పద వాహిని - Telugu Bible Crossword - 1


 • Author: Praveen Kumar G
 • Category: Crosswords
 • Reference: Sajeeva Vahini Oct - Nov 2010 Vol 1 - Issue 1

 • అడ్డం:
 • 1. ఒక పత్రిక (6)
 • 4. దేవుని రాజ్యం - కుడి నుండి (4)
 • 7. మొదటి కాండము (2)
 • 8. అతని రక్తం కుక్కలు (3)
 • 9. అభిషిక్తుడు (2)
 • 10. ఆది జేష్టుడు (3)
 • 13. కడపటి భూర ధ్వని ____ లో (5)
 • 14. సమాధానకర్తయగు ___ అని పేరు(5)
 • 16. పురుషుని ప్రక్కటెముక (1)
 • 18. నయోమి కుమారుడు(3)
 • 19. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో (4)
 • 22. నోవాహు అటునుండి (3)
 • 24. ప్రభువుని స్తుతించుడి(4)
 • నిలువు:
 • 1. అపో. పౌలు గురువు (5)
 • 2. 56వ గ్రంథం (2)
 • 3. నులివెచ్చని సంఘం (5)
 • 5. ఎక్సోడస్(7)
 • 6. వాగ్ధాన దేశం (3)
 • 11. సంసోను, దెబోరా .. వీరు (6)
 • 12. బూర (2)
 • 13. ఇశ్రాయేలీయులలో ఒక గోత్రం(3)
 • 15. పౌలుకు నిజమైన కుమారుడు(3)
 • 17. నిలువు 13 లాంటిదే (2)
 • 18. సంసోను తండ్రి(3)
 • 20.బిలాము చివర కోల్పోయాడు(2)
 • 21. అతని భార్య ఉప్పు స్తంభం (2)
 • 23.జబ్బు కళ్ళది (2)