Peter II - 2 పేతురు 3 | View All

1. ప్రియులారా, యీ రెండవ పత్రిక మీకిప్పుడు వ్రాయుచున్నాను

1. priyulaaraa, yee reṇḍava patrika meekippuḍu vraayuchunnaanu

2. పరిశుద్ధ ప్రవక్తలచేత పూర్వమందు పలుకబడిన మాటలను, ప్రభువైన రక్షకుడు మీ అపొస్తలుల ద్వారా ఇచ్చిన ఆజ్ఞను మీరు జ్ఞాపకము చేసికొనవలెనను విషయమును మీకు జ్ఞాపకముచేసి, నిర్మలమైన మీ మనస్సులను రేపుచున్నాను.

2. parishuddha pravakthalachetha poorvamandu palukabaḍina maaṭalanu, prabhuvaina rakshakuḍu mee aposthalula dvaaraa ichina aagnanu meeru gnaapakamu chesikonavalenanu vishayamunu meeku gnaapakamuchesi, nirmalamaina mee manassulanu rēpuchunnaanu.

3. అంత్య దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచువచ్చి, తమ స్వకీయ దురాశలచొప్పున నడుచుకొనుచు,

3. antya dinamulalō apahaasakulu apahasin̄chuchuvachi, thama svakeeya duraashalachoppuna naḍuchukonuchu,

4. ఆయన రాకడను గూర్చిన వాగ్దాన మేమాయెను? పితరులు నిద్రించినది మొదలుకొని సమస్తమును సృష్టి ఆరంభముననున్నట్టే నిలిచి యున్నదే అని చెప్పుదురని మొదట మీరు తెలిసికొనవలెను

4. aayana raakaḍanu goorchina vaagdaana mēmaayenu? Pitharulu nidrin̄chinadhi modalukoni samasthamunu srushṭi aarambhamunanunnaṭṭē nilichi yunnadhe ani cheppudurani modaṭa meeru telisikonavalenu

5. ఏలయనగా పూర్వమునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళ్లలో నుండియు నీళ్లవలనను సమకూర్చబడిన భూమియు దేవుని వాక్యమువలన కలిగెననియు వారు బుద్ధిపూర్వకముగా మరతురు.
ఆదికాండము 1:6-9

5. yēlayanagaa poorvamunuṇḍi aakaashamuṇḍenaniyu, neeḷlalō nuṇḍiyu neeḷlavalananu samakoorchabaḍina bhoomiyu dhevuni vaakyamuvalana kaligenaniyu vaaru buddhipoorvakamugaa marathuru.

6. ఆ నీళ్లవలన అప్పుడున్న లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను.
ఆదికాండము 7:11-21

6. aa neeḷlavalana appuḍunna lōkamu neeṭivaradalō munigi nashin̄chenu.

7. అయితే ఇప్పుడున్న ఆకాశమును భూమియు భక్తిహీనుల తీర్పును నాశనమును జరుగు దినమువరకు అగ్నికొరకు నిలువచేయబడినవై, అదే వాక్యమువలన భద్రము చేయబడియున్నవి.

7. ayithē ippuḍunna aakaashamunu bhoomiyu bhakthiheenula theerpunu naashanamunu jarugu dinamuvaraku agnikoraku niluvacheyabaḍinavai, adhe vaakyamuvalana bhadramu cheyabaḍiyunnavi.

8. ప్రియులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా ప్రభువు దృష్టికి ఒక దినము వెయ్యిసంవత్సరములవలెను, వెయ్యిసంవత్సరములు ఒక దినమువలెను ఉన్నవి.
కీర్తనల గ్రంథము 90:4

8. priyulaaraa, oka saṅgathi marachipōkuḍi. Ēmanagaa prabhuvu drushṭiki oka dinamu veyyisamvatsaramulavalenu, veyyisamvatsaramulu oka dinamuvalenu unnavi.

9. కొందరు ఆలస్యమని యెంచుకొనునట్లు ప్రభువు తన వాగ్దానమును గూర్చి ఆలస్యము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచ్ఛయింపక, అందరు మారుమనస్సు పొందవలెనని కోరుచు, మీ యెడల ధీర్ఘశాంతముగలవాడై యున్నాడు.
హబక్కూకు 2:3-4

9. kondaru aalasyamani yen̄chukonunaṭlu prabhuvu thana vaagdaanamunu goorchi aalasyamu cheyuvaaḍu kaaḍu gaani yevaḍunu nashimpavalenani yicchayimpaka, andaru maarumanassu pondavalenani kōruchu, mee yeḍala dheerghashaanthamugalavaaḍai yunnaaḍu.

