Hebrews - హెబ్రీయులకు 11 | View All

1. విశ్వాసమనునది నిరీక్షింపబడువాటియొక్క నిజ స్వరూపమును, అదృశ్యమైనవి యున్నవనుటకు రుజువునై యున్నది.

1. vishvaasamanunadhi nireekshimpabaḍuvaaṭiyokka nija svaroopamunu, adrushyamainavi yunnavanuṭaku rujuvunai yunnadhi.

2. దానినిబట్టియే పెద్దలు సాక్ష్యముపొందిరి.

2. daaninibaṭṭiyē peddalu saakshyamupondiri.

3. ప్రపంచములు దేవుని వాక్యమువలన నిర్మాణమైనవనియు, అందునుబట్టి దృశ్యమైనది కనబడెడు పదార్థములచే నిర్మింప బడలేదనియు విశ్వాసముచేత గ్రహించుకొనుచున్నాము.
ఆదికాండము 1:1, ద్వితీయోపదేశకాండము 32:18, కీర్తనల గ్రంథము 33:6, కీర్తనల గ్రంథము 33:9

3. prapan̄chamulu dhevuni vaakyamuvalana nirmaaṇamainavaniyu, andunubaṭṭi drushyamainadhi kanabaḍeḍu padaarthamulache nirmimpa baḍalēdaniyu vishvaasamuchetha grahin̄chukonuchunnaamu.

4. విశ్వాసమునుబట్టి హేబెలకయీనుకంటె శ్రేష్ఠమైన బలి దేవునికి అర్పించెను. దేవుడతని అర్పణలనుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసమునుబట్టి నీతి మంతుడని సాక్ష్యము పొందెను. అతడు మృతినొందియు ఆ విశ్వాసముద్వారా మాటలాడుచున్నాడు.
ఆదికాండము 4:4

4. vishvaasamunubaṭṭi hēbelu kayeenukaṇṭe shrēshṭhamaina bali dhevuniki arpin̄chenu. dhevuḍathani arpaṇalanugoorchi saakshyamichinappuḍu athaḍu aa vishvaasamunubaṭṭi neethi manthuḍani saakshyamu pondhenu. Athaḍu mruthinondiyu aa vishvaasamudvaaraa maaṭalaaḍuchunnaaḍu.

5. విశ్వాసమునుబట్టి హనోకు మరణము చూడకుండునట్లు కొని పోబడెను; అతడు కొనిపోబడకమునుపు దేవునికి ఇష్టుడై యుండెనని సాక్ష్యము పొందెను; కాగా దేవుడతని కొని పోయెను గనుక అతడు కనబడలేదు.
ఆదికాండము 5:24

5. vishvaasamunubaṭṭi hanōku maraṇamu chooḍakuṇḍunaṭlu koni pōbaḍenu; athaḍu konipōbaḍakamunupu dhevuniki ishṭuḍai yuṇḍenani saakshyamu pondhenu; kaagaa dhevuḍathani koni pōyenu ganuka athaḍu kanabaḍalēdu.

6. విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా.

6. vishvaasamulēkuṇḍa dhevuniki ishṭuḍaiyuṇḍuṭa asaadhyamu; dhevuniyoddhaku vachuvaaḍu aayana yunnaaḍaniyu, thannu vedakuvaariki phalamu dayacheyuvaaḍaniyu nammavalenu gadaa.

7. విశ్వాస మునుబట్టి నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూర్చి దేవునిచేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణకొరకు ఒక ఓడను సిద్ధముచేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరస్థాపనచేసి విశ్వాస మునుబట్టి కలుగు నీతికి వారసుడాయెను.
ఆదికాండము 6:13-22, ఆదికాండము 7:1

7. vishvaasa munubaṭṭi nōvahu adhivaraku chooḍani saṅgathulanugoorchi dhevunichetha heccharimpabaḍi bhayabhakthulu galavaaḍai, thana yiṇṭivaari rakshaṇakoraku oka ōḍanu siddhamuchesenu; anduvalana athaḍu lōkamumeeda nērasthaapanachesi vishvaasa munubaṭṭi kalugu neethiki vaarasuḍaayenu.

8. అబ్రాహాము పిలువ బడినప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి, తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనైయున్న ప్రదేశమునకు బయలువెళ్లెను. మరియు ఎక్కడికి వెళ్లవలెనో అది ఎరుగక బయల
ఆదికాండము 12:1

8. abraahaamu piluva baḍinappuḍu vishvaasamunubaṭṭi aa pilupunaku lōbaḍi, thaanu svaasthyamugaa pondhanaiyunna pradheshamunaku bayaluveḷlenu. Mariyu ekkaḍiki veḷlavalenō adhi erugaka bayala

9. విశ్వాసమునుబట్టి అతడును, అతనితో ఆ వాగ్దానమునకు సమానవారసులైన ఇస్సాకు యాకోబు అనువారును, గుడారములలో నివసించుచు, అన్యుల దేశ ములో ఉన్నట్టుగా వాగ్దత్తదేశములో పరవాసులైరి.
ఆదికాండము 23:4, ఆదికాండము 26:3, ఆదికాండము 35:12, ఆదికాండము 35:27

9. vishvaasamunubaṭṭi athaḍunu, athanithoo aa vaagdaanamunaku samaanavaarasulaina issaaku yaakōbu anuvaarunu, guḍaaramulalō nivasin̄chuchu, anyula dhesha mulō unnaṭṭugaa vaagdatthadheshamulō paravaasulairi.

10. ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడునై యున్నాడో, పునాదులుగల ఆ పట్టణముకొరకు అబ్రాహాము ఎదురుచూచుచుండెను.

10. yēlayanagaa dhevuḍu dheniki shilpiyu nirmaaṇakuḍunai yunnaaḍō, punaadulugala aa paṭṭaṇamukoraku abraahaamu eduruchoochuchuṇḍenu.

11. విశ్వాసమునుబట్టి శారాయు వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగినవాడని యెంచు కొనెను గనుక తాను వయస్సు గతించినదైనను గర్భము ధరించుటకు శక్తిపొందెను.
ఆదికాండము 17:19, ఆదికాండము 18:11-14, ఆదికాండము 21:2

11. vishvaasamunubaṭṭi shaaraayu vaagdaanamu chesinavaaḍu nammadaginavaaḍani yen̄chu konenu ganuka thaanu vayassu gathin̄chinadainanu garbhamu dharin̄chuṭaku shakthipondhenu.

12. అందుచేత మృతతుల్యుడైన ఆ యొకనినుండి, సంఖ్యకు ఆకాశనక్షత్రములవలెను, సముద్రతీరమందలి లెక్కింప శక్యముకాని యిసుకవలెను సంతానము కలిగెను.
ఆదికాండము 15:5, ఆదికాండము 32:12, నిర్గమకాండము 32:13, ద్వితీయోపదేశకాండము 1:10, ద్వితీయోపదేశకాండము 10:22

12. anduchetha mruthathulyuḍaina aa yokaninuṇḍi, saṅkhyaku aakaashanakshatramulavalenu, samudratheeramandali lekkimpa shakyamukaani yisukavalenu santhaanamu kaligenu.

13. వీరందరు ఆ వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, దూరమునుండి చూచి వందనముచేసి, తాము భూమి మీద పరదేశులమును యాత్రికులమునై యున్నామని ఒప్పకొని, విశ్వాసముగలవారై మృతినొందిరి.
ఆదికాండము 47:9, 1 దినవృత్తాంతములు 29:15, కీర్తనల గ్రంథము 39:12, ఆదికాండము 23:4, ఆదికాండము 26:3, ఆదికాండము 35:12, ఆదికాండము 35:27

13. veerandaru aa vaagdaanamula phalamu anubhavimpaka pōyinanu, dooramunuṇḍi chuchi vandhanamuchesi, thaamu bhoomi meeda paradheshulamunu yaatrikulamunai yunnaamani oppakoni, vishvaasamugalavaarai mruthinondiri.

14. ఈలాగు చెప్పువారు తమ స్వదేశమును వెదకుచున్నామని విశద పరచుచున్నారు కారా?

14. eelaagu cheppuvaaru thama svadheshamunu vedakuchunnaamani vishada parachuchunnaaru kaaraa?

15. వారు ఏదేశమునుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపకమందుంచుకొన్నయెడల మరల వెళ్లుటకు వారికి వీలు కలిగియుండును.

15. vaaru ēdheshamunuṇḍi vachirō aa dheshamunu gnaapakamandun̄chukonnayeḍala marala veḷluṭaku vaariki veelu kaligiyuṇḍunu.

