నిన్ను విడిచిపెట్టడు | Our God Cares


  • Author: Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi |
  • Category: Devotions
  • Reference: Sajeeva Vahini - Daily Devotion

నిన్ను విడిచిపెట్టడు

ద్వితీ 11:12 అది ఆకాశవర్షజలము త్రాగును. అది నీ దేవుడైన యెహోవా లక్ష్యపెట్టు దేశము. నీ దేవు డైన యెహోవా కన్నులు సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతమువరకు ఎల్లప్పుడు దానిమీద ఉండును.

మీరు ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఎప్పుడైనా నేను ఒంటరిని అని లేదా ఒంటరితనాన్ని భావించారా? మిమ్మల్ని ఆశ్రయించడానికి ఎవరూ లేరని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? అలా అయితే, మీరు ఒంటరిగా లేరని తెలుసుకోండి. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటాడు. అతను మీ పట్ల చాలా శ్రద్ధ వహిస్తాడు మరియు మీతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటాడు. ఒక గొర్రెల కాపరి తన గొఱ్ఱెలను పట్టించుకున్నట్లే దేవుడు మనపట్ల శ్రద్ధ వహిస్తాడని బైబిలు చెబుతోంది. మనం అడగకముందే మన అవసరాలు ఆయనకు తెలుసు. ఆయనకు మన ఆలోచనలు, మన హృదయాలు తెలుసు. ఆయన ఎప్పుడూ మనల్ని చూస్తూనే ఉంటాడు. అతను ఎల్లప్పుడూ మాకు మార్గదర్శకత్వం దిశానిర్దేశం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు.

దేవుడు మన కోసం ఎంతగానో శ్రద్ధ వహిస్తాడు, మన కోసం చనిపోవడానికి తన ఏకైక కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును ఈ లోకానికి పంపాడు. మనం క్షమించబడటానికి మరియు దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండటానికి యేసు తన జీవితాన్ని మనకొరకు త్యాగం చేశాడు. యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనం దేవుని పిల్లలుగా మారవచ్చు మరియు ఆయనను తెలుసుకోవడం ద్వారా వచ్చే శాంతి మరియు ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు. దేవుడు అన్ని పరిస్థితులలో మన పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తాడు.

ఆయన మనల్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టడు లేదా వదిలిపెట్టడు . మనం ఎటు చూసినా ఆయన ఎప్పుడూ మనతోనే ఉంటాడు. మనం భరించగలిగే దానికంటే ఎక్కువ శ్రమలను ఇవ్వడు. వాటితో పాటు ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనే శక్తిని, ధైర్యాన్ని ఆయన ఎల్లప్పుడూ మనకు అందిస్తాడనుటలో ఎట్టి సందేహం లేదు. ఆమెన్.

Telugu Audio: https://youtu.be/DgyJ1ep9Nj8

Our God Cares

Deuteronomy 11:12 It is a land the LORD your God cares for; the eyes of the LORD your God are continually on it from the beginning of the year to its end.
Have you ever felt overwhelmed and alone in life? Have you ever felt like you had no one to turn to? If so know that you are not alone. God is always there with you. He cares for you deeply and desires to have a relationship with you. The Bible tells us that God cares for us like a shepherd cares for his sheep. He knows our needs before we even ask. He knows our thoughts and our hearts. He is always watching over us and protecting us. He is always ready to give us guidance and direction. 
God cares for us so much that He sent His only Son Jesus to die for us. Jesus sacrificed His life so that we could be forgiven and have a relationship with God. Through Jesus we can become children of God and experience the peace and joy that comes from knowing Him. God cares for us in all circumstances.
He will never leave us or forsake us. No matter what we face He is always with us. He will never give us more than we can handle. He will always provide us with strength and courage to face any situation.

English Audio: https://youtu.be/7cdNsv0hZx4