Peter I - 1 పేతురు 2 - గ్రంథ విశ్లేషణ

1. ప్రభువు దయాళుడని మీరు రుచిచూచియున్న యెడల

1. Therefore having put away all malice, all guile, hypocrisy, envy, and all slanders,

2. సమస్తమైన దుష్టత్వమును, సమస్తమైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, సమస్త దూషణ మాటలను మాని,

2. as newborn babes, desire the genuine milk of the word, that by it you may grow,

3. క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలినవారై, నిర్మల మైన వాక్యమను పాలవలన రక్షణ విషయములో ఎదుగు నిమిత్తము, ఆ పాలను అపేక్షించుడి.
కీర్తనలు 34:8

3. if indeed you tasted that the Lord is good.

4. మనుష్యులచేత విసర్జింపబడినను, దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమును సజీవమునైన రాయియగు ప్రభువునొద్దకు వచ్చిన వారై,
కీర్తనలు 118:22, యెషయా 28:16, దానియేలు 2:34-35

4. Coming to Him as to a living stone, having been rejected indeed by men, but chosen by God and precious,

5. యేసుక్రీస్తుద్వారా దేవునికి అనుకూలము లగు ఆత్మసంబంధమైన బలులనర్పించుటకు పరిశుద్ధయాజ కులుగా ఉండునట్లు, మీరును సజీవమైన రాళ్లవలెనుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు.
నిర్గామకాండము 19:6, యెషయా 61:6

5. you also, as living stones, are being built [into] a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.

6. ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖ్యమును ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమునగు మూలరాతిని సీయోనులొ స్థాపించుచున్నాను; ఆయనయందు విశ్వాసముంచు వాడు ఏమాత్రమును సిగ్గుపడడు అను మాట లేఖనమందు వ్రాయబడియున్నది.
యెషయా 28:16

6. For it is also contained in the Scripture, "Behold, I place in Zion a chief cornerstone, chosen, precious, and he who believes on Him shall by no means be put to shame."

7. విశ్వ సించుచున్న మీకు, ఆయన అమూల్యమైనవాడు; విశ్వ సింపనివారికైతే ఇల్లు కట్టువారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడ్డురాయియు అడ్డుబండయు ఆయెను.
కీర్తనలు 118:22, దానియేలు 2:34-35

7. Therefore, to you who believe, [He] is precious; but to those who are disobedient, "The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone,"

8. కట్టువారు వాక్యమున కవిధేయులై తొట్రిల్లుచున్నారు, దానికే వారు నియమింపబడిరి.
యెషయా 8:14-15

8. and "a stone of stumbling and a rock of offense." They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed.

9. అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురముచేయు నిమిత్తము, ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తయిన ప్రజలునై యున్నారు.
నిర్గామకాండము 19:5, నిర్గామకాండము 23:22, ద్వితియోపదేశకాండము 4:20, ద్వితియోపదేశకాండము 7:6, ద్వితియోపదేశకాండము 10:15, ద్వితియోపదేశకాండము 14:2, యెషయా 9:2, యెషయా 42:12, యెషయా 43:20-21, నిర్గామకాండము 19:6, యెషయా 61:6

9. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's [own] possession, that you may proclaim the excellent virtues of Him who called you out of darkness into His marvelous light;

10. ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక యిప్పుడు దేవుని ప్రజయైతిరి; ఒకప్పుడు కనికరింపబడక యిప్పుడు కనికరింపబడినవారైతిరి.
హోషేయా 1:6, హోషేయా 1:10, హోషేయా 2:1, హోషేయా 2:23

10. who formerly [were] not a people but now [are the] people of God, who had not received mercy, but now have received mercy.

