Ruth - రూతు 4 | View All

1. బోయజు పురద్వారమునొద్దకు పోయి అక్కడ కూర్చుండగా, బోయజు చెప్పిన బంధువుడు ఆ త్రోవను పోవుచుండెను గనుక బోయజుఓయి, యీ తట్టు తిరిగి ఇక్కడ కూర్చుండుమని అతని పిలువగా అతడు వచ్చి కూర్చుండెను.

1. bōyaju puradvaaramunoddhaku pōyi akkaḍa koorchuṇḍagaa, bōyaju cheppina bandhuvuḍu aa trōvanu pōvuchuṇḍenu ganuka bōyaju'ōyi, yee thaṭṭu thirigi ikkaḍa koorchuṇḍumani athani piluvagaa athaḍu vachi koorchuṇḍenu.

2. బోయజు ఆ ఊరి పెద్దలలో పదిమందిని పిలిపించుకొని, ఇక్కడ కూర్చుండుడనిచెప్పగా వారును కూర్చుండిరి.

2. bōyaju aa oori peddalalō padhimandhini pilipin̄chukoni, ikkaḍa koorchuṇḍuḍanicheppagaa vaarunu koorchuṇḍiri.

3. అతడుమోయాబు దేశమునుండి తిరిగి వచ్చిన నయోమి మన సహోదరుడైన ఎలీమెలెకునకు కలిగిన భూభాగమును అమ్మివేయుచున్నది గనుక నీవు చెవులార వినునట్లు నేనొకసంగతి తెలియజేయవలెనని యున్నాను.

3. athaḍumōyaabu dheshamunuṇḍi thirigi vachina nayōmi mana sahōdaruḍaina eleemelekunaku kaligina bhoobhaagamunu ammivēyuchunnadhi ganuka neevu chevulaara vinunaṭlu nēnokasaṅgathi teliyajēyavalenani yunnaanu.

4. ఈ పుర నివాసులయెదుటను నా జనుల పెద్దలయెదుటను ఆ భూమిని సంపాదించుకొనుము; ఏమ నగా దాని విడిపించుటకు నీవు ఒప్పుకొనిన యెడల విడి పింపుము, దాని విడిపింపనొల్లని యెడల అది స్పష్టముగా నాతో చెప్పుము. నీవు గాక దాని విడిపింపవలసిన బంధువుడెవడును లేడు; నీ తరువాతి వాడను నేనే అని బంధువునితో చెప్పెను. అందుకతడునేను విడిపించెద ననెను.

4. ee pura nivaasulayeduṭanu naa janula peddalayeduṭanu aa bhoomini sampaadhin̄chukonumu; ēma nagaa daani viḍipin̄chuṭaku neevu oppukonina yeḍala viḍi pimpumu, daani viḍipimpanollani yeḍala adhi spashṭamugaa naathoo cheppumu. neevu gaaka daani viḍipimpavalasina bandhuvuḍevaḍunu lēḍu; nee tharuvaathi vaaḍanu nēnē ani bandhuvunithoo cheppenu. Andukathaḍunēnu viḍipin̄cheda nanenu.

5. బోయజునీవు నయోమి చేతినుండి ఆ పొలమును సంపాదించు దినమున చనిపోయినవానిపేరట అతని స్వాస్థ్యమును స్థిరపరచునట్లు చనిపోయినవాని భార్యయైన రూతు అను మోయాబీయురాలి యొద్ద నుండియు దాని సంపాదింపవలెనని చెప్పగా

5. bōyajuneevu nayōmi chethinuṇḍi aa polamunu sampaadhin̄chu dinamuna chanipōyinavaanipēraṭa athani svaasthyamunu sthiraparachunaṭlu chanipōyinavaani bhaaryayaina roothu anu mōyaabeeyuraali yoddha nuṇḍiyu daani sampaadhimpavalenani cheppagaa

6. ఆ బంధు వుడు నేను దానిని విడిపించుకొనలేను, నా స్వాస్థ్యమును పోగొట్టు కొందునేమో, నేను దాని విడిపింపలేను గనుక నీవే నాకు ప్రతిగా బంధువుని ధర్మము జరిగించుమని చెప్పెను.

6. aa bandhu vuḍu nēnu daanini viḍipin̄chukonalēnu, naa svaasthyamunu pōgoṭṭu kondunēmō, nēnu daani viḍipimpalēnu ganuka neevē naaku prathigaa bandhuvuni dharmamu jarigin̄chumani cheppenu.

7. ఇశ్రాయేలీయులలో బంధు ధర్మమును గూర్చి గాని, క్రయవిక్రయములను గూర్చిగాని, ప్రతి సంగతిని స్థిరపరచుటకు పూర్వమున జరిగిన మర్యాద ఏదనగా, ఒకడు తన చెప్పు తీసి తన పొరుగువాని కిచ్చుటయే. ఈ పని ఇశ్రాయేలీయులలో ప్రమాణముగా ఎంచబడెను.

7. ishraayēleeyulalō bandhu dharmamunu goorchi gaani, krayavikrayamulanu goorchigaani, prathi saṅgathini sthiraparachuṭaku poorvamuna jarigina maryaada ēdhanagaa, okaḍu thana cheppu theesi thana poruguvaani kichuṭayē. ee pani ishraayēleeyulalō pramaaṇamugaa en̄chabaḍenu.

8. ఆ బంధువుడునీవు దానిని సంపాదించుకొను మని బోయజుతో చెప్పి తన చెప్పుతీయగా

8. aa bandhuvuḍuneevu daanini sampaadhin̄chukonu mani bōyajuthoo cheppi thana chepputheeyagaa

9. బోయజుఎలీమెలెకునకు కలిగినది యావత్తును కిల్యోనుకును మహ్లో నుకును కలిగినది యావత్తును నయోమి చేతినుండి సంపా దించితినని నేనన్నందుకు మీరు ఈ దినమున సాక్షులై యున్నారు.

9. bōyaju'eleemelekunaku kaliginadhi yaavatthunu kilyōnukunu mahlō nukunu kaliginadhi yaavatthunu nayōmi chethinuṇḍi sampaa din̄chithinani nēnannanduku meeru ee dinamuna saakshulai yunnaaru.

10. మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని స్వాస్థ్యమును స్థిరపరచునట్లును, చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని స్థలముయొక్క ద్వారమునుండియు కొట్టివేయబడక యుండునట్లును, నేను మహ్లోను భార్యయైన రూతను మోయాబీయురాలిని సంపాదించుకొని పెండ్లిచేసికొనుచున్నాను. దీనికి మీరు ఈ దినమున సాక్షులైయున్నారని పెద్దలతోను ప్రజ లందరితోను చెప్పెను.

10. mariyu chanipōyinavaani pēraṭa athani svaasthyamunu sthiraparachunaṭlunu, chanipōyinavaani pēru athani sahōdarulalōnuṇḍiyu, athani sthalamuyokka dvaaramunuṇḍiyu koṭṭivēyabaḍaka yuṇḍunaṭlunu, nēnu mahlōnu bhaaryayaina roothanu mōyaabeeyuraalini sampaadhin̄chukoni peṇḍlichesikonuchunnaanu. Deeniki meeru ee dinamuna saakshulaiyunnaarani peddalathoonu praja landarithoonu cheppenu.

11. అందుకు పురద్వారముననుండిన ప్రజలందరును పెద్దలునుమేము సాక్షులము, యెహోవా నీ యింటికి వచ్చిన ఆ స్త్రీని ఇశ్రాయేలీయుల వంశమును వర్ధిల్లజేసిన రాహేలును పోలినదానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక;

11. anduku puradvaaramunanuṇḍina prajalandarunu peddalunumēmu saakshulamu, yehōvaa nee yiṇṭiki vachina aa streeni ishraayēleeyula vanshamunu vardhillajēsina raahēlunu pōlinadaanigaanu lēyaanu pōlina daanigaanu cheyunu gaaka;

12. ఎఫ్రాతాలో నీవు క్షేమాభివృద్ధి కలిగినవాడవై బేత్లెహేములో నీవు ఖ్యాతి నొందుదువు గాక; యెహోవా యీ ¸యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండునుగాక అనిరి.
మత్తయి 1:3

12. ephraathaalō neevu kshēmaabhivruddhi kaliginavaaḍavai bētlehēmulō neevu khyaathi nonduduvu gaaka; yehōvaa yee ¸yauvanuraalivalana neeku dayacheyu santhaanamunu nee kuṭumbamunu thaamaaru yoodhaaku kanina peresu kuṭumbamuvale nuṇḍunugaaka aniri.

