యేసు సిలువలో పలికిన యేడు మాటలు - నాలుగవ మాట


  • Author: Dr. G. Praveen Kumar
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 6
  • Reference: Sajeeva Vahini

తండ్రి! ఆస్తిలో నాకు రావలసిన భాగము నాకిస్తే నీకు దూరంగా, స్వేచ్ఛగా బ్రతుకుతానని చిన్న కుమారుడంటే; తండ్రి వానికి ఆస్తి పంచిపెట్టాడు. ఆస్తి సమకూర్చుకున్న కుమారుడు దూర దేశం వెళ్లాడు; దుర్వ్యాపారంలో ఆస్తి కరిగిపోయింది, అంతస్తు దిగిపోయింది, వీధులపాలయ్యాడు, చివరకు పంది పొట్టు తినవలసి వచ్చింది. కాని ఇంటి దగ్గర తండ్రి ప్రతి రోజు గుమ్మము దగ్గర నిలబడి ఏదో ఒకరోజు నా కుమారుడు ఇంటికి తిరిగొస్తాడని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఆ రోజు రానే వచ్చింది. పశ్చాత్తాపంతో కుమారుడు ఇంటికి దూరంగా ఉన్నప్పుడే తండ్రి పరుగెత్తి కౌగలించుకొని, ముద్దుపెట్టుకొని తిరిగి తన ఇంట చేర్చుకున్నాడు.

అయితే, తన స్వరూపంలో తన పోలికలో సృష్టించిన మానవుడు దూరంగా వెళ్ళిపోతే, ఏరోజైనా తిరిగొస్తాడని వేచి చూస్తున్నాడు మనలను సృష్టించిన మన పరమ తండ్రి. మనమింకా పాపులమై ఉన్నప్పుడు తన ఏకైన కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించి ఆయన ద్వారా దగ్గరకు రమ్మని ప్రాధేయపడ్డాడు. ఏ పాపమైతే తండ్రి నుండి మనలను వేరు చేసిందో ఆ పాపమునుండి మనం వేరు చేయబడితేనే తండ్రికి మరలా దగ్గరవుతామనుకున్నాడు.

దేవుని అనాది కాల సంకల్పం; ఇప్పుడు క్రీస్తుతో మనలను దగ్గర చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. తన కుమారుడు పొందబోయే ప్రతి గాయం మనలను స్వస్థపరచి విడుదల కలుగజేస్తుందని, తాను పొందబోయే ప్రతి నింద, బాధ, శ్రమ సర్వమానవాళిని నరకము నుండి తప్పించగలదని తండ్రి నిశ్చయించి నిన్ను నన్ను ప్రేమించి తన కుమారుని తృణీకరించి శాపగ్రస్తమైన శిక్షను విమోచన క్రయధనంగా తండ్రి కుమారుని చేయి విడిచేస్తే; మన పాప భారాన్ని మోస్తూ "నా దేవా, నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితివని" యేసు ప్రాణము విడచి తండ్రికి మనలను దగ్గరగా చేర్చాడు.

ఇదే తండ్రి ప్రేమ!

క్రీస్తు పొందిన ప్రతి శ్రమ మనకొరకేనని, కుమారుని మనకనుగ్రహించిన తండ్రి ప్రేమను గ్రహించి. మన జీవితాలను మార్చుకొని ఆ క్రీస్తు సిలువలో సంపూర్ణ రక్షణానుభవం పొంది తండ్రి దగ్గరకు చేరుకుందామా!

ఈ పాట మిమ్మును ప్రోత్సాహ పరుస్తుంది.
https://youtu.be/hIxOQy7V5ZI

నా దేవా, నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితివి మత్తయి 27:46