11. ప్రియులారా, మీరు పరదేశులును యాత్రికులునై యున్నారు గనుక ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు శరీరాశ లను విసర్జించి,
కీర్తనలు 39:12

11. Beloved, I implore you as sojourners and pilgrims, to abstain from the lusts of the flesh which war against the soul;

12. అన్యజనులు మిమ్మును ఏ విషయములో దుర్మార్గులని దూషింతురో, ఆ విషయములో వారు మీ సత్‌క్రియలను చూచి, వాటినిబట్టి దర్శనదినమున దేవుని మహిమపరచునట్లు, వారి మధ్యను మంచి ప్రవర్తనగలవారై యుండవలెనని మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను.
యెషయా 10:3

12. having your manner of life noble among the Gentiles, so that, whenever they speak against you as evildoers, when they observe the good works, they may glorify God in the day of visitation.

13. మనుష్యులు నియమించు ప్రతి కట్టడకును ప్రభువు నిమిత్తమై లోబడియుండుడి.

13. Therefore subject yourselves to every human institution on account of the Lord: whether to the king as [to one] having authority,

14. రాజు అందరికిని అధిపతి యనియు, నాయకులు దుర్మార్గులకు ప్రతిదండన చేయుట కును సన్మార్గులకు మెప్పు కలుగుటకును రాజువలన పంప బడినవారనియు వారికి లోబడియుండుడి.

14. or to governors, as to those being sent for the punishment of evildoers and for the praise [of those] doing good.

15. ఏలయనగా మీరిట్లు యుక్తప్రవర్తన గలవారై, అజ్ఞానముగా మాటలాడు మూర్ఖుల నోరు మూయుట దేవుని చిత్తము.

15. For this is the will of God, that by doing good you may silence the ignorance of foolish men--

16. స్వతంత్రులై యుండియు దుష్టత్వమును కప్పి పెట్టుటకు మీ స్వాతంత్ర్య మును వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడి యుండుడి.

16. as free, yet not using freedom as a cover for wickedness, but as bondservants of God.

17. అందరిని సన్మానించుడి, సహోదరులను ప్రేమించుడి, దేవునికి భయపడుడి, రాజును సన్మానించుడి.
సామెతలు 24:21

17. Honor all [people]. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king.

18. పనివారలారా, మంచివారును సాత్వికులునైనవారికి మాత్రము కాక ముష్కరులైన మీ యజమానులకును పూర్ణభయముతో లోబడియుండుడి.

18. Servants, subject yourselves to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the crooked.

19. ఎవడైనను అన్యాయ ముగా శ్రమపొందుచు, దేవునిగూర్చిన మనస్సాక్షికలిగి, దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును.

19. For this is admirable, if because of conscience toward God someone endures pain, suffering unjustly.

20. తప్పిద మునకై దెబ్బలు తినినప్పుడు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? మేలుచేసి బాధపడునప్పుడు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;

20. For what glory [is it], if when you sin and are beaten, you endure? But if when you do good and suffer [for it], you endure, this is admirable before God.

21. ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి.క్రీస్తుకూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునట్లు మీకు మాదిరి యుంచి పోయెను.

21. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving behind an example for you, that you should follow in His footsteps,

22. ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు.
యెషయా 53:9

22. "Who committed no sin, nor was deceit found in His mouth";

23. ఆయన దూషింప బడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శ్రమపెట్టబడియు బెదిరింపక, న్యాయముగా తీర్పు తీర్చు దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను.
యెషయా 53:7

23. who, being verbally abused, did not return verbal insults, when [He] suffered, [He] did not threaten, but committed [Himself] to Him who judges righteously;

24. మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునట్లు, ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రానుమీద మోసి కొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి.
యెషయా 53:4, యెషయా 53:5, యెషయా 53:12

24. who Himself bore our sins in His body on the tree, in order that having died to sins, we might live unto righteousness--by whose stripes you were healed.

25. మీరు గొఱ్ఱెలవలె దారితప్పిపోతిరి గాని యిప్పుడు మీ ఆత్మల కాపరియు అధ్యక్షుడునైన ఆయన వైపునకు మళ్లియున్నారు.
యెషయా 53:6, యెహేజ్కేలు 34:5-6

25. For you were like sheep going astray, but you have turned back now to the Shepherd and Overseer of your souls.