సెయింట్ ఉర్సులా మరియు 11,000 మంది కన్యలు, ధైర్యమైన భక్తికి సాక్షులు


  • Author: Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English
  • Category: 40 సిలువ సాక్షులు - 40 Martyrs For Christ
  • Reference: Sajeeva Vahini

40 Days - Day 30

సెయింట్ ఉర్సులా మరియు 11,000 మంది కన్యలు, ధైర్యమైన భక్తికి సాక్షులు

సెయింట్ ఉర్సులా మరియు 11,000 మంది కన్యల కథ ఒక అసాధారణమైన విశ్వాసం, అచంచలమైన భక్తి మరియు హింసను ఎదుర్కొంటూ క్రీస్తుకు ధైర్యసాక్షిగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. వారి జీవితాలు మన విశ్వాసాన్ని ధైర్యంగా స్వీకరించడానికి మరియు కష్టాలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండటానికి మాకు స్ఫూర్తినిస్తాయి.

ఉర్సులా మరియు 11,000 మంది కన్యలు 4వ శతాబ్దంలో జర్మనీలోని కొలోన్‌ పట్టణంలో క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా గొప్ప తిరుగుబాటు మరియు హింసల మధ్య నివసించారు. వీరు క్రీ.శ. 383లో జర్మనీలోని కొలోన్‌లో క్రీస్తు కొరకు హతసాక్షులు అయ్యారు. ఉర్సులా మరియు ఆమె అనుచరులు, 11,000 మంది కన్యలతో సహా రోమా పట్టణానికి వెళుతుండగా, తుఫాను కారణంగా వారు ఆగిపోవలసి వచ్చింది. అక్కడ ఆమె మరియు ఆమె సహచరులు హన్‌లు అనే ఒక అన్యుల గుంపు వలన దాడి చేయబడ్డారు. వారిని తిరస్కరించినందుకు ఉర్సులా మరియు ఆమె స్నేహితులు శిరచ్ఛేదం చేయబడ్డారు.

చరిత్ర ప్రకారం, ఉర్సులా యొక్క అందానికి అన్యులైన హన్‌లు ఎంతగానో ఆకర్షించబడ్డారు, అన్యుడైన రాజు ఆమెను వివాహం చేసుకుంటే ఆమె అనుచరులను వదిలిపెడతామని ప్రతిపాదించాడు. ఆమె అతని మాటలను తిరస్కరించడంతో, అతను ఆమెను బాణంతో మరణానికి గురిచేశాడు. ప్రమాదాలు ఉన్నప్పటికీ, ఉర్సులా, గొప్ప మహిళల బృందంతో కలిసి, క్రీస్తు పట్ల తమ విశ్వాసమును ధృవీకరించడానికి మరియు దేవుని సేవకు తమ జీవితాలను అంకితం చేయడానికి రోమా పట్టణంలో ఈ సంఘటన నేటికి కూడా ప్రసిద్ధి.

"నీతి నిమిత్తము హింసింపబడువారు ధన్యులు; పరలోక రాజ్యము వారిది.." మత్తయి 5:10

ఉర్సులా మరియు 11,000 మంది కన్యల వలె, మన విశ్వాస ప్రయాణంలో ధైర్యం మరియు భక్తి యొక్క స్ఫూర్తిని స్వీకరించవచ్చు, క్రీస్తుపై మనకున్న విశ్వాసం భూసంబంధమైన ఓదార్పు లేదా భద్రత కంటే విలువైనదని తెలుసుకుందాం. కష్టాలు ఎదురైనప్పటికీ, క్రీస్తు పట్ల మన భక్తిలో పట్టుదలతో ఉండేందుకు మరియు ప్రతి పరీక్షలో మనల్ని నిలబెట్టే అతని శక్తిపై నమ్మకం ఉంచడానికి వారి ఉదాహరణ మనకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఆమెన్.

Telugu Audio: https://youtu.be/ZFkb_IM-kKo?si=FFIdEdj47_nQRGPK

40 Days - Day 30

Day 30. Saint Ursula and the 11,000 Virgins, Witnesses of Courageous Devotion

The story of Saint Ursula and the 11,000 Virgins is one of extraordinary faith, unwavering devotion, and courageous witness to Christ in the face of persecution. Their lives inspire us to embrace our faith with boldness and to be willing to stand firm in the face of adversity.

Ursula and the 11,000 Virgins lived during the 4th century AD in Cologne, Germany, during a time of great upheaval and persecution against Christians. Saint Ursula and the 11,000 Virgins are said to have been martyred in Cologne, Germany, in 383 AD. Ursula and her followers, including 11,000 virgins, were traveling to Rome when they were stopped by a storm. Ursula then persuaded the Pope and the bishop of Ravenna to join her in Rome, where she and her companions were attacked by the Huns. Ursula and her friends were beheaded, and the Huns- leader shot Ursula with an arrow.  

According to history, the Huns were so taken by Ursula-s beauty that the king offered to stop killing her followers if she married him. When she rejected his advances, he shot and killed her with an arrow. The arrow is now a key part of her iconography. Despite the risks involved, Ursula, along with a group of noblewomen, made a pilgrimage to Rome to affirm their commitment to Christ and dedicate their lives to His service.

"Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." - Matthew 5:10

Like Ursula and the 11,000 Virgins, may we embrace a spirit of courage and devotion in our faith journey, knowing that our trust in Christ is worth more than any earthly comfort or security. May their example inspire us to persevere in our devotion to Christ, even in the face of adversity, and to trust in His power to sustain us through every trial. Amen.

English Audio: https://youtu.be/DTryz5zuMtA?si=JzFr1b3PdHIvblPZ

https://sajeevavahini.com/