నాయందు నిలిచియుండుడి

  • Author:
  • Category: Devotions
  • Reference: Sajeeva Vahini

నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె ద్రాక్షావల్లిలో నిలిచి యుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. యోహాను 15:4

° ఒక్కసారి ఆయన కొఱకు మనల్ని మనము ప్రత్యేకపరచుకొని పరిశుద్ధముగా జీవించుచున్నప్పుడు మనము ఆయనలో నిలిచియుండడం నేర్చుకుంటాము.

° మనము ఆయనయందు నిలిచినప్పుడు మన జీవితాలు ఫలించడం మొదలవుతాయి.

° అనుదిన ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో సమయమును గడుపుతున్నప్పుడు అయనలో ఫలించడమే కాకుండా, మనుష్యులు మనలను మార్పు లేదా రూపాంతరం చెందినవారిగా గుర్తిస్తారు.

° మన జీవితాల్లో అధికమైన ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానమును పొందగలుగుతాము. తోటివారిపట్ల ఓర్మిని కలిగియుండగలము, మరియు బలమైన విశ్వాసమును కలిగియుండి వారికి మేలు చేయగలము.

° గనుక అనుదినం మన జీవితాలు ఆయనయందు నిలిచి ఫలించే అనుభవం పొంది పరిశుద్ధముగా జీవించుటకు ప్రయత్నించాలి.