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెను అభ్యంతరములు రాకపోవుట అసాధ్యముకాని అవి ఎవనివలన వచ్చునో వానికి శ్రమ.

2. వాడీ చిన్నవారిలో ఒకనికి అభ్యంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు తిరు గటిరాయి కట్టబడి సముద్రములో పడద్రోయబడుట వానికి మేలు.

3. మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తప్పిదము చేసినయెడల అతని గద్దించుము; అతడు మారుమనస్సు పొందిన యెడల అతని క్షమించుము.

4. అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తప్పిదము చేసి యేడు మారులు నీవైపుతిరిగిమారుమనస్సు పొందితి ననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను.

మత్తయి 18:21-22 పోల్చి చూడండి. “పశ్చాత్తాప పడుతున్నాను”– అనే మాటలు గమనించండి.

5. అపొస్తలులుమా విశ్వాసము వృద్ధిపొందించుమని ప్రభువుతో చెప్పగా

“రాయబారులు”– మత్తయి 10:2. “నమ్మకం”– నమ్మకానికి గల ప్రాముఖ్యతను వారు గుర్తించారు. తమ నమ్మకం ఎంత అల్పమో గ్రహించారు. యేసు తమకు చెప్తున్న దివ్య సందేశాలన్నిటినీ తాము పాటించగలమో లేదోనని వారికి సందేహం కలిగి ఉండవచ్చు.

6. ప్రభువుమీరు ఆవగింజంత విశ్వాసము గలవారైతే ఈ కంబళిచెట్టును చూచినీవు వేళ్లతోకూడ పెల్లగింపబడి సముద్రములో నాటబడుమని చెప్పునప్పుడు అది మీకు లోబడును.

మత్తయి 17:20 పోల్చి చూడండి.

7. దున్నువాడు గాని మేపువాడు గాని మీలో ఎవనికైన ఒక దాసుడుండగా, వాడు పొలములోనుండి వచ్చి నప్పుడునీవు ఇప్పడే వెళ్లి భోజనము చేయుమని వానితో చెప్పునా? చెప్పడు.

ఈ వచనాల్లో యేసుప్రభువు ఒక కొత్త సంగతి ఆరంభించినట్టు కనిపిస్తున్నది గాని నిజానికి ఆయన నమ్మకం అభివృద్ధి కావడమెలానో చూపిస్తున్నాడు. దేవునికి లోబడి, లొంగి ఉండి, తనను తాను తగ్గించుకోవడమే అందుకు మార్గం. తన అయోగ్యతను, యేసుప్రభువుకున్న అధికారాన్ని గుర్తించడమే ఈ మార్గం. క్రైస్తవునిలోని నమ్మకం కాదు అద్భుతాలు చేసేది, క్రైస్తవుడు ఎవరిలో నమ్మకం ఉంచుతున్నాడో, ఎవర్ని సేవిస్తున్నాడో ఆయనే అద్భుతాలు చేసేవాడు.

8. అంతేకాకనేను భోజనము చేయుటకు ఏమైనను సిద్ధ పరచి, నడుము కట్టుకొని నేను అన్నపానములు పుచ్చు కొనువరకు నాకు పరిచారము చేయుము; అటుతరువాత నీవు అన్నపానములు పుచ్చుకొనవచ్చునని వానితో చెప్పును గాని

9. ఆ దాసుడు ఆజ్ఞాపింపబడిన పనులు చేసి నందుకు వాడు దయచూపెనని వానిని మెచ్చునా?

10. అటువలె మీరును మీకు ఆజ్ఞాపింపబడినవన్నియు చేసిన తరువాతమేము నిష్‌ప్రయోజకులమైన దాసులము,మేము చేయవలసినవే చేసియున్నామని చెప్పుడనెను.

11. ఆయన యెరూషలేమునకు ప్రయాణమై పోవుచు సమరయ గలిలయల మధ్యగా వెళ్లుచుండెను.

12. ఆయన యొక గ్రామములోనికి వెళ్లుచుండగా పది మంది కుష్ఠ రోగులు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి దూరమున నిలిచి
లేవీయకాండము 13:46

“కుష్ఠురోగులు”– లేవీయకాండము 13:1. వారు దూరంగా నిలబడడానికి కారణం లేవీయకాండము 13:45-46 లో ఉంది.

13. యేసు ప్రభువా, మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి.

యేసుప్రభువుతో ఇలా మాట్లాడి ప్రతిఫలమేమీ లేకుండానే ఎవరు వెళ్ళిపోయారు? మత్తయి 8:2-3 పోల్చి చూడండి.

14. ఆయన వారిని చూచిమీరు వెళ్లి, మిమ్మును యాజకులకు కనుపరచుకొనుడని వారితో చెప్పెను. వారు వెళ్లుచుండగా, శుద్ధులైరి.
లేవీయకాండము 13:49, లేవీయకాండము 14:2-3

15. వారిలో ఒకడు తనకు స్వస్థత కలుగుట చూచి

16. గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిం చుచు, ఆయన పాదములయొద్ద సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు.

“సమరయ దేశస్థుడు”– మత్తయి 10:5; యోహాను 4:9.

17. అందుకు యేసుపదిమంది శుద్ధులైరి కారా; ఆ తొమ్మండుగురు ఎక్కడ?

కృతజ్ఞత చూపకపోవడం గొప్ప పాపం. యేసుప్రభువుకు ఇది చాలా అయిష్టం. రోమీయులకు 1:21, మొ।। చూడండి. కృతజ్ఞతలర్పించడం గురించి లేవీయకాండము 7:12-13; కీర్తనలు 7:17; 1 థెస్సలొనికయులకు 5:18 నోట్స్ చూడండి.

18. ఈ అన్యుడు తప్ప దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచ్చినవాడెవడును అగపడలేదా అని చెప్పి

19. నీవు లేచిపొమ్ము, నీ విశ్వా సము నిన్ను స్వస్థపరచెనని వానితో చెప్పెను.

20. దేవుని రాజ్యమెప్పుడు వచ్చునని పరిసయ్యులు ఆయన నడిగినప్పుడు ఆయనదేవుని రాజ్యము ప్రత్యక్షముగా రాదు.

“పరిసయ్యులు”– మత్తయి 3:7. “దేవుని రాజ్యం”– మత్తయి 4:17. యెషయా 11వ అధ్యాయంలో ఉన్న వర్ణనలాగా ఏదో బాహ్యంగా, మహా వైభవంతో దేవుని రాజ్యం వచ్చిన లక్షణాల గురించి పరిసయ్యులు ఆలోచిస్తున్నారు. యేసు వారికిచ్చిన జవాబునుబట్టి దేవుని రాజ్యం వచ్చేసిందనీ, అయితే వారు ఎదురు చూచిన విధంగా కాదనీ తెలుస్తున్నది. మత్తయి 3:2; మత్తయి 4:17; మత్తయి 5:3; మత్తయి 11:12; మత్తయి 12:28 పోల్చి చూడండి. మనుషుల హృదయంలో ఉండే దేవుని రాజ్యంయొక్క అదృశ్యమైన ఆధ్యాత్మిక విషయం గురించి నొక్కి చెప్పడంలో, భవిష్యత్తులో అందరికీ కనిపించే విధంగా దేవుని రాజ్యం వస్తుందనే విషయాన్ని నిరాకరించడం లేదు (వ 24,30).

21. ఎందుకనగా ఇదిగో దేవుని రాజ్యము మీ మధ్యనే యున్నది గనుక, ఇదిగో యిక్కడనని, అదిగో అక్కడనని చెప్ప వీలుపడదని వారికి ఉత్తరమిచ్చెను.

22. మరియు ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెనుమనుష్య కుమారుని దినములలో ఒకదినము చూడవలెనని మీరు కోరు దినములు వచ్చునుగాని మీరు ఆ దినమును చూడరు.

“మానవ పుత్రుడు”– మత్తయి 8:20 నోట్ చూడండి. ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన శిష్యులు గొప్ప బాధలు, కష్టాలు ఎదుర్కొంటూ ఆయన రావడం ఎప్పుడా అని ఎదురు చూస్తుంటారు.

23. వారుఇదిగో యిక్కడనని అదిగో అక్కడనని మీతో చెప్పినయెడల వెళ్లకుడి, వెంబడింప కుడి.

24. ఆకాశము క్రింద ఒక దిక్కునుండి మెరుపుమెరిసి, ఆకాశముక్రింద మరియొక దిక్కున కేలాగు ప్రకాశించునో ఆలాగున మనుష్యకుమారుడు తన దినమున ఉండును.

25. అయితే ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొంది యీ తరము వారిచేత ఉపేక్షింపబడవలెను.

26. నోవహు దినములలో జరిగినట్టు మనుష్యకుమారుని దినములలోను జరుగును.
ఆదికాండము 6:5-12

27. నోవహు ఓడలోనికి వెళ్లిన దినమువరకు జనులు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు పెండ్లి కియ్యబడుచు నుండిరి; అంతలో జలప్రళయము వచ్చి వారినందరిని నాశనముచేసెను.
ఆదికాండము 7:7

28. లోతు దినములలో జరిగి నట్టును జరుగును. జనులు తినుచు త్రాగుచు కొనుచు అమ్ముచు నారు నాటుచు ఇండ్లు కట్టుచు నుండిరి.
ఆదికాండము 18:20-21, ఆదికాండము 19:1-14

29. అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశము నుండి అగ్ని గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను.
ఆదికాండము 19:24

30. ఆ ప్రకారమే మనుష్యకుమారుడు ప్రత్యక్ష మగు దినమున జరుగును.

31. ఆ దినమున మిద్దెమీద ఉండు వాడు ఇంట ఉండు తన సామగ్రిని తీసికొనిపోవుటకు దిగ కూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు.
ఆదికాండము 19:17, ఆదికాండము 19:26

32. లోతు భార్యను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి.
ఆదికాండము 19:17

ఆదికాండము 19:17, ఆదికాండము 19:26. దేవుని తీర్పులు రావడం మొదలైనప్పుడు ఇహలోక విషయాల గురించే తాపత్రయపడుతూ ఉండడం ఎంత అవివేకం! అయితే తాను వెనుక విడిచివెళ్తున్న విషయాలపైనే లోత్ భార్య మనస్సు లగ్నమై ఉంది. మన ధనం ఎక్కడున్నదో జాగ్రత్త పడదాం (మత్తయి 6:19-21).

33. తన ప్రాణమును రక్షించుకొనగోరువాడు దానిని పోగొట్టుకొనును, దాని పోగొట్టుకొనువాడు దానిని సజీవముగా కాపాడుకొనును.

34. ఆ రాత్రి యిద్దరొక్క మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును ఒకరు విడిచిపెట్టబడును.

35. ఇద్దరు స్త్రీలు ఒక్క తిరుగలి విసరుచుందురు; ఒకతె కొనిపోబడును ఒకతె విడిచిపెట్ట బడుననెను.

36. శిష్యులు ప్రభువా, యిది ఎక్కడ (జరుగు) నని ఆయన నడిగినందుకు

37. ఆయనపీనుగు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ గద్దలును పోగవునని వారితో చెప్పెను.
యోబు 39:30