సంఖ్యాకాండము


 • Author: Sajeeva Vahini - Numbers Book Explained in Telugu
 • Category: Bible Study
 • Reference: Sajeeva Vahini - Telugu Bible Study

ఇశ్రాయేలీయులు అవిశ్వాసము, అవిధేయత వలన దాదాపుగా 40 సంవత్సరాలు అరణ్యములో సంచరించిన చరిత్రనే సంఖ్యాకాండము చెప్పుచున్నది. హెబ్రీమూల భాషలో దీనికి చెప్పబడిన మొదటి మాట వాక్వేతెబర్ (చెప్పబడినది) అంటే దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞ అని దాని అర్ధము. ఆజ్ఞ అరణ్య ప్రయాణం ప్రారంభంలోనే ఇశ్రాయేలీయులలో యుద్ధమునకు వెళ్ళుటకు అర్హులు ఎంత మంది అని లెక్కించి తీర్మానించాలి. దాదాపుగా 38 సంవత్సరముల తరువాత రెండవ సారి ఒక లెక్కింపు జరిగినది. అప్పుడు వారి అరణ్య ప్రయాణపు చివరి ఘట్టములో మోయాబు మైదానములోనికి వచ్చిరి. ఆ సమయములో మోషే ఎదుట ఉన్నవారిలో ఇద్దరు తప్ప తక్కిన వారంతా రెండవ తరమువారు. ఈ రెండు లెక్కింపులు ఈ పుస్తకము యొక్క పేరుకు బలమునిచ్చేవిగా నున్నవి. జన సంఖ్య లెక్కింపులో నేర్చుకొనవలసిన శ్రేష్ఠమైన పాఠం ఒకటున్నది. మొదటి లెక్కింపు జరిగినపుడు యుద్ధవీరులుగా లెక్కించబడినవారు ఆరు లక్షలుకు పైగానున్నారు. వారందరు అరణ్యములో రాలిపోయిరి. ఏదేమైనప్పటికి కనానులో కాలు మోపే సమయమునకు ఇంకొక ఆరు లక్షలకు పైగా యుద్ధవీరులు యుద్ధ భూమిలోనికి దుమికిరి. దేవుని యొక్క ఉద్దేశ్యములు ఎల్లప్పుడు సరిఅయిన సమయములో నెరవేరును. దానిని ఎవరు అడ్డుకొనలేరు.

అధిక సంచార పయనం : కాదేషు బర్నేయలో నుండి కనాకు వెళ్ళుటకు పదకొండు దినముల ప్రయాణము చాలును. దానికి బదులుగా 38 సంవత్సరాలు అరణ్యమార్గమున సంచరించి కష్టములు అనుభవించిరి. దేవుడు 95 కీర్తనలోని రెండు వచనములలో ఇశ్రాయేలీయుల క్లిష్ట పరిస్థితిని గూర్చి చెప్పెను నలువది యేండ్ల కాలము ఆ తరమువారి వలన నేను విసికి వారు హృదయమున తప్పిపోవు ప్రజలు వారు నా మార్గములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. కావున నేను కోపించి - వీరెన్నడును నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపకూడదని ప్రమాణము చేసితిని. (కీర్తనల గ్రంథము 95:10-11)

అన్ని పాపములకు నివాసం అవిశ్వాసమే. దాని ఫలితం సర్వనాశనమని హెబ్రీ గ్రంథకర్త ఈ చరిత్రను జ్ఞాపకము చేసికొని 3, 4 అధ్యాయములలో విశదీకరించెను. ఈ విధంగా దేవుని ప్రజల మధ్యకు వచ్చిన అవిశ్వాసము అనే పాపము విపత్తులకు విత్తనములు విత్తినది. వారు అరణ్యములో చనిపోయిరి. ప్రధానయాజకుడైన అహరోను ఆయన సహోదరి మిర్యాము వాగ్దాన దేశమును చూడకుండా పోయిరి. మోషే ప్రజలను బట్టి విసుగుచెంది కోపగించుకుని దేవుని ఎదుట పాపము చేయడం జరిగినది. సీను అరణ్యములో నీరులేకజనులు సణిగినపుడు నీరు ఇమ్మని బండతో మాట్లాడమని దేవుడు ఆజ్ఞాపించెను. మోషే రెండు మారులు బండను కొట్టెను. కాబట్టి వాగ్దాన దేశమును చూడటం మాత్రమే గాని, దానిలో నీవు కాలు పెట్టవు అని దేవుడు చెప్పెను. మోషే పిస్గా కొండ శిఖరమున మరణించెను. సంఖ్యాకాండము 26 నుండి 33 వరకు ఉన్న అధ్యాయములలో మోయాబు మైదానములోనికి వచ్చిన క్రొత్త తరము వారు కనానును స్వతంత్రించుకొనుటకు దేవుడు వారిని స్థిరపరచడాన్ని చూస్తున్నాము. దేవుని దీర్ఘశాంతము, నమ్మకత్వము ఇక్కడ ప్రత్యక్షమగుచున్నది. యెహోషువ మోషేకు బదులుగా దేవుని ప్రజల నూతన నాయకునిగా అభిషేకం చేయబడడం ఇక్కడ చూడవచ్చును.

