పునరుద్ధరించే దేవుడు | God who Revives


  • Author: Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 4
  • Reference: Sajeeva Vahini - Daily Devotion

పునరుద్ధరించే దేవుడు

యెషయా 57:15 : నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధస్థలములో నివసించు వాడను అయినను వినయముగలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప జేయుటకును నలిగినవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయముగలవారి యొద్దను దీనమనస్సుగలవారి యొద్దను నివసించుచున్నాను.

ఉన్నత పరిశుద్ధ స్థలంలో నివసించే సర్వాధికారియైన దేవుడు, తన అమితమైన ప్రేమ ద్వారా మనలను ఉజ్జీవింపజేయడానికి, నిరాడంబరమైన ఆత్మతో మన హృదయాలలో నివసిస్తాడు.   

ఈ రోజు మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మరియు మీ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా దేవుడు మీ హృదయాన్ని పునరుద్ధరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. జీవిత పరిస్థితులు మీ ఆత్మను అణిచివేసినప్పుడు, విరిగి నలిగిన వారికి, పశ్చాత్తాపం గల హృదయాలకు దగ్గరగా ఉంటానని దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేశాడు.

మనుష్యుల ఆలోచనలు చెడ్డవైనవని గ్రహించినప్పుడు, వారి హృదయాలోచనల ద్వారా ఎన్నో సమస్యలకు దారి తీస్తున్నాయని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. ప్రతి చెడు తలంపులను పునరుజ్జీవింపజేసి ఆశీర్వాదకరమైన జీవితాన్ని దయజేయగల సమర్ధుడు మనతో ఉన్నవాడు.  ఈ రోజు మీ కథను మార్చడానికి, మీకు ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు...

మీ ఆరంభాలు చిన్నవి కావచ్చు కానీ మీరు ఆయనలో నిలిచియుంటే తగిన రీతిలో సరిదిద్దుతాడు.

అవును, పరిశుద్ధుడు శక్తిమంతుడైన దేవుడు మీ జీవితానికి కావలసిన మహిమాన్వితమైన ముగింపుని అందజేస్తాడు. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పినట్లు మీలో నివసించడానికి ఈరోజు ఆయనను ఆహ్వానించండి. దేవుని కృప ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండును గాక. ఆమెన్.


God who Revives

Its the doting love of God that makes, The sovereign God  the one who is named Holy and the one who lives in a high holy place also reside in a lowly contrite spirit to revive and rejuvenate our hearts.

No matter where you are and how bad your situation is God is ready to revive your heart today. Lifes situations can crush your spirit but God promises to be close to the broken and contrite spirit

The word of God says the human heart is wicked and issues of life flow from this heart. Our God can revive such broken or wicked hearts to live a blessed life...

All you need is, to ask for help and he is ready to be your ever-present help, to change your story...
Your beginnings may be small but as you run to him and abide in him....he will make sure 
..yes The holy one and the mighty God will make sure to give you a desired glorious finish to your story.

Invite him today to reside in you...as our scripture says in Isaiah 57:15 For this is what the high and lofty One says-- he who lives forever, whose name is holy: "I live in a high and holy place, but also with him who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite.

May God help you in your lowest for you to revive and give your utmost to the highest.. Amen.. God Bless You

English:
https://youtu.be/ITEvQiQjlpM

Telugu:
https://youtu.be/upmpDClXQi8