Click to Donate & Support us or contact us for any Support 8898 318 318

Luke - లూకా సువార్త 21

1. కానుక పెట్టెలో తమ కానుకలను వేయుచున్న ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను.

1. And he looked up, and saw rich men casting their gifts into the treasury.

2. ఒక బీద విధవరాలు రెండు కాసులు అందులో వేయుచుండగా చూచి

2. And he saw also a certain poor widow, casting in thither two mites.

3. ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎక్కువ వేసెనని మీతో నిజముగా చెప్పుచున్నాను.

3. And he said, Of a truth I say to you, that this poor widow hath cast in more than they all.

4. వారందరు తమకు కలిగిన సమృద్ధిలోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెప్పెను.

4. For all these have of their abundance cast in to the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.

5. కొందరుఇది అందమైన రాళ్లతోను అర్పితముల తోను శృంగారింపబడియున్నదని దేవాలయమును గూర్చి, మాటలాడుచుండగా

5. And as some spoke of the temple, that it was adorned with goodly stones, and gifts, he said,

6. ఆయన ఈ కట్టడములు మీరు చూచుచున్నారే, వాటిలో రాతిమీద రాయి యుండ కుండ అవి పడద్రోయబడు దినములు వచ్చు చున్నవని చెప్పెను.

6. {As for} these things which ye behold, the days will come, in which there shall not be left one stone upon another, that will not be thrown down.

7. అప్పుడు వారుబోధకుడా, ఆలాగైతే ఇవి యెప్పుడు జరుగును? ఇవి జరుగబోవు నని సూచన ఏమని ఆయన నడుగగా

7. And they asked him, saying, Master, but when will these things be? and what sign {will there be} when these things shall come to pass?

8. ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచ్చినేనే ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెప్పుదురు; మీరు వారి వెంబడిపోకుడి.
దానియేలు 7:22

8. And he said, Take heed that ye be not deceived: for many will come in my name, saying, I am {Christ}; and the time draweth near: therefore go ye not after them.

9. మీరు యుద్ధములను గూర్చియు కలహములను గూర్చియు వినినప్పుడు జడియకుడి; ఇవి మొదట జరుగవలసియున్నవి గాని అంతము వెంటనే రాదని చెప్పెను.
దానియేలు 2:28

9. But when ye shall hear of wars, and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass: but the end {is} not immediately.

10. మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనెనుజనముమీదికి జనమును రాజ్యముమీదికి రాజ్యమును లేచును;
2 దినవృత్తాంతములు 15:6, యెషయా 19:2

10. Then said he to them, Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom:

11. అక్క డక్కడ గొప్ప భూకంపములు కలుగును, తెగుళ్లును కరవు లును తటస్థించును, ఆకాశమునుండి మహా భయోత్పాత ములును గొప్ప సూచనలును పుట్టును.

11. And great earthquakes will be in divers places, and famines, and pestilences: and fearful sights, and great signs will there be from heaven.

12. ఇవన్నియు జరుగక మునుపు వారు మిమ్మును బలాత్కారముగా పట్టి, నా నామము నిమిత్తము మిమ్మును రాజులయొద్దకును అధి పతుల యొద్దకును తీసికొనిపోయి, సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అప్పగించి హింసింతురు.

12. But before all these they will lay their hands on you, and persecute {you}, delivering {you} up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake.

13. ఇది సాక్ష్యా ర్థమై మీకు సంభవించును.

13. And it shall turn to you for a testimony.

14. కాబట్టి మేమేమి సమాధా నము చెప్పుదుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని మీ మనస్సులో నిశ్చయించుకొనుడి.

14. Settle {it} therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer.

15. మీ విరోధు లందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాక్కును జ్ఞానమును నేను మీకు అనుగ్రహింతును.

15. For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist.

16. తలిదండ్రులచేతను సహోదరులచేతను బంధువులచేతను స్నేహితులచేతను మీరు అప్పగింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు;

16. And ye will be betrayed both by parents, and brethren, and kinsmen, and friends; and {some} of you will they cause to be put to death.

17. నా నామము నిమిత్తము మీరు మనుష్యులందరిచేత ద్వేషింపబడుదురు.

17. And ye will be hated by all {men} for my name's sake.

18. గాని మీ తల వెండ్రుకలలో ఒకటైనను నశింపదు.
1 సమూయేలు 14:45

18. But there shall not a hair of your head perish.

19. మీరు మీ ఓర్పు చేత మీ ప్రాణములను దక్కించుకొందురు.

19. In your patience possess ye your souls.

20. యెరూషలేము దండ్లచేత చుట్టబడుట మీరు చూచు నప్పుడు దాని నాశనము సమీపమైయున్నదని తెలిసి కొనుడి.

20. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that its desolation is nigh.

21. అప్పుడు యూదయలో ఉండువారు కొండ లకు పారిపోవలెను; దాని మధ్యనుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పల్లెటూళ్లలోనివారు దానిలో ప్రవేశింప కూడదు.

21. Then let them who are in Judea flee to the mountains; and let them who are in the midst of it depart {from it}; and let not them that are in the countries enter into it.

22. లేఖనములలో వ్రాయబడిన వన్నియు నెర వేరుటకై అవి ప్రతి దండన దినములు.
ద్వితియోపదేశకాండము 32:35, యిర్మియా 46:10, హోషేయా 9:7

22. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.

23. ఆ దినములలో గర్భిణులకును పాలిచ్చువారికిని శ్రమ. భూమిమీద మిక్కిలి యిబ్బందియు ఈ ప్రజలమీద కోపమును వచ్చును.

23. But woe to them that are with child, and to them that nurse infants in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people.

24. వారు కత్తివాత కూలుదురు; చెరపట్టబడిన వారై సమస్తమైన అన్యజనముల మధ్యకు పోవుదురు; అన్యజనముల కాలములు సంపూర్ణమగువరకు యెరూష లేము అన్యజనములచేత త్రొక్కబడును.
ఎజ్రా 9:6, కీర్తనలు 79:1, యెషయా 63:18, యిర్మియా 21:7, దానియేలు 9:26, దానియేలు 12:7, జెకర్యా 12:3, యెషయా 24:19, యెహేజ్కేలు 32:7, యోవేలు 2:30, యోవేలు 2:31

24. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles, until the times of the Gentiles shall be fulfilled.

25. మరియు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములలో సూచనలును, భూమిమీద సముద్రతరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శ్రమయు కలుగును.
కీర్తనలు 46:2-3, కీర్తనలు 65:7, యెషయా 13:10

25. And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring;

26. ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలింప బడును గనుక లోకము మీదికి రాబోవుచున్న వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుష్యులు ఎదురుచూచుచు ధైర్యముచెడి కూలుదురు.
యెషయా 34:4, హగ్గయి 2:6, హగ్గయి 2:21

26. Men's hearts failing them for fear, and for apprehension of those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken.

27. అప్పుడు మనుష్యకుమారుడు ప్రభావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై వచ్చుట చూతురు.
దానియేలు 7:13

27. And then shall they see the Son of man coming in a cloud, with power and great glory.

28. ఇవి జరుగ నారంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని మీ తలలెత్తికొనుడి, మీ విడుదల సమీపించుచున్నదనెను.

28. And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads: for your redemption draweth nigh.

29. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను అంజూరపు వృక్షమును సమస్త వృక్ష ములను చూడుడి.

29. And he spoke to them a parable; Behold the fig-tree, and all the trees;

30. అవి చిగిరించుటచూచి వసంత కాలమప్పుడే సమీపమాయె నని మీ అంతట మీరు తెలిసి కొందురు గదా?

30. When they now shoot forth, ye see and know of your ownselves that summer is now nigh at hand.

31. అటువలె మీరు ఈ సంగతులు జరుగుట చూచినప్పుడు దేవుని రాజ్యము సమీపమాయెనని తెలిసికొనుడి.

31. So likewise ye, when ye see these things come to pass, know that the kingdom of God is nigh at hand.

32. అవన్నియు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

32. Verily I say to you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled.

33. ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలేమాత్రమును గతింపవు.

33. Heaven and earth shall pass away: but my word shall not pass away.

34. మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మత్తువలనను ఐహిక విచారములవలనను మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తుగా మీ మీదికి ఉరివచ్చినట్టు రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి.

34. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness, and cares of this life, and {so} that day come upon you unawares.

35. ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకస్మాత్తుగా వచ్చును.
యెషయా 24:17

35. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth.

36. కాబట్టి మీరు జరుగబోవు వీటినెల్లను తప్పించు కొని, మనుష్యకుమారుని యెదుట నిలువబడుటకు శక్తిగల వారగునట్లు ఎల్లప్పుడును ప్రార్థనచేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెప్పెను.

36. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

37. ఆయన ప్రతిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాత్రివేళ ఒలీవలకొండకు వెళ్లుచు కాలము గడుపుచుండెను.

37. And in the day-time he was teaching in the temple; and at night he went out, and abode in the mount that is called {the mount} of Olives.

38. ప్రజలందరు ఆయన మాట వినుటకు దేవాలయములో ఆయనయొద్దకు పెందలకడ వచ్చుచుండిరి.

38. And all the people came early in the morning to him in the temple, to hear him.