Titus - తీతుకు 2 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. నీవు హితబోధకనుకూలమైన సంగతులను బోధించుము.

1. Bvt speake thou the thinges which become wholesome doctrine,

2. ఏలాగనగా వృద్ధులు మితానుభవముగలవారును, మాన్యులును, స్వస్థబుద్ధిగలవారును, విశ్వాస ప్రేమ సహనములయందు లోపములేనివారునై యుండవలె ననియు,

2. That the elder men be watchful, graue, teperate, sounde in the faith, in loue, and in patience:

3. ఆలాగుననే వృద్ధస్త్రీలు కొండెకత్తెలును,మిగుల మద్యపానాసక్తులునై6 యుండక, ప్రవర్తనయందు భయభక్తులుగలవారై యుండవలెననియు, దేవునివాక్యము దూషింపబడకుండునట్లు,

3. The elder women likewise, that they be in such behauiour as becommeth holinesse, not false accusers, not subiect to much wine, but teachers of honest things,

4. ¸యౌవనస్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడియుండి తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించు వారును స్వస్థబుద్ధిగలవారును పవిత్రులును ఇంట ఉండి పనిచేసికొనువారును మంచివారునై యుండవలెనని బుద్ధి చెప్పుచు,

4. That they may instruct the yong women to be sober minded, that they loue their husbands, that they loue their children,

5. మంచి ఉపదేశముచేయువారునై యుండవలె ననియు బోధించుము.

5. That they be temperate, chaste, keeping at home, good and subiect vnto their husbands, that the word of God be not euill spoken of.

6. అటువలెనే స్వస్థబుద్దిగలవారై యుండవలెనని ¸యవనపురుషులను హెచ్చరించుము.

6. Exhort yong men likewise, that they bee sober minded.

7. పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూర్చి చెడుమాట యేదియు చెప్పనేరక సిగ్గుపడునట్లు అన్నిటియందు నిన్ను నీవే సత్కార్యములవిషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.

7. In all things shewe thy selfe an ensample of good woorkes with vncorrupt doctrine, with grauitie, integritie,

8. నీ ఉపదేశము మోసములేనిదిగాను మాన్య మైనదిగాను నిరాక్షేపమైన హితవాక్యముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను.

8. And with the wholesome woorde, which can not be condemned, that hee which withstandeth, may be ashamed, hauing nothing concerning you to speake euill of.

9. దాసులైనవారు అన్ని విషయముల యందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును అలంక రించునట్లు, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెప్పక,

9. Let seruants be subiect to their masters, and please them in al things, not answering again,

10. ఏమియు అపహరింపక, సంపూర్ణమైన మంచి నమ్మకమును కనుపరచుచు, అన్ని కార్యములయందు వారిని సంతోష పెట్టుచు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచ్చరించుము.

10. Neither pickers, but that they shew al good faithfulnesse, that they may adorne the doctrine of God our Sauiour in all things.

11. ఏలయనగా సమస్త మనుష్యులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై

11. For that grace of God, that bringeth saluation vnto all men, hath appeared,

12. మనము భక్తిహీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి, శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము,

12. And teacheth vs that we should denie vngodlinesse and worldly lusts, and that we should liue soberly and righteously, and godly in this present world,

13. అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు మహిమయొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో స్వస్థబుద్ధితోను నీతితోను, భక్తితోను బ్రదుకుచుండవలెనని మనకు బోధించుచున్నది.
హోషేయా 1:7

13. Looking for that blessed hope, and appearing of that glorie of that mightie God, and of our Sauiour Iesus Christ,

14. ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతినుండి మనలను విమోచించి, సత్‌క్రియలయందాసక్తిగల ప్రజలను తన కోసరము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసికొనుటకు తన్నుతానే మనకొరకు అర్పించుకొనెను.
నిర్గామకాండము 19:5, ద్వితియోపదేశకాండము 4:20, ద్వితియోపదేశకాండము 7:6, ద్వితియోపదేశకాండము 14:2, కీర్తనలు 72:14, కీర్తనలు 130:8, యెహేజ్కేలు 37:23

14. Who gaue him selfe for vs, that hee might redeeme vs from all iniquitie, and purge vs to bee a peculiar people vnto himselfe, zealous of good woorkes.

15. వీటినిగూర్చి బోధించుచు, హెచ్చరించుచు సంపూ ర్ణాధికారముతో దుర్భోధను ఖండించుచునుండుము నిన్నెవనిని తృణీకరింపనీయకుము.

15. These things speake, and exhort, and conuince with all authoritie. See that no man despise thee.