16. అయితే వారు మరి శ్రేష్ఠమైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూర్చి సిగ్గుపడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పట్టణము సిద్ధపరచియున్నాడు.
నిర్గమకాండము 3:6, నిర్గమకాండము 3:15, నిర్గమకాండము 4:5

16. ayithē vaaru mari shrēshṭhamaina dheshamunu, anagaa paralōkasambandhamaina dheshamunu kōruchunnaaru. Anduchetha thaanu vaari dhevuḍanani anipin̄chukonuṭaku dhevuḍu vaarinigoorchi siggupaḍaḍu; yēlayanagaa aayana vaarikoraku oka paṭṭaṇamu siddhaparachiyunnaaḍu.

17. అబ్రాహాము శోధింపబడి విశ్వాసమునుబట్టి ఇస్సా కును బలిగా అర్పించెను.
ఆదికాండము 22:1-10

17. abraahaamu shōdhimpabaḍi vishvaasamunubaṭṭi issaa kunu baligaa arpin̄chenu.

18. ఎవడు ఆ వాగ్దానములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో,ఇస్సాకువలననైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెప్పబడెనో, ఆ అబ్రాహాము, మృతులను సహితము లేపుటకు దేవుడు శక్తిమంతుడని యెంచినవాడై,
ఆదికాండము 21:12

18. evaḍu aa vaagdaanamulu santhooshamuthoo aṅgeekarin̄chenō,issaakuvalananainadhi nee santhaanamanabaḍunu ani yevanithoo cheppabaḍenō, aa abraahaamu, mruthulanu sahithamu lēpuṭaku dhevuḍu shakthimanthuḍani yen̄chinavaaḍai,

19. తన యేకకుమారుని అర్పించి, ఉపమానరూపముగా అతనిని మృతులలోనుండి మరల పొందెను.

19. thana yēkakumaaruni arpin̄chi, upamaanaroopamugaa athanini mruthulalōnuṇḍi marala pondhenu.

20. విశ్వాసమునుబట్టి ఇస్సాకు జరుగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును ఏశావును ఆశీర్వదించెను.
ఆదికాండము 27:27-40, ఆదికాండము 27:30-40

20. vishvaasamunubaṭṭi issaaku jarugabōvu saṅgathula vishayamai yaakōbunu ēshaavunu aasheervadhin̄chenu.

21. విశ్వాసమునుబట్టి యాకోబు అవసానకాలమందు యోసేపు కుమారులలో ఒక్కొక్కని ఆశీర్వదించి తన చేతికఱ్ఱ మొదలుమీద ఆనుకొని దేవునికి నమస్కారము చేసెను.
ఆదికాండము 47:31, ఆదికాండము 48:15-16

21. vishvaasamunubaṭṭi yaakōbu avasaanakaalamandu yōsēpu kumaarulalō okkokkani aasheervadhin̄chi thana chethikarra modalumeeda aanukoni dhevuniki namaskaaramu chesenu.

22. యోసేపు తనకు అవసానకాలము సమీపించినప్పడు విశ్వాసమునుబట్టి ఇశ్రాయేలు కుమారుల నిర్గమనమునుగూర్చి ప్రశంసించి తన శల్యములను గూర్చి వారికి ఆజ్ఞాపించెను.
ఆదికాండము 50:24-25, నిర్గమకాండము 13:19

22. yōsēpu thanaku avasaanakaalamu sameepin̄chinappaḍu vishvaasamunubaṭṭi ishraayēlu kumaarula nirgamanamunugoorchi prashansin̄chi thana shalyamulanu goorchi vaariki aagnaapin̄chenu.

23. మోషే పుట్టినప్పుడు అతని తలిదండ్రులు ఆ శిశువు సుందరుడై యుండుట చూచి, విశ్వాసమునుబట్టి రాజాజ్ఞకు భయపడక, మూడు మాసములు అతని దాచిపెట్టిరి.
నిర్గమకాండము 1:22, నిర్గమకాండము 2:2

23. mōshē puṭṭinappuḍu athani thalidaṇḍrulu aa shishuvu sundaruḍai yuṇḍuṭa chuchi, vishvaasamunubaṭṭi raajaagnaku bhayapaḍaka, mooḍu maasamulu athani daachipeṭṭiri.

24. మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఐగుప్తు ధనముకంటె క్రీస్తువిషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని యెంచుకొని,
ఆదికాండము 4:10, నిర్గమకాండము 2:11

24. mōshē peddavaaḍainappuḍu vishvaasamunubaṭṭi aigupthu dhanamukaṇṭe kreesthuvishayamaina ninda goppa bhaagyamani yen̄chukoni,

25. అల్పకాలము పాప భోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించి,

25. alpakaalamu paapa bhōgamu anubhavin̄chuṭakaṇṭe dhevuni prajalathoo shrama anubhavin̄chuṭa mēlani yōchin̄chi,

26. ఫరో కుమార్తెయొక్క కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒప్పుకొనలేదు;ఏలయనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృష్టి యుంచెను.
కీర్తనల గ్రంథము 69:9, కీర్తనల గ్రంథము 89:50-51

26. pharō kumaartheyokka kumaaruḍani anipin̄chukonuṭaku oppukonalēdu;yēlayanagaa athaḍu prathiphalamugaa kalugabōvu bahumaanamandu drushṭi yun̄chenu.

27. విశ్వాసమునుబట్టి అతడు అదృశ్యుడైనవానిని చూచుచున్నట్టు స్థిరబుద్ధిగలవాడై, రాజాగ్రహమునకు భయపడక ఐగుప్తును విడిచిపోయెను.
నిర్గమకాండము 2:15, నిర్గమకాండము 10:28-29, నిర్గమకాండము 12:51

27. vishvaasamunubaṭṭi athaḍu adrushyuḍainavaanini choochuchunnaṭṭu sthirabuddhigalavaaḍai, raajaagrahamunaku bhayapaḍaka aigupthunu viḍichipōyenu.

28. తొలిచూలు పిల్లలను నాశనము చేయువాడు ఇశ్రాయేలీయులను ముట్టకుండు నిమిత్తము అతడు విశ్వాసమునుబట్టి పస్కాను, రక్తప్రోక్షణ ఆచారమును ఆచరించెను.
నిర్గమకాండము 12:21-29

28. tolichoolu pillalanu naashanamu cheyuvaaḍu ishraayēleeyulanu muṭṭakuṇḍu nimitthamu athaḍu vishvaasamunubaṭṭi paskaanu, rakthaprōkshaṇa aachaaramunu aacharin̄chenu.

29. విశ్వాసమునుబట్టి వారు పొడి నేలమీద నడిచినట్లు ఎఱ్ఱసముద్రములో బడి నడచిపోయిరి. ఐగుప్తీయులు ఆలాగు చేయజూచి మునిగిపోయిరి.
నిర్గమకాండము 14:21-31

29. vishvaasamunubaṭṭi vaaru poḍi nēlameeda naḍichinaṭlu errasamudramulō baḍi naḍachipōyiri. Aiguptheeyulu aalaagu cheyajoochi munigipōyiri.

30. విశ్వాసమునుబట్టి యేడు దినములవరకు ప్రదక్షిణము చేయబడిన తరువాత యెరికో గోడలు కూలెను.
యెహోషువ 6:12-21

30. vishvaasamunubaṭṭi yēḍu dinamulavaraku pradakshiṇamu cheyabaḍina tharuvaatha yerikō gōḍalu koolenu.

31. విశ్వాసమునుబట్టి రాహాబను వేశ్య వేగులవారిని సమాధాన ముగా చేర్చుకొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపక పోయెను.
యెహోషువ 2:11-12, యెహోషువ 6:21-25

31. vishvaasamunubaṭṭi raahaabanu vēshya vēgulavaarini samaadhaana mugaa cherchukoninanduna avidhēyulathoopaaṭu nashimpaka pōyenu.

32. ఇకను ఏమి చెప్పుదును? గిద్యోను, బారాకు, సమ్సోను, యెఫ్తా, దావీదు, సమూయేలను వారిని గూర్చియు, ప్రవక్తలనుగూర్చియు వివరించుటకు సమయము చాలదు.
న్యాయాధిపతులు 4:10-17, న్యాయాధిపతులు 11:32-33, న్యాయాధిపతులు 16:28-30, 1 సమూయేలు 7:9-12, 1 సమూయేలు 19:8

32. ikanu ēmi cheppudunu? Gidyōnu, baaraaku, samsōnu, yephthaa, daaveedu, samooyēlanu vaarini goorchiyu, pravakthalanugoorchiyu vivarin̄chuṭaku samayamu chaaladu.

33. వారు విశ్వాసముద్వారా రాజ్యములను జయించిరి; నీతికార్యములను జరిగించిరి; వాగ్దానములను పొందిరి; సింహముల నోళ్లను మూసిరి;
న్యాయాధిపతులు 14:6-7, 1 సమూయేలు 17:34-36, దానియేలు 6:22

33. vaaru vishvaasamudvaaraa raajyamulanu jayin̄chiri; neethikaaryamulanu jarigin̄chiri; vaagdaanamulanu pondiri; simhamula nōḷlanu moosiri;

34. అగ్నిబలమును చల్లార్చిరి; ఖడ్గధారను తప్పించుకొనిరి; బలహీనులుగా ఉండి బలపరచబడిరి; యుద్ధములో పరాక్రమశాలులైరి; అన్యుల సేనలను పారదోలిరి.
దానియేలు 3:23-25

34. agnibalamunu challaarchiri; khaḍgadhaaranu thappin̄chukoniri; balaheenulugaa uṇḍi balaparachabaḍiri; yuddhamulō paraakramashaalulairi; anyula sēnalanu paaradōliri.

35. స్త్రీలు మృతులైన తమ వారిని పునరుత్థానమువలన మరల పొందిరి. కొందరైతే మరి శ్రేష్ఠమైన పునరుత్థానము పొందగోరి విడుదల పొందనొల్లక యాతనపెట్టబడిరి.
1 రాజులు 17:17-24, 2 రాజులు 4:25-37

35. streelu mruthulaina thama vaarini punarut'thaanamuvalana marala pondiri. Kondharaithē mari shrēshṭhamaina punarut'thaanamu pondagōri viḍudala pondanollaka yaathanapeṭṭabaḍiri.

36. మరికొందరు తిరస్కారములను కొరడాదెబ్బలను, మరి బంధకములను ఖైదును అనుభ వించిరి.
ఆదికాండము 39:20, 1 రాజులు 22:26-27, 2 దినవృత్తాంతములు 18:25-26, యిర్మియా 20:2, యిర్మియా 37:15, యిర్మియా 38:6

36. marikondaru thiraskaaramulanu koraḍaadebbalanu, mari bandhakamulanu khaidunu anubha vin̄chiri.

37. రాళ్లతో కొట్టబడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడ్గముతో చంపబడిరి,గొఱ్ఱచర్మ ములను మేకచర్మములను వేసికొని, దరిద్రులైయుండి శ్రమపడి హింసపొందుచు,
2 దినవృత్తాంతములు 24:21

37. raaḷlathoo koṭṭabaḍiri, rampamulathoo kōyabaḍiri, shōdhimpabaḍiri, khaḍgamuthoo champabaḍiri,gorracharma mulanu mēkacharmamulanu vēsikoni, daridrulaiyuṇḍi shramapaḍi hinsaponduchu,

38. అడవులలోను కొండలమీదను గుహలలోను సొరంగములలోను తిరుగులాడుచు సంచరించిరి. అట్టివారికి ఈ లోకము యోగ్యమైనది కాదు.
1 రాజులు 18:4, 1 రాజులు 18:13

38. aḍavulalōnu koṇḍalameedanu guhalalōnu soraṅgamulalōnu thirugulaaḍuchu san̄charin̄chiri. Aṭṭivaariki ee lōkamu yōgyamainadhi kaadu.

39. వీరందరు తమ విశ్వాసముద్వారా సాక్ష్యము పొందిన వారైనను. మనము లేకుండ సంపూర్ణులుకాకుండు నిమిత్తము,

39. veerandaru thama vishvaasamudvaaraa saakshyamu pondina vaarainanu. Manamu lēkuṇḍa sampoorṇulukaakuṇḍu nimitthamu,

40. దేవుడు మనకొరకు మరి శ్రేష్ఠమైనదానిని ముందుగా సిద్ధ పరచెను గనుక వీరు వాగ్దానఫలము అనుభవింప లేదు.

40. dhevuḍu manakoraku mari shrēshṭhamainadaanini mundhugaa siddha parachenu ganuka veeru vaagdaanaphalamu anubhavimpa lēdu.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |