Card image cap
Daily Bible Verse
"అతడు-ఇదిగో ఇంక చాలా ప్రొద్దు ఉన్నది, పశువు లను పోగుచేయు వేళకాలేదు, గొఱ్ఱెలకు నీళ్లు పెట్టి, పోయి వాటిని మేపుడని చెప్పగా " - ఆదికాండము 29:7
Daily Quote
"ద్రాక్షారసము వెక్కిరింతల పాలుచేయును మద్యము అల్లరి పుట్టించును దాని వశమైనవారందరు జ్ఞానములేనివారు." సామెతలు 20:1
Card image cap
Click to Play
Daily Devotion
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నేను నడచుమార్గము ఆయనకు తెలియును (యోబు 23:10).

విశ్వాసీ, ఎంత ఆదరణకరమైన హామీ ఇది! నువ్ నడిచేదారి అది ఎంత అస్తవ్యస్తంగా, వంకరటింకరగ, అర్థం కాకుండా ఉన్నప్పటికీ అది శ్రమలతో కన్నీళ్ళతో నిండిన దారైనప్పటికీ, అది దేవునికి తెలుసు. అగ్నిగుండం వేడిమి ఏడింతలు ఎక్కువ కావచ్చు. దేవుడు దాన్ని చల్లబరుస్తాడు. మన అడుగుల్ని సరిగా వేయించే సర్వశక్తిమంతుడు మనకున్నాడు. అది మారాలాంటి చేదైన ప్రదేశం కానివ్వండి, ఏలీములాటి సేదదీర్చే చోటు కానివ్వండి.

ఆ దారిలో ఐగుప్తు సైన్యాలకి చీకటినీ ఇశ్రాయేలువాళ్ళకి వెలుగునూ ఇచ్చే అగ్ని స్థంభం, దీప స్థంభం ఉన్నాయి. అగ్ని గుండం మండుతోంది. కాని దాన్ని వెలిగించిన దేవుడు నమ్మదగినవాడు. అంతేకాక ఆ అగ్ని మనల్ని దహించడానికి కాదుగాని, శుద్ధి చెయ్యడానికే అని ఆయన మాట ఇచ్చాడు. ఆయన నిర్ణయించిన సమయానికి ఆ శుద్ది కార్యక్రమం పూర్తి అయితే ఆయన తన ప్రజల్ని మేలిమి బంగారంలాగా బయటికి తీస్తాడు.

ఆయన చాలా దూరంగా ఉన్నాడనుకునే సమయంలో నిజానికి ఆయన అతి సమీపంగా ఉంటాడు.

మిట్ట మధ్యాహ్నపు సూర్యబింబం కంటే ప్రకాశమానమైనదెవరో మీకు తెలుసా? ఉదయకాలపు కిరణాలతోపాటు మనల్ని పలకరించి నిద్...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappఆలోచనల్లో మార్పు

ఆలోచనల్లో మార్పు

అట్టివాడు తన ఆంతర్యములో లెక్కలు చూచుకొను వాడు తినుము త్రాగుము అని అతడు నీతో చెప్పునే గాని అది హృదయములోనుండి వచ్చు మాట కాదు. సామెతలు 23:7

నేను అనేక సంవత్సరాలు నా స్వంత ఆలోచనలు నా స్వంత నిర్ణయాలతో జీవిస్తూ ఉండేవాడిని. నేనెప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేవాడిని “ఎప్పుడు మనకు మంచి లేదా మనకు అనుకూలంగా జరగని ఏ పనైనా చేస్తే, మంచి జరగకపోతే పర్వాలేదులే అని వదిలేయగలం కాని నిరాశపడలేము. అంతా మన మంచికే అనుకుంటూ దాటివేయగలం.” అయితే అలా అనుకున్నప్పుడల్లా ఎన్నో భయంకరమైన విపత్తు పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. కొన్ని సార్లు భయం కలిగింది, అసలు ఒకసారైనా మంచి జరుగుతుందా లేదా అనే సందేహాల్లో నలిగిపోయాను. ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని ఆలోచన చేసినప్పుడు అర్ధం చేసుకోగలిగాను. నా వైఫల్యాలకు కారణమైన లోపాలు నా ఆలోచనలు, నా మాటలు, మరియు నా జీవన విధానం.

బహుశ మీకు కూడా ఇటువంటి అనుభవం కలిగియుండవచ్చు. మనం బాధపకుండా ఉండాలని, నిరాశపడకుండా జాగ్రత్తపడుటకు మనల్ని మనం కాపాడుకుంటూ మంచి జరుగుతుంది అనే ఆలోచనల నిరీక్షణను పక్కనబెట్టే వారంగా ఉన్నాము. ఇది ముమ్మాటికీ మనం ఆంతర్యములో నుండి వచ్చే ...

Read More
Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..