పరిశుద్ధాత్మ వరం | The Gift of Holy Spirit


  • Author: Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi |
  • Category: Devotions
  • Reference: Sajeeva Vahini - Daily Devotion

పరిశుద్ధాత్మ వరం

అపో. కార్యములు 2:38 పేతురు మీరు మారుమనస్సు పొంది, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మము పొందుడి; అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందుదురు.

ఈ వాక్యం ప్రకారం, మన పాపాల క్షమాపణ కోసం పశ్చాత్తాపం కలిగియుండాలని బాప్తీస్మము యొక్క ప్రాముఖ్యతను పేతురు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. పశ్చాత్తాపం మరియు బాప్తీస్మము ద్వారా మనం పరిశుద్ధాత్మ నుండి వరములను పొందగలము. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అమూల్యమైన వరము పవిత్రత మరియు నీతితో కూడిన జీవితాన్ని గడపడానికి మనకు సహాయపడుతుంది. పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితాలలో బలం మరియు మార్గదర్శకత్వం యొక్క శక్తివంతమైన మూలం అని గ్రహించాలి. మన విశ్వాసానికి కట్టుబడి ఉండడానికి మరియు దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేస్తాడు. మనం దేవుని వాక్యంపై ఆధారపడటం నేర్చుకునేటప్పుడు దేవునితో మన సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి కూడా ఈ పరిశుద్ధాత్మ వారములు సహాయపడుతాయి.

మనము పశ్చాత్తాపపడి బాప్తిస్మము పొందినప్పుడు, క్షమాపణ యొక్క శక్తి మరియు మన జీవితాలను సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి పరిశుద్ధాత్మను అనుమతించడం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. ఈ వాక్యం యొక్క శక్తిని మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకుందాం. మన అనుదిన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుతో అడుగులు ముందుకు వేద్దాం. ఆమెన్.

Telugu Audio: https://youtu.be/nyXI79R1-TA

English Audio: https://www.youtube.com/watch?v=Y8Dm1j3q6hQ