దేవుని వాక్యానికి విధేయత | Obedience to God’s Word


  • Author: Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi |
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 4
  • Reference: Sajeeva Vahini - Daily Devotion

దేవుని వాక్యానికి విధేయత

యాకోబు 1:21 - అందుచేత సమస్త కల్మషమును, విఱ్ఱవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని, లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తిగల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి. 

మనం దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపడానికి మరియు మన హృదయాలను మనస్సులను పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. దేవునితో మన సంబంధానికి ఆటంకం కలిగించేది ఏదైనా దూరంగా ఉంచడానికి మరియు ఆయన వాక్యాన్ని మన హృదయాలలో అంగీకరించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. 

ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మనం దేవుని ప్రేమ మరియు క్షమాపణ యొక్క సంపూర్ణతను అనుభవించాలంటే ఇది అత్యంత అవసరం. మనం మన ప్రాచీన స్వభావాలను విడిచిపెట్టి, దేవుని వాక్యంలోని సత్యాన్ని సత్వీకముతో అంగీకరించడానికి సంసిద్ధులమై యుండాలి. మన జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికపై నమ్మకం ఉంచడానికి మరియు ఆయన మనల్ని సరైన మార్గంలో నడిపిస్తాడని విశ్వసించడానికి కూడా మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. ఆయన వాక్యంలోని సత్యాన్ని అంగీకరించడానికి మరియు దానిని మన మార్గదర్శకంగా అనుసరించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. 

నేనంటాను, దేవుని వాక్యానికి విధేయతతో జీవించడం ద్వారా వచ్చే ఆనందం మరియు శాంతిని మనం అనుభవించాలంటే ఇది చాలా అవసరం. కాబట్టి, దేవుని వాక్యాన్ని సాత్వీకముతో అంగీకరించడానికి మరియు ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయతతో జీవించడానికి ఈరోజు కొంత సమయం కేటాయించండి. అట్టి మనసు ప్రభువు మనందరికీ దయజేయును గాక. ఆమెన్.

Telugu Audio: https://youtu.be/liYgsIWBP-Y


Obedience to God’s Word

James 1:21 Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. 
We should always remember that we must strive to be obedient to God-s Word and keep our hearts and minds pure. We must be willing to put away anything that stands in the way of our relationship with God and accept His Word into our hearts. 

This is not easy, but it is necessary if we want to experience the fullness of God-s love and forgiveness. We must be willing to turn away from our old ways and accept the truth of God-s Word. We must be willing to be humble and recognize that we do not have all the answers, but that God does. We must also be willing to trust in God-s plan for our lives and to trust that He will lead us in the right direction. We must be willing to accept the truth of His Word and to follow it as our guide. 

This is not always easy, but it is necessary if we want to experience the joy and peace that comes from living in obedience to God-s Word. So, take some time today to humbly accept the Word of God and commit to living a life of obedience to His commands. Amen. 

Connecting With God.

English Audio: https://youtu.be/j0oHX6sRwEQ