ఏకమనస్సుతో


  • Author: Dr. G. Praveen Kumar
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 4
  • Reference: Sajeeva Vahini - Daily Devotion

మత్తయి 18:20 - ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి యుందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పెను. 

అపో.కా 1:14 - వీరందరూ.. ఏకమనస్సుతో ఎడ తెగక ప్రార్థన చేయుచుండిరి. ఈ మాటలు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు “ఏక మనస్సుతో”, మరియు వారి ఐక్య విశ్వాసం, వారి ఒప్పందం మరియు ప్రేమ వారి ప్రార్థనలను చాలా ప్రభావవంతంగా చేసింది. వారు తమ విశ్వాసానికి సాక్ష్యమిచ్చేటప్పుడు దేవుడు తన వాక్యంలోని సత్యాన్ని ధృవీకరించడానికి శక్తివంతమైన మార్గాల్లో వెళ్లడం చూశారు.
ఒప్పందంలో జీవించడం అంటే మనం ప్రతిదాని గురించి సరిగ్గా అదే విధంగా భావిస్తున్నామని కాదు, కానీ మనం ప్రేమలో నడవడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని దీని అర్థం. మనం ఎవరి అభిప్రాయాన్ని పంచుకోకపోయినా గౌరవించగలం! 

ఫిలిప్పీయులకు 2:2 ప్రకారం “మీరు ఏకమనస్కులగునట్లుగా ఏకప్రేమకలిగి, యేక భావముగలవారుగా ఉండి, ఒక్కదానియందే మనస్సుంచుచు నా సంతోషమును సంపూర్ణము చేయుడి.” ప్రార్థన ఒక అద్భుతమైన ఆధిక్యత, మరియు మనం తరచుగా వ్యాయామం చేయాలి. కానీ మంచి ఫలితాలను పొందాలంటే, మన జీవితాల నుండి అన్ని అసమానతలు మరియు అనైక్యతలను తొలగించడానికి కూడా మనం కృషి చేయాలి.