యేసు సిలువలో పలికిన యేడు మాటలు - ఆరవ మాట


  • Author: Dr. G. Praveen Kumar
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 6
  • Reference: Sajeeva Vahini

"సమాప్తమైనది" అను మాట గ్రీకు భాషలో అర్ధం "పూర్తిగా చెల్లించెను".

యేసు క్రీస్తు సిలువలో ఈ మాటను పలికినప్పుడు, తండ్రి తనకిచ్చిన పనిని నెరవేర్చి సిలువలో సమాప్తము చేశాడు. "చేయుటకు నీవు నాకిచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమిమీద నిన్ను మహిమ పరచితిని". ఆయన అందరికొరకు విమోచన క్రయధనముగా తన్నుతానే సమర్పించుకొని; అనగా, మనం తండ్రికి చెల్లించవలసిన రుణాన్ని మనకు బదులుగా క్రీస్తు సిలువ శ్రమ ద్వారా పూర్తిగా చెల్లించాడు.

మెస్సయ్యను గూర్చిన ప్రవచనాల నెరవేర్పు సిలువ త్యాగంలో సంపూర్ణమై సమాప్తమైనది. నశించినదానిని వెదకి రక్షించాలనే తన మొదటి రాకడ ఉద్దేశం నెరవేర్చబడింది. తండ్రి తనకిచ్చిన బాధ్యతను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి సిలువలో సమాప్తము చేశాడు. ఏ భేదమును లేక అందరునూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను మనం పొందలేనప్పుడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా పాప బంధకాల్లో ఉన్నమనం విడిపించబడి నీతిమంతులుగా తీర్చబడాలనే ఉద్దేశం నెరవేర్చబడింది.

"నా యిష్టమును నెరవేర్చుకొనుటకు నేను రాలేదు; నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటకే పరలోకమునుండి దిగి వచ్చితిని." అను మాటను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాడు. ఎట్లనగా, తండ్రి మనలను క్రీస్తుద్వారా తనతో సమాధానపరచుకొని, యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనలను పరిశుద్ధపరచెనను కార్యము సిలువలో సమాప్తమైనది. సిలువలో శ్రమ, సిలువలో మరణంపై విజయం సమాప్తమైనది.

పరిపూర్ణమైనవాడు, అసంపూర్ణమైన మన కొరకు తన్ను తాను అర్పించుకొనుటకు సిద్ధపడ్డాడు. తద్వారా అసంపూర్ణులమైన మనం ఆయనలో పరిపూర్ణులం అవుతాము.ప్రస్తుతం నేను అసంపూర్ణుడను, క్రీస్తు సిలువ సంపూర్ణమవుతేనే, ఒకనాడు మహిమలో క్రీస్తుతో నేను పరిపూర్ణుడవుతాను. అప్పుడు యేసులాగే ఉంటాను. ఆమేన్!