10. అయితే ప్రభువు దినము దొంగవచ్చినట్లు వచ్చును. ఆ దినమున ఆకాశములు మహాధ్వనితో గతించి పోవును, పంచభూతములు మిక్కటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును, భూమియు దానిమీదనున్న కృత్యములును కాలిపోవును

10. ayithē prabhuvu dinamu doṅgavachinaṭlu vachunu. aa dinamuna aakaashamulu mahaadhvanithoo gathin̄chi pōvunu, pan̄chabhoothamulu mikkaṭamaina vēṇḍramuthoo layamaipōvunu, bhoomiyu daanimeedanunna krutyamulunu kaalipōvunu

11. ఇవన్నియు ఇట్లు లయమై పోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని లయమైపోవు నట్టియు, పంచభూతములు మహావేండ్రముతో కరిగిపోవు నట్టియు,

11. ivanniyu iṭlu layamai pōvunavi ganuka, aakaashamulu ravulukoni layamaipōvu naṭṭiyu, pan̄chabhoothamulu mahaavēṇḍramuthoo karigipōvu naṭṭiyu,

12. దేవుని దినపు రాకడకొరకు కనిపెట్టుచు, దానిని ఆశతో అపేక్షించుచు, మీరు పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనతోను భక్తితోను ఎంతో జాగ్రత్తగలవారై యుండవలెను.
యెషయా 34:4

12. dhevuni dinapu raakaḍakoraku kanipeṭṭuchu, daanini aashathoo apēkshin̄chuchu, meeru parishuddhamaina pravarthanathoonu bhakthithoonu enthoo jaagratthagalavaarai yuṇḍavalenu.

13. అయినను మనమాయన వాగ్దానమునుబట్టి క్రొత్త ఆకాశములకొరకును క్రొత్త భూమికొరకును కనిపెట్టు చున్నాము; వాటియందు నీతి నివసించును.
యెషయా 60:21, యెషయా 65:17, యెషయా 66:22

13. ayinanu manamaayana vaagdaanamunubaṭṭi krottha aakaashamulakorakunu krottha bhoomikorakunu kanipeṭṭu chunnaamu; vaaṭiyandu neethi nivasin̄chunu.

14. ప్రియులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెట్టువారు గనుక శాంతముగలవారై, ఆయన దృష్టికి నిష్కళంకులు గాను నిందారహితులుగాను కనబడునట్లు జాగ్రత్త పడుడి.

14. priyulaaraa, veeṭikoraku meeru kanipeṭṭuvaaru ganuka shaanthamugalavaarai, aayana drushṭiki nishkaḷaṅkulu gaanu nindaarahithulugaanu kanabaḍunaṭlu jaagrattha paḍuḍi.

15. మరియు మన ప్రభువుయొక్క దీర్ఘశాంతము రక్షణార్థమైనదని యెంచుకొనుడి. ఆలాగు మన ప్రియ సహోదరుడైన పౌలుకూడ తనకు అనుగ్రహింపబడిన జ్ఞానము చొప్పున మీకు వ్రాసి యున్నాడు.

15. mariyu mana prabhuvuyokka deerghashaanthamu rakshaṇaarthamainadani yen̄chukonuḍi. aalaagu mana priya sahōdaruḍaina paulukooḍa thanaku anugrahimpabaḍina gnaanamu choppuna meeku vraasi yunnaaḍu.

16. వీటిని గూర్చి తన పత్రికలన్నిటిలోను బోధించుచున్నాడు; అయితే వాటిలో కొన్నిసంగతులు గ్రహించుటకు కష్టమైనవి. వీటిని విద్యావిహీనులును, అస్థిరులైనవారును, తక్కిన లేఖనములను అపార్థముచేసినట్లు, తమ స్వకీయ నాశనమునకు అపార్థము చేయుదురు.

16. veeṭini goorchi thana patrikalanniṭilōnu bōdhin̄chuchunnaaḍu; ayithē vaaṭilō konnisaṅgathulu grahin̄chuṭaku kashṭamainavi. Veeṭini vidyaaviheenulunu, asthirulainavaarunu, thakkina lēkhanamulanu apaarthamuchesinaṭlu, thama svakeeya naashanamunaku apaarthamu cheyuduru.

17. ప్రియులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియున్నారు గనుక మీరు నీతివిరోధుల తప్పుబోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన స్థిరమనస్సును విడిచి పడిపోకుండ కాచు కొనియుండుడి.

17. priyulaaraa, meeru ee saṅgathulu mundhugaa telisikoniyunnaaru ganuka meeru neethivirōdhula thappubōdhavalana tolagimpabaḍi, meeku kaligina sthiramanassunu viḍichi paḍipōkuṇḍa kaachu koniyuṇḍuḍi.

18. మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభి వృద్ధిపొందుడి. ఆయనకు ఇప్పుడును యుగాంతదినము వరకును మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

18. mana prabhuvunu rakshakuḍunaina yēsukreesthu anugrahin̄chu krupayandunu gnaanamandunu abhi vruddhiponduḍi. aayanaku ippuḍunu yugaanthadhinamu varakunu mahima kalugunu gaaka. aamēn‌.Shortcut Links
2 పేతురు - 2 Peter : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |