John - యోహాను సువార్త 5 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. అటుతరువాత యూదుల పండుగ యొకటి వచ్చెను గనుక యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్లెను.

1. After this, was there a feast day of the Iewes, and Iesus went vp to Hierusalem.

2. యెరూషలేములో గొఱ్ఱెల ద్వారము దగ్గర, హెబ్రీ భాషలో బేతెస్ద అనబడిన యొక కోనేరు కలదు, దానికి అయిదు మంటపములు కలవు.

2. And there is at Hierusalem by the sheepe market, a poole, which is called in the Hebrue tonge Bethesda, hauyng fyue porches.

3. ఆ యా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదలించుట కలదు. నీరు కదలింపబడిన పిమ్మట, మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎట్టి వ్యాధిగలవాడైనను బాగు పడును,

3. In which lay a great multitude of sicke folke, of blynde, halt, & wythered, waytyng for the mouyng of the water.

4. గనుక ఆ మంటపములలో రోగులు, గ్రుడ్డివారు, కుంటివారు ఊచకాలుచేతులు గలవారు, గుంపులుగా పడియుండిరి.

4. For an Angel went downe at a certayne season into the poole, and stirred the water: Whosoeuer then firste after the stirring of the water stepped in, was made whole of whatsoeuer disease he hadde.

5. అక్కడ ముప్పది యెనిమిది ఏండ్లనుండి వ్యాధిగల యొక మనుష్యుడుండెను.

5. And a certaine man was there, which had ben diseased thirtie & eyght yeres.

6. యేసు, వాడు పడియుండుట చూచి, వాడప్పటికి బహుకాలమునుండి ఆ స్థితిలోనున్నాడని యెరిగి స్వస్థపడ గోరుచున్నావా అని వాని నడుగగా

6. When Iesus sawe hym lye, & knewe that he nowe long tyme had ben diseased, he sayth vnto hym: Wylt thou be made whole?

7. ఆ రోగి అయ్యా, నీళ్లు కదలింపబడి నప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడును లేడు గనుక నేను వచ్చునంతలో మరియొకడు నాకంటె ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చెను.

7. The sicke man aunswered him: Sir, I haue no man whe the water is troubled to put me into the poole: But in the meane time, while I am about to come, another steppeth downe before me.

8. యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెత్తికొని నడువుమని వానితో చెప్పగా

8. Iesus saith vnto him: Ryse, take vp thy bedde, and walke.

9. వెంటనే వాడు స్వస్థతనొంది తన పరుపెత్తికొని నడిచెను.

9. And immediatly the man was made whole, and toke vp his bedde, & walked. And the same day was the Sabboth.

10. ఆ దినము విశ్రాంతిదినము గనుక యూదులుఇది విశ్రాంతిదినము గదా; నీవు నీ పరుపెత్తికొన తగదే అని స్వస్థత నొందినవానితో చెప్పిరి.
యిర్మియా 17:21

10. The Iewes therfore sayde vnto hym that was made whole: It is the Sabboth day, it is not lawfull for thee to carie thy bedde.

11. అందుకు వాడు నన్ను స్వస్థపరచినవాడునీ పరుపెత్తికొని నడువుమని నాతో చెప్పెననెను.

11. He aunswered them: He that made me whole, saide vnto me, take vp thy bedde and walke.

12. వారు నీ పరుపెత్తికొని నడువుమని నీతో చెప్పినవాడెవడని వానిని అడిగిరి.

12. Then asked they hym: What man is that which sayde vnto thee, take vp thy bedde, and walke?

13. ఆయన ఎవడో స్వస్థతనొందినవానికి తెలియలేదు; ఆ చోటను గుంపు కూడియుండెను గనుక యేసు తప్పించుకొనిపోయెను.

13. And he that was healed, wyste not who it was. For Iesus had gotten him selfe awaye, because that there was prease of people in that place.

14. అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచిఇదిగో స్వస్థతనొందితివి; మరి యెక్కువ కీడు నీకు కలుగకుండునట్లు ఇకను పాపము చేయకుమని చెప్పగా

14. Afterwarde, Iesus founde hym in the temple, and saide vnto him: behold, thou art made whole, sinne no more, lest a worse thyng come vnto you.

15. వాడు వెళ్లి, తన్ను స్వస్థపరచినవాడు యేసు అని యూదులకు తెలియజెప్పెను.

15. The man departed, & tolde the Iewes that it was Iesus which had made him whole.

16. ఈ కార్యములను విశ్రాంతి దినమున చేసినందున యూదులు యేసును హింసించిరి.

16. And therefore the Iewes dyd persecute Iesus, and sought [the meanes] to slea hym, because he hadde done these thynges on the Sabboth day.

17. అయితే యేసునాతండ్రి యిది వరకు పనిచేయుచున్నాడు, నేనును చేయుచున్నానని వారికి ఉత్తరమిచ్చెను.

17. And Iesus aunswered them: My father worketh hitherto, and I worke.

18. ఆయన విశ్రాంతి దినాచారము మీరుట మాత్రమేగాక, దేవుడు తన సొంత తండ్రి అని చెప్పి, తన్ను దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందు నిమిత్తమును యూదులు ఆయనను చంపవలెనని మరి ఎక్కువగా ప్రయత్నము చేసిరి.

18. Therfore the Iewes sought the more to kyll him, not only because he had broken the Sabboth, but sayde also, that God was his father, and made himselfe equall with God.

19. కాబట్టి యేసు వారికి ఇట్లు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను తండ్రి యేది చేయుట కుమారుడు చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే కుమారుడును ఆలాగే చేయును.

19. Then aunswered Iesus, & sayde vnto them: Ueryly veryly I say vnto you, the sonne can do nothyng of hym selfe, but that he seeth ye father do: For whatsoeuer he doeth, that doeth the sonne also.

20. తండ్రి, కుమారుని ప్రేమించుచు, తాను చేయువాటి నెల్లను ఆయనకు అగపరచుచున్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. మరియు మీరు ఆశ్చర్య పడునట్లు వీటికంటె గొప్ప కార్యములను ఆయనకు అగపరచును.

20. For the father loueth the sonne, and sheweth hym all thynges that he hym selfe doeth: And he wyll shewe hym greater workes then these, because ye shoulde marueyle.

21. తండ్రి మృతులను ఏలాగు లేపి బ్రదికించునో ఆలాగే కుమారుడును తనకిష్టము వచ్చినవారిని బ్రదికించును.

21. For lykewyse as the father rayseth vp the dead, and quickeneth them: euen so, the sonne quickeneth whom he wyll.

22. తండ్రి యెవనికిని తీర్పు తీర్చడు గాని

22. Neither iudgeth the father any man: but hath committed all iudgement vnto the sonne,

23. తండ్రిని ఘనపరచునట్లుగా అందరును కుమారుని ఘనపరచ వలెనని తీర్పుతీర్చుటకు సర్వాధికారము కుమారునికి అప్పగించియున్నాడు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను పంపిన తండ్రిని ఘనపరచడు.

23. Because that all men shoulde honour the sonne, euen as they honour the father. He that honoureth not the sonne, the same honoureth not ye father which hath sent hym.

24. నా మాట విని నన్ను పంపినవానియందు విశ్వాసముంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు; వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములొ నుండి జీవములోనికి దాటియున్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

24. Ueryly veryly I say vnto you, he that heareth my worde, and beleueth on him that sent me, hath euerlastyng lyfe, and shall not come into dampnation, but is escaped from death vnto lyfe.

25. మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దము విను గడియ వచ్చుచున్నది, ఇప్పుడే వచ్చియున్నది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

25. Ueryly veryly I saye vnto you, the houre shall come, and nowe is, when the dead shall heare the voyce of the sonne of God: And they that heare, shall lyue.

26. తండ్రి యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యున్నాడో ఆలాగే కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము అనుగ్రహించెను.

26. For as the father hath lyfe in hym selfe: so lykewyse hath he geuen to the sonne, to haue lyfe in hym selfe:

27. మరియు ఆయన మనుష్య కుమారుడు గనుక తీర్పుతీర్చుటకు (తండ్రి) అధికారము అనుగ్రహించెను.

27. And hath geuen hym power also to iudge, because he is the sonne of man.

28. దీనికి ఆశ్చర్యపడకుడి; ఒక కాలము వచ్చుచున్నది; ఆ కాలమున సమాధులలో నున్నవారందరు ఆయన శబ్దము విని

28. Marueyle not at this: For the houre shall come, in the whiche all that are in the graues shall heare his voyce.

29. మేలు చేసినవారు జీవ పునరుత్థానమున కును కీడు చేసినవారు తీర్పు పునరుత్థానమునకును బయటికి వచ్చెదరు.
దానియేలు 12:2

29. And shall come foorth, they that haue done good, vnto the resurrection of lyfe, and they that haue done euyll, vnto the resurrection of dampnation.

30. నా అంతట నేనే ఏమియు చేయలేను; నేను విను నట్లుగా తీర్పు తీర్చుచున్నాను. నన్ను పంపిన వాని చిత్తప్రకారమే చేయగోరుదును గాని నా యిష్ట ప్రకారము చేయగోరను గనుక నా తీర్పు న్యాయమైనది.

30. I can of mine owne selfe do nothing: As I heare I iudge, and my iudgemet is iuste, because I seke not myne owne wyll, but the wyll of the father whiche hath sent me.

31. నన్ను గూర్చి నేను సాక్ష్యము చెప్పుకొనినయెడల నా సాక్ష్యము సత్యము కాదు.

31. Yf I shoulde beare witnesse of my selfe, my witnesse were not true.

32. నన్నుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చు వేరొకడు కలడు; ఆయన నన్నుగూర్చి ఇచ్చు సాక్ష్యము సత్యమని యెరుగుదును.

32. There is another that beareth witnesse of me, and I am sure that the witnesse which he beareth of me is true.

33. మీరు యోహాను నొద్దకు (కొందరిని) పంపితిరి; అతడు సత్యమునకు సాక్ష్యమిచ్చెను.

33. Ye sent vnto Iohn, and he bare witnesse vnto the trueth.

34. నేను మనుష్యులవలన సాక్ష్యమంగీకరింపను గాని మీరు రక్షింప బడవలెనని యీ మాటలు చెప్పుచున్నాను.

34. But I receaue not the recorde of man: Neuerthelesse, these thinges I say, that ye myght be safe.

35. అతడు మండుచు ప్రకాశించుచున్న దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇష్ట పడితిరి.

35. He was a burnyng & a shynyng lyght, and ye would for a season haue reioyced in his lyght.

36. అయితే యోహాను సాక్ష్యముకంటె నా కెక్కువైన సాక్ష్యము కలదు; అదేమనిన, నేను నెర వేర్చుటకై తండ్రి యే క్రియలను నా కిచ్చియున్నాడో, నేను చేయుచున్న ఆ క్రియలే తండ్రి నన్ను పంపి యున్నాడని నన్నుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి.

36. But I haue greater witnesse, then the witnesse of Iohn: For the workes whiche the father hath geuen me to finishe, the same workes that I do, beare witnesse of me, that the father hath sent me.

37. మరియు నన్ను పంపిన తండ్రియే నన్నుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుచున్నాడు; మీరు ఏ కాలమందైనను ఆయన స్వరము వినలేదు; ఆయన స్వరూపము చూడలేదు.

37. And the father hymselfe which hath sent me, hath borne witnesse of me. Ye haue not hearde his voyce at any tyme, nor seene his shape,

38. ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమ్మలేదు గనుక మీలో ఆయన వాక్యము నిలిచియుండలేదు.

38. His worde haue ye not abydyng in you: For who he hath set, him ye beleue not.

39. లేఖన ములయందు మీకు నిత్యజీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు, అవే నన్నుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చు చున్నవి.

39. Searche the scriptures, for in them ye thynke ye haue eternall lyfe: and they are they which testifie of me.

40. అయితే మీకు జీవము కలుగునట్లు మీరు నాయొద్దకు రానొల్లరు.

40. And yet wyll ye not come to me, that ye myght haue lyfe.

41. నేను మనుష్యులవలన మహిమ పొందువాడనుకాను.

41. I receaue not prayse of men.

42. నేను మిమ్మును ఎరుగుదును; దేవుని ప్రేమ మీలో లేదు.

42. But I knowe you, that ye haue not the loue of God in you.

43. నేను నా తండ్రి నామమున వచ్చియున్నాను, మీరు నన్ను అంగీకరింపరు, మరి యొకడు తన నామమున వచ్చినయెడల వానిని అంగీ కరింతురు,

43. I am come in my fathers name, and ye receaue me not. Yf another come in his owne name, hym wyll ye receaue.

44. అద్వితీయ దేవునివలన వచ్చు మెప్పునుకోరక యొకనివలన ఒకడు మెప్పుపొందుచున్న మీరు ఏలాగు నమ్మగలరు? నేను తండ్రియొద్ద మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి;

44. Howe can ye beleue, whiche receaue honour one of another, and seke not the honour that commeth of God only?

45. మీరాశ్రయించుచున్న మోషే మీమీద నేరము మోపును.
ద్వితియోపదేశకాండము 31:26-27

45. Do not thinke that I wyll accuse you to my father: There is one that accuseth you, euen Moyses, in who ye trust.

46. అతడు నన్నుగూర్చి వ్రాసెను గనుక మీరు మోషేను నమ్మినట్టయిన నన్నును నమ్ముదురు.
ద్వితియోపదేశకాండము 18:15

46. For had ye beleued Moyses, ye would haue beleued me: for he wrote of me.

47. మీరతని లేఖనములను నమ్మనియెడల నా మాటలు ఏలాగు నమ్ముదురనెను.

47. But yf ye beleue not his wrytynges, howe shall ye beleue my wordes?