ఉద్దేశ్యము : వాగ్దాన దేశములోనికి ప్రవేశించుటకు ఇశ్రాయేలీయులు ఏలాగు తెగించిరి? వారి యొక్క పాపము ఏలాగు శిక్షించబడినది? వారు ఇంకను ప్రవేశింప ఏలాగు ప్రయత్నించిరి?

గ్రంథకర్త : మోషే

కాలము : క్రీ.పూ 1450 నుండి 1410

గతచరిత్ర : సీనాయి ప్రాంతపు పెద్ద యిసుక ఎడారి కనానుకు ఈశాన్యములో ఉన్న ప్రాంతము.

ముఖ్య వచనములు : సంఖ్యాకాండము 14:22-23; సంఖ్యాకాండము 20:12.

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు : మో షే, అహరోను, మిర్యాము, యెహోషువ, కాలేబు, ఎలియాజరు, కోరహు, బిలాము.

ముఖ్యమైన స్థలములు : సీనాయి పర్వతము, వాగ్దాన దేశమైన కనాను, కాదేషు బర్నేయ, హోరేబు కొండ, మోయాబు మైదానము.

గ్రంథ విభజన : సంఖ్యా కాండమును మూడు ముఖ్యమైన భాగములుగా విభజించవచ్చును. 1. ప్రయాణమునకైన సిద్ధపాటు ప్రయాణ ప్రారంభము 1 - 13 అధ్యాయములు, 2. అవిశ్వాసము వలన తిరుగులాడిన స్థితి 14 - 25 అధ్యాయములు, 3. కనానును ఆక్రమించుకున్న క్రొత్త తరమును సిద్ధపరచుట 26 - 36 అధ్యాయములు

కొన్ని క్లుప్తమైన వివరములు : పరిశుద్ధ గ్రంథములో నాలుగవ గ్రంథము; అధ్యాయములు 36; వచనములు 1288 ; ప్రశ్నలు 59 ; నెరవేరిన ప్రవచనములు 42; నెరవేరని ప్రవచనములు 15; దేవుని సందేశములు 72; ఆజ్ఞలు 554 ; వాగ్దానములు 5; హెచ్చరికలు 79.

మరిన్ని విషయములు:

బుక్ ఆఫ్ నంబర్స్ అనేది సీనాయి పర్వతం నుండి వాగ్దాన భూమి సరిహద్దు వరకు ప్రయాణించిన ఇశ్రాయేలీయుల గురించిన కథ. వారు వచ్చిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు జనాభా గణన చేయమని అడిగారు మరియు వారి తెగలో పోరాడే వయస్సు గల పురుషులు చాలా మంది ఉన్నారని వారు కనుగొన్నారు.

ఈ పుస్తకం సీనాయి పర్వతం వద్ద ఇశ్రాయేలీయుల జనాభా గణనతో ప్రారంభమవుతుంది. అక్కడ, దేవుడు వారికి లేవీయకాండములోని చట్టాలను మరియు సూచనలను ఇచ్చాడు. అక్కడి నుండి ఇశ్రాయేలీయులు వాగ్దాన దేశానికి తమ ప్రయాణానికి బయలుదేరారు. అయినప్పటికీ, వారు త్వరగా ఫిర్యాదు చేయడం మరియు దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడం ప్రారంభించారు, కాబట్టి దేవుడు వారిని వరుస తెగుళ్లు మరియు ఎదురుదెబ్బలతో శిక్షించాడు.

ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి ఎలా అవిధేయులయ్యారు మరియు ఇది వారి శిక్షకు ఎలా దారితీసింది అనేదే సంఖ్యా కథనం. దేవుడు వారి కోసం చాలా అద్భుతమైన విషయాలు చేసాడు, కానీ వారు దానిని మెచ్చుకోలేదు. తత్ఫలితంగా, వారు వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రవేశించలేరు మరియు మొత్తం తరం పిల్లలు నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో సంచరించవలసి ఉంటుంది.

సంఖ్యలు అనేది ఇశ్రాయేలీయులు కనానుకు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అనుసరించాల్సిన చట్టాలతో నిండిన పుస్తకం. ఈ చట్టాలు పరిశుభ్రత, లైంగిక నైతికత మరియపేదలు మరియు బలహీనులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి వంటి అంశాలను కవర్ చేస్తాయి. గుడారం మరియు దాని ఏర్పాటుకు బాధ్యత వహించే యాజకుల గురించి, అలాగే దానిని రవాణా చేయడానికి మరియు ఏర్పాటు చేయడానికి బాధ్యత వహించే లేవీయుల గురించి కూడా నిర్దిష్ట చట్టాలు ఉన్నాయి.

ఈ పుస్తకం ఇశ్రాయేలీయులు వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళిన కథను చెబుతుంది. కోరహు తిరుగుబాటు, మోషే వారసుడిగా జాషువా నియామకం మరియు భూమిని అన్వేషించడానికి గూఢచారులను పంపడం వంటి అనేక ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఉన్నాయి. చివరగా, ఇశ్రాయేలీయులు తమ ప్రయాణానికి మరియు చివరికి చేరుకోవడానికి మరిన్ని సూచనలను పొందారు.

సీనాయి పర్వతం నుండి వాగ్దాన దేశపు సరిహద్దు వరకు ఇశ్రాయేలీయుల ప్రయాణం గురించి సంఖ్యా గ్రంధం చెబుతుంది. ఇశ్రాయేలీయులు అనుసరించాల్సిన చట్టాలు మరియు సూచనలు, అలాగే వారి ప్రయాణంలో జరిగిన వివిధ సంఘటనల వివరణలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ పుస్తకం ఇశ్రాయేలీయుల అవిధేయత, విశ్వాసం లేకపోవడం మరియదేవుడు మరియమోషేపై తిరుగుబాటును వివరిస్తుంది, ఇది వారి శిక్షకు దారితీసింది మరియు వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రవేశించడానికి అనుమతించబడలేదు.

 • యోసేపు మరణించాడు 1805 BC
 • ఈజిప్టులో బానిసత్వం
 • ఈజిప్ట్ నుండి నిర్గమము 1446 B.C
 • 10 ఆజ్ఞలు 1445 BC
 • మొదటి జనాభా గణన 1444 B.C
 • మొదటి గూఢచారి మిషన్ 1443 B.C
 • అరణ్య సంచారం
 • రెండవ జనాభా లెక్కలు, బిలాము జోస్యం 1407 B.C
 • జాషువా నియమించబడ్డాడు, కనాను ప్రవేశం 1406 B.C
 • న్యాయమూర్తుల పాలన 1375 B.C
 • సౌలు కింద యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 1050 BC
గ్రంధ నిర్మాణము:

I. సినాయ్ నుండి ప్రయాణానికి సూచనలు 1:1—10:10

A. లెక్కల లెక్కింపు 1:1—4:49

1. సైనిక గణన 1:1—2:34

2. నాన్‌మిలిటరీ జనాభా గణన: లేవీయులు 3:1—4:49

B. మరిన్ని సూచనలు మరియు ఖాతాలు 5:1—10:10

1. ఐదు సూచనలు 5:1—6:27

2. నాయకుల సమర్పణలు 7:1–89

3. లేవీయులను అంకితం చేయడం 8:1–26

4. రెండవ పాస్ ఓవర్ 9:1–14

5. క్లౌడ్ మరియు ఫైర్ ద్వారా మార్గదర్శకత్వం 9:15–23

6. వెండి బాకాలు 10:1–10

II. సీనాయి నుండి ప్రయాణ వృత్తాంతం 10:11—36:13

A. మొదటి తరం యొక్క తిరుగుబాటు మరియు శిక్ష 10:11—25:18

1. సినాయ్ నుండి మొదటి మార్చ్ యొక్క ఖాతా 10:11–36

2. ప్రజలపై ఫిర్యాదు 11:1–3

3. మాంసం కోసం తృష్ణ 11:4-35

4. మోషేకు సవాలు 12:1–16

5. వాగ్దాన దేశంలోకి ప్రవేశించడానికి నిరాకరించడం 13:1—14:45

6. అర్పణలకు సంబంధించిన సూచన 15:1–41

7. అహరోను అధికారానికి సవాళ్లు 16:1—18:32

8. శుద్దీకరణ చట్టాలు 19:1–22

9. మిరియం మరియఅహరోను మరణం 20:1–29

10. హోర్ పర్వతం నుండి మోయాబు మైదానాల వరకు 21:1–35

11. బాలాకు మరియబిలాము 22:1—25:18

B. కొత్త తరం తయారీ 26:1—36:13

1. కొత్త జనాభా గణన 26:1–65

2. వారసత్వం, అర్పణలు మరియు ప్రమాణాలకు సంబంధించిన సూచనలు 27:1—30:16

3. మిద్యానీయులపై ప్రతీకారం 31:1–54

4. ట్రాన్స్‌జోర్డానియన్ తెగలు 32:1–42

5. ఈజిప్ట్ నుండి మోయాబ్ వరకు ప్రయాణం 33:1–49

6. కనాను ఆక్రమణకు సంబంధించిన సూచనలు 33:50—36:13