Hebrews - హెబ్రీయులకు 3 | View All

1. ఇందువలన, పరలోకసంబంధమైన పిలుపులో పాలు పొందిన పరిశుద్ధ సహోదరులారా, మనము ఒప్పుకొనిన దానికి అపొస్తలుడును ప్రధానయాజకుడునైన యేసుమీద లక్ష్యముంచుడి.

క్రీస్తు మోషేకన్నా గొప్పవాడు. దేవుని ఇంటిలో సేవకుడు మోషే. యేసుప్రభువైతే ఆ ఇల్లంతటిపై అధికారమున్న దేవ కుమారుడు. “అందుచేత”– ఇదే దేవుని విధానం. ఆయన గొప్ప సత్యాలను చెప్పి, వాటిని బట్టి నడుచుకోవలసిందని మనుషులకు చెప్తాడు (రోమీయులకు 12:1; 1 కోరింథీయులకు 15:58; 2 కోరింథీయులకు 7:1; గలతియులకు 5:1; ఎఫెసీయులకు 4:1; కొలొస్సయులకు 3:1). “పరలోకసంబంధమైన పిలుపు”– విశ్వాసులకు అందిన పిలుపు పరలోకం నుంచి వచ్చింది. అది వారికి పరలోకానికి దారి చూపుతూ ఉంది (రోమీయులకు 8:30). “పవిత్రులైన”– హెబ్రీయులకు 2:11. “రాయబారి”– క్రీస్తును రాయబారి అని పిలిచిన సందర్భం బైబిల్లో ఇదొక్కటే. అంటే దేవుడు ఆయన్ను కార్యం నెరవేర్చేందుకు ఈ లోకానికి పంపాడనీ ఆయన ద్వారా మాట్లాడాడనీ అర్థం (హెబ్రీయులకు 1:2; యోహాను 6:38-39; మొ।।). “ప్రముఖ యాజి”– హెబ్రీయులకు 2:17.

2. దేవుని యిల్లంతటిలో మోషే నమ్మకముగా ఉండినట్టు, ఈయనకూడ తన్ను నియమించిన వానికి నమ్మకముగా ఉండెను.
సంఖ్యాకాండము 12:7

విశ్వసనీయత విషయంలో ఇద్దరూ ఒకే విధంగా ఉన్నారు – సంఖ్యాకాండము 12:7; యోహాను 8:28-29; యోహాను 17:4. ఇక్కడ ఇల్లు అంటే దేవుని ప్రజలు అని అర్థం.

3. ప్రతి యిల్లును ఎవడైన ఒకనిచేత కట్టబడును; సమస్తమును కట్టినవాడు దేవుడే. ఇంటికంటె దానిని కట్టిన వాడెక్కువ ఘనతపొందినట్టు,

మోషే దేవుని ఇంటిలో భాగం గానీ దాన్ని సృష్టించినది యేసుప్రభువే. అందువల్ల ఆయన మోషేకన్నా ఎంతో గొప్పవాడన్నది స్పష్టమే.

4. ఈయన మోషేకంటె ఎక్కువ మహిమకు అర్హుడుగా ఎంచబడెను.

5. ముందు చెప్పబోవు సంగతులకు సాక్ష్యార్థముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి దేవుని యిల్లంతటిలో నమ్మకముగా ఉండెను.
సంఖ్యాకాండము 12:7

దేవుని ఇంటిమీద అధికారి అయిన కుమారుడు ఆ ఇంటి సేవకునికన్నా ఎంతో పై స్థానంలో ఉన్నాడు. “తరువాత చెప్పబడే” వాటి గురించి మోషే చెప్పాడు. అంటే అతడు దేవునినుంచి భవిష్యత్తులో వెల్లడి కాబోతున్న సత్యాన్ని గురించి సూచించాడు (హెబ్రీయులకు 10:1 పోల్చి చూడండి). మోషే సాక్ష్యమిచ్చినది క్రీస్తును గురించే – లూకా 24:27; యోహాను 5:46. మోషే కన్నా క్రీస్తు గొప్పవాడని రచయిత ఎందుకు రుజువు చేశాడు? మోషే ధర్మశాస్త్రం సంబంధమైన పాత ఒడంబడికకు ప్రతినిధి. క్రీస్తు కృప సంబంధమైన క్రొత్త ఒడంబడిక స్థాపకుడు. పాత దానికన్నా కొత్తది చాలా ఉత్తమమైనదని తరువాతి భాగాల్లో రచయిత నిరూపించబోతున్నాడు (హెబ్రీయులకు 8:6-13); దాని స్థాపకుణ్ణి బట్టి కొత్తది పాతదానికన్నా మంచిదని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు.

6. అయితే క్రీస్తు కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమ్మకముగా ఉన్నాడు; ధైర్యమును నిరీక్షణవలని ఉత్సాహమును తుదమట్టుకు స్థిరముగా చేపట్టినయెడల మనమే ఆయన యిల్లు.

“చేపట్టామంటే”– వ 14; కొలొస్సయులకు 1:23; 1 కోరింథీయులకు 15:2. ఈ ఇంటివారైన విశ్వాసులు తమ విశ్వాసాన్ని కోల్పోయి సభ్యులు కాకుండా పోవచ్చని ఈ మాటలు నేర్పడం లేదు. విశ్వాసంలో కొనసాగడమే ఆ ఇంటిలో సభ్యులనడానికి నిజమైన రుజువు అని దీని అర్థం. వ 14 చూడండి. ఎవరైనా తన ధైర్యాన్నీ ఆశాభావాన్నీ కోల్పోయి, శుభవార్తను త్రోసిపుచ్చి, పాప జీవితానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతే అతడు ఒకప్పుడు దేవుడిచ్చే పాపవిముక్తి, రక్షణలో పాలు పంచుకున్నవాడని చెప్పడం బైబిలు సత్యాలకు అనుగుణం కాదు (1 యోహాను 2:19; మొ।।). అనేకమంది దేవుని ఇంటివారు కాకపోయినా అలా చెప్పుకుంటూ ఉండడం చాలా విచారకరం. “మనమే ఆయన ఇల్లు”– మోషే ఇస్రాయేల్ ప్రజల మధ్య పరిచర్య చేశాడు; క్రీస్తు ఇల్లయితే ఆయన విశ్వాసులందరితో ఏర్పడినది.

7. మరియు పరిశుద్ధాత్మయిట్లు చెప్పుచున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 95:7-11

భ్రష్టత్వంలో పడిపోకుండా ఉండేలా రెండో హెచ్చరిక. రచయిత వ 7-11ను కీర్తనల గ్రంథము 95:7-11 నుంచి తీసుకున్నాడు. అక్కడ నోట్స్ చూడండి. ఒక తరం అంతా తాము దేవుని ఇంటివారమని చెప్పుకుంటూ కూడా అపనమ్మకం విషయంలో దోషులై, దేవుడు తనను నమ్మినవారికి వాగ్దానం చేసిన దీవెనలను పొందలేకపోవచ్చునని ఈ వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి (వ 19). ఇది ఒక కాలంలో జరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ జరగడం అసాధ్యమని ఎందుకు అనుకోవడం? “పవిత్రాత్మ ఇలా చెపుతున్నాడు”– 95వ కీర్తన రాసినది ఒక మనిషే గానీ దేవుని ఆత్మ అతని ద్వారా మాట్లాడాడని చూశారా. హెబ్రీయులకు 9:8; 1 తిమోతికి 3:16; 2 పేతురు 1:21 పోల్చి చూడండి. “ఈ రోజు”– ఇది ఒక కొత్త ఆరంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఒక కొత్త అవకాశం ఉన్న రోజును సూచిస్తున్నది. అంటే క్రీస్తు శుభవార్త శకం అన్నమాట. 2 కోరింథీయులకు 6:1-2 పోల్చి చూడండి.

8. నేడు మీరాయన శబ్దమును వినినయెడల, అరణ్యములో శోధన దినమందు కోపము పుట్టించినప్పటివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి.
నిర్గమకాండము 17:7, సంఖ్యాకాండము 20:2-5

“కోపం రేపే సందర్భంలో”– వ 10; నిర్గమకాండము 17:1-7; సంఖ్యాకాండము 14:1-4; ద్వితీయోపదేశకాండము 9:7, ద్వితీయోపదేశకాండము 9:24. వారు క్రీస్తు స్వరం విని ఆయన్ను అనుసరించే ఆయన గొర్రెల్లాంటివారు కాదు (యోహాను 10:27).

9. నలువది సంవత్సరములు నా కార్యములను చూచి మీ పితరులు నన్ను పరీక్షించి శోధించిరి.

“నలభై సంవత్సరాలు”– సంఖ్యాకాండము 14:26-35.

10. కావున నేను ఆ తరమువారివలన విసిగి వీరెల్లప్పుడును తమ హృదయాలోచనలలో తప్పిపోవుచున్నారు నా మార్గములను తెలిసికొనలేదు.

“కోపపడ్డాను”– దేవుని కోపం గురించి సంఖ్యాకాండము 25:3; కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11; మొ।। చోట్ల నోట్స్ ఉన్నాయి. “దారి తప్పి”– బయటికి వారు దేవుని ప్రజలే. లోలోపల వారు కఠినమైన మనసు గలవారు, అపనమ్మకస్థులు, తిరగబడుతూ ఉండేవారు. కీర్తనల గ్రంథము 58:3; యెషయా 1:2-3; యెషయా 53:6 పోల్చి చూడండి.

