Romans - రోమీయులకు 3 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. అట్లయితే యూదునికి కలిగిన గొప్పతనమేమి? సున్నతి వలన ప్రయోజనమేమి?

1. What preferment then hath ye Iew? or what auauntageth circumcision?

2. ప్రతివిషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోక్తులు యూదుల పరము చేయబడెను.
Deut 4:7-8, Psa 103:7, Psa 147:19-20

2. Much euery way. First, for because yt vnto them were committed ye wordes of God.

3. కొందరు అవిశ్వాసులైన నేమి? వారు అవిశ్వాసులైనందున దేవుడు నమ్మతగినవాడు కాక పోవునా? అట్లనరాదు.

3. What then though some of them dyd not beleue? Shal their vnbeliefe make the fayth of God without effect?

4. నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీర్చబడునట్లునునీవు వ్యాజ్యెమాడునప్పుడు గెలుచునట్లును. అని వ్రాయబడిన ప్రకారము ప్రతి మనుష్యుడును అబద్ధికుడగును గాని దేవుడు సత్యవంతుడు కాక తీరడు.
Psa 51:4, Psa 116:11

4. God forbyd. Yea let God be true, and euery man a lyer, as it is writte: That thou myghtest be iustified in thy sayinges, and ouercome when thou art iudged.

5. మన దుర్నీతి దేవుని నీతికి ప్రసిద్ధి కలుగజేసిన యెడల ఏమందుము? ఉగ్రతను చూపించు దేవుడు అన్యాయస్థు డగునా? నేను మనుష్యరీతిగా మాటలాడు చున్నాను;

5. But yf our vnrighteousnes setteth foorth the righteousnes of God, what shall we saye? Is God vnryghteous which taketh vengeaunce? I speake after the maner of men,

6. అట్లనరాదు. అట్లయిన యెడల దేవుడు లోకమునకు ఎట్లు తీర్పు తీర్చును?

6. God forbyd. For howe then shall God iudge the worlde?

7. దేవునికి మహిమ కలుగునట్లు నా అసత్యమువలన దేవుని సత్యము ప్రబలినయెడల నేనికను పాపినైనట్టు తీర్పు పొందనేల?

7. For yf the trueth of God hath more abounded through my lye, vnto his glory, why am I as yet iudged as a sinner?

8. మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెప్పుచున్నామని, కొందరు మమ్మును దూషించి చెప్పు ప్రకారము మేమెందుకు చెప్పరాదు? అట్టివారికి కలుగు శిక్షావిధి న్యాయమే.

8. And not rather (as men speake euyll of vs, and as some affirme that we say) let vs do euyll, that good may come therof? Whose dampnation is iuste.

9. ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శ్రేష్ఠులమా? తక్కువవారమా? ఎంతమాత్రమును కాము. యూదులేమి గ్రీసుదేశస్థులేమి అందరును పాపమునకు లోనైయున్నారని యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియున్నాము.

9. What then? Are we better [then they?] No, in no wise. For we haue alredy proued, howe that both Iewes and Gentiles are all vnder sinne.

10. ఇందునుగూర్చి వ్రాయబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు
Psa 14:1-3, Psa 53:1-3, ప్రసంగి 7:20

10. As it is written: There is none righteous, no not one.

11. గ్రహించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు

11. There is none that vnderstandeth, there is none that seketh after God.

12. అందరును త్రోవ తప్పి యేకముగా పనికిమాలినవారైరి.మేలుచేయువాడు లేడు, ఒక్కడైనను లేడు.

12. They are all gone out of the waye, they are all vnprofitable, there is none that doth good, no not one.

13. వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు;వారి పెదవుల క్రింద సర్పవిషమున్నది
Psa 5:9, Psa 140:3

13. Their throte is an open sepulchre, with their tongues they haue deceaued, the poyso of aspes is vnder their lippes.

14. వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉన్నవి.
Psa 10:7

14. Whose mouth is full of cursyng and bytternesse.

15. రక్తము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెత్తు చున్నవి.
సామెతలు 1:16, యెషయా 59:7-8

15. Their feete are swyft to shed blood.

16. నాశనమును కష్టమును వారి మార్గములలో ఉన్నవి.

16. Heartes griefe & miserie are in their wayes.

17. శాంతిమార్గము వారెరుగరు.
సామెతలు 1:16

17. And they way of peace haue they not knowen.

18. వారి కన్నుల యెదుట దేవుని భయము లేదు.
Psa 36:1

18. There is no feare of God before their eyes.

19. ప్రతి నోరు మూయబడునట్లును, సర్వలోకము దేవుని శిక్షకు పాత్రమగునట్లును, ధర్మశాస్త్రము చెప్పుచున్న వాటినన్నిటిని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైనవారితో చెప్పు చున్నదని యెరుగుదుము.

19. Nowe we knowe that what thynges so euer the lawe saith, it saith it to them which are vnder the lawe: That all mouthes maye be stopped, and that al ye world may be indaungered to God.

20. ఏలయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలమూలముగా ఏ మనుష్యుడును ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు; ధర్మశాస్త్రమువలన పాపమనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది.
Psa 143:2

20. Because that by the deedes of the lawe, there shall no flesshe be iustified in his syght. For by the lawe, commeth the knowledge of sinne.

21. ఇట్లుండగా ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతిబయలుపడుచున్నది; దానికి ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలును సాక్ష్యమిచ్చుచున్నారు.

21. But nowe is the righteousnes of God declared without the lawe, beyng witnessed by the testimonie of the lawe and of the prophetes.

22. అది యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసమూలమైనదై,నమ్ము వారందరికి కలుగు దేవుని నీతియైయున్నది.

22. The ryghteousnes of God [commeth] by the fayth of Iesus Christe, vnto all and vpon all them that beleue. There is no difference:

23. ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అను గ్రహించు మహిమను పొందలేక పోవుచున్నారు.

23. For all haue synned, and are destitute of the glorie of God,

24. కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే, క్రీస్తుయేసునందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడు చున్నారు.

24. Iustified freely by his grace, through the redemption that is in Christe Iesu:

25. పూర్వము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన ఉపేక్షించినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని

25. Whom God hath set foorth to be a propitiatio, through fayth in his blood, to declare his ryghteousnes, in that he forgeueth the sinnes that are past,

26. క్రీస్తుయేసు రక్తమునందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరచెను. దేవుడిప్పటి కాలమందు తన నీతిని కనబరచునిమిత్తము, తాను నీతిమంతుడును యేసునందు విశ్వాసముగలవానిని నీతిమంతునిగా తీర్చువాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు చేసెను.

26. Which God dyd suffer, to shew at this tyme his righteousnes, that he might be iuste, & the iustifier of hym which beleueth on Iesus.

27. కాబట్టి అతిశయకారణ మెక్కడ? అది కొట్టి వేయ బడెను. ఎట్టి న్యాయమునుబట్టి అది కొట్టి వేయబడెను? క్రియాన్యాయమును బట్టియా? కాదు, విశ్వాస న్యాయమును బట్టియే.

27. Where is then thy boastyng? It is excluded. By what lawe? Of workes? Nay, but by the lawe of fayth.

28. కాగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలు లేకుండ విశ్వాసమువలననే మనుష్యులు నీతిమంతులుగా తీర్చబడుచున్నారని యెంచుచున్నాము.

28. Therfore, we holde that a man is iustified by fayth, without the deedes of the lawe.

29. దేవుడు యూదులకు మాత్రమే దేవుడా? అన్యజనులకు దేవుడు కాడా? అవును, అన్యజనులకును దేవుడే.

29. Is he the God of the Iewes only? Is he not also of the Gentiles? Yes, euen of the Gentiles also.

30. దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సున్నతి గలవారిని విశ్వాస మూలముగాను, సున్నతి లేనివారిని విశ్వాసముద్వారాను, నీతిమంతులనుగా తీర్చును.
Deut 6:5

30. For it is one God whiche shall iustifie the circumcision by fayth, and vncircumcision through fayth.

31. విశ్వాసముద్వారా ధర్మశాస్త్ర మును నిరర్థకము చేయుచున్నామా? అట్లనరాదు; ధర్మ శాస్త్రమును స్థిరపరచుచున్నాము.

31. Do we then destroy the lawe through fayth? God forbyd: But we rather mayntayne the lawe.