Thessalonians I - 1 థెస్సలొనీకయులకు 4

1. మెట్టుకు సహోదరులారా, మేము ప్రభువైన యేసు ద్వారా మీకిచ్చిన ఆజ్ఞను మీరెరుగుదురు.

1. And furthermore we beseeche you, brethren, and exhort you in the Lord Iesus, that ye increase more and more, as ye haue receiued of vs, how ye ought to walke, and to please God.

2. కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన నేర్చుకొనిన ప్రకారముగా మీరు నడుచుకొనుచున్నారు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు అభివృద్ధి నొందవలెనని మిమ్మును వేడుకొని ప్రభువైన యేసునందు హెచ్చ రించుచున్నాము.

2. For ye knowe what commandements we gaue you by the Lord Iesus.

3. మీరు పరిశుద్ధులగుటయే, అనగా మీరు జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుటయే దేవుని చిత్తము.

3. For this is the will of God euen your sanctification, and that ye should abstaine from fornication,

4. మీలో ప్రతివాడును, దేవుని ఎరుగని అన్యజనులవలె కామాభిలాషయందు కాక,

4. That euery one of you should know, how to possesse his vessell in holines and honour,

5. పరిశుద్ధతయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగియుండుటయే దేవుని చిత్తము.
జెకర్యా 14:5

5. And not in the lust of concupiscence, euen as the Gentiles which know not God:

6. ఈ విషయమందెవడును అతిక్రమించి తన సహోదరునికి మోసము చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూర్వము మీతో చెప్పి సాక్ష్యమిచ్చిన ప్రకారము ప్రభువు వీటన్నిటి విషయమై ప్రతిదండన చేయువాడు.
కీర్తనలు 79:6, యిర్మియా 10:25

6. That no man oppresse or defraude his brother in any matter: for the Lord is auenger of all such thinges, as we also haue tolde you before time, and testified.

7. పరిశుద్ధు లగుటకే దేవుడు మనలను పిలిచెనుగాని అపవిత్రులుగా ఉండుటకు పిలువలేదు.

7. For God hath not called vs vnto vncleannesse, but vnto holinesse.

8. కాబట్టి ఉపేక్షించువాడు మనుష్యుని ఉపేక్షింపడు గాని మీకు తన పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించిన దేవునినే ఉపేక్షించుచున్నాడు.
కీర్తనలు 94:1

8. Hee therefore that despiseth these thinges, despiseth not man, but God who hath euen giuen you his holy Spirit.

9. సహోదరప్రేమనుగూర్చి మీకు వ్రాయనక్కరలేదు; మీరు ఒకని నొకడు ప్రేమించుటకు దేవుని చేతనే నేర్ప బడితిరి.
యెహేజ్కేలు 36:27, యెహేజ్కేలు 37:14

9. But as touching brotherly loue, ye neede not that I write vnto you: for ye are taught of God to loue one another.

10. ఆలాగుననే మాసిదోనియ యందంతట ఉన్న సహోదరులందరిని మీరు ప్రేమించుచున్నారు. సహో దరులారా, మీరు ప్రేమయందు మరియొక్కువగా అభి వృద్ధినొందుచుండవలెననియు,

10. Yea, and that thing verily yee doe vnto all the brethren, which are throughout all Macedonia: but we beseech you, brethren, that ye increase more and more,

11. సంఘమునకు వెలుపటివారి యెడల మర్యాదగా నడుచుకొనుచు, మీకేమియు కొదువ లేకుండునట్లు మేము మీకు ఆజ్ఞా పించిన ప్రకారము మీరు పరులజోలికి పోక,

11. And that ye studie to be quiet, and to meddle with your owne busines, and to worke with your owne handes, as we commanded you,

12. మీ సొంతకార్యములను జరుపుకొనుట యందును మీ చేతులతో పనిచేయుటయందును ఆశకలిగి యుండవలెననియు, మిమ్మును హెచ్చరించుచున్నాము.

12. That yee may behaue your selues honestly towarde them that are without, and that nothing be lacking vnto you.

13. సహోదరులారా, నిరీక్షణలేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు నిమిత్తము, నిద్రించుచున్నవారిని గూర్చి మీకు తెలియకుండుట మాకిష్టములేదు.

13. I would not, brethren, haue you ignorant concerning them which are a sleepe, that ye sorow not euen as other which haue no hope.

14. యేసు మృతి పొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమ్మినయెడల, అదే ప్రకారము యేసునందు నిద్రించినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెట్టుకొని వచ్చును.

14. For if we beleeue that Iesus is dead, and is risen, euen so them which sleepe in Iesus, will God bring with him.

15. మేము ప్రభువుమాటను బట్టి మీతో చెప్పునదేమనగా, ప్రభువు రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిద్రించినవారికంటె ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము.

15. For this say we vnto you by the worde of the Lord, that we which liue, and are remayning in the comming of the Lord, shall not preuent them which sleepe.

16. ఆర్భాటముతోను, ప్రధానదూతశబ్దముతోను, దేవుని బూరతోను పరలోకమునుండి ప్రభువు దిగివచ్చును; క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు.

16. For the Lord himselfe shall descende from heauen with a shoute, and with the voyce of the Archangel, and with the trumpet of God: and the dead in Christ shall rise first:

17. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘములమీద కొనిపోబడుదుము. కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడ ఉందుము.

17. Then shall we which liue and remaine, be caught vp with them also in the clouds, to meete the Lord in the ayre: and so shall we euer be with the Lord.

18. కాబట్టి మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి.

18. Wherefore, comfort your selues one another with these wordes.