11. గనుక నేను కోపముతో ప్రమాణము చేసినట్టు వారు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరని చెప్పితిని.
సంఖ్యాకాండము 14:21-23

“నా విశ్రాంతి”– అంటే వారి ఎడారి ప్రయాణాల నుంచీ కనానులోని వారి శత్రువు పీడ నుంచీ విశ్రాంతి (ద్వితీయోపదేశకాండము 1:34-36; ద్వితీయోపదేశకాండము 12:9; యెహోషువ 23:1).

12. సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునట్టి విశ్వాసములేని దుష్టహృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి.

రచయిత కీర్తనల గ్రంథము 95:7-11 లోని మాటలను తన కాలంలోని యూదులకు వర్తింపజేస్తున్నాడు. మన కాలంలో ఉన్న క్రైస్తవ సంఘాలకు కూడా ఈ మాటలను వర్తింపజేయవచ్చు. దేవుని ప్రజలనే పేరు ఉన్నవారిలో ఉండే అపనమ్మకానికి వ్యతిరేకంగా ఈ హెచ్చరిక వస్తున్నది. “జాగ్రత్త వహించండి”– హెబ్రీయులకు 12:25; అపనమ్మకం కలిగే అవకాశం ఉంది. అది బహు అపాయకరమైనది. దాని విషయం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అపనమ్మకం ఉన్న హృదయం పాపంతో నిండినది. పాపం అపనమ్మకాన్ని పుట్టిస్తుంది. ఇది మరింత పాపానికి దారి తీస్తుంది. అపనమ్మకం ఉన్న హృదయాన్ని ఎవరూ చూడలేరు గానీ సజీవుడైన దేవుని నుంచి దారి తప్పిపోవడమే అందుకు రుజువు. మనుషులు ఆయన్నుంచి దూరమైపోయినప్పుడల్లా అందుకు కారణం ఇదేననీ, వారి హేతువాదం, వారి తెలివితేటలు, విద్యాబుద్ధులు కాదనీ మనకు తెలుసు. మనుషుల చర్యలను నిర్ణయించేది హృదయ స్థితే. సామెతలు 4:23 పోల్చి చూడండి.

13. నేడు మీరాయన శబ్దమును వినినయెడల, కోపము పుట్టించి నప్పటివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెప్పెను గనుక,

దేవునిపై ఎడతెగకుండా నమ్మకం ఉంచుకోవాలనీ, ఆ నమ్మకంలోనే కొనసాగాలనీ, పాపానికి దూరంగా ఉండాలనీ క్రైస్తవులు ఇతర క్రైస్తవులను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూ ఉండాలి. ఇది దేవుని చేతిలో ఎంతో మేలుకు కారణం కాగలదు. పాపం గురించిన రెండు వాస్తవాలను గమనించండి. అది దేవునికి వ్యతిరేకంగా మనుషుల హృదయాలను బండబారి పోయేలా చేస్తుంది. అది మోసకరమైనది (2 థెస్సలొనీకయులకు 2:10). పాపం వికారమైనదని దేవుడు చెప్తున్నాడు. కానీ పాపం తనను తాను చాలా మనోహరమైనదిగా మనుషులకు కనపరచుకుంటుంది. అది నిజానికి విషం. కానీ తేనెలాగా కనిపించజూస్తుంది. సంతోషాలు ఇస్తానని అది ఊరిస్తుంది గానీ అది ఇచ్చే జీతం గురించీ (రోమీయులకు 6:23), దానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చే దేవుని కోపం గురించి (రోమీయులకు 1:18) మాట్లాడదు. మనుషులకు గుడ్డితనం కలిగించి, నాశనానికి దారి తీసే విశాల మార్గంలో ఉంచే మూడు మోసకరమైన శక్తుల్లో పాపం ఒకటి. మిగతా రెండింటి గురించి యిర్మియా 17:9; ప్రకటన గ్రంథం 12:9 చూడండి. మోసగాడైన సైతాను మోసగించే పాపాన్ని మోసకరమైన మానవ హృదయంలో ఉంచి ఉపయోగిస్తూ ఉండగా ఆ మోసానికి హద్దులుంటాయా?

14. పాపమువలన కలుగు భ్రమచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునట్లు నేడు అనబడు సమయముండగానే, ప్రతిదినమును ఒకనికొకడు బుద్ధి చెప్పుకొనుడి.

15. ఏలయనగా మొదటనుండి మనకున్న దృఢ విశ్వాసము అంతముమట్టుకు గట్టిగా చేపట్టినయెడలనే క్రీస్తులో పాలివారమై యుందుము.

వ 6. ఈ క్రియారూపాలను జాగ్రత్తగా గమనించండి. “క్రీస్తులో పాలి భాగస్థులమయ్యాం” (ఇవి భూతకాలంలో చెప్పిన మాటలని గమనించు, “పాలిభాగస్థులం అవుతాం” అనడం లేదు). “అంతం వరకు గట్టిగా చేపట్టితేనే” (భవిష్యత్తు గురించి చెపుతున్న మాటలు). మనం క్రీస్తులో పాలిభాగస్థులమైతే పాలిభాగస్థులం అయ్యాం. ఆ తరువాత జరిగేది దీన్ని రద్దు చేయడం అసాధ్యం. గతంలో జరిగిన దాన్ని భవిష్యత్తు ఖాయం చేయగలదు అంతే. అది మనం నిజంగా క్రీస్తులో పాలిభాగస్థుల మయ్యామో లేదో చూపించగలదు. అంటే రచయిత దేవుని నిజ ప్రజలు ఎవరో ఎలాంటివారో వర్ణిస్తున్నాడు. వారికి క్రీస్తులో భాగం ఉంది, ఇది నిజమని నమ్మకంలో కొనసాగడం ద్వారా రుజువు చేస్తున్నారు. నమ్మకానికి పరీక్షలు వస్తాయి. నమ్మక ముందని చెప్పుకునేవారు పరీక్షకు గురి అవుతారు. యథార్థమైన విశ్వాసి విశ్వాసంలో అంతం వరకు సాగిపోవడం ద్వారా అలా కనిపిస్తాడు. క్రైస్తవుడుగా ఏదో ఒక విధమైన ఆరంభం ఉంటే చాలదు. అంతం వరకు నమ్మకంలోనే కొనసాగాలి. నిజమైన విశ్వాసులు ఇలా చేస్తారు. భ్రష్టులు ఇలా చెయ్యరు, ఎందుకంటే తమకు ఉన్నదని వారు చెప్పుకునే నమ్మకం నిజమైనది కాదు (హెబ్రీయులకు 10:35-39; రోమీయులకు 5:9-10; యోహాను 10:27; యోహాను 17:11-12; లూకా 22:31-32; 1 యోహాను 2:19 పోల్చి చూడండి).

16. విని కోపము పుట్టించినవారెవరు? మోషేచేత నడిపింపబడి ఐగుప్తులో నుండి బయలుదేరి వచ్చినవారందరే గదా
సంఖ్యాకాండము 14:1-35

“ఈజిప్ట్”– నిర్గమకాండము 14:29-31. “వారంతా”– ఇద్దరు వ్యక్తులు తప్ప ఇస్రాయేల్ జాతి అంతా (సంఖ్యాకాండము 14:1-2, సంఖ్యాకాండము 14:30).

17. ఎవరిమీద నలువది ఏండ్లు ఆయన కోపగించెను? పాపము చేసినవారి మీదనే గదా? వారి శవములు అరణ్యములో రాలి పోయెను.
సంఖ్యాకాండము 14:29

వ 10; 1 కోరింథీయులకు 10:1-12; ఎఫెసీయులకు 5:6; కొలొస్సయులకు 3:6. ఈ తరం హీబ్రూవారు కూడా క్రీస్తులో దేవుడు వెల్లడించినదాన్ని నమ్మి దానికి లోబడకపోతే వారు కూడా దేవుని కోపాన్ని ఎదుర్కోవలసి వస్తుందన్న హెచ్చరికను రచయిత వారికిస్తున్నాడు.

18. తన విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరని యెవరిని గూర్చి ప్రమాణము చేసెను? అవిధేయులైనవారినిగూర్చియే గదా
సంఖ్యాకాండము 14:22-23

వ 11; సంఖ్యాకాండము 14:11; ద్వితీయోపదేశకాండము 9:24; కీర్తనల గ్రంథము 78:10-12, కీర్తనల గ్రంథము 78:21-22; అపో. కార్యములు 7:51-53. అవిధేయత (వ 18), అపనమ్మకం (వ 19) ఏ విధంగా జతగా కలిసి పని చేస్తాయో గమనించండి. దేవునికీ మనిషికీ విరుద్ధంగా జరిగే ప్రతి నేరంలో అవి రెండూ భాగస్థులే. దేవుడు అందరికీ ఇవ్వజూపుతున్న దాన్ని అందరూ అందుకుని అనుభవించే అవకాశాలను దోచుకునే జంట దొంగలివి. ఆ రోజుల్లో ఇవి ఇస్రాయేల్‌వారిని వాగ్దాన దేశమైన కనానులో ప్రవేశించకుండా చేశాయి. ఇప్పుడు మనుషులను దేవుని పరలోకంలో ప్రవేశించకుండా అడ్డగిస్తాయి అనేది కూడా అంతే ఖాయం.

19. కాగా అవిశ్వాసముచేతనే వారు ప్రవేశింపలేక పోయిరని గ్రహించుచున్నాము.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |