Character - స్వభావం, లక్షణము

Verses Related from the Bible:
 • Romans 5
 • 3. అంతే కాదు; శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని యెరిగి
 • 4. శ్రమలయందును అతిశయపడుదము.
 • 5. ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు. మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడియున్నది.
 • Luke 8
 • 17. తేటపరచబడని రహస్యమేదియు లేదు; తెలియజేయ బడకయు బయలుపడకయు నుండు మరుగైనదేదియు లేదు.
 • Romans 5
 • 4. శ్రమలయందును అతిశయపడుదము.
 • 1 Corinthians 15
 • 33. మోసపోకుడి. దుష్టసాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును.
 • Romans 5
 • 3. అంతే కాదు; శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని యెరిగి
 • James 1
 • 4. మీరు సంపూర్ణులును, అనూనాంగులును,ఏ విషయములోనైనను కొదువలేనివారునై యుండునట్లు ఓర్పు తన క్రియను కొనసాగింపనీయుడి.
 • 2 Peter 1
 • 5. ఆ హేతువుచేతనే మీమట్టుకు మీరు పూర్ణజాగ్రత్తగలవారై, మీ విశ్వాసమునందు సద్గుణమును,సద్గుణమునందు జ్ఞానమును,
 • Acts 17
 • 11. వీరు థెస్సలొనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెప్పిన సంగతులు ఆలాగున్నవో లేవో అని ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి.
 • Ephesians 5
 • 13. సమస్తమును ఖండింపబడి వెలుగుచేత ప్రత్యక్షపరచబడును; ప్రత్యక్షపరచునది ఏదో అది వెలుగేగదా
 • James 1
 • 3. మీరు నానా విధములైన శోధనలలో పడునప్పుడు, అది మహానందమని యెంచుకొనుడి.
 • 2 Peter 1
 • 6. జ్ఞానమునందు ఆశానిగ్ర హమును, ఆశానిగ్రహమునందు సహనమును, సహనము నందు భక్తిని,
 • Romans 5
 • 3. అంతే కాదు; శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని యెరిగి
 • 4. శ్రమలయందును అతిశయపడుదము.
 • Proverbs 12
 • 4. యోగ్యురాలు తన పెనిమిటికి కిరీటము సిగ్గు తెచ్చునది వాని యెముకలకు కుళ్లు.
 • Proverbs 27
 • 19. నీటిలో ముఖమునకు ముఖము కనబడునట్లు ఒకని మనస్సునకు మరియొకని మనస్సు కనబడును.
 • Proverbs 31
 • 10. గుణవతియైన భార్య దొరుకుట అరుదు అట్టిది ముత్యముకంటె అమూల్యమైనది.
 • Proverbs 22
 • 25. నీవు వాని మార్గములను అనుసరించి నీ ప్రాణమునకు ఉరి తెచ్చుకొందువేమో.
 • 1 Corinthians 3
 • 13. వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది అగ్నిచేత బయలు పరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెట్టిదో దానిని అగ్నియే పరీక్షించును.
 • 1 Timothy 3
 • 10. మరియు వారు మొదట పరీక్షింపబడవలెను; తరువాత వారు అనింద్యులైతే పరిచారకులుగా ఉండవచ్చును.
 • Psalms 105
 • 19. అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండెను.
 • James 1
 • 12. శోధన సహించువాడు ధన్యుడు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించువారికి వాగ్దానము చేసిన జీవకిరీటము పొందును.
 • Romans 14
 • 19. కాబట్టి సమాధానమును, పరస్పర క్షేమాభివృద్ధిని కలుగజేయు వాటినే ఆసక్తితో అనుసరింతము.
 • Colossians 4
 • 12. మీలో ఒకడును క్రీస్తుయేసు దాసుడునైన ఎపఫ్రా మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాడు; మీరు సంపూర్ణులును, ప్రతి విషయములో దేవుని చిత్తమునుగూర్చి సంపూర్ణాత్మ నిశ్చయతగలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెల్లప్పుడును మీకొరకు తన ప్రార్థనలలో పోరాడుచున్నాడు.

Related Bible Plans | Show All Plans

Benefits of Afflictions - బాధల యొక్క ప్రయోజనాలు

Confidence - నమ్మిక

ప్రకటన గ్రంథం నుండి ముఖ్య వచనములు

Hope And Faith - విశ్వాసములో నిరీక్షణ

హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక నుండి ముఖ్య వచనములు

Self Examination - స్వీయ పరీక్ష

Grace - కృప

Assurance in the life of faith - విశ్వాస జీవితంలో నిశ్చయత

Faith-విశ్వాసము

Reassurance - స్థిరపరచుట

Prayer - ప్రార్థన

God and Heart - దేవుడు మరియు హృదయము

Assurance - నిశ్చయత

Tests - పరీక్షలు

Encouraging - ధైర్యపరచుట - ప్రోత్సాహపరచుట