13. కాబట్టి బోయజు రూతును పెండ్లిచేసికొని ఆమె యొద్దకు పోయినప్పుడు యెహోవా ఆమె గర్భవతి యగునట్లు అనుగ్రహించెను గనుక ఆమె కుమారునికనెను.
మత్తయి 1:4-5

13. kaabaṭṭi bōyaju roothunu peṇḍlichesikoni aame yoddhaku pōyinappuḍu yehōvaa aame garbhavathi yagunaṭlu anugrahin̄chenu ganuka aame kumaarunikanenu.

14. అప్పుడు స్త్రీలుఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహోవా స్తుతినొందుగాక; ఆయన నామము ఇశ్రాయేలీయులలో ప్రకటింపబడునుగాక.

14. appuḍu streelu'ee dinamuna neeku bandhuvuḍu lēkuṇḍa cheyani yehōvaa sthuthinondugaaka; aayana naamamu ishraayēleeyulalō prakaṭimpabaḍunugaaka.

15. నిన్ను ప్రేమించి యేడుగురు కుమారులకంటె నీ కెక్కువగానున్న నీ కోడలు ఇతని కనెను; ఇతడు నీ ప్రాణము నోదార్చి ముసలితనమున నీకు పోషకుడగునని నయోమితో చెప్పిరి.

15. ninnu prēmin̄chi yēḍuguru kumaarulakaṇṭe nee kekkuvagaanunna nee kōḍalu ithani kanenu; ithaḍu nee praaṇamu nōdaarchi musalithanamuna neeku pōshakuḍagunani nayōmithoo cheppiri.

16. అప్పుడు నయోమిఆ బిడ్డను తీసికొని కౌగిట నుంచుకొని వానికి దాదిగా నుండెను.

16. appuḍu nayōmi'aa biḍḍanu theesikoni kaugiṭa nun̄chukoni vaaniki daadhigaa nuṇḍenu.

17. ఆమె పొరుగు స్త్రీలునయోమికొరకు కుమారుడు పుట్టెనని చెప్పి అతనికి ఓబేదను పేరు పెట్టిరి. అతడు దావీదునకు తండ్రి యైన యెష్షయియొక్క తండ్రి.
మత్తయి 1:6, మత్తయి 1:4-5, లూకా 3:31-33

17. aame porugu streelunayōmikoraku kumaaruḍu puṭṭenani cheppi athaniki ōbēdanu pēru peṭṭiri. Athaḍu daaveedunaku thaṇḍri yaina yeshshayiyokka thaṇḍri.

18. పెరెసు వంశావళి యేదనగాపెరెసు హెస్రోనును కనెను,

18. peresu vamshaavaḷi yēdhanagaaperesu hesrōnunu kanenu,

19. హెస్రోను రామును కనెను, రాము అమ్మినాదాబును కనెను, అమ్మినాదాబు నయస్సోనును కనెను,

19. hesrōnu raamunu kanenu, raamu amminaadaabunu kanenu, amminaadaabu nayassōnunu kanenu,

20. నయస్సోను శల్మానును కనెను, శల్మాను బోయజును కనెను,

20. nayassōnu shalmaanunu kanenu, shalmaanu bōyajunu kanenu,

21. బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెష్షయిని కనెను,

21. bōyaju ōbēdunu kanenu, ōbēdu yeshshayini kanenu,

22. యెష్షయి దావీదును కనెను.
మత్తయి 1:6

22. yeshshayi daaveedunu kanenu.Shortcut Links
రూతు - Ruth : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |